Реферати українською » Транспорт » Розробка дільніці ТЕХНІЧНОГО обслуговування та ремонту ходової Частина Mitsubishi Lancer


Реферат Розробка дільніці ТЕХНІЧНОГО обслуговування та ремонту ходової Частина Mitsubishi Lancer

й буфера 14 ходустиску.Пружинавиконана ізпружинноїсталі круглогоперетину.Вонавстановлена наамортизаторі 18 йспираєтьсянижньоючастиною на чашку 17, аверхньої - в опору 9,приварену довнутрішньої арки кузова.Нижняопорна чашкапружини приварена до амортизатора.Міжпружиною йверхньоюопороювстановленаізолюючагумова прокладка 11.Пружинизадньоїпідвіски, як йпередньої, подконтрольнимнавантаженням подовжиніподіляються на двакласи - Проте й Б.Пружини класу Амаркіруютьсяжовтоюфарбою позовнішнійсторонісередніхвитків, класу Б -зеленої.Буфер 14 ходустискувиконаний ізполіуретану.Він установлень наштоку амортизатораусерединіпружинипідвіски.Зверху буферупирається вкришкузахисного кожуха 16, а привключенні в роботу - на опору буфера, щонапресована наверхнючастину резервуара амортизатора. Назовнішнійповерхні буферавиконанікільцеві канавки, щовизначаютьмісце йогодеформації.Захисний кожух 16охороняє відзабруднення ймеханічнихушкоджень шток 15 амортизатора й буфер 14 ходустиску. Кожухвиготовлений ізгуми,маєгофровану форму длязмінидовжини при ходахпідвіски. Уверхнійчастині кожухавиконанавсерединикільцева канавка, у якої заходитивідбортованачастинасталевоїкришки.Нижнячастина кожуха, зарахуноксвоєїпружності,підгортається доопорної чашкипружинипідвіски. Дофланцяважеляпідвіскичотирма болтамикріпитьсявісь 20заднього колеса.Одночасно ізвіссюцими ж болтамикріпиться щит 26гальмовогомеханізмузаднього колеса. Наосі надворядномукульковомупідшипникуобертаєтьсяматочина 1заднього колеса.Маточинакріпиться наосігайкою 22 ззавзятоюшайбою 24.Гайкафіксується наосіобтискомїїпаска в пазосі.Підшипник 25 уматочиніфіксуєтьсястопорнимкільцем 27.Підшипникзакритого типу, ззакладною ">вічною"змазкою. Звнутрішньоїсторониматочинаущільнюєтьсядвомабрудовідображуючимикільцями 28,одне із якіприварене доматочини колеса,інше дофланцяосі.Між нимиутворитьсялабіринтовеущільнення.Зовніпорожнинаматочинизакриваєтьсяковпаком 21.Міжматочиною йковпакомвстановлюєтьсяущільнювальнекільце 23.Підшипникматочини колеса впроцесіексплуатаціїавтомобіля незмазується й нерегулюється. Доматочини колесачотирма болтамикріпиться диск колеса.Амортизатор 18задньоїпідвіскигідравлічнийтелескопічнийдвосторонньої дії.Нижнімвушком амортизаторкріпиться до кронштейна 31нижньоговажеляпідвіски болтом зсамоконтрящеюсягайкою.Верхнєкріплення амортизатораштирьове: штоккріпиться доверхньої опори 9пружини черездвігумові подушки 13 йопорну шайбу 8.Міжшайбою йкришкоюзахисного кожухавстановленарозпірна втулка 10.

