Реферати українською » Транспорт » Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу ТЕХНІЧНОГО обслуговування на Основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії


Реферат Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу ТЕХНІЧНОГО обслуговування на Основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>НАЦІОНАЛЬНИЙАВІАЦІЙНИЙУНІВЕРСИТЕТ

На правахрукопису

МУСТАФА Абдул салям МУСТАФА

>УДК 629.735.083

>Вдосконаленнясистемиматеріально-технічногопостачанняпроцесутехнічногообслуговування наосновіаналізунадійності парку ПСавіакомпанії

 

 

>Спеціальність 05.22.20 -Експлуатація та ремонтзасобів транспорту

>АВТОРЕФЕРАТ

>дисертації наздобуттянауковогоступеня

кандидата конкретних наук

>Київ - 2008


>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

 

>Актуальність тими. >Основним чинникомпідвищенняефективностіексплуатації основноговиробництвацивільноїавіації (>ЦА)є забезпеченнясправності ізниженняпростоївповітряних суден (ПС)протягомусьогожиттєвого циклу.

Урішенняцихзавданьматеріально-технічномупостачанню (>МТП)приділяєтьсявизначальна роль участинісвоєчасного і номенклатурного забезпеченнязапаснимичастинами, агрегатами, системами таматеріалами приексплуатаціїавіаційноїтехніки (АТ).

>Забезпеченнюавіаційноїтехнікизапаснимичастинамипостійноприділяється великаувага. Цепояснюється тім, щостворити абсолютно надійнаоб'єктнеможливо і дляпідтримки його впрацездатномустанізавждипотрібнізапаснічастини.Вонинеобхідні дляусуненнявипадковихвідмов йзаміниелементів, щозношуються йвиробилисвій ресурс. ЦевимагаєкоординаціїпроцесівМТП йексплуатації вцілому з планомлогістичноїпідтримкидіяльностіавіакомпанії і,зокрема, з планомтехнічногообслуговування (ТЕ).

УцивільнійавіаціїІраку практичновідсутня комплекснаавтоматизована системауправлінняматеріально-технічнимпостачаннямпроцесівтехнічногообслуговування й ремонтуповітряних суден (АСУМТПТОіР ПС), котра бвикористовувалановісучасніметодилогістики,керування іпрогнозуваннятехнічним станом (МС) АТ у сферіМТП.

Уцей годинубільшістьавіакомпаній переходити відцентралізованоїплановоїекономіки доринковихвідносин, тому дляреалізаціїголовної мети іосновнихзавданьсистемиматеріально-технічногопостачанняТОіР парку ПСавіакомпаній усучаснихринковихумовахнеобхідноширокезастосування новихпринципів, форм йметодів роботи. ДляцивільноїавіаціїІракуце впершучергу проблемапідвищенняефективностікеруваннясистемоютехнічноїексплуатації ПС шляхомоптимізаціїпроцесуматеріально-технічногопостачанняТОіР парку ПСавіакомпанії івпровадження понадраціональних схемкеруванняМТП ТЕ ПС набазісучаснихінформаційнихтехнологій.

>Проведенідослідженнябазуються насучаснійметодологіїоптимізаціїскладнихеконометричних систем,сформульованих ірозвинутих у роботівЕ.Ю.Барзиловича, Ю.О.Бєляєва,Б.В. Гнєденко,О.О. Комарова, В.М.Лагуткіна, Л БМиротіна.,Ю.І.Палагіна,Н.У. Прабху, Ю.І.Рижикова, М.М.Смірнова,І.А, Ушакова,Е.А.Хруцкого, Р. Барлоу, Ф.Прошана йбагатьохінших.

>Зв'язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами. >Дисертаційна роботавиконана у межахдержбюджетних тим:146-ДБ04 ">Розробкаметодіввизначенняресурснихпоказників тапрогнозуваннязалишкового ресурсувисоконавантаженихтехнічних систем закритеріямипошкоджуваності" (№>0104U003743) та387-ДБ07 ">Розробкаавтоматизованоїсистемианалізунадійності паркуавіаційноїтехніки тарозробкапропозицій позбереженнюльотноїпридатностіповітряних суден згідностандартівІКАО" (№>0107U002740).

>Дисертаційна роботавиконанавідповідно допрограмирозвиткуавіаційного транспортуІраку.Окреміметодичні розробки автораможуть бутивикористані віншихавіаційних структурахІраку ікраїнБлизькогоСходу.

Мета й заподіяннядослідження

>Метоюдисертаційної роботи >євдосконаленнясистемиматеріально-технічногопостачанняпроцесутехнічногообслуговування наосновіаналізунадійності парку ПСавіакомпанії таоптимізаціїпроцесівсистемиМТП.

