Реферати українською » Транспорт » Технічне обслуговування системи жівлення дизеля КамАЗ


Реферат Технічне обслуговування системи жівлення дизеля КамАЗ

Тема:Технічнеобслуговуваннясистемиживлення дизеля КамАЗ


>ЗМІСТ

 

1.Будовасистемиживлення дизеля КамАЗ

2.Особливостітехнічногообслуговуванняпаливноїапаратуридвигунів КамАЗ

3.Паливо длядизельнихдвигунів

4. Правилатехніки безпеки приобслуговуваннісистемиживлення дизельногодвигуна

>Переліквикористаноїлітератури

 


1.БУДОВАСИСТЕМИЖИВЛЕННЯДИЗЕЛЯ КамАЗ

Досистемиживленнядизеліввходять:паливний бак;фільтригрубої татонкої очищенняпалива;паливопроводи;паливний насосвисокоготиску;всережимний регуляторчастотиобертання; йавтоматична муфтавипередженнявпорскуванняпалива; форсунка;підкачувальнінасоси.

>Паливопідкачувальний насос 10 дизеля КамАЗ (рис. 1.1)засмоктуєпаливо із бака 1крізьфільтригрубої 4 ітонкої 18 очищення.

>Рис. 1.1

Схемасистемиживлення дизеля КамАЗ:

 

1 -Паливний бак; 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19–21 –паливопроводи; 3 –трійник;

4,18 -Фільтривідповідногрубої ітонкої очищенняпалива; 6– форсунка;

9–ручнийпідкачувальний насос; 10 –паливопідкачувальний насос;

12 –паливний насосвисокоготиску; 14 –електромагнітний клапан;

16 –факельнасвічка

 


>Паливопроводаминизькоготиску 2, 7, 11 й 13паливонадходить із насосависокоготиску 12,якийрозміщеноміж рядамициліндрівВідповідно до порядку роботициліндрів дизеля насос 12подаєпаливопаливопроводами 8високоготиску до форсунок 6,розташованих у голівкахциліндрів.Форсункирозпилюють йвпорскуютьпаливо вкамеризгоряння.Паливопідкачувальний насос 10подає до насоса 12 понадпалива, ніжпотрібно для роботи дизеля, томунадлишковепаливо, а із ним йповітря, щопотрапило досистеми,дренажнимипаливопроводами 17 й 20відводяться із насоса 12 йфільтратонкої очищення 18 тому впаливний бак.Паливо, щопросочилосякрізь зазорміж корпусомрозпилювача таголкою форсунки,зливається в бакпаливопроводами 5, 15, й 21 [1].

>Паливний бакавтомобіля КамАЗмісткістю 125, 170 чи 250 лмаєзаливну горловину, якоїобладнановисувноютрубою зсітчастимфільтром.Горловиназакриваєтьсягерметичноюкришкою. Унижнійчастині бакає кран длязливаннявідстою.Рівеньпалива можнаконтролювати запокажчиком,сигнали доякогонадходять відреостатного датчика,розташованого вбаці.

>Фільтргрубої очищення (>відстійник)автомобіля КамАЗ,якийпопередньоочищаєпаливо,встановлено ізлівого боціавтомобіля нарамі.Фільтр (>рис.1.2)складається із корпусу 7, склянки 2,фільтрувальноїсітки 4,заспокоювача 3 івідбивача 5. Дляущільненняміж корпусом й склянкою переноситикільце.Знизу встакані 2єзливальна пробка 1.Паливо із баканадходить уфільтрпідвіднимштуцером йстікає в склянку.Великістороннічастинки і водазбираються внижнійчастині склянки. Зверхньоїчастинипаливокрізьфільтрувальнусітку 4подаєтьсявідвіднимштуцером допаливопідкачувального насоса.


>Рис. 1.2

>Фільтргрубої очищенняпалива:

1 –зливальна пробка; 2 – склянку; 3 –заспокоювач; 4 –фільтрувальнасітка;

5 –відбивач; 6 –розподільник; 7 – корпус

>Фільтртонкої очищення (рис. 1.3) остаточноочищаєпаливо перед йогонадходженням у насосвисокоготиску.Йоговстановлено внайвищійточцісистемиживлення длязбирання івідведення в баккрізьспеціальнийклапан-жиклер 10повітря, щопотрапило досистеми разом зчастиноюпалива.