1.2.3Амортизаторзадньоїпідвіски

>Амортизаторзадньоїпідвіскигідравлічної,телескопічний,двостороннього дії.Вінскладається (Малюнок 1.6) із резервуара 28,циліндра 29, клапана 32стиску,штока 26 узборі із поршнем 31 й клапанами,обойми 19 ізнаправляючоювтулкою 18 й деталейущільнення йкріплення. Резервуар 28виконаний з сурми, донижньоїчастиниякоїприварене дно ізвушком, а й уверхнійчастинінарізаневнутрішнєрізьблення для гайки 24.Зовні до резервуара приваренанижняопорна чашка 27пружинипідвіски.Клапан 32стискунапресовується нанижнючастинуциліндра йпритискаєтьсяїм до дна резервуара.Вінскладається із корпусу 1,обойми 6,тарілки 4, пакетадисків 2 й 3 йпружини 5. Укорпусієцентральнегніздо, до фаскиякогозверхупритискаються диски клапанастиску. Уверхній йнижнійчастинах корпусу клапанавиконаніхрестоподібнорозташованівирізи для проходурідини. Пакетдисківскладається ізчотирьох пласкихдисків, один з які -верхній -має двавирізи длядроселюваннярідини. Дискипритискаються до фаскигніздапружиною 5 черезтарілку 4, щомаєчотиринаскрізних відчини для проходурідини, йциліндричнийвиступ.Цимвиступомтарілкапритискається довнутрішньоїчастинидросельного диска 3.Завдякициліндричномувиступовіміжзовнішніми краямидросельного диска йтарілкою повсьомупериметріутворитьсящілина для проходурідини додроселюючихвирізів диска.Зверху на корпус клапананапресовується обойма 6.Вонамає пасок ізвідбортовкою під садіння вотвірциліндра,однецентральне йшістьпериферійнихотворів для проходурідини. Уциліндрі 29переміщається шток 26 узборі із поршнем 31 йдвома клапанами:пропускним йвіддачі.Направляюча втулка 18маєфторопластовий кулю навнутрішнійповерхні,завдякиякомурізкознижуєтьсязносштока й чопи. Обойма 19направляючої чопизапресовується вциліндр. Увтулцімається канал длязливурідини ізкільцевоїпорожниниобойми впорожнину резервуара,щоб нестворювавсятискрідини на сальник 21. Обойманаправляючої чопиущільнюється врезервуарігумовимкільцем 20, що через обойму 23 сальникапідгортаєтьсягайкою 24 допаскаобойми 19 йповерхні резервуара.Цією жгайкою через обойму сальника йзахиснекільце 22штока сальник 21підгортається докільцевоговиступуобойминаправляючої чопи.Сальник 21штокамає триробочі крайки, щопритиснуті дохромованоїповерхніштока.Канавки поднижнімиробочими крайкамивиконані подкутом, зарахунок чогорідина, щопройшламіжнаправляючоювтулкою йштоком,створюєтиск наробочі крайками сальника,притискаючи них доповерхоньштока, щополіпшуєущільнення.Зверху на резервуар амортизаторанадівається опора 25 буферастиску. Унижнійчастиніштокавстановлена:дистанційна втулка 30,обмежувальнатарілка 17 пропускного клапана, пружина 16 йтарілка 15 пропускного клапана, поршень 13 ізущільнювальнимкільцем 14, диски 11 й 12 клапанавіддачі,завзятатарілка 10, пружина 8 клапанавіддачі й гайка 7.Дистанційна втулка 30обмежуєпереміщенняштока приходівіддачі,упираючись до обойминаправляючої чопиштока.


де: 1- Корпус клапанастиску; 2- Диски клапанастиску; 3-Дросельний диск клапанастиску; 4-Тарілка клапанастиску; 5-Пружина клапанастиску; 6- Обойма клапанастиску; 7-Гайка клапанастиску; 8-Пружина клапанавіддачі; 9-Шайба гайки клапанавіддачі; 10-Тарілка клапанавіддачі; 11- Диски клапанавіддачі; 12-Дросельний диск клапанавіддачі; 13-Поршень амортизатора; 14-Кільце поршня; 15-Тарілка пропускного клапана; 16-Пружина пропускного клапана; 17.Обмежувальнатарілка пропускного клапана; 18-Направляюча втулкаштока ізфторопластовим кулею; 19- Обойманаправляючої чопиштока; 20.Ущільнювальнекільце резервуара; 21-Сальникштока; 22-Захиснекільцештока; 23- Обойма сальникаштока; 24-Гайка резервуара; 25- Опертя буферастиску; 26-Шток амортизатора; 27- Чашкапружини; 28- Резервуар амортизатора; 29-Циліндр амортизатора; 30-Дистанційна втулка; 31.Поршень узборі із клапаномвіддачі йпропускним клапаном; 32-Клапанстиску взборі; 33-Втулка амортизатора взборі; І Схема роботи амортизатора; ІІХідстиску; IIIХідвіддачі.

Малюнок 1.6 -АмортизаторзадньоїпідвіскиMITSUBISHILANCER

>Поршень 13металокерамічний,маєвісьмохвертикальнихканалів,розташованих по кіл двохрадіусів. Каналі,розташовані по кілбільшогорадіуса,перекриваютьсязверхутарілкою 15 пропускного клапана, щопідгортається перед тимплоскоюпружиною 16.Іншіканалиперекриваютьсязнизу пакетомдисків клапанавіддачі.Верхній диск 12 -дросельний,вінмаєчотиривирізи позовнішнійокружності;наступні два диски 11плоскі. Пакетдисківпритискаєтьсяпружиною 8 черезопорнутарілку 10.Поршень узборі із клапанамикріпиться наштокугайкою 7, щофіксуєтьсярозкернюваннямторцяштока в двохмісцях.Міжгайкою йнижнім диском клапанавіддачівстановлена шайба 9, щоохороняє диски відушкодження призавертанні чивідвертанні гайки. Длястворенняущільнення служитиметалокерамічнекільце 14. Навідміну відстійкипередньоїпідвіскихідвіддачі вамортизаторіобмежується болеежорстко упоромрозпірної чопи 30 до обойми 19направляючої чопиштока.Практично стан амортизатора можнаперевірити втакийспосіб:установитиавтомобіль наестакаду чиоглядову канаву йрозгойдати його зазадній бампер,прикладаючизусилля 40..50кгс. Присправних амортизаторах числовільнихколивань кузова неповиннеперевищуватитрьох:від’єднатинижню точкукріплення амортизатора йпрокачати його рукою.Справний амортизаторпрокачується плавно, безпровалів йзаклинювань, із невеликимопором, що приходівідбоюповинний бути більше, ніж приходістиску.[1]

 

1.2.4 Колеса

КолесаавтомобіляMITSUBISHILANCERскладається ізпневматичноїшини, обода, диска йматочини.Шини –радіальні, іздорожним малюнком протектора.Відношеннявисоти доширинипрофіляН/В – 0,7,розташування ниток кордурадіальне. Кількістьшарів корду у два рази менше ніж удіагональних шин.Брекершинивиготовлений ізметалічного корду,якийзабезпечуєвисокужорсткість протектора й болеерівномірний йогознос.Шинимаютьвеликурадіальнуеластичність, менше опорукочення, болеевисоківантажопід’ємності й термінслужби, меншенагріваються прироботі.Шинипідвищуютьтягово-швидкіснівластивості,паливнуекономічність йкерованістьавтомобіля.Розмір шин165/70R14, де 165 – ширинапрофіля вміліметрах; 70 – ставленнявисоти доширинипрофіля у відсотках; R –радіальна; 14 –посадочнийдіаметршини в дюймах.Внутрішнійтискповітря в шинахпередніх й задніхколіс 0,2МПа.

>Обід й дискколіс(Рисунок 1.7 б) –стальні,штамповані.Обід 5 –нерозбірний,глибокий, ізконічними полками,має всереднійчастинівиїмку 4.Розмір обода115J-330(41/2J-14). До ободаприварений диск 1. У дискувиконані відчини 2 длякріплення колеса, відчини 6 длянаправляючихштифтів й відчини 3, щопокращуютьохолодженнягальм й шин,полегшують монтаж й демонтаж колеса, атакожзменшують йогомасу.Маточинапереднього колесавстановлена в поворотному кулаку надвухрядномушариковомупідшипникузакритого типу.Підшипникфіксується в поворотному кулакустопорнимикільцями.Маточина задопомогоювнутрішніхшліцівз’єднана ізхвостовиком корпусузовнішньогошарніра приводупередніхколіс йкріпиться наньомугайкою, Яказакриваєтьсядекоративнимпластмасовимковпаком.


де: а, б) 1 - до ободаприварений диск, 2 – відчини длякріплення колеса, 3 –покращуютьохолодженість, 4 –виямка обода, 5 – обід.

Малюнок 1.7 -Обід й диск колесаавтомобілів >MITSUBISHILANCER

Доматочиникріпитьсянаправляючими штифтамигальмівний диск.Штифтицентруютьвідносноматочини колесо, якукріпиться донеїсферичними болтами.Цими ж болтамидодатковокріпиться доматочинигальмівний диск.Маточиназаднього колесавстановлена наосі назакритомудвухрядномупідшипнику,якийфіксується вматочиністопорнимкільцем.Маточинакріпиться наосі задопомогою гайки, щозакриваєтьсяпластмасовимковпаком.Вісьматочини колеса разом ізгальмівним щитомкріпиться болтами дофланцяподовжньоговажелязадньоїпідвіски. Доматочинисферичними болтамиприкріплюютьсягальмівний барабан й колесо.

>Запасне колесо наавтомобіліMITSUBISHILANCERрозміщується в багажномувідділенні.Вонорозташовано там под підлогою в горизонтальномуположенні.[1, 3, 4]


1.3Схеми

1.3.1 Кузов

Малюнок1.8а. -Основнірозміри дляпровєркивзаємногоположенняточок кузова.


>MITSUBISHILANCER4-DOORSEDANTYPECKwith1996y.v.

Малюнок1.8б. -Основнірозміри дляпровєркивзаємногоположенняточок кузова.


1.3.2Бампери

На малюнку -1.9 – 2.1 показанопередній бамперавтомобіляLANCER

Де показано як правильно йогозніматищоб неполамати.

Малюнок 1.9 -Передній бамперLANCER .

де: 1 –Противотуманна фара; 2 –болти; 3 –підсилювачпереднього бампера; 4 – декоративною панельпротивотуманноїфари;5 – панелькріплення; 6 –передній бампер.

Малюнок 2.1 -Передній бамперавтомобіляLANCER:


На малюнку – 2.2 – 2.3 ми можемопобачитизадній бамперавтомобіляLANCER.

Малюнок 2.2 -Задній бамперавтомобіляLANCER.

де: 1 –Фіксатори; 2 –Підсилювачзаднього бампера; 3 –Нижнійфіксатор бампера; 4 –Боковийпідсилювач; 6 –Задній бампер.

Малюнок 2.3 ->Задній бамперавтомобіляLANCER

1.3.3Капот.

На малюнку – 2.4 ми можемопобачи капотавтомобіляLANCER.


де: 1 – Замок капота; 2 – Держаквідкривання капота; 3 –Поперечна балка; 4 -Поперечна балка (>автомобілі ізкондиціонером);5 –Резиновий буфер; 6 – Наголос капота; 7 –Тросвідкривання капота; 8 –Трубопровідстеклоомивателей; 9 –Капот; 10 – Зашморг капота.

Малюнок 2.4 -КапотLANCER .

>КришкаБагажникаде: 1 –Резиновий буфер; 2 –Фіксаторциліндра замкукришки багажника; 3 –Циліндр замкукришки багажника; 4 – Замок багажника; 5 –Торсони; 6 –Кришка багажника; 7 – Зашморгкришки багажника; 8 – Плита замкукришки багажника; 9 – Держаквідкриваннякришки багажника; 10 –Тросвідкриваннякришки багажника; 11 – Прокладка.

Малюнок 2.5 -Кришка багажникаавтомобіляLANCER.

1.3.4Підкрильникпередньогокрила.

де: 1 –Бризговики; 2 –Підкрильник; 3 –Боковийвказатель повороту;

4 –Переднєкрило.

Малюнок 2.6 -Підкрильникпередньогокрила:

1.3.5Двері

На малюнках – 2.7 – 3.1 ми можеморозглянутиповнурозбору йзборку дверейавтомобіляLANCER.


де: 1 -Розлом проводки; 2 –Штифт; 3 –Переднідвері; 4 –Верхня петля; 5 –Нижня петля; 6 –Язичок; 7 – Плита; 8 –Кришкавимикачаліхтарявідкривання дверей; 9 –Вимикачліхтарявідкритих дверей.

Малюнок 2.7 -Переднідвері:

де: 1 –Фіксатор; 2 – Держакстіклопідіймача; 3 – Вставка; 4 – Склянка; 5 –Панельвимикача; 6 –Вимикачелектростьоклопідйомників; 7 –Кришка; 8 –Обшивка дверей; 11 – Держаквідкривання дверей; 12 – Держак; 13 –Водонепроникна прокладка.

Малюнок 2.8 -Обшивкапередніх дверей:


де: 1 –Розлом проводки; 2 –Штифт; 3 –Переднідвері; 4 –Верхня петля; 5 –Нижня петля; 6 –Язичок; 7 – Плитка; 8 –Кришкавмикачаліхтарявідкривання дверей; 9 –Вмикачліхтарявідкриття дверей.

Малюнок 2.9 -Заднідвері:

де: 1 –Фіксатор; 2 – Держак склопідйомника; 4 – Склянка; 7 –Кришка;

8 –Обшивка дверей; 11 – Держаквідкривання дверей; 12 – Держак;

13 –Водонепроникна прокладка.

Малюнок 3.1 -Обшивка задніх дверей:


2.РОЗРАХУНКОВАЧАСТИНА

 

2.2.1 Характеристикаоб’єктупроектування

2.2.2Загальна характеристикадільниці про ремонт СД

До складу АТПвходятьавтомобілі MitsubishiLancer – 150 штук.

АТП всвоємускладімаєтакідільниці:

-агрегатна,електромеханічна,акумуляторна,шиномонтажна,

>шиноремонтна,покрасочна таінші.

На АТПєскладизапаснихчастин,матеріалів,паливно-змащувальних

>матеріалів.

2.2.3Вихіднідані до курсового проекту

>Таблиця 2.1 –Вихіднідані до курсового проекту

Модельрухомого складу

Розум.

>Поз.

>Од.

Вім.

Маркаавтомобіля Маркаавтомобіля
1 >Списочнакількість

АСП

прим 150 MitsubishiLancer
2 >Середньодобовийпробіг

lСД

км 200
3 >Пробіг із початкуексплуатації

Частка L>КР

0,25-0,5
4 >Кількістьробочихднів

ДР

>дні 280
5 >Кількістьробочихднів зон ТЕ й ПР

Д>РЗ

>дні 280
6 >Категорія умівексплуатації >КУЕ 3
7 >Природнокліматична зона >ПКЗ >Помірний
8 >Дільниця, щопроектується >Дільниця по ТЕ та Р
9 >Технологічний процес >ХЧ

2.3Розрахуноквиробничоїпрограми ТЕ й Ррухомого складу АТП

 

2.3.1Визначення йкорегуванняперіодичності йтрудомісткості ТЕ й Р

>рухомого складу

 

2.3.1.1Вибіркоефіцієнтівкорегування

>Нормативиперіодичності ТЕ,пробігу доКР ,трудомісткості ТЕ й ПРкорегуються задопомогоюспеціальнихкоефіцієнтівкорегування До1-До5 котрізалежать від :

-категорії умівексплуатації – До1;

-модифікаціїрухомого складу – До2;

- природнокліматичних умів – До3;

-пробігу із початкуексплуатації – До4;

-кількостіавтомобілів на АТП – До5;

>Результуючікоефіцієнти видукорегуваннявизначаються по формулах:

ДоLТЕ=До1*До3;

ДоL>КР=До1*До2*До3;

До4=До4;                                                       (2.1)

До>tТЕ=*До2*До5;

До>tПР=До1*До2*До3*До4*До5;

де: ДоLТЕ, ДоL>КР, До4, До>tТЕ, До>tПР -коефіцієнти ,корегуючивідповідно

>періодичність ТЕ ,пробіг доКР, годину простою в ТЕ й ПР,трудомісткість ТЕ,трудомісткість ПР.

Дляавтомобілів ВАЗ – 2107


ДоLТЕ=0,8*1;

ДоL>КР=0,8*1*1;

До4=0,7;                                                     

До>tТЕ=1*1,05;

До>tПР=1,2*1*1*0,7*1,05;

>Результатирозрахунківзаносимо втаблицю 2.2

>Таблиця 2.2 –Коефіцієнтикорегування

Виглядкорегування >Ум.поз. Маркаавтомобіля MitsubishiLancer
К1 >К2 К3 >К4 >К5 >Рез
>1.Періодичність ТЕ

ДоLТЕ

 0,8 1 0,8
>2.Пробіг доКР

ДоL>КР

0,8 1 1 0,8
>3.Час простою вТО,КР

До4

0.7 0.7
>4.Трудомісткість ТЕ

До>tТЕ

1 1,05 1,05
>5.Трудомісткість ПР

До>tПР

1.2 1 1 0.7 1.05 0,882

2.3.1.2Вибір йкорегуваннянормативів ТЕ й Ррухомого складу АТП

>Нормативи ТЕ й Ррухомого складувстановлені „>Положенням про ТЕ й Ррухомого складуавтомобільного транспорту” йвідповідаютьнормальнимумовамексплуатації. До нихвідносяться :

-пробіг доТО-1: (км);

-пробіг доТО-2: (км);

-пробіг доКР: (км);

- годину простою в ТЕ й ПР: (>дні/1000км);

-дні простою вКР: (>дні);

-трудомісткістьЩТО: (>люд*год);

-трудомісткістьТО-1: (>люд*год);

-трудомісткістьТО-2: (>люд*год);

-трудомісткість ПР: (>люд*год/1000км).

Дляавтомобіля MitsubishiLancer:

= 5000 км = 0,3люд*год

= 20000 км = 2,3люд*год

= 130000 км = 9,2люд*год

= 0,4дні/1000км = 2,8люд*год/1000км

= 10днів

>Корегуваннянормативнихзначень проводитися іздопомогою

>результуючихкоефіцієнтівкорегування по формулах :


                                                                  (2.2)

Дляавтомобіля MitsubishiLancer

 


>Одержанізначенняпробігівнеобхідноскорегуватище раз, пократностісередньодобовогопробігу. Цепояснюється тім , щоавтомобільможе бутивстановленим наобслуговування лише послезавершенняробочоїзміни,тобтоперіодміжсусідніми ТЕ виненвідповідатицілому числуднів.

>Корегування пократностісередньодобовогопробігу проводитися втакійпослідовності:

Дляпробігу доТО-1:

-кількістьднівміжсусіднімиТО-1: (2.3)

>округляється доцілого числа йзнаходиться:

Дляпробігу доТО-2:

-кількістьперіодівТО-1 вперіодіТО-2: (2.4)

 >округляється доцілого числа йзнаходиться:


Дляпробігу доКР:

-кількістьперіодівТО-2 вперіодіКР: (2.5)

 >округляється доцілого числа йзнаходиться:Дляавтомобілів MitsubishiLancer

Дляпробігу доТО-1:

Дляпробігу доТО-2:


Дляпробігу доКР:


>Результатирозрахунківзаносимо втаблицю 2.3

>Таблиця 2.3 –Значеннярозрахунковихнормативів

>Розрах.

>Норм.

Розум.

>Позн

Один.

Вім

MitsubishiLancer

>Норм

>знач

Скор.

по До”

Скор.

по n”

>Прийн.

дорозр

>Пробіг доТО-1

L>ТО-1

км 5000 4000 4000 4000
>Пробіг доТО-2

L>ТО-2

км 20000 16000 16000 16000
>Пробіг доКР

L>КР

км 130000 104000 96000 96000

Час простою

в ТЕ й ПР

ДПР

>дні на 1000 км 0,4 0,28 0,28

>Дніпрос-

>тою вКР

Д>КР

>дні 10 10

>Трудоміс-

>ткість ПР

>t>ЩТО

>люд*год 0,3 0,315 0,315

>Трудоміс-

>ткістьТО-1

>t>ТО-1

>люд*год 2,3 2,415 2,415

>Трудоміс-

>ткістьТО-2

>t>ТО-2

>люд*год 9,2 9,66 9,66

>Трудоміс-

>ткість ПР

>tПР

>люд*год 2,8 2,469 2,469

2.4Розрахуноквиробничоїпрограми по ТЕ й Р РС вкількісномувираженні

 

>2.4.1Визначеннякоефіцієнтівтехнічноїготовності йвипуску

>КоефіцієнттехнічноїготовностіТ >являє собою ставленнякількості

>технічно справногорухомого складу дозагальної йзнаходиться поформулі

 (2.6)

де: l>с-д-середньодобовийпробіг, км;

ДПР-скоригований годину простою в ТЕ й ПР,дні/1000 км;

Д>КР-скоригованідні простою вКР,дні;

L>КР-скоригованийпробіг дотКР, км.

Дляавтомобіля MitsubishiLancer:

>Коефіціентвипускуявляє собою ставленнякількостіднів роботи

>технічно справного РС дозагальноїкількостікалендарнихднів:

 (2.7)


де: ДР-кількістьробочихднівавтомобілів;

ДДо-кількістькалендарнихднів вроці.

Дляавтомобіля MitsubishiLancer:

 

2.4.2Визначеннярічногопробігугрупиавтомобілів.

>Загальнийрічнийпробігвіхавтомобіліводнієїтехнологічносумісноїгрупи:

 (2.8)

де: АСП- числоавтомобіліводнієїтехнологічносумісноїгрупи.

Дляавтомобіля MitsubishiLancer:

2.4.3Визначеннярічної йдобовоїпрограми ТЕ й Р РС

>КількістьКР,ТО-1,ТО-2,ЩТО заріквизначається покожнійтехнологічносуміснійгрупі РС по формулах:

>КількістьКР:

>КількістьТО-2: (2.9)

>КількістьТО-1:  

>КількістьЩТО:

Дляавтомобіля MitsubishiLancer:

>КількістьКР:

>КількістьТО-2:  

>КількістьТО-1:  

>КількістьЩТО:

>КількістьЩТО,ТО-1,ТО-2, задобувизначаєтьсятакож покожнійтехнологічносуміснійгрупі РС по формулах:

 (2.10)

Дляавтомобіля MitsubishiLancer:

>Результатирозрахунківзаносимо втаблицю 2.4


>Таблиця 2.4 –Річнапрограма ТЕ й Р РС

Маркаавтомобі-ля >Коеф.

>Річн

>Пробіг, км

>Кількість зарік, прим. >Кількість задобу

>Т

>У

MitsubishiLancer 0,93 0,71 7774500 74 411,2 1457 38872 1,4 5,2 138,8
По АТП 0,93 0,71 7774500 74 411,2 1457 38872 1,4 5,2 138,8

2.4Розрахуноквиробничоїпрограми ТЕ й ПР РС в трудовомувираженні

>Річнатрудомісткістьробіт по ТЕвизначається наосновірічноївиробничоїпрограми йскоригованітрудомісткостіодиниціобслуговування :

-трудомісткістьЩТО: (2.11)

де ДоМ=0.35...0.75-коефіцієнтмеханізації

-трудомісткістьТО-1:

-трудомісткістьТО-2:

>Річнийоб’ємробіт по ПРвизначаєтьсявиходячи ізробочогопробігугрупиавтомобілів йскоригованоїтрудомісткості ПР на 1000 кмпробігу.

 (2.12)

Дляавтомобіля MitsubishiLancer:


>Результативизначеннярічнихтрудомісткостейзаносимо втаблицю 2.5

>Таблиця 2.5 –Річнапрограма ТЕ й Р РС

Маркаавтомобіля >Трудомісткість ,люд*год

Т>ЩТО

Т>ТО-1

Т>ТО-2

ТПР

ТСУМ

MitsubishiLancer 6122,4 3520,3 3972,1 19195,24 32810,04
По АТП 6122,4 3520,3 3972,1 19195,24 32810,04

2.6Розподілтрудомісткостей ТЕ й ПР по видахробіт.

>Розподіл за видамиробіт проводитисяокремо дляЩТО,ТО-1,ТО-2 й ПР .

>Користуючисьтаблицямирозподілуробіт ТЕ й ПР по процентномувідношенню,знаходятьсятрудомісткості окремихвидівробіт у виглядіобслуговування –>ЩТО,ТО-1,ТО-2 чи ПР :


(2.13)

де: ТУ-розрахунковатрудомісткістьокремого видуробіт ,люд*год;

ТN- >річнатрудомісткістьданого виду ТЕ чи ПР (по АТП),люд*год;

з-процентна часткаокремого видуробіт відрічноїтрудомісткостіданого виду ТЕ й ПР, %.

Так як нампотрібнатрудомісткість поХЧ роботам , арозраховувалитрудомісткість по всіхавтомобільних системах знаючи ,щоХЧ роботискладають

Схожі реферати:

Навігація