Длядосягненняпоставленої мети вроботівирішуютьсянаступні заподіяння:

•аналізсучасного стануматеріально-технічногопостачанняпроцесівтехнічногообслуговування ПС вавіакомпанії;

•аналізнадійності і ресурсного стану ПС вексплуатації (>аналіззміни стануавіаційних систем упроцесіїхньоїексплуатації);

•удосконалення методикирозрахунку нормвитратзапаснихчастин йкомплектівзапчастин вавіакомпанії;

•удосконалення моделейавтоматизованогоформуванняпотребиматеріально-технічнихзасобівавіакомпанії;

•розробка методуоптимізаціїноменклатури такількостізапаснихелементів наосновімаксимізаціїймовірностібезвідмовної роботи приобмеженійсуміфінансування;

•удосконалення методуоптимізаціїрівнівзапасів йформування оптимальногорозмірузамовленнякомплектуючихвиробів АТ;

•розробка методудовгостроковогоплануванняпроцесівексплуатації та ремонтускладнихтехнічнихвиробів АТ наприкладіавіаційнихдвигунів длякеруванняїхнімизамовленнями і поставками вавіакомпанії;

•розробкаструктури іінформаційного забезпеченнясистемикеруванняМТП парку ПСавіакомпанії.

>Об'єктомдослідження >є системаматеріально-технічногопостачанняпроцесутехнічногообслуговуванняавіаційноїтехніки.

Предметомдослідженняє процесматеріально-технічногопостачанняавіаційноїтехніки.

>Методидослідження.Виконані вдисертаційнійроботідослідженнябазуються натеоріїмасовогообслуговування,теоріїнадійності,теоріїймовірностей йматематичної статистики,теоріїкерування запасами,теоріїмарковськихпроцесів, методахоптимізації йїхньогозастосування в завданняхпланування ікерування,практицітехнічноїексплуатаціїцивільних ПС.

>Наукова новизнаотриманихрезультатівскладається врозробці:

§моделі поставокзапаснихелементів наосновімаксимізаціїймовірностібезвідмовної роботи приекспонентному та нормальномурозподілах годиниміжвідмовами приобмеженійсуміфінансування;

§ методудовгостроковогоплануваннязамовлень й поставок дорогихвиробів наосновіметодівімітаційногомоделюванняпроцесівжиттєвого циклускладнихтехнічних систем наприкладіавіаційнихдвигунів (АТ) ізвикористанняммарковськихпроцесів;

§удосконалених моделейформуванняпотреби взапаснихчастинах дляскладнихструктурованих систем;

§удосконалених моделейоптимізаціїрівнівзапасів йформування оптимальногорозмірузамовленнякомплектуючихвиробів наосновіметодівтеоріїмасовогообслуговування.

>Практичнезначенняотриманихрезультатівскладається врозробці:

§структури іінформаційного забезпеченнясистемикеруванняМТП парку ПСавіакомпанії;

§алгоритмів йпрогрампрогнозуванняпотреби взапаснихчастинах наосновіданих провідмови інаробітки парку ПС у рамкахсистеми «>Надійність ПС»;

§раціональноїсистемипостачаннязапаснимичастинами приобмеженійсуміфінансування, щозабезпечуємаксимальнуймовірністьбезвідмовної роботи.

>Основнівиводи ірекомендації,отримані вроботі, можнавикористати прирозробці державноїпрограми вобластівдосконаленняавіатранспортноїсистемиІраку вчастиніматеріальнотехнічногопостачання.

>Особистийвнесокздобувача. >Здобувачемвиконанийаналізсучасного стануматеріально-технічногопостачання всистемі ТЕ ПС,обґрунтованіметоди переходуцивільноїавіаціїІраку нараціональну системупостачаннязапаснимичастинами [1],розроблені методикирозрахункукомплектівзапаснихчастин,розробленіметодиформуванняпотреби взапаснихчастинахвзамінвиробів, щовідмовили, йвиробів, щовиробили ресурс,розробленіпроцедуриоптимізаціїпроцесівматеріальнотехнічногопостачання [1, 3, 4, 5, 6],розроблена методикадовгостроковогоплануванняпостачанняавіаційнихдвигунів [2, 7].

>Апробаціярезультатівдисертації. >Основніположення ірезультатидисертаційної роботидоповідалися іобговорювалися насемінарах йнауково-технічнихконференціях: VIIМіжнародноїнауково-технічноїконференції «>АВІА-2006» (>Київ,2006р.), VIIIМіжнародноїнауково-технічноїконференції «>АВІА-2007» (>Київ,2007р.) й XIIМіжнародномуконгресідвигунобудівників (>Харків ->Рибаче,2007р.),піврічнихсемінарахкафедриавіаційнихдвигунів.Дисертаційна робота вціломуобговорювалася нарозширеномунауковомусемінарікафедри АТ (03.04.2008).

>Публікації. Потемідисертаціїопубліковано 7друкованихпраць, 5 із які унаукових журналах, щовходять уперелік ВАК України та 2публікації заматеріаламидоповідей нанауково-технічнихконференціях.

Структурадисертації.Дисертаціяскладається звступу,п’ятирозділів йвиводів.Повнийобсягдисертації 219сторінок, 57рисунків, 8таблиць. Списоквикористанихджерел із 142найменувань на 11сторінках.

 


>ОСНОВНИЙЗМІСТРОБОТИ

 

Увступірозкритісутність й станнауковоїпроблеми,обґрунтованаактуальність,сформульовані позначка і заподіяннядосліджень, атакожвизначена новизна і практичнацінністьотриманихрезультатів.Вказанірезультатиапробації іпублікації ізрозкриттямособистоговнескуздобувача.