>Рис. 1.3

>Фільтртонкої очищенняпалива:

1 – корпус; 2 – болт; 3 –>ущільнювальна шайба; 4,8– пробки;

5–фільтрувальнийелемент, 6 –ковпак; 7, 11 –>пружини; 9 – стрижень;

>10–клапан-жиклер; 12 – пробка клапана

>Фільтравтомобіля КамАЗскладається із двохсекцій, щомаютьспільний корпус 1. Докожноїсекції входитиковпак 6 зпривареним донього стрижнем 9 йпаперовийфільтрувальнийелемент 5.Знизу в стриженьвкрученозливальну пробку 8.Ковпакиз'єднано із корпусом болтами 2 іущільнено шайбами 3. Уфільтрієзливальний клапан,відрегульований натиск 0,15МПа.Клапанрегулюєтьсядобираннямрегулювальних шайб,розташованихусередині клапана.Розняттяфільтраущільнено прокладками.

>Паливопроводивисокоготиску (понад 20МПа)між насосомвисокоготиску іфорсункамивиготовленозісталевих трубок,кінці якімають конус йпритиснутінакидними гайками черезшайби доконуснихгніздштуцерів насоса і форсунок.Щобзапобігти поломкипаливопроводівунаслідоквібрацій, їхнікріплять скобами і кронштейнами.

>Паливний насосвисокоготискупризначається дляподавання вциліндридвигуна (через форсунки) впевнімоменти годинипотрібнихпорційпалива.Цей насос –найскладнішийвузолсистемиживленню дизеля.

>Паливний насос дизеля КамАЗ (рис. 1.4)складається із восьмиоднаковихсекційвідповідно докількостіциліндрівдвигуна. Досекціївходять корпус 1, втулка 9плунжера, плунжер 6,поворотна втулка 4,нагнітальний клапан 11,якийштуцером 12притиснутий до чопиплунжера.Піддією кулачка валу іпружини 5 плунжерздійснюєзворотно-поступальний рух.

>Рис. 1.4

>Паливний насосвисокоготиску дизеляКамАЗ-740:

1 – корпус; 2 – роликштовхача; 3 –тарілкапружиништовхача; 4 –поворотна втулка; 5 – пружинаштовхача; 6 – плунжер; 7 –установочний штифт; 8 – рейка;

9 – втулкаплунжера; 10 – корпуссекції; 11 –нагнітальний клапан; 12 – штуцер;

13 –ручнийпідкачувальний насос; 14 – корпуспаливопідкачувального насоса;

15 – роликштовхачапаливопідкачувального насоса

 

>Під годину рухуплунжера вниз (поддієюпружини) впорожнині чопивиникаєрозрідження, і коливідкриваєтьсявпускневікно 2,порожниназаповнюєтьсяпаливом (рис. 1.5. а).Під годину рухуплунжера вгору (поддією кулачка) внадплунжерномупросторірізкопідвищуєтьсятиск (>впускневікноперекрите), іпаливокрізьнагнітальний клапан 4, щовідкрився,подається впаливопровідвисокоготиску (рис. 1.5 б). При цьомумінімальний зазорміжвтулкою таплунжеромдорівнюєприблизно 1мкм;тискподачіпаливадосягає 20МПа. Коліскісна край 5плунжеравідкриєвідсічневікно 1,тискпалива увтулціплунжерарізкознизиться,нагнітальний клапан 4 поддієюпружинишвидкозакриється, і подачапаливаприпиниться. Ос-кільки в останній момент плунжерщерухається вгору, топаливо, якувитискається ним,крізьосьову 3 ірадіальнупросвердлини вплунжеріперетікає увідсічневікно 1,минаючивиточку наплунжері (рис. 5.1 в).

>Рис. 1.5

Схема роботисекціїпаливного насосависокоготиску:

а –всмоктуванняпалива; б –подаванняпалива; в –кінецьподавання;

1,2 –відповідновідсічне івпускневікна; 3 –осьовапросвердлина вплунжері;

4 –нагнітальний клапан; 5 –скісна крайплунжера

>Кількістьпалива, щоподаєтьсясекцієюпаливного насосависокоготиску до форсунки,регулюєтьсяповертаннямплунжера задопомогоюзубчастої рейки 8 (див. рис. 1.4), чопи 4 таповідка, щозв'язує їхні.Обидвізубчасті рейкипереміщуютьсявздовж корпусу насоса поддієюпедалікеруванняподачеюпалива чи регуляторачастотиобертанняколінчастого валу.

