Реферати українською » Военная кафедра » Підготовка громадян до проходження військової служби


Реферат Підготовка громадян до проходження військової служби

 

>Підготовкагромадян допроходженнявійськовоїслужби


>Зміст

1.Підготовкагромадян допроходженнявійськовоїслужби

1.1Обов'язкова йдобровільнапідготовкагромадян довійськовоїслужби

1.2Прийом навійськовийоблік й призів навійськову службу

1.3 Права,обов'язки й відповідальністьпризовника

Списоквикористанихджерел


1.Підготовкагромадян допроходженнявійськовоїслужби

>Стаття 57КонституціїРеспублікиБілорусьсвідчить, що захистРеспублікиБілорусь -обов'язок йсвященнийобов'язок шкірного громадянина.Протепроходженнявійськовоїслужбипередбачаєнаявністьпевнихнавичок й знань, тому передпроходженнямгромадянамивійськовоїслужби,служби врезервівійськовийобов'язокпередбачаєпроведеннязначноїпідготовчої роботи.Ця роботавключає у собіобов'язкову йдобровільнупідготовкугромадян довійськовоїслужби, приписку допризовнихдільниць та призів навійськову службу, службу врезерві.Важливоюскладовою всистеміпідготовкигромадян довійськовоїслужбиєдопризовнапідготовка вустановах, щозабезпечуютьздобуттязагальноїсередньої,професійно-технічної тасередньоїспеціальноїосвіти.

1.1Обов'язкова йдобровільнапідготовкагромадян довійськовоїслужби

ЗаконРеспублікиБілорусь "Провійськовийобов'язок йвійськову службу"встановлюєобов'язкову йдобровільнупідготовкугромадян довійськовоїслужби.Обов'язковапідготовка довійськовоїслужбипередбачає:

-Отриманняпочаткових знань у сферізбройногозахисту держави;

-Допризовну тафізичнупідготовку вустановах, щозабезпечуютьздобуттязагальноїсередньої,професійно-технічної тасередньоїспеціальноїосвіти;

-Патріотичневиховання;

-Проведеннялікувально-профілактичнихзаходів.

>Отриманняпочаткових знань у сферізбройногозахисту держави -першийетап усистеміпідготовкизбройногозахисника Вітчизни уРеспубліціБілорусь.Вінздійснюється шляхомінтегруванняпитаньзбройногозахисту держави до кількохнавчальнихпредметів, щовходять в основному восвітнюгалузь ">Суспільствознавство".Питаннязахисту Вітчизнипріоритетні припозашкільнунавчанні йвихованні,вихованні вдошкільнихустановах й вродині.

>Допризовна йфізичнапідготовка.Юнакипроходятьдопризовну тафізичнупідготовку у всіхустановах, щозабезпечуютьздобуттязагальноїсередньої,професійно-технічної тасередньоїспеціальноїосвіти,відповідно донавчальнихпланів.Допризовна йфізичнапідготовкаучнівздійснюється назаняттях ізпредметів ">Допризовна ймедичнапідготовка" та ">Фізична культура"вчителями (>викладачами,керівниками)допризовноїпідготовки йфізичної культури. Уходідопризовноїпідготовкиюнакипроходятьнавчально-польовізбори.

Метадопризовноїпідготовки -формування уюнаківморально-психологічної тафізичноїготовності довійськовоїслужби, забезпеченняучнівзнаннями йвміннями,необхідними дляосвоєння обовязківзахисника Вітчизни.

Упроцесідопризовноїпідготовкиюнакиповинні:

-Поглибитизнання прогероїзм ймужність нашихпредків усправізахисту Вітчизни;

-Осмислити особисту відповідальність завиконанняконституційногообов'язкущодозахистуРеспублікиБілорусь;

-Ознайомитися ізоборонним характеромвійськової політикиРеспублікиБілорусь,історією тасучасним станомнаціональнихЗбройних Сил, порядкомпроходженнявійськовоїслужби;

-Освоїти права,обов'язки й відповідальністьпризовника,основивійськової справ;

-Навчитисястріляти,виконуватистройовіприйоми,діяти векстремальнихумовах,виконувативійськово-прикладні тафізичнівправи йнормативи.

