Реферати українською » Транспорт » Визначення ТЕХНІЧНОГО стану дизельних двігунів


Реферат Визначення ТЕХНІЧНОГО стану дизельних двігунів

>Реферат на задану тему:

>Визначеннятехнічного станудизельнихдвигунів


>Зміст

1.Діагностикадизелів по параметрахробочихпроцесів

2.Віброакустичніметодидіагностики

3.Методиоцінкиякостінафтопродуктів

4. МетодСпектрографіївизначеннязміступродуктівзносу вмаслі

>Використаналітература


1.Діагностикадизелів по параметрахробочихпроцесів

>Підкерівництвом Ю. До.Бобковарозроблений методдіагностикидвигуніввнутрішньогозгоряє поамплітудно-фазових параметрах.

>Поляганняциліндро-поршневоїгрупивизначають поамплітудахпульсаційтискувідпрацьованихгазів вкартері примінімальнійстійкійчастотіобертанняколінчастого валу.Пульсаціївідбуваютьсяунаслідокчергуванняспалахівпроцесівгорінняпалива вциліндрах.Фіксуючиопорнукрапку,наприклад момент приходу поршня Першогоциліндра ув.м.т., й знаючи порядок роботициліндрів, поамплітудіпульсацій можнавизначитиполягання шкірногоциліндраокремо.

>Поляганняпаливноїапаратуриоцінюють поамплітудахпульсаційтиску впаливопроводахвисокоготиску, фазам початкууприскуванняпалива повідношенню дов.м.т. поршня Першогоциліндра йтривалостінаростанняхвилітискууприскування.Ціпараметридозволяютьвизначатитискзатягуванняпружини форсунка, величинуоднорідністьподачіпалива, момент початкууприскуванняпаливакожноюфорсункою повідношенню дов.м.т. (>різницюкутіввипередженняуприскування),зноспрецизійних парпаливного насоса.

>Поляганнямеханізмугазорозподілуоцінюють поамплітудахпульсаційповітря йгазів увпусканні йвипускномуколекторах. Поцих параметрахвизначаютьфазигазорозподілу,зазори йгерметичністьклапанів,зносрозподільного валу.Знаючи величинуімпульсіврозрідження в патрубкувпускання, можнатакожоцінитиполягання (>опір)очисникаповітря.

>Достоїнстваданого методу - малатрудомісткість йуніверсальність,недоліки -низькаточність (>унаслідоктрудностірозділеннясигналів) йскладністьвимірювальноїапаратури.

А. У.Дерюгинобгрунтувавметодидіагностикискладовихчастиндизелів,зокремапаливноїапаратури, по параметрахтепловихпроцесів.Їмзапропонований методвизначеннякутавипередженняподачіпалива йтискузатягуванняпружини форсунки посереднійтемпературі циклу,температурівідпрацьованихгазів йтемпературізовнішньоїповерхнівипускної сурми. яквимірювальніперетворювачівикористовуютьсяхром-алюміневітермопари, а яквимірювальнаапаратура —електронніавтоматичніпотенціометри типуЕПП.

>Встановлено, що призміні моменту початкуподачі у бікзапізнюваннясередня температура циклузнижується, а температуравідпрацьованихгазів йзовнішньоїповерхнівипускної сурмизростає. Цепояснюєтьсязменшеннямперіодузатримкизапалювання йдогораннямпалива натактірозширення. Принадмірномузбільшеннікутавипередженняподачівідбуваєтьсязворотнеявище:середня температура циклузростає, а температуравідпрацьованихгазів йзовнішньоїповерхнівипускної сурмизменшується.

>Перевагиданого методу малатрудомісткість (принагоді установкитермопар вкамеризгоряє,тобто занаявностісвічокрозжарювання чиспеціальнихзаглушок), недолік –низькаінформативність йточність уразі роботи дизелявхолосту. Дляусунення цогонедолікунеобхідно матірпристрійнавантаження.

Допараметрівробочихпроцесівтакож можнавіднестивміст увідпрацьованих газахпродуктівнеповногозгоряє (>СО+Н2) йдимністьгазів, котрівизначаютьвідповідно задопомогоюгазоаналізатора.Неповнотазгоряєпалива вбільшостівипадківспостерігається принесправностях йрегулюванняпаливноїапаратури йсупроводжуєтьсязниженнямпотужності йпаливноїекономічностідвигуна.

>Зважаючи на малутрудомісткістьдіагностикидвигунів повказаних параметрахспочаткувизначаютьпроцентнийвміст увідпрацьованих газахпродуктівнеповногозгоряє чи дмитрика.Якщозначенняцихпараметріввиходять замежі, щодопускаються,проводятьпоглибленудіагностику —визначаютьпотужності йпаливніпоказники.

 


2.Віброакустичніметодидіагностики

Сутьвіброакустичнихметодівдіагностикиполягає внаступному.

>Під годину роботимашини рух деталейсупроводжується їхньогозіткненнями, врезультаті які, помеханізмахрозповсюджуютьсяпружніколивання.Ціколиванняназиваютьструктурним шумом навідміну відповітряного галасу,порушуваногомеханізмами внавколишньомусередовищі. Умірузношуваннямеханізмів чизрійвиникненні у якихяких-небудьдефектівпорушуютьсязапроектованікінематичнізв'язкиміж Деталями,унаслідок чого характер галасу йвібраціїзмінюється.Цювластивістьвикористовують дляоцінкитехнічногополяганняоб'єктів по параметрах галасу йвібрації.

>Сигнали,порушуваніколиваннямипрацюючихмеханізмів,носятьімпульсний характер.Енергіяакустичного сигналузростає ззбільшенням зазоруміж деталями. Томуамплітудавіброакустичного сигналуможедостатньо точнохарактеризуватиприляганнякінематичної парі.Сигналифіксуютьсявимірювальнимиперетворювачами,встановлюваними дляцієї мети накорпусіоб'єктудіагностики,причомувимірювальнийперетворювачсприймаєрезультуючіколивання, щопоступають від всіхмеханізмівсистеми.

Дляоцінки: шкірногосполученняокремонеобхіднетакерозділення сигналу наскладові, приякомукожна із ниххарактеризувала бтехнічнеполяганняпевногосполучення чиоднієїкінематичної парі.

>Відомодекількаспособіврозділеннясигналів:амплітудний,часовий йчастотний.

Приамплітудномурозділенні водержуванійамплітудівібраційнеобхідно знатіспіввідношеннякорисного сигналу, щойде відсполучення чикінематичної парі, щоцікавить нас, йсигналівперешкод, щопоступають відіншихсполученьсистеми.Чим понад ставленнявеличиникорисного сигналу дозначеньсигналівперешкод, тімточніше результатвимірювання. Зцієюметоювимірювальнийперетворювачвстановлюють до тогомісці, деамплітудакорисного сигналувиходитьнайбільшою.

Притимчасовомурозділеннісигналівсистемивиходять ізположення, що їхніпояварізна за годиною.Наприклад,сигнали, щовиникають уверхній йнижній голівках шатуна,чергують встрогійпослідовності ізпевнимипроміжками годиниміж ними,обумовленимикінематикоювказаногомеханізму йчастотоюобертанняколінчастого валу.

Для частотногорозділеннясигналівнеобхідно знаті частоту чиперіодпроходження шкірного із них.Частотиімпульсів відзіткненьрізнихелементів, як правило,відрізняються один від одного.Наприклад,енергіяколивальногопроцесу відзміниположення поршня вциліндрібіля дизеляСМДзнаходиться вдіапазоні 500...4000 гц, аенергія відударівпоршневихкілець про канавки поршня — вдіапазоні 10000...14000ГЦ.

>Розкладання складногоколивання на йогоскладовіназиваютьспектральнимрозкладанням, чиспектральниманалізом.Єство йогополягає до того, що ззагальногоколивальногопроцесу,породжуваного всімаелементамисистеми, почерзівиділяютьсясмугиспектрівколивань ізподальшимвизначенняменергіївібрації вкожнійвиділенійсмузі.Розкладання складногоколивання наскладові проводитися задопомогоюелектронноїапаратури —аналізаторів спектру.

якприймачівібраційзвичайновикористовуютьп'єзоелектричніперетворювачіприскорень, щоперетворюютьмеханічніколиваннясполученьсистеми: велектричнісигнали.Перетвореннязасновано напоявіелектричнихзарядів межахдеякихкристалічнихтіл при дії нимимеханічних сил. До такихтілвідносятьсякристали кварцовіSiO2сегнетовойсолі >NaKC4H4>O6.>4H2>O, дигідрофосфатуамоніяNН4М2>PO4, атакожкерамічнісплави,зокрематитанатбаріюВаТiO3 йін.

>Тимчасоверозділеннясигналівназиваютьстробує.Стробатор —прилад,проникний через собі сигнал лише впевніпроміжки години.Сигнали, щойдутьзовніцихпроміжків,пригнічують При такомурозділеннісигналівкорисний сигнал ізперетворювачаприскореннявібраціїподається напідсилювач,звідкипоступає встробатор, ареєструючийпристрій.Стробаторзабезпечуєпідключенняпідсилювача дореєструючого прилаштую впевнімоменти години, котрівідлічуютьщодоякої-небудьопорноїподії, щовідбувається вмеханізмі,наприкладщодо моментудосягнення поршнемверхньоїмертвоїкрапки.

>Після шкірногозіткнення деталейзбуджуютьсяпружніколивання, котрі вбільшостівипадків невстигаютьзатухати до новогозіткнення, томусигналинакладаються одного самогочасі, йстробатор неможе їхнірозділити.Протевіндозволяєістотно підвищитичасткуенергіїкорисного сигналу,даноїкінематичної парі.

>Приблизнооцінюватиполяганнясистеми можна позміряних в окремихїїкрапкахзагальнихрівняхвібрацій вчасткахприскореннясилитяжкості g (9,8м/с8) чи вдецибелах (>дБ). Длявимірюваннязагальногорівнявібраціїзастосовуютьп'єзоелектричноговимірникаприскореньПІУ ізп'єзоелектричнимперетворювачемприскореньПДУ чиІС. Шкалаприладупроградуйована вчастках g. Длязаписузагальнихрівніввібрації вчасі доприладуПІУпідключаютьосцилограф.

Дляоцінкитехнічногополягання окремихсполученьсистеми повібраційнихколиванняхнеобхідно провестиспектральнийаналізцихколивань, щодозволяєвиявити їхнього заподій, атакожвизначити, в якідіапазонах частотзмінюєтьсяенергіявібраціїзалежно відпараметрівполяганнясполучення, щоперевіряється.

>Оцінюватитехнічнеполягання окремихсполучень повібраційних характеристиках можна задопомогою комплексуелектроннихприладів,сполучених взагальну блок-схему.

як приклад на рис. 14.1 показань один ізнайпростішихваріантівблок-схемиелектроннихприладів для спектральногоаналізувібрацій.Механічніколивання,сприйманівимірювальнимперетворювачемприскореньІП,перетворяться велектричний сигнал,якийпосилюєтьсяпідсилювачем йпоступає навхіданалізатора.Останнім почерзівиділяютьсягармоніки (>складові)коливань вдосліджуванійсмузі частот й увиглядінапруги,одержуваної навиході,подаються навхідквадратора,який навиходідаєзначенняенергії (квадратанапруги)виділеноїсмуги спектру. Сигнал відквадратораподається навхідінтегратора, щодає навиходісереднюпотужністьвібраційдосліджуваногодіапазонухвиль запевнийпроміжок години.Вказанапотужністьвизначається зашкалоювимірювального при бору І. Припідключенні довиходупідсилювачаелектронно-променевогоосцилографа можнавізуальноспостерігати йконтролюватиколивальний процес.

>Рис.14.1.Блок-схемаелектроннихприладів для спектральногоаналізувібрацій (>ИП—вимірювальнийперетворювач,И—вимірнийприлад).

Доапаратури дляаналізувібраційпред'являютьсявисоківимоги:дотриманнязаданого температурного режиму роботиапаратури,надійнаекранізаціясполучнихкабелів відперешкод,стабільність характеристикблок-схеми вчасі й їхньоголінійність навсьомудіапазоні частот,швидкийпрогрівапаратури доробочихрежимів йін.Технічнеполяганняскладовихчастинмашини повіброакустичних параметрахслідперевіряти на таких режимах роботи, при які характеристикипроцесіввиявлялися б внайчистішомувигляді, ізякнайменшимвпливомперешкод із боцісполучень, що неперевіряються.Наприклад, длязменшеннясигналівперешкод приконтроліполягання деталейкривошипно-шатунногомеханізму вякому-небудьциліндрірекомендується одну годинуперевіркивимкнуть із роботисусідніциліндри.

якпоказуєаналізнауково-дослідніробіт,методивіброакустичнихдіагностикидотепер остаточно нерозроблені.Складність тутполягає увідсутності,надійнихметодіврозділеннякориснихсигналів йсигналівперешкод,породжуванихрізнимисполученнямиконтрольованоїсистеми. У цьому напрямкущеналежить провеститеоретичніекспериментальнідослідження.

3.Методиоцінкиякостінафтопродуктів

>Надійність йдовговічністьсільськогосподарськоготехніказначноюміроюзалежить відякостінафтопродуктівпродуктів. Принедбаломутранспортуванні йзберіганнінафтопродуктів у якихпотрапляють вода ймеханічнідомішки, котрі,стикаючись ізповерхнями, щотруть,приводять допередчасноговиходу із ладускладовихчастин машин.

>Присутність води ймеханічнихдомішок в дизельномупаливівикликаєпередчаснийзнос йвихід із ладупрецизійних парпаливного насоса й форсунок,зниженняподачіпалива,зміну моменту початкуподачі у бікзапізнювання,погіршенняякостірозпилюванняпалива. Усіцепорушує процесотриманняпалива,знижуєпотужність йпаливнуекономічність дизеля. Притемпературіпаливанижче 0° Зчастинки води, щознаходяться вньому,замерзають й увиглядідрібнихшматочківльодузабиваютьпаливопроводи,утрудняючи пуск дизеля в зимовищ годину.

>Механічнідомішки, щомістяться в мастила йконсистентнихмастилах,абразивнодіють наповерхні, щотруть,викликаючипосилене їхньогозношування йпередчаснийвихід із ладу. Занаявності води в мастила ймастилахповерхні, щотруть,піддаютьсякорозії.

>Щобуникнутинебажанихявищ, под годинувступупалива, масел ймастил вгосподарствонеобхідноперевіряти їхньогоякість задопомогоюпереноснихлабораторійПЛ-2М йРЛ чи шляхомзовнішньогоогляду,фільтрування,підігріву.

>Наявність впаливі чимаслімеханічнихдомішок можнавизначитифільтруванням чибороніннямузятоїпроби. Приперевірціфільтруванням вчистийсклянийпосудзаливають склянкунафтопродукту, щоперевіряється. Удизельнепаливододають 1...1.5стакани, а олію — 2...3стакани чистого бензину,сумішзбовтують йпропускають черезпаперовий, чиматерчатийфільтр.Потімфільтрретельнопромивають чистимо бензином йпросушуютьпротягом 10...15мін.Якщопаливоплі оліючисте, то, нафільтрізалишаєтьсяледвепомітнажовтапляма.Якщо ж внафтопродуктіємеханічнідомішки, топляма якщо темною.Чимбруднішенафтопродукт, тімтемнішепляма нафільтрі.

>Механічнідомішки вбензинівиявляються шляхомвідстоюпроби в чистомупрозоромупосудіпротягом 1,5...2 год чи поплямі послевисихання бензину, налитого на папір чискло.

>Механічніпринісши всолідолізнаходятьрозтираннямневеликоїпорціїсолідолуміжпальцями.

>Щобвизначити, чиє вода в дизельномупаливі чибензині,узяту пробуналивають вчисту ясухийсклянийпосуд йзбовтують.Паливо, щомістить воду,каламутніє, а после 1...2 годбороніння надні посудз'являютьсякраплі води.Якщопаливо залитий в резервуар, то тут дляперевіркидекількакристалівмарганцевокислогокаліязав'язують в марлю й,прикріпивши до лота,опускають на дно резервуару. Занаявності впаливі води марлязабарвиться врожево-фіолетовийколір.

>Щобпереконатися, чи немає води вмаслі,невеликупорцію оліїналивають вчиступробірку на 1/3об'єму.Потім пробуповолінагрівають нагасниці чи спиртногопальнику. Олія, щомістить воду, притемпературі 100про.Зіспінення, але вхолоднійчастиніпробіркизбираютьсякраплявологи.

>Описаними способамипроводятьвхідний контрольнафтопродуктів.Нимитакож можнакористуватися дляоцінкиякості олії, щовикористовується.

>Більш точновміст води вмаслі можназнайти задопомогоюприладуІКС-29.

М. М.Хмелевимзапропонованийспосібоцінкиякості моторного олії, щовикористовується,якийзаснований навизначеннізмісту присадки ймеханічнихдомішок впробі олії, що наноситися нафільтрувальний папір, але й характерурозподілукомпонентів йкольору ядра.Пробу оліїберуть задопомогоюмасломірноїлінійки припрацюючомудизелі янаносятьїї пооднійкраплі в 3...4місцях нафільтрувальний папір,укладений наспеціальнепристосування, якускладається ізпрозорого диска ізрозподілами,кришки йкорпуси.Потімвстановлюютьпристосування горизонтально наяку-небудьнагрітуповерхню,наприкладверхній бакрадіатора.

Через 10хв.знімаютьпристосування ізнагрітоїповерхні й,користуючисьрозподілами,нанесеними на йогосклі,вимірюютьдіаметриплями,концентричнихкілець я ядра.Вміст присадкизнаходять шляхомрозподілудіаметрумасляноїплями надіаметрвнутрішньогокільця, авмістмеханічнихпримисій—діленнядіаметрувнутрішньогокільця надіаметр ядра.Чим понадзначенняодержанихкоефіцієнтів ячимтемнішеколір ядра, тім гіршеякість олії.

>Описанийспосібоцінкиякості моторного оліїєорієнтовним,оскількирезультатианалізупробизалежать відв'язкості олії,температуриповерхнінагріву йіншихчинників.

4. Методспектрографіївизначеннязміступродуктівзносу вмаслі

Методспектрографії в нашій стране й за рубежемодержує все болееширокевживання длятехнічноїдіагностики машин.Вінзаснований навизначеннізміступродуктівзносу впробі олії шляхомрозкладання наокреміспектри їхнівипромінювань, щовідбуваються поддією дуги вольта.Спектрифотографують йпотімрозшифровуютьодержаніспектрограми чиобробляють задопомогоюрахунково-вирішальнихпристроїв.

Методспектрографіїдозволяєвизначати в мастилавмістбудь-якихелементів,вживаних вмашинобудуванні. Часаналізуоднієїпроби всучаснихавтоматизованих установкахтриває 3...4хв.Таку установкуможутьобслуговувати 1.2 люди.

Методспектрографіївиконується по двохваріантах; 1) ізозоленнямпроби олії йподальшимвизначеннямвмісту вньомупродуктівзносу але й складу золі; 2)безпосередніманалізомрідкоїпроби.

Упершомувипадкунавішування олії на 5... 10 розоляютьспалюванням, апотімзалишокпрожарюють вмуфельнійпечі притемпературі600...800°С доповноговидаленнясажі.Одержану золузмішують ізтрьома чи болеечастинамимасипорошкоподібногографіту й фтористоголітію;потімретельнорозтираютьсуміш вагатовійступці взаповнюють нею кратер, щоє внижньомуелектродігенераторної установки.

Привключенні генератораміжверхнім внижнімелектродамивиникає вольтова дуга.Внаслідок цоговміст кратеравипаровується,створюючисвічення, якуспочаткупрямує вспектральнийприлад, ареєструючепристрій.

Длякількісноїоцінкиконцентраціївизначуванихелементівготуютьеталони ізокислю так самоелементів,розбавляючи їхнього порошкомграфіту у фтористоголітію впевнійпропорції.

Приозоленні пробдосягаєтьсявисокаточність йуніверсальністьдіагностики.Такийспосібнабувширокепоширення пристендовихвипробуванняхзносудвигунів, але йунаслідоквеликоїтрудомісткості йскладностіпопередньоїобробки проб незастосовується длядіагностики вумовахексплуатації.

У даний годину все понад поширеннязнаходитьбезпосереднійспектральнийаналіз масел (безозолення проб), щодозволяєзначноспростити йприскорити процес. При цьомунайперспективнішимвважаєтьсяаналіз ізвикористанням дисковогоелектроду.Обертаючись ізчастотою 0,07...0,1 з-1,електрод 5захоплюємаслянуплівку йрівномірноподаєїї вдуговийрозряд.Вживання якзбудник дугизмінногоструму йдостатньовисокоїнапругидозволяєнаблизититочність цого способу доточності способуозолення йзабезпечуєвизначення вмасліконцентраційелементів до 10-4 %

Дляупровадження методуспектрографіїстворюютьсяспеціалізованілабораторії.Основнимтехнологічнимустаткуваннямтакоїлабораторіїєфотоелектрична установка МФС, описано напопередньомурозділі.Лабораторіяукомплектовується;необхіднимдопоміжнимустаткуванням йматеріалами.

>Діагностикаскладовихчастин машин методомспектрографіївключаєнаступніетапиробіт:відбір й доставку проб олії, алабораторію,підготовку їхні доаналізу,спектральнийаналіз олії,обробку,результатіваналізу, постановкудіагнозу йприйнятавідповідногорішення.

Занаслідкамианалізівбудуютьграфікизалежностіінтенсивностізношуванняоб'єктівдіагностики віднапрацювання. Прирізкомунаростаннізносу восновнихсполученняхдаєтьсявказівка про постановку мшини на: ремонт.

>Спектральнийаналіз оліїдозволяєвизначалитехнічнеполяганняповітряного трактувпускання йочисникаповітря зазмістом вкартерномумаслікремнію.Різке збільшенняконцентраціїкремнію вмаслісвідчить пропопадання вдвигун пилкуунаслідокпорушенняущільнень втрактівпускання чи межовогозабрудненняочисникаповітря.

>Сучасніавтоматизовані установкиспектрографійрозраховані намасовеобслуговування машин, щопрацюють внайрізноманітнішихумовах приправильнійорганізації спектральногоаналізу масел установкаспектрографіїокупаєтьсяпротягом 4.6місяців зарахуноксвоєчасногопопередженнявідмов йзначного збільшенняміжремонтноготермінуслужбиагрегатів машин.

Донедоліків методуспектрографіїслідвіднести порівняноневисокуточність йтрудністьроздільноїоцінкиполяганнясполучень (деталей)однаковогохімічного складу, щотруться.Погрішність методускладає ±10...15%.

>Точність методу можна підвищити шляхом збільшенняміжконтрольнихтермініввідбору проб масел.Наприклад,моторне оліютракторівзамінюють, як правило, приТО-2. Отже,пробирекомендуєтьсявідбирати увказанітерміни.Збільшеннятермінів роботи маселміжспектральнимианалізамиможеспричинити за собоюзниженнянадійностіоб'єктівдіагностикиунаслідокневчасної постановкидіагнозу.

У зв'язку ізцим методспектрографіїрекомендуєтьсязастосовувати дляпопередньоїеспрес-оцінкитехнічногополяганняоб'єктівдіагностики, аостаточної постановкидіагнозукористуватися болееточними методами.Наприклад,якщоаналізомспектрографіївстановленонадмірне збільшенняконцентраціїпродуктівзносу в моторномумаслі (особливозаліза, хрому,міді,алюмінію, олова), тосліддодатковоіншими методамиперевіритиприляганняциліндропоршневоїгрупи йзазори всполученняхкривошипно-шатунногомеханізму.


>Використаналітература

1. ГоворущенкоН.Я.Экономия палива й зниження токсичності в автомобільному транспорті. -М.:Транспорт,1990.-133с..

2. Двигуни внутрішнього згоряння / Під ред. О.С.Орлина, М.Г.Круглова.-4-е вид., перераб. ідоп. - М.: Машинобудування, 1984. - 383 з.

3. КолчинА.Й., Демидів В.П. Розрахунок автомобільних і тракторнихдвигателей:Учеб. посібник для вузів. - 2-ге вид., перераб. ідоп. - М.:Висш. школа, 1980. - 400 з., мул.

4. ДСТУ4276:2004"Норми йметодивимірюваньдимностівідпрацьованихгазівавтомобілів із дизелями чигазодизелями".


Схожі реферати:

Навігація