>Залежно відкута поворотуплунжеразмінюєтьсявідстань, якоївін проходити від моментуперекриттявпускноговікна 2 до моментувідкриттяскісноюкромкою 5відсічноговікна 1 (див. рис. 1.5 в). Урезультатізмінюєтьсятривалістьвпорскування, аотже,порціяпалива, щоподається вциліндр.

Длязупинкидвигунатребаперекрити подачупалива. Для цого плунжерустановлюютьрейкою втакеположення,щобрадіальнапросвердлина вньомувиявиласяповернутою довідсічноговікна. Колі плунжерпереміщатиметься вгору, всепаливо ізнадплунжерногопросторупросвердлиною 3 івиточкою наплунжеріперетікатиме довікна 1, апотім – упаливний бак; уциліндрпаливо неподається [2].

>Всережимний регуляторчастотиобертанняавтоматичнопідтримуєзадану частотуобертанняколінчастого валузміною (>залежно віднавантаження)кількостівпорскуваного вциліндрпалива. Регулятор дизеля КамАЗрозміщується врозвалі корпусупаливного насосависокоготиску і наводитися вдію від його кулачкового валика.Під годину роботидвигуна ізчастотоюобертанняколінчастого валу, щовідповідаєданомуположеннюпедалікеруванняподачеюпалива,відцентровісилитягарців регуляторазрівноваженізусиллямпружини.Якщонавантаження надвигунзменшиться (>наприклад,автомобільпоїде на спуск) частотаобертанняколінчастого валупочнезростати,тягарці регулятора,долаючиопірпружини,трохирозійдуться іперемістять рейкупаливного насоса – подачапаливазменшиться, що недастьзмоги дизелюістотнозбільшити частотуобертання валу. Уразізниженнячастотиобертання валувідноснотієї, щовідповідаєположеннюпедалікеруванняподачеюпалива,відцентрова силатягарцівзменшиться і регулятор поддієюзусилляпружиниперемістить рейку взворотному напрямку – подачапаливазбільшиться, а частотаобертанняколінчастого валузросте дозаданогоположеннямпедалізначення.

>Автоматична муфтавипередженнявпорскуванняпаливапризначається длязміни моменту початкувпорскуванняпаливазалежно відчастотиобертанняколінчастого валу, щополіпшуєпусковіякості дизеля іпідвищує йогоекономічність.Веденапівмуфта (рис. 1.6)кріпиться наконічнійповерхніпередньогокінця кулачкового валикапаливного насосашпонкою тагайкою, аведучапівмуфта 1 – наматочиніведеної (>можеповертатися наній).Міжматочиною тапівмуфтою 1 встановлено втулку 3.Ведучапівмуфта наводитися вдіюрозподільноюпроміжноюшестірнею через вал згнучкимисполучними муфтами. Наведенупівмуфтуобертанняпередаєтьсядвоматягарцями 11, котріколиваються вплощині,перпендикулярній доосіобертаннямуфти, на вісях 16,запресованих уведену,півмуфту.Проставка 12ведучоїпівмуфтивпирається однимкінцем упалецьтягарця, аіншим – упрофільнийвиступ.Пружини 8намагаютьсявтриматитягарці наупорі у втулку 3ведучої півмуфти.

Уразі збільшеннячастотиобертанняколінчастого валутягарці поддієювідцентрових силрозходяться, врезультаті чоговедена муфтаповертаєтьсявідносноведучої в напрямкуобертання кулачкового валика, щозбільшує кутвипередженнявпорскуванняпалива. Уразізменшеннячастотиобертанняколінчастого валутягарці поддієюпружинисходяться.Веденапівмуфтаповертається разом з валикомпаливного насоса в бік,протилежнийнапрямуобертання валика, щозменшує кутвипередженнявпорскуванняпалива [3].