>Фізичнапідготовкадопризовників йпризовників проводитися ізметоюпідготовкифізичноміцних,витривалихюнаків,здатнихуспішноадаптуватися довисокихфізичним йпсихологічнимнавантаженнямвійськовоїслужби. Основуфізичноїготовностіпризовників домайбутньоївійськовоїслужбистановлятьзаняття ізфізичної культури, щопроводяться у всіхкласахсередньої школи, на всіх курсахпрофесійно-технічних училищ йсередніхспеціальнихнавчальнихзакладів. Уходідопризовноїпідготовкиучнівдосконалюють своюзагальнофізичнупідготовку,адаптуючись донормативів молодого солдата, атакожосвоюютьелементивійськово-прикладноїфізичноїпідготовки.

>Заняття ізфізичноїпідготовкипроводятьсявідповідно додіючихнавчальнихпрограм й нормативами ізфізичноговиховання тадопризовноїпідготовки.

>Юнакивдосконалюють своюфізичнупідготовку впроцесіпозаурочної тапозашкільної роботи увійськово-прикладнихгуртках йсекціях, назмаганнях,змаганнях йспартакіаді, в походах, припольовихвиходах, наспортивно-патріотичнихіграх.

>Важливу роль урозвиткутехнічних,авіаційних,військово-прикладнихвидів спорту татехнічної творчостимолодівідіграєДобровільнетовариствосприянняармії,авіації, флотуРеспублікиБілорусь (ДТСААФ). Товариствамає всвоємурозпорядженні доброоснащеноюспортивно-технічною базою й широкорозвиненоюмережеюнавчальнихцентрів,шкіл,тирів,спортивнихспоруд, воно та активносприяєфізичномурозвиткудопризовників йпризовників.

>Патріотичневиховання. Дляприщепленнялюбові досвоєї Батьківщини йформуванняморально-психологічноїготовності довиконанняконституційногообов'язкущодозахистуРеспублікиБілорусь іздопризовниками йпризовниками проводитисяпатріотичневиховання.Виховний процесорганізовується йведеться органами місцевогоуправління та самоврядуванняспільно ізМіністерствами оборони таосвітиРеспублікиБілорусь,іншимидержавними органами, в якіпередбаченавійськова служба, ізгромадськимиорганізаціями таоб'єднаннями, впершучергумолодіжними.

УходіпатріотичноговихованняюнакиглибшепізнаютьБілорусь,їїгероїчне йісторичне минуле,сьогодення,перспективирозвитку;поглиблюютьзнанняКонституції,законодавства про захистРеспублікиБілорусь,питаньвнутрішньої йзовнішньої політикинашої держави.Дужеважливими формамивійськово-патріотичноговихованняє урокимужності,зустрічі ізучасникамиВеликоїВітчизняноївійни,музейна йпошукова робота,проведення військових святий,шефськізв'язки ізвійськовимичастинами.Патріотичневихованнядопризовників йпризовників проводитися як входіпланових зайняти іздопризовноїпідготовки, то й припроведенніпозаурочних йпозашкільнихзаходів заучастювсьогопедагогічного колективунавчального заставі,представників військовихчастин,військкоматів, ДТСААФ,громадськихорганізацій.

>Проведеннялікувально-профілактичнихзаходів.Лікувально-профілактичні заходьорганізуються йпроводяться замісцемпроживання,навчання чи роботигромадянпризовноговікумедичнимиорганізаціямиМіністерстваохорониздоров'яРеспублікиБілорусь ізстворенням вонипідлітковихкабінетів. До припискиюнаків допризовнихдільницьщорокупроводяться (>починаючи із14-річноговіку) їхнімедичнеобстеження,динамічнеспостереження за станомздоров'я тафізичнимрозвитком, а принеобхідності -іншіпрофілактичні тареабілітаційні заходь. Упроцесі припискиюнаків допризовнихдільниць проводитисямедичнийогляддопризовників. Комісії із приписку, у склад яківходятьлікарі-фахівці,прикріплюють долікувально-профілактичниморганізаціямгромадян, котріпотребують вмедичномуобстеженні,лікуванні таспостереженні.