Упершомурозділі >описані >загальнівідомості, позначка іосновні заподіяннясистемиматеріально-технічногопостачанняавіакомпанії,аналізтехнологічногопроцесу, рользапасівматеріальнихресурсів,основнівидизапаснихчастин.Особливаувагаприділяєтьсяоборотнимзапаснимчастинам, щомаютьсерійний номер,особливості і структурасистемикерування запасами.

>Рис. 1.Укрупнений складтехнологічногопроцесу відділенняМТПавіакомпанії

>Головними напрямами вроботісистемиматеріальнотехнічногопостачання вавіакомпаніїє забезпеченняякісноговизначенняпотреби вавіаційно-технічномумайні увстановленийтермін йстворення необходимихзапасівзапаснихчастин йагрегатів вавіакомпанії й наголовнійавіаційнійбазіпостачання.

Характервиробничогопроцесуматеріально-технічногопостачаннявпливає складутехнологічногопроцесу що входити донього (рис. 1).

У іншомурозділі провадженьаналізсучасного станупроблеми,аналіз й контрольнадійності ПС вексплуатації іпринципиорганізаціїМТП упроцесітехнічноїексплуатаціїпаркуПС. Прирішеннізавданьнадійностінеобхідно забезпечитизаданіпоказникинадійності ізнайменшимивитратами. Заосновніпоказникинадійності систем (>агрегатів), котріпотрібнополіпшити зарахуноквикористаннязапаснихчастин (>ЗІП),скомплектованимизалежно відпризначення іособливостямивикористанняЗІПнеобхідними длятехнічногообслуговування і ремонту,можуть бутивзяті:імовірністьбезвідмовної роботи (>ІБР),коефіцієнтготовності,наробіток навідмову,К1000,гамма-процентний рядківексплуатації, тощо.

>Удосконалюванняавіаційноїтехніки іметодівїїобслуговування у наше годинунеможливо безсистематичногоаналізузміни станунадійностіавіаційних систем упроцесіїхньоїексплуатації. Одним ізважливихнапрямківпідвищеннянадійності ПС упроцесіексплуатаціїєзбір йобробкаінформації провідмови інесправності систем йкомплектуючихвиробів ПС дляподальшогоїхньогоаналізу і розробкизаходівщодозапобіганнювідмов йнесправностей. Контроль йоцінканадійності вцих системахпередбачаютьєдину системузбору іобробкиінформації провідмови інесправності АТ

>Основнимзмістомзаходів,спрямованих напідтримкульотноїпридатності ПС,є комплексробіт ізтехнічногообслуговування (ТЕ) й ремонтуавіаційноїтехніки впроцесіексплуатації. Цепов'язане із переходом відстатичних (>жорстких) додинамічних (>гнучких) формкеруванняпроцесамитехнічногообслуговування і ремонтулітаків.Зростає рольпоточноїінформації прозміну умівексплуатації ітехнічного стану паркулітаківавіапідприємства всистемікеруваннятехнологічнимипроцесами.

>Досвідформування системТОіР ПС,включаючиосновніпринципиМТП усистеміТОіРвідпрацьовані на такихавіафірмах як >Воеing й >Аirbus >дозволяєвизначитизагальніположенняМТП усистеміТОіР ПСнеобхідні дляорганізації івиконанняТОіР ПС упроцесітехнічноїексплуатації,включаючирекомендованіформи, документального,матеріального ітехнічного забезпечення всистеміТОіРданого типу ПС йрозрахунковінорми іумови такого забезпечення.

УзагальномувипадкуМТП усистеміТОіР ПС виннавключатинаступнімодулі (малий. 2):

 


>Рис. 2. СтруктураМТП усистеміТОіР

§зобов'язанняпостачальника іексплуатанта;

§ забезпеченняексплуатантазасобамитехнічногообслуговування (>ЗТО), у склад яківходять:засоби наземногообслуговування (>ЗНО) йконтрольно-перевірочнаапаратура (>КПА),інструменти ізасобиексплуатаційного ремонту дляТОіР;

§ забезпеченняексплуатантазапаснимичастинами (>ЗІП);

§ забезпеченнядокументацією дляТОіР;

§організаційніформи забезпеченняМТП

 

>ТретійрозділприсвяченийособливостямплануванняМТП йрозробці методикирозрахунку нормвитрат такомплектівзапаснихчастин, атакож >оцінціефективностірівняорганізаціїпостачанняавіакомпанії.

>Відякостіплануванняматеріально-технічногопостачаннязалежитьуспіхвиконання планувиробництваавіакомпанії. Уосновіякості розробки планупостачання лежати двафактори:правильністьвизначенняпотреби вкожномувидіматеріальнихзасобів йправильнийрозподілресурсів поспоживачах.Потреба вматеріальнихзасобах, необходимих для забезпеченняексплуатаційних йремонтнихпроцесівавіакомпанії,визначається за нормамивитрати наналіт часів, на число посадок йремонтівЛА заформулою

де – нормавитрат вексплуатації на 100 рнальотулітаківданого типу;

 –плановийналіт часів у плановомуроці наданомутипілітаків; – нормавитрати однієюкапітальний ремонт; –загальне числокапітальнихремонтівлітаків (>авіадвигунів)даного типу.