>Рис. 1.6

>Автоматична муфтавипередженнявпорскуванняпаливадизелів КамАЗ:

1 –ведучапівмуфта; 2, 4 – сальники; 3 – втулкаведучоїпівмуфти; 5 – корпус;

6 –регулювальні прокладки; 7 – склянкупружини; 8 – пружина; 9 – шайба;

10–упорнекільце; 11 –тягарці з пальцем; 12 –проставка; 13 –веденапівмуфта;

14 –ущільнювальнекільце; 15 – шайба; 16 –вісьтягарця


>Рис. 1.7

>Форсункадизелів КамАЗ:

1 – корпусрозпилювача; 2 – гайкарозпилювача; 3 –проставка;

4 –установочніштифти; 5– штанга; 6– корпус форсунки;

7–ущільнювальнекільце; 8 – штуцер; 9 –фільтр; 10 –ущільнювальна втулка;

11, 12 –регулювальнішайби; 13– пружина; 14 –голкарозпилювача

>Форсунка (рис. 1.7 )призначається длявпорскування ірозпилюванняпалива.Паливопроводомвисокоготискупаливонадходить у штуцер 8 й,пройшовшикрізьфільтр 9,просвердлинами в корпусах форсунки 6 йрозпилювача 7потрапляє впорожнинуголки 14. Колі плунжерсекції насосастворитьдостатнійтиск,він,діючи наголкузнизу вгору,долаєзусилляпружини 13відштовхуєголку, после чогопочинаєтьсявпорскуванняпаливакрізьчотири відчини врозпилювачі.Післявідсіченняподачіпалива в насостиск його уфорсунцізнижується іголказновуопускається,припиняючивихідпалива ізрозпилювача.Паливо, щопросочилосяміжголкою та корпусомрозпилювача,відводиться із форсунки каналами вїїкорпусі.Форсункувстановлюють уголовціциліндра ізакріплюютьскобою [2].

>Підкачувальнінасосипризначаються дляподаванняпалива донаcocaвисокоготиску впотрібнійкількості іпідтримання проти ньогодостатньоготиску.

>Рис. 1.8

Схема роботипідкачувальнихнасосів:

А , Б –порожнини; У –вихідпалива до насосависокоготиску;

Р –вхідпалива відфільтрагрубої очищення; 1 – поршеньпаливопідкачувального насоса; 2 – поршень ручногопідкачувального насоса; 3, 5, 6, 10 –пружини;

4, 9 –відповідновпускний йнагнітальнийклапани; 7–штовхач; 8 –ексцентрик


>Паливопідкачувальний насос поршневого типу дизеля КамАЗ (рис. 1.8)установлюється назаднійкришці регуляторачастотиобертання і наводитися вдію відексцентрика кулачкового валика насосависокоготиску. Коліштовхач 7опускається, поршень 1 поддієюпружини 5рухається вниз,створюючирозрідження впорожнині А.Впускний клапан 4,стискаючи пружину 3,піднімається іпропускаєпаливо вцюпорожнину.Водночас зпорожнини Бпаливовитісняється внагнітальнулінію (клапан 9закритий).Під годину руху поршня 1 вгорупаливо ізпорожнини Акрізьнагнітальний клапан 9надходить упорожнину У (>впускний клапан 4закритий) [4].

Длязаповненнясистемипаливом йвидалення ізнеїповітря наавтомобілі КамАЗє дваручнихпідкачувальнихнасоси: одинзакріплений дофланцяпаливопідкачувального насоса, адругий встановлено накронштейні накорпусізчеплення із правого боціавтомобіля.Обидванасосианалогічні забудовою. Дляпрокачуванняпалива ручку із поршнем 2приводять у рух від руки вгору – вниз.

Схемафільтраціїповітря.Атмосфернеповітрятребаочистити від пилкущобзменшитиспрацьовуваннятертьових деталей, йрівномірнорозподілити зациліндрами.

>Повітрякрізьсіткиковпака 5 (рис. 1.9)надходить у трубуповітрозабірника, апотім – уповітрянийфільтр.Проходячиінерційнурешітку 3 ірізкозмінюючинапрям свого руху,повітряспочаткузвільняється від великихчастинок пилку, котрі поддією силінерції ірозрідженнявикидаються у повітряежектором 6.Потімдрібнішічастинки пилкузатримуються в картонномуфільтрувальномуелементі 2.Очищенеповітря трубопроводаминадходить уциліндри /дизеля.


>Рис. 1. 9

Схемасистемифільтруванняповітрядизелів КамАЗ:

1 – корпусповітряногофільтра; 2 –картоннийфільтрувальнийелемент;

3 –інерційнарешітка; 4 – трубаповітрозабірника; 5 –ковпак;

6 –ежектор; 7 –циліндр

>Повітрянийфільтравтомобілів КамАЗ (рис. 1.10) встановленопозадукабіни іобладнанозміннимкартоннимелементом 9.Повітрянадходить уфільтрвхіднимпатрубком.Усередині корпусу 3розміщуютьсяінерційнарешітка тапилозбірнапорожнина, щосполучається ізпатрубкамивідсмоктування пилку. До патрубка 8приєднано трубку, що Веде доежектора,встановленого увихіднійтрубіглушника. Для контролю зароботоюповітряногофільтра налівомувпускномутрубопроводівстановленоіндикаторзапиленості,який уразі збільшеннярозрідження увпускних трубопроводахсигналізуєопусканням червоного сигнальногопрапорця пронеобхідністьпромивання чизаміни картонногофільтрувальногоелемента.


>Рис. 1.10

>Повітрянийфільтр:

1 -кришка; 2–сергакріпленнякришки; 3– корпус;

4– кронштейнкріпленняфільтрувальногоелемента;

5, 7 –відповідновхідний йвихідний патрубки; 6 –верхнякришка;

8 – патрубоквідсмоктування пилку; 9 –фільтрувальнийелемент

>Наддування. Для збільшеннялітровоїпотужностідизелів удеяких з нихзастосовують такзваненаддування,тобто подачу вциліндриповітря натактівпускання подтиском, щостворюєтьсянагнітачем (>компресором). При цьомукількістьповітря, якунадходить уциліндри,збільшується, щодаєзмогуспалювати у яких понадпалива і таким чиномпідвищуватипотужність дизеля.

Наавтомобільнихдизеляхнайчастішезастосовуютьгазотурбінненаддування (рис. 1.11).Тискповітряпідвищується увідцентровомукомпресорі 6,робоче колесоякого наводитися вобертаннятурбіною 5, щовикористовуєенергію потокувідпрацьованихгазів донадходження їхнього углушник.


>Рис. 1.11

Схематурбонаддування ізперепускомгазів,минаючитурбіну:

1 –циліндр; 2 – мембрана; 3 – пружина; 4 –перепускний клапан;

5 –турбіна; 6 –компресор

Колесакомпресора ітурбіни,встановлені наспільному валу,обертаються ізоднаковоючастотою.Цей агрегатназиваєтьсятурбокомпресором. НаV-подібномудизелівстановлюють один чи дватурбокомпресори; востанньомувипадкукожентурбокомпресоробслуговуєсвій рядциліндрів.Щобтискнаддування неперевищував припустимогозначення (0,2МПа),використовуютьперепускний клапан 4,який придосягненніпотрібноготискунаддування (>віндіє на мембрану 2)відкривається іперепускаєчастинувідпрацьованихгазівповзтурбіну 5.Іноді длязменшеннятемпературиповітря послекомпресора йогопропускають через холодильник .

>Газотурбінненаддуваннядаєзмогузбільшитилітровупотужність дизеля до 15... 18кВт/л,тобто на 20...40 %, йзастосовується дляавтомобільнихдизелівЯМЗ-238Ф,КамАЗ-7403 таін [3].


2.ОСОБЛИВОСТІТЕХНІЧНОГООБСЛУГОВУВАННЯПАЛИВНОЇАПАРАТУРИДВИГУНІВ КаМАЗ

Упроцесіексплуатаціїдвигунів КамАЗ частопорушуютьсярежимитехнічногообслуговування й понадполовинидвигунівпрацюють ізнесправнимифорсунками.Цідефектиобумовленікорозією (>потраплянням води впаливо) чизакоксовуваннямрозпилювачів.

>Обслуговування форсунокполягає увизначеннірозміру зазору врозпилювачах,тиску, приякомупочинаєтьсяпідніманняголкирозпилювача,герметичностірозпилювача та форсунки,об'ємурозпилюваногопалива.Розмір зазору впрецизійних парахмаєстановити 1,5...2,5мкм.

Контроль йрегулювання форсуноквиконують наприладіКИ-1609А чиіншомуаналогічному.

>Тиск початкупідніманняголкирозпилювача винендорівнювати 180МПа.Якщоголкавідкривається притискуменш як 180МПа, форсункутребарегулювати. Длярегулюваннявикористовуютьшайби,встановлюючи їхні под пружину форсунки.Змінатовщини шайб на 0,5 ммпризводить дозмінитиску початкупідніманняголки на 3,0...3,5МПа.

>Герметичністьрозпилювача та форсункиперевіряють притиску 16МПа.Протягом 15 зпаливо не винневитікати череззапірний клапан.

>Паливнінасосивисокоготискуперевіряють на стендахNC-108,NC-104, ">Моторпал" (>Чехія), чи ">Стар-12" (>Угорщина),якимиконтролюють вухоподаванняпалива,об'ємпалива тарівномірністьподавання йогосекціями насоса.

>Початокподаванняпаливавизначають задопомогоюмоментоскопа (>Рис.2.1),починаючи із8-їсекції й далі в порядку роботидвигуна .

>Перевірку тарегулюванняоб'єму ірівномірностіподаванняпаливасекціями насосавиконують,контролюючи й вразіпотребирегулюючиповневимкненняподаванняпалива вмежахчастотиобертанняколінчастого валу 300...350хв.Потімперевіряють частотуобертання кулачкового валу насоса, приякійпочинаютьпереміщуватисязубчасті рейки,зменшуючиоб'ємподаваногопалива.

>Рис. 2.1

>Моментоскоп :

1 -Скляна трубка; 2 –перехідна трубка; 3 –відрізокпаливопроводувисокоготиску; 4 – шайба; 5 –накидна гайка

>Початок дії регуляторанастроюють наномінальний режим ізточністю ±15 %. Частотаобертання, щовідповідаєповномуввімкненнюподаванняпалива, виннадорівнювати 1500+15хв~' притому самомуположенніважелякерування.Щобзнизити частотупереміщеннязубчастої рейки,потрібнотрохивкрутитирегулювальнийгвинтпружини регулятора, после чогозновуперевірити івідрегулюватипереміщеннярейок назниженняоб'ємупалива.

>Нерівномірністьподаваннядопускається не более як 5 %. Уразіпотребиподаванняпаливаокремимисекціямирегулюютьповертанням корпусусекціїстосовно корпусу насоса.Після цого корпусомколекторарегулюютьсереднійцикловийоб'ємпалива. При цьомузвертаютьувагу нагерметичністьагрегатів.

>Паливний насоснизькоготискуперевіряють причастотіобертання1300±10хв"'.Об'ємпалива, щоподається, виненстановити 2,5л/хв прирозрідженні навсмоктуванні 22±1кПа.

>Рівеньзабрудненняповітроочисникаконтролюютьіндикатором, за показамиякогослідпостійностежити.Якщоіндикаторнесправний, топовітроочисникобслуговуютьприблизно через 250 рік роботи. Зпідвищеннямзабрудненняфільтрувальніелементипромивають умийномурозчиніОП-17 чиОП-10 чипродуваютьстисненимповітрям [3].


3.ПАЛИВО ДЛЯДИЗЕЛЬНИХДВИГУНІВ

>Дизельнепаливо -ценафтові (>гасово-газойлеві)фракції, основу якістановлятьвуглеводневісполуки ізтемпературоюкипіння 200...350 °З. Цегорючарідина ізтемпературоюзаймання 57... 119 °З йтемпературоюсамозаймання 300...330 °З.Гранично припустимаконцентрація парі дизельногопалива вповітрі - 300 мг/м3.

>Дизельнепаливо -малотоксичнаречовина, щоподразнюєслизовуоболонку ташкірулюдини. Цепрозорарідина, Якамаєвищу порівняно із бензиномв'язкість.Забарвлення дизельногопаливазалежить віднаявності смол йзмінюється віджовтого досвітло-коричневогокольору.

>Потреба в дизельномупаливі, як й вбензині,дуже велика.Достатньосказати, щосереднівитрати його,наприклад, дляавтомобіляМАЗ-500дорівнюють 24 л, аавтомобіля КрАЗ - 55 л на 100 кмпробігу.Витрати напридбання дизельногопаливастановлять 8... 10%собівартостіперевезень. Зурахуванням того, щонамітилисятенденціїпереведенняавтомобілів надизельнепаливо, йогозначення в нашій странезростатиме ізкожним фатальністю.

>Дизельнідвигуни широкозастосовують у всіхгалузях народногогосподарства.Основна їхніперевага -високаекономічність.Витрати дизельногопалива у яких, порівняно ізбензиновимидвигунами,менші на ЗО. ..40%, йдизельнідвигунинадійніші вроботі.

>Дизельнепаливо порівняно із бензиномдешевше, щозумовленетехнологієювиготовлення, таменшпожежонебезпечне.

Алідизельнепаливомаєзначнийнедолік: порівняно із бензином йогосировинна базанабагатообмеженіша.Дизельнепаливоотримуютьпереважноатмосферною (>прямою)перегонкою такаталітичнимкрекінгом, после чогоздійснюють йогоочищення. А бензинвиготовляють нелише ізнафти, але й і ізгазів,вугілля,важкихнафтопродуктів, у томучислі і дизельногопалива [4].

>Собівартістьексплуатаціїмашинизалежить не лише відвитратпалива, але й і від йогоякості.Якість дизельногопаливавпливаєтакож нанадійність роботидвигуна,отже, навитрати для йогообслуговування та ремонту.

>Щобпаливоповністювипаровувалось йзгоряло, йоготребарозпилювати нанайдрібнішікраплинки ірівномірнорозподіляти їхнього повсьомуоб'ємукамеризгоряння.

>Найголовнішимиексплуатаційнимивимогами, котрімаєзадовольнятипаливо для забезпеченняповного таякісногозгоряння,є:високапрогінність;

>здатністьтранспортуваннянафтопродуктукрізьфільтри,сепаратори і відчини (длябезперебійноїнадійної роботи насосависокоготиску);тонкерозпилювання тагарнесумішоутворення;надійнесамозаймання;повнезгоряння;м'яка роботадвигуна;

>мінімальнеутворення нагару тавідкладень узонірозпилювачів форсунок та вкамерізгоряння;

>мінімальнакорозійнаактивність;

>високастабільність уразітривалогозберігання та под годинутранспортування;

>низькатоксичність.

Знаннявластивостей дизельногопалива (табл. 1.) тавміння йогозастосовуватиобумовлюютьвикористання машин іздизельнимидвигунами [5].

 

>Таблиця 1.Основнівластивості дизельногопалива та їхнівплив на роботудвигуна

>Параметри >Визначення чи характеристика >Вплив набезвідмовність йдовговічність роботидвигуна
>Цетанове Кількість Цевміст (увідсотках заоб'ємом)н-цетану всумішіпалива ізальфа-метилнафталіном, котра засамозайманняманалогічнадослідномупаливу 3підвищеннямцетанового числа процесзгорянняпаливапротікаєповільніше,двигун працюєекономніше й негаразджорстко, як нанизькоцетановомупаливі. Алі прицетановомучислі понад 60 ..65 робота дизеляпогіршується, бопаливо неповністюзгоряє. При цьомупідвищуєтьсятиск йзбільшуєтьсяпитомавитратапалива.Цетанове число,крім того,справляєзначнийвплив налегкість запуску дизеля:чим воно тавище, тім занижчоїтемпературиможливий його запуск
>В'язкість >Визначається водиницяхкінематичноїв'язкості, мм /з, приf=20°C >Впливає нарозпиленняпалива,отже, напроцесисумішоутворення,згорянняпалива йзношенняпрецизійних парпаливноїапаратури. Занедостатньоїв'язкостізбільшується конусрозпилюванняпалива,знижуєтьсяглибина йогопроникненняs камерузгоряння, щопогіршує процессумішоутворення,відбуваєтьсявитіканняпаливакрізьзазориміжпрецизійними парами йзнижуєтьсяпотужністьдвигуна.Якщов'язкістьпаливависока, то конус йогорозпилюваннязменшується, аглибинапроникнення смолоскипа до камеризгоряннязбільшується. При цьомучастинапаливаосідає настінкахциліндрів й надні поршня,змиває оливу йсприяєутворенню нагару.Потужністьдвигуназнижується
Температурапомутніння Це температура, заякоїпаливовнаслідокутвореннякристалівпарафіну тальодумутніє йнабуваєбілогокольору >Розмірикристалівзалежать відшвидкостіохолодження. Приповільномуохолодженніутворюютьсябільшікристали (15...40мкм), а пришвидкому ->дрібніші (4... 10мкм).Кристалиможутьзакупоритичастково чиповністю порифільтрів йпорушитиподаванняпалива донасосів й форсунок
Температуразастигання Це температура, заякоїкристали,зрощуючись один із одним,утворюютьсітчастий чистільниковий каркас йпаливовтрачає своюрухливість (>застигає) >Практичногозначенняця температура немає, бопрогінністьпаливаприпиняється уже затемпературипомутніння. Дляполіпшеннянизькотемпературнихвластивостей дизельногопалива под годину йоговиробництва ізньоговиводятьпарафіни (>депарафінізація) йдодаютьдепресорні присадки, котрізнижують температурузастигання на 10...50 °З йв'язкість
>Фракційний склад >Характеризуєтьсятемпературою перегонки 50 й 96 %палива >Ще невстановлено залежністьміжфракційним складом таексплуатаційнимивластивостямипалива, але й врядівипадківпростежуютьсядеякізакономірності.Наприклад,паливо ізважчимифракціямиможепризвести допогіршення запускудвигуна,підвищеноївитратипалива,нагароутворення,димності таінтенсивнішогозношення деталейдвигуна. Тісаме маємо й вразівикористанняпалива ізлегшими віднормативнихфракціями, бо при цьомузнижуютьсяцетанове число йв'язкість,підвищуєтьсяжорсткість роботидвигуна й, якнаслідок,зростаєступіньзношення деталейсистемиживлення тациліндро-поршневоігрупи
Температураспалаху Це температура, заякої парапаливаутворюєсуміш, щозагоряється принаближенні донеї вогню >Характеризуєступіньпожежної безпекипалива
>Йодне числоЗольність

Цемаса йоду вграмах, Якаспроможнаприєднатися до 100 рнафтопродуктів

>Визначаютьвипаровуванням 1 лпалива вколбі доотримання ЗО. .40 млзалишку,якийпотімпропарюють утиглі притемно-червономурозжаренні доповногообзолення.Отриманумасу золівиражають увідсотках до 1 лпалива

>Відбиваєнаявність упаливіненасиченихсполук йхарактеризує одну зсторінхімічноїстабільності,отже,можливістьтривалогозберігання

>Характеризуєзабрудненість дизельногопалива

>Коксованість >Визначаютьнагріваннямпалива довисокоїтемператури без доступуповітря,внаслідок чогопаливовипаровується йрозкладається ізутвореннямкоксо-подібногозалишку.Отриманумасу золівиражають увідсотках до 1 лпалива >Характеризуєхімічний складпалива йздатність його донагароутворення
>Кислотне число Цемаса (в мг)гідрооксидукалію (>КОН),витраченого нанейтралізаціювільних кислот, щомістяться один рнафтопродукту >Характеризуєякістьпаливастосовнотемпівзношування деталейдвигуна
>Бромне число Цевмістненасиченихсполук унафтопродукті,якийвиражається вграмах брому, щовитрачається нареакцію 100 рнафтопродукту >Відбиваєнаявність упаливіненасиченихсполук йхарактеризуєхімічнустабільністьпалива,отже,можливістьтривалогозберігання

 


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

1.Костів Б. Ф.Експлуатаціяавтомобільного транспорту:Підручник. - Львів: світ, 2004. – 496 з.;іл

2.ЛаушП.В. Технічне обслуговування може й ремонт машин. – До.: Вищу школу, 1989. –350с.

3.Строков О.В.Технічнеобслуговування та ремонтвантажних йлегковихавтомобілів,автобусів. – До.: Грамота, 2005

4.Родичев В.А.,Родичева Г.І.Трактори і автомобілі – М.:Висш. школа, 1982. –320с.

5.Токаренко В.М.Практикум за устроєм, технічного обслуговування і ремонту автотранспорту. – До.: Врожай, 1989. –350с.


Схожі реферати:

Навігація