>Добровільнапідготовкагромадян довійськовоїслужби.Добровільнапідготовкавключає:

-Заняттявійськово-прикладними видами спорту;

-Підготовку ізвійськово-технічнихспеціальностей;

-Навчання занавчальнимипрограмами, щопередбачаютьвійськовупідготовкунеповнолітніхгромадян (>Мінськесуворовськевійськове училище,військовіоркестри);

-Навчання запрограмамипідготовкимолодшихкомандирів на військових кафедрах чи факультетахцивільнихнавчальнихзакладів;

-Навчання запрограмамипідготовкиофіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетахцивільнихнавчальнихзакладів.

>Громадяни, котріпідлягають закличу навійськову службу,можутьзайматисявійськово-прикладними видами спорту вгромадськихоб'єднаннях,установахосвіти,спортивних клубах тасекціяхнезалежно від їхнівідомчоїприналежності.Наявність угромадян Першого спортивногорозряду чи спортивногозвання ізвійськово-прикладного виду спортувраховуєтьсяпризовнимикомісіями привизначенні виду й родувійськЗбройних Сил,інших військовихформувань, в які смердоті будутьпроходитистроковувійськову службу.

>Підготовкагромадян ізвійськово-технічнихспеціальностей таспеціальностями,родиннимвійськово-обліковими,здійснюється ворганізаціяхБілоруського ДТСААФ йустановахосвіти. Нанавчання завійськово-технічнихспеціальностейнаправляютьсягромадяничоловічоїстаті, котрідосягли17-річноговіку,придатні за станомздоров'я довійськовоїслужби, котріпідлягають закличу настроковувійськову службу послезакінченнянавчання.

1.2Прийом навійськовийоблік й призів навійськову службу

>Припискагромадян допризовнихдільниць.Юнаки врікдосягнення ними16-річноговікупідлягаютьприписці допризовнихдільниць,утворюваних у районах ймістах без районногоподілу.Приписказдійснюється ізметоювзяттягромадян навійськовийоблік,визначеннякатегоріїпридатності їхнього довійськовоїслужби,встановленнязагальноосвітньогорівня,набутоюспеціальністю йфізичноїпідготовленості.Приписка проводитисящорічно всічні-квітні замісцемпостійногопроживання (прописки)громадян.

>Керівникидержавнихорганів,іншихорганізаційщорічно увстановленітермінипредставляють увійськовікомісаріати спискигромадян, котріпідлягаютьприписці. Напідставіподанихсписківвійськовікомісаріатискладаютьзведені списки йрозробляютьграфіки явкидопризовників на приписку.

Дляпроведення припискигромадян допризовнихдільницьвиконкомамимісцевихорганів владистворюютьсякомісії ускладі головикомісії - військовогокомісара району (>міста) тачленівкомісії:фахівців військовогокомісаріату,лікарів -фахівцівмедичнихорганізаційМіністерстваохорониздоров'яРеспублікиБілорусь, секретарякомісії.

Уході припискиюнаків допризовнихдільницькомісіїпроводятьмедичнийогляддопризовників йпопередньовизначаютьїхнєпризначення навійськовійслужбі;попередньовідбирають надобровільнійосновікандидатів длянаправлення увійськовінавчальнізаклади;визначаютьосіб дляпідготовки заспеціальностями,родиннимвійськово-обліковими. Комісії із припискуприкріплюють долікувально-профілактичниморганізаціямосіб, котріпотребують вмедичномуобстеженні,лікуванні таспостереженні, атакожрозглядають запитання прозвільненнягромадян від приписки допризовнихдільниць.

>Конкретні рядки явки напризовнідільницівстановлюютьсявійськовимикомісарами вповісткахвиклику для приписки допризовноїдільниці.Врученняповістокгромадянамздійснюється черезжитлово-експлуатаційніорганізації,виконкомимісцевих Радий,відділикадрівпідприємств,установ йнавчальнихзакладів. У необходимихвипадкахоповіщеннявідбуваєтьсяпоштою чи телефоном, порядкутакожможутьвручатисягромадянамбезпосередньо.

>Громадяни, котрівикликаються дляпроходження приписки,зобов'язаніприбути напризовнідільниці взазначенітерміни,маючи присобі паспорт чисвідоцтво пронародження, документ прозакінченнянавчального заставі чидовідку ізмісцянавчання (роботи),довідку про склад сім'ї, характеристику ізмісцянавчання чи роботи , 4фотографії3x4 див (>перелікдокументіввказується на порядку).

>Призначенівійськовимкомісаромпрацівникивійськкоматупроводятьбесіду ізюнаками,перевіряютьнаявність йповнотупредставлених нимидокументів,оформляютьособові справдопризовників. Уходібесіди іздопризовникамиз'ясовуються їхньогонахили,спеціальність,риси характеру,взаємини ізоднолітками й в сім'ї, станздоров'я,шкідливізвички,заняття спортом таіншівідомості.

>Кожендопризовника вході приписки допризовноїдільниціпідлягаєобов'язковомумедичномуоглядулікарями-спеціалістами:хірургом, терапевтом, невропатологом,психіатром,окулістом,отоларингологом, стоматологом й принеобхідностілікарямиіншихспеціальностей.

>Громадянину,призначене допризовноїдільниці,видаєтьсяпосвідченняпризовника,роз'яснюються права йобов'язкипризовника, правила військовогообліку та порядокпроходженняобов'язковоїпідготовки довійськовоїслужби.

>Призов настроковувійськову службу.Після приписки допризовноїдільниці й до закличу настроковувійськову службу, службу врезерві увійськкоматахпланомірнонакопичуютьсявідомості пропризовників,їхніхділових йморальнихякостях, станздоров'я,фізичногорозвитку,освіти йсімейного стану.

>Призову настроковувійськову службу, службу врезервіпідлягаютьгромадяничоловічоїстаті увіці від 18 до 27 років у рядки,встановлені Указом ПрезидентаРеспублікиБілорусь.

>Призовгромадян настроковувійськову службу, службу врезерві проводитипризовнакомісія в такомускладі:

- Головакомісії - заступниккерівника місцевоговиконавчого йрозпорядчого органу;

-Членикомісії -військовийкомісар району (>міста), заступник начальникауправління (відділення)внутрішніхсправ місцевоговиконавчого йрозпорядчого органу,керівник (заступниккерівника) місцевого органууправлінняохорониздоров'я,лікар,керівнийроботоюлікарів -фахівців ізмедичногооглядугромадян, котріпідлягають закличу настроковувійськову службу, службу врезерві;

-Секретаркомісії.

Уроботіпризовноїкомісіїможутьбрати долядепутати,представникигромадськихоб'єднань таіншихорганізацій.

При призівгромадян настроковувійськову службу, службу врезервірайонна (>міська)призовнакомісіязобов'язанаорганізуватимедичнийоглядпризовників йприйняти повідношенню перед тимодне із такихрішень:

- Про призів настроковувійськову службу чи службу врезерві;

- Пронаданнявідстрочки від закличу настроковувійськову службу чи службу врезерві;

- Прозвільнення від закличу настроковувійськову службу, службу врезерві;

- Прозарахування в запас;

- Прозвільнення відвиконання військовогообов'язку.

Приприйняттірішення про призівгромадян настроковувійськову службупризовнакомісіявизначає вид йрідвійськЗбройних Сил,інших військовихформувань, якіцігромадяниможутьпроходитистроковувійськову службу.Рішеннярайонної (>міської)призовноїкомісіїоголошуєтьсяпризовнику.Призовнику,стосовноякоїприйняторішенняпризовноїкомісії, на йоговимогувидаєтьсякопіявідповідногорішення.

>Громадяни, котріпідлягають закличу навійськову службу, службу врезерві,зобов'язані:з'явитися заповісткою військовогокомісаріату намедичнийогляд (>обстеження) й назасіданняпризовноїкомісії;з'явитися длявідправки увійськовічастини дляпроходженнявійськовоїслужби;перебувати увійськовомукомісаріаті (напризовномупункті ) длявідправки їхнього домісцявійськовоїслужби,служби врезерві.

>Повістки військовогокомісаріатувручаютьсяпризовникам подрозписку. Уповісткахвказуєтьсяінформація проправовінаслідкиневиконаннягромадянамивикладених вонивимог.Громадяни, котріпідлягають закличу навійськову службу, службу врезерві,можутьвикликатисяпоштовимикартками чителефонограмами.

Уразівідмовигромадян відотриманняповісток й неявки увстановленітерміни безповажної заподій на заходьщодо закличу навійськову службу, службу врезервіорганивнутрішніхсправздійснюютьпривідцихосіб увійськовікомісаріати (напризовніпункти) напідставіписьмовогозвернення військовогокомісара. Уразі неявкицігромадянивважаютьсяухиляються відвиконання військовогообов'язку йзалучаються довідповідальностівідповідно дозаконодавстваРеспублікиБілорусь.

>Керівникипідприємствзобов'язані забезпечитисвоєчаснеприбуттяпризовників напризовнудільницю.

Длякерівництварайонними (>міськими)призовнимикомісіями таздійснення контролю їхнідіяльностіобласними (>Мінськимміським)виконавчимикомітетамистворюютьсявідповідніобласні (>Мінськаміська)призовнікомісії, котрімають правопереглядати йскасовуватирішеннярайонних (>міських)призовнихкомісій.

>Звільнення танаданнявідстрочок від закличу навійськову службу, службу врезерві.Від закличу навійськову службу, службу врезервізвільняютьсягромадяни:

-Визнані за станомздоров'янепридатними довійськовоїслужби заумовивиключення із військовогообліку;

- Коли немаютьбатьків, атакожгромадяни, батьки,матері,ріднібрати,сестри якізагинули чипомерли чи сталиінвалідами I чи IIгрупивнаслідоккаліцтва,захворювання,одержаних привиконанні обовязківвійськовоїслужби;

-Якіпройшливійськову службу чиіншим чиномвиконаливійськовийобов'язок віншійдержаві.

>Призову навійськову службу, службу врезерві непідлягаютьгромадяни:

-Яківідбулипокарання увиглядіпозбавленняволі увиправнихустановах;

-Відбуваютьпокарання увиглядіпозбавленняволі,громадських чивиправнихробіт,обмеженняволі чиарешту;

-Маютьсудимість;

-Щодо які судомзастосованіпримусові заходьмедичного характеру, -протягом рядокзастосуванняцихзаходів;

-Щодо якіздійснюється кримінальнепереслідування, чикримінальнусправу передано прокурору длянаправлення до суду, чиздійснюєтьсясудочинство.

>Відстрочка від закличу настроковувійськову службу, службу врезервінадаєтьсягромадянам:

- За станомздоров'я;

- Дляпродовженняосвіти;

- Засімейним станом;

- Дляотриманнявійськово-технічнихспеціальностей;

- У зв'язку зздійсненнямдепутатськихповноважень;

- НапідставіУказів ПрезидентаРеспублікиБілорусь.

>закликвійськова службаоблік

1.3 Права,обов'язки й відповідальністьпризовника

Правапризовника. Юнакєпризовником із дня приписки його допризовноїдільниці ізвидачеюпосвідченняпризовника й довідправки дляпроходженнявійськовоїслужби,служби врезерві увійськовучастину ззаміноюпосвідченняпризовника навійськовий квиток.

>Призовникамгарантуються права йсвободи,встановленізаконодавством длягромадянРеспублікиБілорусь, ізобмеженнями в їхньоговикористанні,зумовленимиособливостями військовогообов'язку.

УзаконодавствіРеспублікиБілорусь ізпитаньпроходженнястроковоївійськовоїслужбирізнобічновраховуютьсяможливостігромадян, їхньогоматеріальне,соціальне тасімейне становище, станздоров'я. У зв'язку ізцимпризовникмає декларація провідстрочки йзвільнення від закличу увипадках,передбачених ЗакономРеспублікиБілорусь "Провійськовийобов'язок йвійськову службу".

>Призовникмає декларація прооб'єктивнемедичнийогляд йприйняття повідношенню доньогорішенняпризовноїкомісії,відповідного його станомздоров'я,освіти,сімейного таматеріального стану.Членипризовноїкомісії, атакожінші особини, котрі допустилизловживання чинесумліннеставлення довиконанняпокладених ними обовязків,притягуються довідповідальності.

>Призовникмає правооскаржитирішеннярайонної (>міської)призовноїкомісії вобласну (>Мінськуміську)призовнукомісію.Рішенняобласної (>Мінськоїміської)призовноїкомісіїєобов'язковими длянижчестоящихпризовнихкомісій.

Принеобхідностіпризовникмає правовимагатикопіївжитіщодоньогорішеньрайонної (>міської) чиобласної (>Мінськоїміської)призовноїкомісії.

>Рішенняобласної (>Мінськоїміської)призовноїкомісії заскаргою громадянинаможе бутиоскаржено ним до суду. У цьомувипадкувиконаннярішенняобласної (>Мінськоїміської)призовноїкомісіїприпиняється донабраннязаконноїсилирішенням суду.

>Громадянам,призваним (>надійшли) навійськову службу, службу врезерві, замісцем їхнього роботинадаютьсягарантії йкомпенсації,встановленізаконодавствомРеспублікиБілорусь.

>Призовникам, котрінавчаються в заставахосвіти,покликаним (>надійшли) навійськову службу, службу врезерві,виплачується замісцемнавчаннядопомогу урозмірідвотижневоїстипендії.

>Громадяни, котрінавчаються в заставахосвіти,звільняються віднавчання одну годину,необхідний для приписки допризовнихдільниць,оформлення закличу (>надходження) навійськову службу, службу врезерві, постановки навійськовийоблік тазняття із військовогообліку ззбереженням по нихстипендії замісцемнавчання .

>Хлопцям, котрінавчаються в заставахосвіти, котрінаправляються намедичнийогляд,обстеження,лікування чиповторнийогляд, одну годинуперебування умедичнійустановізберігаютьсямісценавчання йстипендія, атакожвідшкодовуютьсявитрати напроїзд домісцямедичногоогляду,обстеження,лікування чипереогляду й тому.

>Обов'язкипризовника.Призовникзобов'язаний:

-Бути увстановлений годину ймісце завикликом (порядку) військовогокомісаріату чиіншого органу, щоздійснюєвійськовийоблік;

-Повідомляти втижневийтермін увійськовийкомісаріат чиінший орган,якийздійснюєвійськовийоблік, замісцемпостійногопроживання (прописки) прозміну свогосімейного стану,освіти,місця роботи (>навчання),місцяпостійногопроживання (прописки);

-Знятися із військовогообліку припереїзді нановемісцепостійногопроживання (прописки) вмежахРеспублікиБілорусь, атакож привиїзді длятимчасовогопроживання за кордон й статі втижневийтермін навійськовийоблік послеприбуття нановемісцепостійногопроживання (прописки) чи державитимчасовогопроживання;

- Маті йзберігатипосвідченняпризовника. Уразівтратипосвідчення утижневийтермінзвернутися увійськовийкомісаріат чиінший орган,якийздійснюєвійськовийоблік, а признаходженні за кордоном - вдипломатичнепредставництво чиконсульськаустановаРеспублікиБілорусь длявирішення запитання проотриманнядублікатапосвідченняпризовника;

-Готувати собі домайбутньоївійськовоїслужби, унавчальномузакладісумлінновивчати курс ">Допризовнапідготовка",виконуватинормативи прикладногофізкультурно-но-спортивного комплексу ">Захисник Вітчизни";

- Будучипевним длянавчання ізвійськово-технічноїспеціальності,акуратновідвідувати усізаняття.

>Громадяни, котріпідлягають закличу навійськову службу, службу врезерві йвиїжджають ізмісцяпостійногопроживання (прописки) уперіодпроведення закличу натермін понад одногомісяця,повинніособистоповідомляти проце увійськовийкомісаріат.

>Поважними причинами неявкипризовника заповісткою (напрямі) військовогокомісаріату чиіншого органу, щоздійснюєвійськовийоблік,є:

-Каліцтво (>поранення, травма,контузія) чизахворювання громадянина,пов'язане ізвтратою нимпрацездатності;

- Важка станздоров'я батька,матері,вітчима,мачухи,дружини,сина, доньки,рідних брата чисестри,діда,баби,опікуна громадянина чи доля впохоронізазначенихосіб;

-Перешкоду, щовиникло врезультаті діїнепереборноїсили, чиіншаобставина, що незалежить відволі громадянина;

-Інші заподій,визнаніповажнимипризовноїкомісією (>військовимкомісаром) чи судом.

>Причини неявкиповинні бутипідтверджені документамивідповіднихорганів.

>Відповідальністьпризовників. Неявкагромадян безповажної заподій увійськовийкомісаріат для приписки допризовноїдільницітягне за собоюпопередження чинакладення штраф нарозмірі дооднієїмінімальноїзаробітної плати.Вчинення зазначеногопорушення повторнопротягом року посленакладенняадміністративногостягненнятягне за собоюнакладення штраф нарозмірі відоднієї до двохмінімальнихзаробітних плат.

>Ухиленняпризовника чивійськовозобов'язаного від військовогооблікутягне за собоюнакладення штраф нарозмірі дооднієїмінімальноїзаробітної плати.

Неявкагромадян безповажної заподій увійськовийкомісаріат для закличу настроковувійськову службу у рядки,встановлені ЗакономРеспублікиБілорусь "Провійськовийобов'язок йвійськову службу", чи завикликом військовогокомісаріатутягне за собоюнакладення штраф нарозмірі від двох дотрьохмінімальнихзаробітних плат.

>Умиснезіпсуття чинедбалезберіганняпризовникамипосвідчень про приписку допризовнихдільниць, щопризвело до їхнього втрачу,тягне за собоюпопередження чинакладення штрафу дооднієїмінімальноїзаробітної плати.

>Ухилення від закличу навійськову службу помобілізації чи від закличу навійськову службу увоєнний годинукараєтьсяпозбавленнямволі на рядків від двох сьомої років.

>Ухилення від закличу настроковувійськову службу,вчиненепротягом року посленакладенняадміністративногостягнення затаке жпорушення,карається штрафом, чиарештом на рядків до шестимісяців, чиобмеженнямволі на рядків до двох років, чипозбавленнямволі тогосамий рядків.

>Ухилення від закличу навійськову службу,вчинене шляхомнавмисногозаподіяннясобітілесногоушкодження, чи шляхомсимуляціїхвороби, чи задопомогоюпідробкидокументів, чи шляхоміншого обману,караєтьсяобмеженнямволі на рядків доп'яти років чипозбавленнямволі тогосамий рядків.Ухиленняпризовника чивійськовозобов'язаного від військовогообліку,вчиненепротягом року посленакладенняадміністративногостягнення затаке жпорушення,карається штрафом чиарештом на рядків дотрьохмісяців.


Списоквикористанихджерел

>допризовнийпідготовказбройний служба

1.КонституціяРеспублікиБілорусь у 1994 р. (ззмінами тадоповненнями нареспубліканськихреферендумі 24 листопаду 1996 р. й 17жовтня 2004 р.) -Мн.:Амалфея, 2005. - 48 з.

2. Провійськовийобов'язок йвійськову службу: ЗаконРеспублікиБілорусь / /НаціональнийреєстрправовихактівРеспублікиБілорусь.

3. Варламов, У. Б.Допризовнапідготовка:навч.посібник / У. Б. Варламов. -Мінськ:Адукация івихаванне, 2007. - 304 з

 


Схожі реферати:

Навігація