Узагальномувиглядіпланова потреба вкожномувидінормованихматеріально-технічнихзасобів, щопідлягаютьвключенню вплан-замовлення намайбутнійплановийріквизначаєтьсяформулою

,

де –розрахункова потреба вданомувидіматеріально-технічнихзасобів наплановийперіод; З>ПеР –перехідний запас на вушко плановогоперіоду (року); –очікувананаявність на вушко планового року; –ціна одного предметаданихматеріально-технічнихзасобів.

>Основнимипоказниками дляскладанняплану-замовлення іпостачанняавіаційнимидвигунамиєдані пропотреби у якихавіакомпаній йджерелапокриттяцієїпотреби

де – числолітаків, котрі будутьлітати в плановомуперіоді; Д – числодвигунів на одномулітаку; буд –наробіток, що припадати однієюдвигун (>моторнегніздо)протягом плановогоперіоду; РД – ресурсдвигуна,встановленийпромисловістю дляданого типу, р; Проф –оборотний фонддвигунів, установлень дляданого типудвигуна, прим.; ПроМ –очікувананаявністьдвигунів уданійавіакомпанії (котрізберігаються на яких складах йпередбачувані донадходження ізремонтнихпідприємств), прим.

У основувизначенняноменклатуризапаснихчастинпокладенийінженернийаналізрівнявитратизапаснихчастин.

>Рівеньвитрати заперіодексплуатації ЄR >визначаєтьсясукупністюпараметрів (), де R – нормавитрати, T –очікуванасередняінтенсивністьексплуатації (часівнальоту) одноголітака запланованийперіод, N –кількістьлітаків, котрі будутьексплуатуватисяпротягомпланованогоперіоду.

>Потрібнакількістьзапаснихчастинкожноїноменклатури взагальномувипадкувизначається заформулою:

,

де R – нормавитратизапаснихчастин (дляпланових,позаплановихзамін),розрахована наінтервал в 100 часівнальоту, [ ] –цілачастина числа.

>Ефективністьвиконання плану поМТПвизначається заформулою

де – потреба вматеріальнихзасобах наплановийперіод; –фактично поставленоматеріальнихзасобів для забезпеченняавіакомпанії в плановомуперіоді.

>Важливимєтакожпоказникзниженняпростоївлітаків черезвідсутністьзапаснихчастин йагрегатів із звинувачуйМТП

де –плановийналіт часів; –фактичнийналіт часів.

>УзагальненийкоефіцієнтефективностіМТПвизначається яксередньоарифметичнезначенняприватнихпоказників.

де –коефіцієнтефективностівиконання плануМТП; –коефіцієнтефективностіякості планупостачання; –коефіцієнтефективностізапасів; –коефіцієнтрівнямеханізації; –коефіцієнторганізаціїзберігання; –коефіцієнт ремонтуагрегатів; –коефіцієнтзабезпеченості нормамивитрати; – числокоефіцієнтів.

У четвертомурозділірозробленіінженерні методики >постачання (забезпечення) парку ПСавіакомпаніїзапаснимичастинами наосновіформування оптимальногорозмірузамовленнякомплектуючихвиробів,раціональноговиборурезервнихелементівповітряних суденавіакомпанії приобмеженійсуміфінансування,методиоптимізаціїсистемипостачаннязапчастинами для забезпеченнязаданоїймовірностібезвідмовної роботи і методоптимізаціїрівнівзапасів.

Уексплуатаційнійпрактиці дляоцінки іпідтримкинезнижуванихзапасівкомплектуючихвиробіввикористовуютьрізнімоделіформуванняпотреби взапчастинах.Найбільш часто вцихціляхвикористовуютьімовірніснімоделі, котрібазуються наданих провідмови інесправностіавіаційноїтехніки запопереднійперіодексплуатації, атакожданих прозалишкиресурсів йпланованомунальоті напрогнозованийперіод.Найбільшобґрунтованими іпристосованими доприйнятоїсистемиоблікунаробітків йвідмов АТ вавіакомпаніїєдвімоделі.

Модель 1 >заснована навикористаннірозподілу Пуассона шляхомпорівнянняспостережуваного числавідмов ізверхньоюграницеюрегулювання (>ВГР), щопредставляє собоюприпустимийрівеньнадійності.Спостережуване числовідмов упевніінтервали годинимаєвипадковий характер від нуля доВГР.Значенняверхньоїграницірегулюваннявизначається ізвикористаннямрозподілу Пуассона.ВГРвизначає зприйнятоюймовірністюверхню міжвідмов п =ВГР, що не якщоперевищений ззаданоюймовірністю принаявності однихлишевипадкових причин:

де T –наліт паркулітаків; a – числооднотипнихвиробів налітаку; –запланований параметр потокувідмов; –імовірність того, що числовідмов неперевищитьверхньоїграницірегулювання.

На рис 3.приводятьсямонограмикількостівиробів, що неперевищуютьверхнюграницюрегулювання ззаданоюймовірністюPзад = 0,975 длярізнихпрогнозованихпараметрів потокувідмов й числаоднотипнихвиробів віднаробіткувиробу T.

Модель 2 >заснована наоцінцікількостізапаснихелементів, необходимих для забезпеченняексплуатаціївиробу назаданомуінтервал , придосить великомуінтерваліексплуатації впорівнянні зсереднім годиноюміжвідмовами.

де >m(t) >кількістьзапаснихелементів, –квантиль нормальногорозподілу дляймовірності,рівної , –середній годинуміжвідмовами, –дисперсія годиниміжвідмовами, >t –сумарнийнаробіток.

На рис. 4.приводятьсямонограмикількостізапаснихелементівзалежно відімовірності приматематичномуочікуванні ісередньому квадратичноговідхиленні годиниміжвідмовамирівними .


>Рис. 3.Кількістьвиробів, що неперевищуютьверхнюграницюрегулювання ізімовірністюPзад = 0,975 длярізнихзначень параметра потокувідмов (модель 1)

>Рис. 4.Залежністьнеобхідного числавиробіввзамін тихий щовідмовилигарантуючузадануймовірністьзамін (модель 2)

>Загальна постановказадачі позабезпеченнюзапаснимиелементамиможе бутисформульована втакийспосіб: нехайвідомосереднє числовідмов тавартістьвідновлення шкірногоi-гоелемента, що працює усистеміпротягом години >tі . Зогляду тих, щокількістьзапаснихчастин винна бути не меншекількостівідмов,визначеннякількостізапаснихелементів одного типузводиться дознаходження ізрівняння

 .

Кількістьзапаснихелементів можнатакожзнайти занаближеноюформулою

.

>Необхідновизначитикількісний складЗІП для максимальноможливоїймовірностібезвідмовної роботи1-aфункціонуваннятехнічноїсистемипротягом години >t.Кількістьзапаснихелементіввизначається ізурахуваннямобмеження

,

де >mі – числозапаснихелементів і-го типу, зі –вартість одногоелемента і-го типу, З –виділенікошти длязакупівлізапаснихелементів.

При цьому формулу длямаксимізаціїймовірностібезвідмовної роботи в нормальної закону можнапредставити увигляді

,

де –середнійнаробіток навідмову >j-го >елемента, –дисперсіянаробітку навідмову, >t –сумарнийнаробіток, [ ] –цілачастина числа.

Урівнянніпотрібнознайтитакемаксимальнезначенняквантилярозподілу (й,отже,ІБР) приякомузадовольняєтьсянерівність.Слідзазначити, щомінімальнакількістькоштів, котрівиділяються длязакупівлізапаснихелементів винна бути не меншевартостісереднього числаелементів, щовідмовили зазазначенийперіод ,тобто

.

На рис. 5, як приклад, наводитися оптимальнапланованакількістьзапчастин шкірного -го типу, їхнього максимальноможливіймовірностібезвідмовної роботи тасумарнівартостікомплектіводнотипнихзапаснихчастин для нормального () йекспонентного ()розподілів (>Пуассонівського потокувідмов) припопередньозаданихсереднійкількостівідмов йвартостіелементів забазовийперіод йграничноїсумифінансування врозмірі З = 190000у.o..

 

а

б

>Рис. 5.Максимізаціяймовірностібезвідмовної роботи ПС наосновіраціональноговиборурезервнихелементів приобмеженійсуміфінансування: а- для нормальногорозподілу години довідмови; б - дляпуассонівського потокувідмов

Для складноструктурованих систем прирозрахункуІБРнайбільш частовикористаютьсяметодиструктурних,логічних схем йсхемно-функціональний метод.Ціметоди можнавикористати і у завданняхоптимізаціїсистемипостачаннязапаснимичастинами,застосовуючи схемурезервуваннязаміщенням. У цьомувипадку привідмовіелементасистеми, щоскладається із –елементів,кожнийелементзамінюєтьсяновим із такими ж характеристикаминадійності, як йвихіднийелемент. Формуларозрахункуймовірностібезвідмовної роботи длясхеми із >m –кратнимненавантаженим резервоммаєвигляд

Для приклада,ІБРпаливноїсистемилітака можнарозрахувати методомлогічних схем заформулою

де –імовірностіздійснення і-їхподій (>відмов).

>Якщоприйняти заінтервалпрогнозування р., аякостіграничноїІБР –, то, напідставістатистичнихданихзначеньінтенсивностівідмовелементівпаливноїсистемилітака номеридоданихелементів у порядкумаксимальноїзміниІБРрозташовуються втакийспосіб

[7, 1, 1, 2, 1, 7, 2, 1].

При цьомуІБРсистемипослідовноприймаєзначеннянаведені на рис. 6 а). Призагальномучислізапаснихчастинрівних ,кількістьдоданихелементів за типамидорівнює

[4, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0].

>Якщо врозрахункахІБРпаливноїсистемивикористати схемупослідовного, узмістінадійності,з'єднанняелементів тозазначеніпослідовностіномерівдоданихелементів у порядкумаксимальноїзміниІБР та їхньогографік (рис. 6 б)приймутьвигляд

[1, 2, 5, 6, 4, 1, 7, 1, 2, 5, 6, 4, 8, 1, 7, 2, 5, 6, 1].


 

а

б

>Рис. 6.ЗмінаІБРпаливноїсистемилітака при: а-схемному та б-послідовномуз'єднанні

Упроцесі поставкизапаснихчастинвиникає завданняоптимізаціїрозмірузамовлення ічастоти поставок увигляді окремихкомплектів длямінімізаціївитрат наїхню доставку ізберігання, якої можнавиразити внаступномувигляді:

,

де З –цінаодиницівиробу, щозамовляється; Z -витрати наутримання (>збереження)одиниці запасу, $./прим.; >Q –розмірзамовлення, прим.; P.S – потреба втоварно-матеріальнихцінностях запевнийперіод, прим.; А –вартістьподачі одного комплектузамовлення, $.

>Розрахунок оптимальногорозмірузамовлення >Q*виконується заформулою:

Схемавизначення оптимального (>економічного)розмірузамовлення приведено на рис 7. Крапка повторногозамовлення:

де N – числоробочихднів уперіоді; L –термінодержаннязамовлення

>Інтервал годиниміжзамовленнями:

якпоказуютьпрактичнірозрахунки приоптимальнихобсягахпартій йперіодичностізамовленьвитрати назамовленняприблизнодорівнюютьвитратам назберігання

 


>Рис. 7.Оптимальнийрозмірзамовлення (>економічнийрозмірзамовлення)

>Якщопродукціяпоставляється від одноговиготовлювача чигеографічногомісця (>міста), тофункціонал можнапредставити увигляді:

де А –вартістьоформленнязамовлення на >i-й видпродукції D –вартість доставки одного комплектузамовлення.

>Оптимізаціяфункціоналаздійснюється одним зчисельнихметодівмінімізаціїфункційбагатьохзмінних. При цьомунеобхіднотакожураховуватирізніінтервали годиниміжзамовленнями окремихвидівпродукції.

>Важливимзавданнямексплуатації АТєрозрахуноквідновлюваногоЗІПа, де ізметоюмінімізації простоюлітаканесправний агрегатнегайнозаміняєтьсявзятим зЗІПа, а самнаправляється в ремонт.Відремонтований агрегатпоповнює собоюЗІП.НедостатністьЗІПазбільшуєпростоїлітака, анадлишковийЗІПомертвляєзначнікошти івимагаєвитрат назберіганнявиробів.Подібна схема широкозастосовується приексплуатації АТ великогоавіапідприємства, щомаєвеликукількістьодноріднихагрегатів.Класичнимпідходом дорішенняцієїзадачікерування запасамиєзастосуванняметодівтеоріїмасовогообслуговування,зокрема, длямоделі ізвідмовами >M/M/1/S.Потреба увиробурозглядається якзаняття каналу, акожна заявкавикликаєзамовлення назаповнення (ремонт),тривалість (>затримка)якогоінтерпретується як годинуобслуговування.

>Розв’язкомзадачієвизначення оптимальногообсягуЗІПа, заформулою:

.

де h –ціназберіганнявиробу; >d –ціна простоюлітака на тому жодиницю години (>ціна штрафу); –коефіцієнтзавантаженнясистемивідновлення, –інтенсивністьвідмов; –інтенсивністьвідновлення.


>Рис. 8.Залежність оптимального запасу віднорми штрафу ікоефіцієнта

На рис. 8наведеніграфіки ставленнялогарифмів зправоїчастиниформули длякоефіцієнтів

>завантаження від 0,05 до 0,975 й широкогодіапазонунорми штрафу ().Округленнянецілих чисел дляодержання оптимального запасуповиннездійснюється вменшу бік.

>Найбільшадекватними методамимоделюванняпроцесівексплуатації івідновленняскладнихвиробів,зокрема, парку АТєімітаційнімоделі, котрізасновані намоделюванніподій їхньогожиттєвого циклу (рис. 9 й рис. 10)

Унайбільш простомувиглядіформування паркулітаків йдвигунівописуєтьсянаступнимибалансовимирекурентнимиспіввідношеннями.

>Літаки: вльотнійексплуатації ;

времонті

>Двигуни: вексплуатації налітаках

де ; , ;

узапасі

уремонті

де –кількістьвиробів у момент години ; з –літаки; буд –двигуни; в –плановеуведеннявиробів вексплуатацію; y –зняттявиробів ізексплуатації в зв'язку ізвиробіткомлітакамипризначеного ресурсу; р –надходженнявиробів у ремонт; рем –вироби, щоперебувають устані ремонту; >отр –відремонтованівироби; із –виробу, щонадходять з запасу; >зап –виробу, щоперебувають узапасі; буд.з.буд. –достроковознятідвигуни; буд.>в.р. –двигуни, щовиробилиміжремонтний ресурс; >сп –списанівироби; зв –новівироби, щопоставляють в запас.

Уімітаційніймоделівідстеженняжиттєвого циклудвигунівздійснюється зачотириетапи: заподіянняпочатковихрозподілівоб'єктів у всіх станах (>експлуатації, ремонту,зберігання),просування системного години інакопиченнязмін у всіхелементахсистеми;аналізузмін укожномуелементі;прийняттярішень покожномуелементусистемивідповідно дообраноїстратегіїексплуатації.

Дляреалізаціїцієїстратегії усістанижиттєвого циклу планера ідвигуніврозбиті на nвнутрішніхстанів щовідповідають і-мзначеннямнаробітку, відпочаткового до межового,рівногопризначеному ресурсудвигуна.


>Рис. 9. Схемажиттєвого циклудвигунів

>Математичнийопис моделей всіхпроцесіввиконаний набазі дискретногомарковськоголанцюга ймаєвигляддиференціальнихрівняньКолмогорова-Чепмена. Дляпроцесуексплуатації системарівняньмаєвигляд

де l1(і) й l2(і) –інтенсивностівиходу / входу (-/+)зі стануексплуатації (Є2)відповідно за ресурсом й повідмові; -імовірністьзнаходження в і-мустаніексплуатації Є2 ізнаробітком

>Відомості пропочатковийресурсний стан паркулітаків,двигунів йїхньогонаробітку на вушкопрогнозування, атакожтемпизмінинальоту парку, щовраховуютьсезонністьколивань протягом двох роктаотримані у межахсистемиексплуатаційноїнадійності АТ. Один ізваріантів такогорозрахунку увиглядіщоквартальних таінтегральних характеристикрезультатівмоделювання уявлень на рис. 11 й рис 12.


Уп’ятомурозділіпредставлені:описсистемиМТП,структурна схемасистемиінформаційноїпідтримкиматеріально-технічногопостачаннязапаснимичастинами парку ПС вавіакомпаніяхІраку у межахсистемиінформаційного забезпеченняпроцесутехнічноїексплуатаціїповітряних суденавіакомпанії тарезультатипрогнозуванняпотреби взапаснихчастинах на 2008рік длятипівлітаків, щознаходяться вексплуатації вІраку у межахсистеми «>Надійність ПС».

>Автоматизаціяпроцесуматеріальнотехнічногопостачаннязабезпечується наосновівикористанняінформаційнихресурсівтрьохосновних системінформаційного забезпеченняпроцесутехнічноїексплуатаціїповітряних суденавіакомпанії:

•автоматизованоїсистеми (АС)обліку і контролюнаробітку і ресурсного стану планера,двигунів, ШБУ-60 іагрегатів ПС, їхні рух тазміни стану вексплуатації;

• АСоблікувідмов йнесправностей, контролю іпрогнозуванняпоказниківнадійностівиробівАТ(«Надійність ПС»);

• АСматеріально-технічного забезпечення.

АСоблікунаробітківзабезпечуєведенняданих пронаробіткиосновнихвиробів (планера,двигунів, ШБУ-60) йагрегатів (>комплектуючихвиробів) после шкірногопольоту ізметоювизначеннязалишківресурсівагрегатів йоблікувпливуісторіїексплуатації конкретного ПС напоказникинадійності парку.Облікнаробітківагрегатівведеться занаробіткамиосновнихвиробів: планера,двигуна, ШБУ-60. Усистеміреалізованінаступніфункції:формуванняБДдовідок за рейс (>індивідуальнийоблікнаробітків за рейсосновнихвиробів);розрахунокпоточнихнаробітківосновнихвиробів йагрегатів;облік йведенняресурсіввиробів;попередження прокритичнізалишкиресурсіввиробів АТ.

АСоблікувідмов йнесправностей, контролю іпрогнозуванняпоказниківнадійностівиробів АТзабезпечуєреєстраціювідмов йнесправностейосновних йкомплектуючихвиробів ПС, котрівиявлені впольоті чи припроведенні ТЕ;розрахунокабсолютних йвідноснихпоказниківнадійності систем,підсистем йагрегатів, атакожосновнихвиробів (планера,двигунів, ШБУ-60) йфункціональних систем ПС; контроль йпрогнозуваннянадійностікомплектуючихвиробів йфункціональних систем;формуванняпотреби взапаснихчастинахзамістьвиробів, щовідмовили.

АСматеріально-технічного забезпечення (МТЗ)призначена дляавтоматизаціїведенняскладськогообліку,інформуванні пронадходженнязапчастин,витратам йнаявностіматеріальнихзасобів вавіакомпанії,спостереженні зарівнемнезнижуваного запасу і станурічної заявки. Усистеміповинні бутиреалізованінаступніфункції:реєстраціяскладівматеріально-технічного забезпечення іпідрозділів АТБ;обробкапервиннихдокументів;веденняскладськогообліку; спискикреслярськихномерів й величиннезнижуваного запасу;прихід йсписанняустаткування на яких складах МТЗ;веденняіндивідуальноїкарткивиробу;інформування пронаявністьустаткування на яких складах МТЗ напоточний момент години ірівнянезнижуваного запасувиробів.

>Рішеннязавданьпрогнозування числавідмоввиробів йформуванняпотреби взапаснихчастинахздійснюється у межахсистеми «>Надійність ПС» для чоговикористовуютьсядані провідмови інаробітки паркуповітряних суденданого типу.Основноюформоюзборуінформації длястатистичногоаналізунадійностіавіаційноїтехнікиєзвіти повідмовах йнаробіткам АТ запевнийперіодексплуатації (>місяць, квартал).

На рис. 13. наводитися прикладформи заподіяння дляпрогнозування числавідмов політаках Іл-76 поквартально та за 2008 р. На рис. 14 - статистикавідмоввиробівлітаків Іл-76 за 2006-2007 р. по системах 021.Кондиціюванняповітря та 077.Прилади контролюдвигуна. Результатомпрогнозування покожному типуавіаційноїтехнікиє списоккількостіагрегатів, фрагментякого по системах 021 й 110 на завданьперіодексплуатації (>2008р.) показань на рис. 15.

СистемуМТПТОіР ПС можнарозглядати якспецифічнийсамостійнийоб'єкткерування.Специфікаїїполягає до того, що, вонмаєцілкомпевні характеристики (>параметри),безпосередньопов'язана ізоб'єктомобслуговування – ПС, йзабезпечуєпідтримку його внеобхіднійготовності дозастосування попризначеннюпротягомустановленого рядок врізнихумовахексплуатації.

>МожнасформулюватинаступніпринципиорганізаціївідпрацьовуваннясистемиМТПТОіР ПС: >централізаціякерування,економічність,ієрархічність,відноснасамостійність.плановапослідовність,прогресивність,єдністьвимог йоцінок, >адекватність,методичнаєдність.

 


>ВИСНОВКИ

 

Удисертаційнійроботі, набазівиконанихдослідженьвирішененауково-прикладне заподіяннявдосконаленнясистемиматеріально-технічногопостачанняпроцесутехнічногообслуговування наосновіаналізунадійності парку ПСавіакомпанії іоптимізаціїпроцесівМТП.Проведенідослідженнядозволяютьзробитинаступнівисновки:

1.Удосконаленомоделіформуванняпотреби взапаснихчастинах, котрібазуються наданих провідмови інесправностіавіаційноїтехніки запопереднійперіод, атакожданих прозалишкиресурсів йпланованомунальоті напрогнозованийперіод дляоцінки іпідтримкинезнижуванихзапасівкомплектуючихвиробів ПС.

2.Розроблено модель поставокзапаснихелементів приобмеженійсуміфінансування наосновімаксимізаціїймовірностібезвідмовної роботи приекспонентному (>пуассонівськомупотоці) й нормальномурозподілах годиниміжвідмовами.

3.Удосконалено модельформуванняпотреби взапаснихчастинах для складноструктурованих систем.

4.Удосконалено модельоптимізації забезпеченнязапчастинамивідновлюванихвиробівавіаційноїтехніки наосновітеоріїмасовогообслуговування (>MM1/S)

5.Удосконалено методоптимізаціїрівнівзапасів йформування оптимальногорозмірузамовленнякомплектуючихвиробів.Оптимальнийрозмірзамовленнядозволяємінімізуватисукупнівитрати назберігання запасу іповтореннязамовлення, атакождосягтинайкращогосполученнявзаємодіючихфакторів, таких, яквикористовуванаплощаскладськихприміщень,витрати назберіганнязапасів йвартістьзамовлення, атакож оптимальногоінтервалу годиниміжзамовленнями.

6.Розроблено моделькеруваннязамовленнями і поставкамиавіаційнихдвигунів наосновіметодівімітаційногомоделюванняпроцесівжиттєвого циклускладнихтехнічних систем наприкладіавіаційнихдвигунів ізвикористанняммарковськихпроцесів, щодозволяєобґрунтуватидовгострокові іпоточніпланивиробництва, ремонту АТ і поставок їхньогоексплуатантамвідповідно до планурозвиткуавіаційнихкомпаній.Розроблено методпрогнозуванняпотреби в АТ парку ПСавіакомпанії,заснований наімітаційномумоделюванніпроцесівжиттєвого циклудвигунів.

7. Напідставівиконаногоаналізузапропонованіметодиплануванняматеріально-технічногопостачання іоцінкиефективностірівняорганізаціїпостачанняавіакомпанії.

8.Удосконалено методикирозрахунку нормвитрат ікомплектівзапаснихчастин вавіакомпанії.

9.Розроблено структуру, списокзавдань йінформаційне забезпеченнясистемикеруванняМТП парку ПСавіакомпанії.

10.Розробленоалгоритмипрогнозуванняпотреби взапаснихчастинах наосновіданих провідмови інаробітки парку ПС у рамкахсистеми «>Надійність ПС».

11. Напідставіданих провідмови інаробітки парку ПСотриманірезультатипрогнозуванняпотребиматеріально-технічнихзасобівпаспортизованихвиробівлітаківІл-76.

 

 


СПИСОКОПУБЛІКОВАНИХПРАЦЬ ЗАТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

1. Кучер О.Г., Мустафа О.С. Мустафа.Максимизация ймовірності безвідмовної роботи з урахуванням раціонального вибору резервних елементів повітряних судів авіакомпанії при обмеженою сумі фінансування //Авиационно-космическая техніка й технологія. – 2008. –Вип. 1/48. – З. 93–99.

2. Кучер О.Г., Мустафа О.С. Мустафа. Планування та прогнозування потреби у АТ парку ЗС авіакомпаній //Вісник НАУ. – 2007. – № 3-4. – З. 77–84.

3. Кучер О.Г., Мустафа О.С. Мустафа. Логістика постачання оптимального розміру замовлення комплектуючих виробів авіаційної техніки //Авиационно-космическая техніка й технологія. – 2007. –Вип. 4/40. – З. 97–100.

4. Кучер О.Г., Мустафа О.С. Мустафа. Прогнозування відмов і оптимізація потреби матеріально-технічних коштів авіакомпаній //Вісник НАУ. – 2007. – № 1 – З. 107–112.

5. Кучер О.Г., Мустафа О.С. Мустафа. Планування й забезпечення технологічного процесу системи матеріально-технічного постачання в авіакомпанії //вісник НАУ. – 2007. – № 2. – З. 54–60.

6. Кучер О.Г., Мустафа О.С. Мустафа.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація