Реферати українською » Транспорт » Технологічний розрахунок експлуатаційного підприємства


Реферат Технологічний розрахунок експлуатаційного підприємства

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

«>ЧИТИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

(>ЧитГУ)

Інститут технологічних і транспортних систем

>Автотранспортний факультет

Кафедра будівельних і дорожніх машин

Курсова робота

Тема: Технологічний розрахунок експлуатаційного підприємства

з дисципліни: ЕксплуатаціяПТСДМ

>Виполнил ст. грн.СДМ-03:

>Нижегородцев О.Г.

Перевірив:Озорнин С.П.

>Чита 2007


>Реферат

>Пз. –26стр., табл. – 8,библ. – 2наим.

Експлуатація, парк машин, зона ТР, технічне обслуговування, середній питомий простий, напрацювання, діагностика,трудоемкость робіт, посади ТЕ.

Урасчетно-пояснительной записці чітко й послідовно викладається основний зміст роботи, розкривається її тема. Мають бути наведено деякі дані, нормативні матеріали, відбито всі використовувані методики розрахунків і проаналізовані отримані результати. За підсумками цього аналізу мали бути зацікавленими сформульовані основні висновки.


Зміст

Запровадження

1. Планування технічного обслуговування і ремонту машин

1.1 Вихідні дані

1.2 Коригування нормативів періодичності, трудомісткості

і тривалості ТЕ і ремонту машин

1.3 Визначення коефіцієнта технічного використання

 та планової річний напрацювання машин

1.4 Розрахунок виробничої програми з ТЕ і ремонту машин

1.5 Визначення річного обсягу робіт експлуатаційного

підприємства

1.6 Розподіл трудомісткості робіт з ТЕ і ремонту машин

1.7 Режими виробництва та розрахунок фондів робочого дня

1.8 Розрахунок чисельності виробничих та допоміжних

робочих, ІТП, службовців та обслуговуючого персоналу

1.9 Розрахунок кількості постів ремонту машин

1.10 Визначення потреби у пересувних засобах

ремонту машин

2. Розрахунок виробничих площ

2.1 Визначення площі зони поточного ремонту

2.2 Визначення площ виробничих відділень

2.3 Розрахунок площ складських приміщень

2.4 Розрахунок площ стоянок машин

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Проектування ремонтно-механічних майстерень здійснюється за загальними правилами проектування промислово-виробничих підприємств з урахуванням плану розвитку галузі з урахуванням продуктивних сил з економічних районам.

Процесу проектування передує складання завдання проектування, затверджене вищестоящої організацією. У ньому даються: основна характеристика проектованого підприємства, вихідні дані для проектування, технічне й економічного обгрунтування доцільності будівництва.

Під час проектування розробляється робочий проект, що з пояснювальній записки і креслень. У пояснювальної записки вказується: призначення та потужність підприємства, ухвалений режим роботи, результати розрахунків з трудомісткості ТЕ і ремонтів, необхідну кількість працюючих, устаткування й площ, заходи щодо охорони навколишнього середовища, основні будівельні рішення, кошторисна документація, паспорт робочого проекту.

Виробнича програмаремонтно-механической майстерні регламентується кількістю ТЕ і ремонтів, і навіть трудовими витратами виконання за певний період (добу, рік) все парк. Основою розрахунку виробничої програмиремонтно-механической майстерні є склад парку машин, визначається за обсягом робіт на задану перспективу з урахуванням використання оптимальних технологій будівельного виробництва.


1.  Планування технічного обслуговування і ремонту машин

 

1.1  Вихідні дані

Основні вихідні дані, необхідних планування технічного обслуговування і ремонту машин такі:

1) Обліковий склад парку машинексплутационного підприємства:

бульдозерДЗ-110ХЛ (10 прим.)

мотижтеДЗ-22 (15 прим.)

2) Режим роботи:

8 місяців на рік до однієї зміну

3) Коефіцієнт використання машин:

4) Режим робіт технічної служби підприємства:

цілий рік до однієї зміну

5) Планувальний рішення:

зона ТР

6) Нормативні матеріали з приводу ТЕ і ремонту машин:

Таблиця 1 - Нормативні матеріали з приводу ТЕ і ремонту машин

Вигляд

машин

Виглядтехничес-

кого обслужи-

>вания іремон-

та

Періодичність ви-

>полнениятехничес-

>кихобслуживаний

і ремонтів, год

Трудомісткістьвипол-

>нения одноготехни-

>ческогообслужива-

>ния і ремонту,чел.-ч

Тривалістьотдель-

>ного технічного обслужи-

>вания і ремонту у робочих

днях

БульдозерДЗ-110ХЛ >ТО-1 60 5 0.3
>ТО-2 240 16 1
ЗІ 2 разу ніяк 50 2
Т (>ТО-3) 960 460 (34) 8 (1)
До 5760 850 14
>СкреперДЗ-22 >ТО-1 100 6 0.3
>ТО-2 500 30 1
ЗІ 2 разу ніяк 10 0.4
Т (>ТО-3) 1000 340 (22) 6 (1)
До 6000 1100 16

1.2  Коригування нормативів періодичності, трудомісткості і тривалості ТЕ і ремонту машин

Нормативи періодичності,трудоемкости і тривалості ТЕ і ремонтуДСМ встановлено на основі типам і маркам машин з умов його роботи в організаціях, розміщених у Центральної природно-кліматичної зоні, що мають у своєму складі 100…200 машин різних типів і забезпеченихремонтно-експлуатационними базами. Всім інших умов праці машин нормативи коригуються з допомогою коефіцієнтів і , значення яких наведені у табл. 2.

Таблиця 2 - Коефіцієнти коригування нормативів

Кількість машин парку >Природно-климатические умови – райони холодної та спекотного клімату
змішаний парк спеціалізований парк
до 100 понад 100 до 200 понад 200

Приймаємо і .

1.3  Визначення коефіцієнта технічного використання коштів і планової річний напрацювання машин

>Расчет починається з визначення коефіцієнта технічного використання за нормативами і наступним співвідношенням

,                                                               (1)

де - середній питомий простий в днях, що припадає на одиницю напрацювання машини;

 - середньодобова напрацювання машини, обумовлена за такою формулою

,                                                                 (2)

де - тривалість однієї зміни, ;

 - кількість робочих змін на добу, ;

 - коефіцієнтвнутрисменного використання машин.

.

Середній питомий простий визначається за кожним видом впливів з урахуванням те, що у складі чергового ТЕ, має вищий порядковий номер, входять роботи кожного попереднього. Отже, при збігу, наприклад,ТО-1 зТО-2 враховуватиТО-1 годі було. Частота збігів визначається ставленнямпериодичностей виконання відповідних ТЕ. З урахуванням цього маємо

,        (3)

де ,,, - періодичності проведення відповідноТО-1,ТО-2, поточного і капітального ремонтів, скориговані відповідно до умовами експлуатації,мото-ч.;

,,, - тривалості проведення відповідних технічних впливів, дні простою.

Для бульдозераДЗ-110ХЛ:

Для скрепераДЗ-22:

Задля більшоїрасчетного значення коефіцієнта технічного використання необхідно регулярно проводити передбачені системоюППР впливу на відповідно до встановленихпериодичностями.

>Наработка машини в годиннику за запланований період прямо пропорційна дням роботи підприємства цей період , коефіцієнта , оскільки машини окремі дні простоюють в ТЕ і ремонті, і навіть середньодобовій напрацюванні машин

,                                                                   (4)

;

.

1.4  Розрахунок виробничої програми з ТЕ і ремонту машин

При розрахунку виробничої програми визначають кількість технічних впливів: щоденнихобслуживаний,ТО-1,ТО-2,ТО-3, сезоннихобслуживаний (ЗІ), поточних (ТР) і капітальних ремонтів (>КР) за плановий, зазвичай річний, період. Виробнича програма ЗІ іЕО визначається режимом використання машин. При різнобічну складі парку машин розрахунок програми ведеться окремо з кожної групі однорідних машин.

Річне кількість планових технічних впливів насписочную чисельність парку машин (одній марки машин) становить:

капітальних ремонтів

;                                                                   (5)

поточних ремонтів (планових)

;                                                   (6)

технічнихобслуживаний №3

;                                                                              (7)

технічнихобслуживаний №2

;                                                         (8)

технічнихобслуживаний №1

;                                                       (9)


сезоннихобслуживаний

;                                                                         (10)

щоденнихобслуживаний (визначається лише кількості машин, щодня повертаються на базу)

.                                                           (11)

У формулі (11) враховує обов'язкове проведенняЕО перед кожним плановим впливом, тобто. визначає кількість самостійнихЕО. Кількість і різновиду діагностичних впливів визначаються прийнятим місцем діагностики в технологічному процесі ТЕ і ремонту машин.

Для бульдозераДЗ-110ХЛ:

;

;

;

;

;

;

.

Для скрепераДЗ-22:

;

;

;

;

;

;

.

1.5 Визначення річного обсягу робіт експлуатаційного підприємства

Річний обсяг робіт, виконуваних в експлуатаційному підприємстві, включає передусім роботи з ТЕ і ремонту машин, і навіть роботи, пов'язані з обслуговуванням самого підприємства.

Річний обсяг робіт (вчел.-ч) по ТЕ і ремонту визначається за кожним видом технічних впливів роздільно кожному за типу машин.

Річний обсяг робіт:

дляЕО

;                                                                     (12)

дляТО-1

;                                                                         (13)

дляТО-2

;                                                                        (14)

дляТО-3

;                                                                         (15)

для ЗІ

;                                                                      (16)

для планових ТР

;                                                                   (17)

дляКР

.                                                                      (18)

де - ,,,,,, -трудоемкости виконання відповідних технічних впливів (>чел.-ч), скориговані відповідно до умовами експлуатації.

Для бульдозераДЗ-110ХЛ:

;

;

;

;

;

;

.

Для скрепераДЗ-22:

;

;

;

;

;

.

У експлуатаційному підприємстві може передбачатися перегляд нескладних машин і устаткування. Обсяг цих робіт приймається у вигляді 25% відтрудоемкости капітального ремонту машин.

Річний обсяг виконуваних в експлуатаційному підприємстві планових робіт з ТЕ і ремонту одній і-ой марки машин визначається

,        (19)

Для бульдозераДЗ-110ХЛ:

Для скрепераДЗ-22:

.

Для всього парку машин експлуатаційного підприємства обсяг робіт визначається підсумовуваннямтрудоемкостей за марками машин

.

Поточний ремонт дорожньо-будівельних машин проводиться в плановому порядку. Проте, незадовільний якість планових впливів, перенесення термінів їх виконання, порушення правил експлуатації машин, недостатня їх надійність, викликають необхідність виконання непланових ремонтних робіт. Для їх виконання повинна резервуватися частка фонду часу, які обсяг має враховуватись при розрахунку потреби у робочих. При оціночних проектнихрасчетах можна вважати, що обсяг непланових ремонтів пропорційний обсягу планових поточних ремонтів і як по статистичним оцінкам до 50% їх сумарного обсягу

,                                                         (20)

.

1.6  Розподіл трудомісткості робіт з ТЕ і ремонту машин

Виконання обсягів робіт з ТЕ і ремонту дорожньо-будівельних машин намічається на посадах спеціалізованих зон й у виробничих відділеннях стаціонарної бази, і навіть на місцях виробництва механізованих будівельних робіт з допомогою пересувних коштів. По місцях виконання весь обсяг робіт визначається за урахуванням технологічних і організаційних ознак.

;                       (21)

;                                  (22)

Для бульдозераДЗ-110ХЛ:

;

.

Для скрепераДЗ-22:

;

.

Розподілтрудоемкости ТЕ за видами робіт у табл. 3.


Таблиця 3 -Ориентировочное розподілтрудоемкости ТЕ за видами робіт

№п/п Вигляд роботи БульдозерДЗ-110ХЛ >СкреперДЗ-22

Тто, %

Тто,чел-ч

Тто, %

Тто,чел-ч

1 Зовнішній те що 10 230 10 154.2
2 Контрольні (діагностика) 16 368 21 323.82
3 >Смазочние 21 483 18 277.56
4 >Регулировочние 7 161 6 92.52
5 >Крепежние 23 529 17 262.14
6 За системою харчування 11 253 10 154.2
7 >Электротехнические 6 138 5 77.1
8 >Аккумуляторние 2 46 3 46.26
9 >Слесарно-механические 4 92 2 30.84
10 >Шиномонтажние - - 8 123.36
Разом 100 2300 100 1542

Розподілтрудоемкости ремонтних впливів за видами робіт виконуються відповідно до даними табл. 4.

 

Таблиця 4 -Ориентировочное розподілтрудоемкости ремонту за видами робіт

№п/п Вигляд роботи >Трудоемкость
БульдозерДЗ-110ХЛ >СкреперДЗ-22

, %

,чел.-ч

, %

,чел.-ч

1 >Разборочно-сборочние 30 1525.8 30 1681.5
2 >Регулировочние 3 152.58 6 336.3
3 >Крепежние 3 152.58 2 112.1
4 Ремонт вузлів і агрегатів 21 1068.06 20 1121
5 >Слесарно-механические 16 813.76 10 560.5
6 За системою харчування 4 203.44 3 168.15
7 >Шиномонтажние - - 3 168.15
8 >Аккумуляторние 1 50.86 1 56.05
9 >Медницкие 3 152.58 3 168.15
10 >Жестяницкие 2 101.72 2 112.1
11 >Сварочние 4 203.44 3 168.15
12 >Кузнечние 3 152.58 5 280.25
13 >Столярние і шпалерні 2 101.72 3 168.15
14 >Малярние 2 101.72 2 112.1
15 >Электротехнические 6 305.16 7 392.35
Разом 100 5086 100 5605

У табл. 5 наведено дані, дозволяють точніше розподілити обсяги робіт ТЕ і ремонту машин і в піст і виробничим відділенням.Табл. 5 дозволяє точніше об'єднати результати розподілу обсягів робіт з ТЕ і ремонту машин (табл. 3 і 4). Отримані дані йдуть на розрахунку посад у зонах ТЕ і ремонту, чисельності виробничих робітників і площ відповідних зон і відділень підприємства.

 

Таблиця 5 - Розподіл обсягів робіт ТЕ і ремонту машин і в піст і виробничим відділенням

№п/п Види робіт >Трудоемкость
Посади Відділення
% >чел.-ч % >чел.-ч
1 Зовнішній те що 100 384.2 - -
2 >Контрольно-диагностические 100 691.82 - -
3 >Смазочние 100 760.56 - -
4 >Регулировочние 100 742.4 - -
5 >Крепежние 100 1055.82 - -
6 >Разборочно-сборочние 100 3207.3 - -
7 Ремонт вузлів і агрегатів 20 437.81 80 1751.25
8 >Слесарно-механические - - 100 1497.1
9 >Электротехнические 30 273.78 70 638.83
10 >Аккумуляторние 10 19.92 90 179.25
11 >Медницкие 10 32.07 90 288.66
12 >Жестяницкие 60 128.29 40 85.53
13 >Сварочние 40 148.64 60 222.95
14 >Кузнечние - - 100 432.83
15 >Столярние і шпалерні 10 26.99 90 242.88
16 По паливної апаратури 20 155.76 80 623.03
17 >Малярние 30 64.15 70 149.67
18 >Шиномонтажние 25 72.88 75 218.63

1.7 Режими виробництва та розрахунок фондів робочого дня

Режим роботи підрозділів експлуатаційного підприємства визначається кількістю робочих змін у добу і тривалістю робочої зміни у годиннику.

Номінальний річний фонд часу робочого визначають для однозмінній роботи з урахуванням числа робочих днів на рік і тривалості зміни. Для професій з нормальними умовами праці (41-годинний робоча тиждень) цей фонд приймають год.

Справжній річний фонд часу робочого визначають з урахуванням тривалості відпустки,невиходов на поважним причин. Для нормальні умови праці вона становить год. Ефективний річний фонд робочого дня устаткування й робочих постів (і ) при однозмінній роботі приймаються рівними 2070 год.

1.8  Розрахунок чисельності виробничих та допоміжних робочих, ІТП, службовців та обслуговуючого персоналу

За виконання цих розрахунків необхідно розрізняти технологічно необхідне (>явочное) і штатне (>списочное) кількість виробничих робочих.

>Явочное кількість робочих вираховується за формулою

,                                                                               (23)

де - річний обсяг робіт у і-ой зоні ТЕ чи ремонту, чи і-ом виробничому відділенні,чел.-ч.

По посадам:

;

Приймаємоявочное кількість робочих на посадах 4 людини.

По відділенням:

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

>Списочное кількість виробничих робочих визначається з співвідношення

,                                                                               (24)

По посадам:

;

Приймаємосписочное кількість робочих на посадах 5 людина.

По відділенням:

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

;

Приймаємо 1 людини.

.

Приймаємо 1 людини.

 

Таблиця 6 - Чисельність виробничих та допоміжних робочих

Кількість робочих >Явочное >Списочное
По посадам 4 5
По відділенням 7 7

Розрахунок

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація