Реферати українською » Военная кафедра » Принцип ведення бою та оборони


Реферат Принцип ведення бою та оборони

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Розділперший.ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

 

1. Основизагальновійськового бою

 

1. >Бій>основна форматактичнихдійвійськ,являє собоюорганізовані таузгоджені заметою,місцем й годиноюудари,вогонь й маневрз'єднань,частин тапідрозділів ізметоюзнищення (>розгрому) противника,відбиття йогоударів тавиконанняіншихзавдань вобмеженомурайоніпротягом короткого години.Бійможе бутизагальновійськовим,протиповітряним,повітряним та морським.

2. сучаснийзагальновійськовийбійведетьсяоб'єднанимизусиллями всіхвійськ, котріберуть вньому доля, ззастосуваннямтанків,бойових машинпіхоти (>бронетранспортерів),артилерії,засобівпротиповітряної оборони,літаків,вертольотів,іншогоозброєння татехніки.Вінхарактеризуєтьсярішучістю,напруженістю,швидкоплинністю йдинамічністюбойовихдій, їхньогоназемно-повітряним характером,одночасноюмогутньоювогневоюдією навеликуглибину,застосуваннямрізноманітнихспособіввиконаннябойовихзавдань ташвидким переходом від однихвидівбойовихдій доінших.

3.ВоїниЗбройних Сил України,виконуючиобов'язокщодозахисту Вітчизни,повинні вестибій ізповнимнапруженнямморальних йфізичних сил,виявляти при цьомунепохитну волю доперемоги,стійкість,мужність,розумнуініціативу тавоєннухитрість.Кожен солдатів, сержант, прапорщик таофіцер виненпройнятисярішучістюзнищити противника йвиконатибойове заподіяння, Незважаючи ані на котрітруднощі йнавіть назагрозу самомужиттю. Командирзобов'язанийвселятицюрішучість усімпідлеглим.

>ВірністьВійськовійприсязі,психологічнастійкість,військовадисципліна йбойовазгуртованістьвоїнів —найважливішіумовидосягненняуспіху в бою.

4. сучаснийзагальновійськовийбійвимагає відвоїніввисокоїбойовоївиучки,фізичногозагартування, [3]уміннявикористовувати всюміцьозброєння татехніки,застосовуватизасобизахисту ймаскування. Цедосягається под годинунапруженоїбойовоїпідготовки, Якаєосновнимзмістомповсякденноїдіяльностіпідрозділів вмирний годину йпродовжується под годинупідготовки до бою та впроміжкахміж боями. Уумовахвоєнного годиниосновна позначкабойовоїпідготовки —вивчити противника, щопротистоїть, йоволодітинайбільшефективними способами йогорозгрому вобстановці, Якасклалася.

5.Загальновійськовийбійможевестися ззастосуваннямзвичайноїзброї, а ізурахуваннямможливостізруйнуванняоб'єктівядерноїенергетики,хімічноговиробництва,наявності удеякихкраїнзброїмасовогоураження — й вумовахїїзастосування.

>Звичайназброя >включає усівогневі таударнізасоби, котрізастосовуютьартилерійські,зенітні,авіаційні,стрілецькі таінженернібоєприпаси йракети взвичайномуспорядженні,запалювальнібоєприпаси тасуміші. У бою ззастосуванням лишезвичайноїзброївогоньартилерії,танків,бойових машинпіхоти (>бронетранспортерів),зенітнихзасобів тастрілецькоїзброї упоєднанні із ударамиавіаціїєосновнимзасобомураження противника.Найбільшефективним виглядомзвичайноїзброїєвисокоточназброя, доякоївідносятьсярозвідувально-ударні (>розвідувально-вогневі)комплекси, атакожіншікомплекси (>системи)озброєння, котрізастосовуютькеровані (>коректовані) тасамонавідніракети йбоєприпаси,здатніуражатицілі, як правило, із Першогопострілу (пуску).

>Запалювальнібоєприпаси тасумішізастосовуються дляураженняживоїсили тавогневихзасобів противника,розташованихвідкрито чи котрізнаходяться уфортифікаційнихспорудженнях, атакож йогоозброєння,техніки таіншихоб'єктів.

>Підрозділиповинніуміло вестибій ззастосуваннямзвичайноїзброї йзавждизнаходитися уготовності дозахисту відвражаючихфакторівядерної,хімічної табіологічноїзброї.

6.Основними видамизагальновійськового боює оборона йнаступ. На початкувійни оборона якщонайважливішим йнайбільшрозповсюдженим виглядом бою.

Оборону >здійснюєтьсянавмисно чивимушено ізголовноюметою —відбитинаступ противника,завдатийомувтрат тастворитиумови для переходусвоїхвійськ унаступ.Вона якщо широкозастосовуватися не так на початку, але й й входівійни.[4]

>Наступ проводитися ізметоюповногорозгрому противника йоволодінняважливими районами (>об'єктамимісцевості).Найбільштиповим дляпідрозділів на початкувійни якщоперехід внаступ зположення оборони.

7. Звід (>відділення, танк) в боюзнищує противникавогнемсвоєїзброї йшвидковикористовуєрезультати вогнюартилерії таударівавіації длявиконанняпоставленогобойового заподіяння.Пасивність танерішучість подвиглядомзбереженнясвоїх силнедопустимі.

Звід (>відділення, танк),маючисучаснеозброєння,здатнийнадійноуражати живу силу, танки,бойовімашинипіхоти,бронетранспортери,протитанкові таіншівогневізасоби й вестиборотьбу ізнизьколітаючимилітаками,вертольотами таіншимиповітрянимицілями противника, атакожзавзятооборонятиопорний пункт (>позицію,вогневупозицію), щозаймає,стрімконаступати,діяти врозвідці,охороні тавиконуватиінші заподіяння.

>Механізований (>танковий) взвод (>відділення, танк) под годинувиконання заподіяннядіє, як правило, ускладіроти (взводу). Урозвідці, вштурмовійгрупі, вбойовій,похідній тасторожовійохоронівінможедіятисамостійно.Механізований взвод,крім того,можепризначатися впередовугрупу відмеханізованогобатальйону (>роти),якийдіє в тактовномуповітряномудесанті.

>Залежно від заподіяння, якувиконують, характерумісцевості таінших умів обстановкимеханізованевідділенняможедіяти впішому порядку (>взимку — налижах), набойових машинахпіхоти (бронетранспортери) та десантом на танках.

>Механізованому взводуможутьпридаватисягранатометний,протитанковий,вогнеметний,зенітний, аінодіінженерно-сапернийпідрозділи,хіміки-розвідники й танк, а танковому взводу,крім того, —механізованийпідрозділ.

8.Під годинувиконаннябойовихзавданьмеханізований,гранатометний йпротитанковий зводьзалежно від обстановкидіють упохідному,передбойовому табойовому порядках, атанковий взвод — упохідному йбойовому порядках.

>Похідний порядок взводу йвідділення — колона.Вінзастосовується намарші, под годинупереслідування,проведення маневру й винензабезпечувативисокушвидкість руху,швидкерозгортання впередбойовий йбойовийпорядки.[5]

>Передбойовий порядок —шикування взводу под годинудій упішому порядку дляпересування в колонахвідділень,розчленованих фронтом (влініювідділень), ізметоюскорочення години нарозгортання вбойовий порядок,меншоїуразливості відударівусіма видамизброї.

>Бойовий порядок —шикуванняпідрозділів дляведення бою.Він виненвідповідатизавданню, яку поставили, йзабезпечувати:повневикористаннябойовихможливостейпідрозділів;стійкість йактивність вобороні;надійнеураження противника наякомогабільшуглибину йогобойового порядку;швидкевикористаннярезультатіввогневогоураження противника тавигідних умівмісцевості;можливість маневру вході бою;найменшууразливістьпідрозділів відударів всіхвидівзброї;підтримуваннябезперервноївзаємодії тазручністьуправлінняпідрозділами.

9.Успішневиконаннябойового заподіяння, яку поставили взводу (>відділенню, танку),досягається:бойовоюготовністю;своєчаснимвиявленням противника тазнищенням йоговогнем;рішучістю,активністю,безперервністюведення бою тараптовістюдій;вживаннямзаходівщодо обману противника;умілимпоєднанням вогню ізпросуванням йзастосуванням маневру;постійною йчіткоювзаємодією;умілимидіямивночі та віншихумовахобмеженоївидимості;бойовимзабезпеченням та повторюємо Управліннямпідрозділами.

10.Бойоваготовність взводу (>відділення, танка)полягає у йогоздатностіорганізовано, вустановленітермінивступити вбій йуспішновиконатипоставлене заподіяння.Бойоваготовністьдосягається:укомплектованістю тазабезпеченістю взводу усімнеобхідним дляведення бою;правильнимрозумінням свого заподіяння,високоюбойовоювиучкоювсьогоособового складу й йогоготовністю додій вумовахзастосування противникомзброї всіхвидів;готовністюозброєння татехніки донегайногозастосування;високимморально-психологічним станом,дисципліною тапильністюособового складу;умілим Управлінням таздійсненнямзаходівщодо забезпечення бою.

11.Своєчасневиявлення противника йзнищення йоговогнем >досягаютьсяведеннямбезперервногоспостереження йумілимзастосуваннямсвоєїзброї.

Дляспостереження заназемним йповітряним противником увзводі (>відділенні)призначаєтьсяспостерігач, уході боюспостереження за противникомведеться [6] командиром та всім складом взводу (>відділення, танка). Збойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера), танка в всіхвипадкахведетьсякруговеспостереження.Секториспостереженняпризначаютьсязалежно відрозташуванняприладівспостереження,бійниць йрозміщенняособового складу.

>Вогонь взводу (>відділення, танка)єосновнимзасобомзнищення супротивника у бою.Надійнеураження противникавогнемдосягається:своєчасною йдостовірною розвідуваннямцілей;правильнимзастосуваннямвогневихзасобіввідповідно доїхніхбойовихможливостей;влучністю вогню,раптовістювідкриття йведення його ізграничноющільністю тамаксимальноюінтенсивністю;умілим Управліннямвогнем в бою.

Звід (>відділення, танк) Ведевогонь ззброї, установленої набойових машинахпіхоти (бронетранспортери) й танках, завтоматів,кулеметів,снайперськихгвинтівок,гранатометів тазастосовуєручнігранати, а й у рукопашному бою —ударибагнетом й прикладом.

>Вогнем збойових машинпіхоти йтанківзнищуються танки,іншіброньованімашини,вогневізасоби й жива сила противника,зруйновуються йогофортифікаційніспорудження, атакожуражаютьсянизьколітаючілітаки,вертольоти таіншіповітряніцілі.Вогнем збронетранспортерівзнищується жива сила,вогневізасоби таіншіцілі.

>Автомати йкулеметизастосовуються длязнищенняживоїсили йвогневихзасобів противника.Крім того, смердотіможутьзастосовуватися дляураженнянизьколітаючихповітрянихцілей.

>Снайперськагвинтівказастосовується длязнищенняважливиходиночнихцілей (>офіцерів,спостерігачів,снайперів, обслугивогневихзасобів,низьколітаючихвертольотів) противника.

>Протитанковікерованіракети,протитанковігранатомети тапротитанковігранатизастосовуються длязнищеннятанків таіншихброньованих машин, аіншігранатомети йручнігранати — дляураженняживоїсили йвогневихзасобів противника, котрірозташовані позаукриттями, увідкритих окопах, траншеях та заукриттями (в лощинах, ярах та назворотнихсхилахвисот).

>Ураження противникуможенаноситисявогнем окремихвогневихзасобів чизосередженимвогнемвідділення й взводу.[7]

>Ураженняброньованих машин йживоїсили противника взвод (>відділення)можездійснюватитакожзастосуваннямпротитанкових й.протипіхотнихмін.

Длясвоєчасноговідкриття вогню понизьколітаючихлітаках,вертольотах таіншихповітрянихцілях, щораптовоз'являються, увзводіпризначається один чидекількачерговихвогневихзасобів.Залежно від обстановкиціповітряніціліможутьуражатисязосередженимвогнем взводу (>відділення).

Упро>гоньрозрізняється:

затактичнимизавданнями, щовирішуються, — назнищення,подавлення,виснаження таінші;

за видамизброї — зстрілецькоїзброї,гранатометів,зброїбойових машинпіхоти (>бронетранспортерів),танків,артилерії,мінометів,протитанковихкерованихракетнихкомплексів,зенітнихзасобів таінших;

за способамиведення —прямою,напівпрямоюнаводкою, ззакритихвогневихпозицій таінших;

занапруженістюстрільби —одиночнимипострілами, короткими чидовгимичергами,безперервний,кинджальний (>вогонь,якийвідкривають зкулеметів таавтоматівзненацька ізблизькоївідстані),залповий таінший; занапрямкомстрільби —фронтальний (напрямів до фронтуцілі),фланговий (напрямів у флангцілі) таперехресний (>якийведеться із двохнапрямків й понад пооднійцілі);

за способамистрільби — ізмісця, ззупинки (ізкороткоїзупинки), із ходу, із борту, ізрозсіюванням фронтом, ізрозсіюванням углибину, поплощі таінший;

за видами вогню — поокремійцілі,зосереджений,загороджувальний,багатоярусний,багатошаровий таінший.

12. >Рішучість,активність,безперервністьведення бою >полягає впостійномупрагненні дорозгрому противника,нанесеннійомуураженнявогнем всіхзасобів,нав'язуваннісвоєїволівідважними тасміливимидіями, котріпроводятьсянаполегливо усунь йвночі, вбудь-яку погоду.Вживаннязаходівщодо обману противникамає наметіприховати дійснанамірищодо йогорозгрому тадобитисяраптовості, котра дозволитизахопити йогозненацька,викликатипаніку тастворитисприятливіумови дляперемогинавіть над противником, щопереважає за силою.

Звід (>відділення, танк) виненуміло вестибійвночі та віншихумовахобмеженоївидимості.Нічстворюєумови для потайноїпроникнення урозташування противника йраптового нападу нанього. Дляведення бою [8]вночіпотрібнаретельнапідготовка довиконаннябойовихзавдань,високавиучка,натренованість,сміливість,умінняшвидкоорієнтуватися,користуватисяприладаминічногобачення,засобамиосвітлення тацілевказання.

13. У бою взвод (>відділення, танк),використовуючивигідніумовимісцевості, виненумілопоєднувативогонь ізпросуванням й широкозастосовувати маневр. Маневр проводитися силами йзасобами, атакожвогнем.

 

 

Маневр силами йзасобами проводитися ізметоюзаняттявигідногоположення дляведення вогню понайбільшуразливомумісцю вбойовому порядку противника, особливо у фланг й втил, авиводупідрозділівз-під удару противника.

>Видами маневру силами йзасобамиє:охоплення,обхід тавідхід. >Охоплення — маневр,якийздійснюється ізметоювиходу для удару у фланг противнику.

>Обхід — болееглибокий маневр,якийздійснюється ізметоювиходу для удару по противнику ізтилу.

>Охопленняздійснюється, як правило, утіснійвогневій татактичнійвзаємодії, аобхід — втактичнійвзаємодії ізпідрозділами котрідіють із фронту.

>Відхід — маневр.якийзастосовується ізметоювиводусвоїхпідрозділів.із-під удару противника йзаняття болеевигідногоположення.Він проводитися лише задозволом командира.

Маневр винен бути вибачимо,проводитисяшвидко,потай тараптово для противника. Для йогоздійсненнявикористовуютьсярезультативогневогоураження противника,відкриті фланги,проміжки, складкимісцевості,прихованіпідступи,аерозолі (>дими), аобороні,крім того, —траншеї й ходисполучення.

Маневрвогнемзастосовується дляефективногоураження противника.Вінполягає узосередженні вогню взводу (>відділення) пооднійважливійцілі,своєчасномуперенесенні вогню ізоднієїцілі наіншу таведенні вогню взводомодночасно подекількохцілях.

 

14.Постійнавзаємодіяміжвідділеннями (танками) увзводі,приданимийомузасобами йсусідамиполягає вузгодженніїхніхзусильміж собою зазавданнями, рубежами, годиною. Для цого командир взводу (>відділення, танка) винен твердо знатібойове заподіяння свогопідрозділу йспособи йоговиконання, заподіяннясусідніхпідрозділів,орієнтири,сигналиоповіщення,управління тавзаємодії,установлені старшим командиром. У боювінзобов'язаний підгримуватизв'язок звзаємодіючимипідрозділами (>вогневимизасобами), вустановлені [9]термінивиконуватипоставлені заподіяння,своєчаснообмінюватисяданими про обстановку звзаємодіючимипідрозділами, активно підгримувати їхньогозасобами, котріє. Уоборонінеобхідно впершучергудопомагатипідрозділу,якийобороняєнайбільшважливіпозиції, внаступі —якийнайбільшпросунувся вперед.

15.Бойове забезпеченнядій взводу (>відділення, танка)полягає ворганізації йздійсненнізаходів, котріспрямовані напідтриманнябойовоїготовності йзбереження йогобоєздатності, але вствореннясприятливих умів дляуспішного йсвоєчасноговиконанняпоставленого заподіяння.Воноорганізовується наосновірішення командира в всіх видах бою, атакож под годинупересування йрозташування намісці йвключаєрозвідку,охорону, захист відзброїмасовогоураження,маскування,інженерне забезпечення та забезпеченнярадіаційного,хімічного,біологічногозахисту.Важливимнапрямкомзаходів всіхвидівбойового забезпеченняє захист відвисокоточноїзброї противника.

Командир взводу (>відділення, танка) виненсвоєчасновживатизаходівщодопоповнення ракет,боєприпасів,заправленняпальним,проведеннятехнічногообслуговуваннябойових машин йозброєння, забезпеченняособового складузасобамиіндивідуальногозахисту йспеціальноїобробки,продовольством таіншимиматеріальнимизасобами, атакожслідкувати за станомекіпіровкисолдатів йсержантів таправильнимїївикористанням.

>Екіпіровкавключаєспорядження таіншемайно,призначене длявійськовослужбовців, йподіляється наносиму йвозимучастини.

>Носимачастинаекіпіровки, як правило,знаходиться присолдаті йсержанті йвключає особистузброю,боєприпаси,протигаз (>респіратор),піхотну лопату,шоломстальний,польовеспорядження, флягу із водою,речовиймішок ізказаном,ложкою,кухлем, сухим пайком,аптечкоюіндивідуальною,засобомзнезаражування води та предметамиособистоїгігієни, що вньомузнаходяться.Рішенням командира складносимоїчастиниекіпіровкиможезмінюватися.

>Рештамайнаскладаєвозимучастинуекіпіровки, Яка перевозитися набойовіймашиніпіхоти (>бронетранспортері,автомобілі), танку йрозміщується вмісцях,визначенихпорадниками ізексплуатації.[11]

 

2.Обов'язкиособового складувідділення (>екіпажу танка)

 

25. Узагальновійськовому бою велика рольсержантів тасолдатів. Длядосягненняперемоги над ворогом смердотіповиннідосконало знаті таутримувати впостійнійбойовійготовності своюзброю табойовутехніку,майстерноволодіти ними таумілозастосовувати в бою.Крім того,кожен сержант й солдатів винен бути готуємозамінити принеобхідностітовариша,якийвибувзі строю, томузнаннясуміжноївійськовоїспеціальностієобов'язковим.

>Кожен сержант й солдатівзобов'язаний:

> знатібойове заподіяння взводу, своговідділення (танка) тасвоє заподіяння;

> знатіорганізацію,озброєння,техніку та тактикупідрозділів противника, особливобойовіможливості йоготанків,іншихброньованих машин тапротитанковихзасобів, їхньогонайбільшуразливімісця;

> знатіозброєння йтехніку свогопідрозділу;

> знатірозміри,обсяг,послідовність татерміниобладнанняфортифікаційнихспоруджень;умітишвидкообладнуватиокопи таукриття, до тогочислі ззастосуваннямвибуховихречовин,здійснюватимаскування;[18]

> у боюпостійно вестиспостереження,своєчасновиявляти противника йнегайнодоповідати пронього командиру;

>стійко йзавзятодіяти вобороні,сміливо йрішуче внаступі,знищувати противника, особливо його танки таіншіброньованімашини,усіма способами йзасобами,умілопересуватися наполі бою,вибиративогневіпозиції (>місця длястрільби);

>виявлятихоробрість,ініціативу таспритність в бою,подаватидопомогутоваришу;

> бутифізичноміцним тавитривалим,володітиприйомами рукопашного бою;

>умітирозпізнаватиповітряного противника й вестивогонь по йогонизьколітаючихлітаках,вертольотах таіншихповітрянихцілях зстрілецькоїзброї;

>захищати командира в бою, увипадку йогопоранення чизагибелісміливобрати у собікомандуванняпідрозділом;

> знатіспособизахисту відзброїмасовогоураження тависокоточноїзброї противника;уміловикористовуватимісцевість,засобиіндивідуальногозахисту тазахиснівластивості машин;долатизагородження,перешкоди тазонизараження,встановлювати тазнешкоджуватипротитанкові тапротипіхотніміни,проводити спе-ціальнуобробку;

> бездозволу командира незалишатисвоємісце в бою; припораненні чиураженнірадіоактивними,отруйнимиречовинами,біологічнимизасобами, атакожзапалювальноюзброєювживати необходимихзаходів саме- йвзаємодопомоги тапродовжувативиконання заподіяння;якщо якщо покарановідправитися намедичний пункт,взяти із собою особистузброю; принеможливостійти намедичний пунктвідповзтизізброєю вукриття тачекатисанітарів;

>умітиготуватиозброєння табоєприпаси добойовогозастосування,швидкоспоряджати патронамиобойми,магазини,стрічки;слідкувати завитрачаннямбоєприпасів тазаправленнямбойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера), танкапальним,своєчаснодоповідатисвоєму командиру провикористання 0,5 й 0,75 якого носило (>возимого) запасубоєприпасів тазаправленняпальним; припошкодженнібойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера ), танкашвидковживатизаходівщодо їхньоговідновлення.[19]

 


>Розділдругий.ОБОРОНА

 

1.Загальніположення

36. Оборонамає наметівідбитинаступпереважаючих сил противника,завдатийомумаксимальнихвтрат,утримативажливірайони (>об'єкти)місцевості й тім самимстворитисприятливіумови для переходу внаступ.

Оборонуможепідготовлятисязавчасно чиорганізовуватися вході бою, вумовахвідсутностізіткнення із противником чибезпосередньогозіткнення із ним.

37. Оборону винна бутистійкою йактивною,здатноюпротистояти ударам всіхвидівзброї,атаціпереважаючих груптанків йпіхоти противника,діям йогоповітрянихдесантів,аеромобільних тадиверсійно-розвідувальних груп.

>Стійкість таактивність оборонидосягаються:

>витримкою,стійкістю тазавзяттямпідрозділів, щообороняються привідбитті атак противника, їхнівисокимморальним духом;

>майстерноорганізованоюобороною йсистемою вогню;

>безперервною розвідуванням противника;

>ретельниммаскуванням опорного пункту (>вогневоїпозиції);

>умілимвикористаннямвигідних умівмісцевості,їїінженерногообладнання йзастосуваннямнесподіваних для противникаспособівведеннябойовихдій;

>виконаннямзаходівщодозахисту відзброїмасовогоураження й >високоточноїзброї противника;

>всебічнимзабезпеченням йпідготовкоюособового складу додовготривалоговеденнябойовихдій, до тогочислі й вумовахповногооточення.

Уоборонікожен солдатів,уміловикористовуючи своюзброю,фортифікаційніспорудження тавигідніумовимісцевості,здатнийзнищитивеликукількістьживоїсили противника тауспішно вестиборотьбу із танками, щонаступають, таіншимиброньованими машинами.

Звід (>відділення, танк) помиляюсязалишатиопорний пункт (>позицію), якоїзаймає, йвідходити без наказу командирароти (взводу). [25]

 

2.Відділення вобороні

61.Механізованевідділенняобороняєпозицію до 100 м фронтом,маючи нанійосновні,запасні (>тимчасові)позиції длявогневихзасобів, котрідозволяютьспільно зсусіднімивідділеннямизнищувати противника [46]вогнем перед фронтом й на флангах опорного пункту взводу.

Напозиціївідділеннястрільці,кулеметник тагранатометникрозташовуються так,щобусіпідступи донеї перед фронтом й на флангахзнаходилися подефективним, особливофланговим таперехреснимвогнем, азагородження йперешкоди добропроглядалися йпрострілювалися.Відповідно до цогобудується й система вогню.Відділення винне бути готуємо до маневру нанапрямок,якомупогрожують,ведення вогнювночі та віншихумовахобмеженоївидимості.

>Бойова машинапіхоти, Якамаємогутнєозброєння таброньовий захист,єосновою оборонипозиціївідділення,їївогневапозиція, атакожвогневапозиція бронетранспортераможеобладнуватися вцентріпозиціївідділення, нафланзі чипозадупозиції навіддаленні до 50 м.Бойова машинапіхоти без десанту вобороніможевиділятися длядій увогневійзасаді, яккочуючийвогневийзасіб й ускладібронегрупибатальйону (>роти).

Напозиціївідділенняможутьрозташовуватисявогневізасоби старшихкомандирів.[47]

>Вогневапозиціявідділеннявключаєосновні тазапаснівогневіпозиціївогневихзасобів йбойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера).

62. Уумовахвідсутностізіткнення із противником командирмеханізованого (>гранатометного,протитанкового)відділення,з'ясувавшиодержане заподіяння,зобов'язаний:

>вивестивідділення навказанупозицію;

>організуватиспостереження;

>вказатиосновну йзапаснувогневіпозиції длябойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера),вогневіпозиціїкулеметникам,гранатометнику ймісцястрільцям (>основні йзапасніпозиції длягранатометників,протитанковихкерованихракетнихкомплексів);

>віддатибойовий наказ;

>організуватиінженернеобладнання ймаскуванняпозицій;

>визначитивідстань доорієнтирів,підготуватидані дляведення вогню усунь тавночі йскластикартку вогню.

63. Убойовомунаказі командирвідділеннявказує:

>орієнтири;

> склад,положення та характердій противника;

> заподіяння взводу йвідділення,позицію,смугу вогню тадодатковий секторобстрілу;

> порядокспостереження йведення вогню поназемних таповітрянихцілях;

>місця наділянкахзосередженого вогню взводу, по які вестивогоньвідділенням;

> заподіяннясусідів;

> заподіянняособовому складу;

1.навіднику-оператору (>кулеметнику бронетранспортера),кулеметникам йгранатометнику —основні тазапаснівогневіпозиції;

2.старшомустрільцю тастрільцю —місця длястрільби,послідовність їхньогообладнання йзміни вході бою;

3.навіднику-оператору (>кулеметнику бронетранспортера) йкулеметникам,крім того, —основний йдодатковийсекториобстрілу ізкожноїпозиції;

4.механіку-водію (>водію) — маршрутвиходу назапасну (>тимчасову)вогневупозицію, порядокспостереження такоректуваннявогню;[48] по танках,іншихброньованих машинах йпіхоті противника;

>сигналиоповіщення,управління,взаємодії та порядокдій по них;

> годинуготовності до оборони й покровителя.

>Післяодержання заподіянняособовий складвідділенняприступає дорозчищеннясмуги огляду таобстрілу, атакожвідривання ймаскуванняокопів.

64.Під годину переходу до оборони вумовахбезпосередньогозіткнення із противником командирвідділенняорганізовуєшвидкезахоплення йзаняттяпозиції навказаномурубежі, ставити заподіянняособовому складу,організовуєспостереження, систему вогню,управління,взаємодію таінженернеобладнанняпозиції.Вогневапозиціябойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера)вибирається в такомумісці,щобзабезпечувалосьпотайнеїїрозташування,прикриттявогнемособового складувідділення под годинувиконання нимробітщодоінженерногообладнанняпозиції.Надалі командирвідділення детальновивчаємісцевість,уточнює заподіянняособовому складу та порядоквзаємодії, а принеобхідності іінші запитання.

65. Напозиціївідділення впершучергурозчищаєтьсямісцевість дляполіпшенняспостереження таведення вогню,відриваютьсяодиночні (>парні)окопи та окоп длябойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера),потімодиночні (>парні)окопиз'єднуютьсяміж собою в окоп навідділення,який доводитися доповногопрофілю, а принестійкомуґрунті,крім того,посилюєтьсяодежеюкрутостей таз'єднуєтьсясуцільноютраншеєю із окопамисусідніхвідділень; дляособового складуобладнуєтьсяперекритащілина.Потімвідриваються окоп назапасній (>тимчасовій)вогневійпозиції длябойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера) тахідсполучення донеї. Уокопі навідділенняобладнуєтьсябліндаж,ніші длябоєприпасів йпроводятьсяінші роботищодо йоговдосконалення вбойовому йгосподарчомувідношеннях ізметою забезпеченнятривалогоперебуванняособового складу вобороні.Якщо траншеявідритаземлерийноюмашиною, командирорганізовуєїїдообладнання.

66.Післяорганізаціїінженернихробіт командирвідділенняскладає >картку вогнювідділення, на якої наносити:орієнтири, їхніномери,найменування тавідстань до [49] них,положення противника,позиціювідділення,смугу вогню тадодатковий секторобстрілу;основні йзапаснівогневіпозиціїбойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера),гранатометів йпротитанковихкерованихкомплексів,основні тадодатковісекториобстрілу ізкожноїпозиції (>крім сектораобстрілу ручногопротитанкового гранатомета);позиціїсусідів тамежіїхніхсмуг вогню на флангахвідділення; ділянкизосередженого, вогню взводу тамісця у яких, по які вестивогоньвідділенням;загородження,розташованіпоблизупозиціївідділення та тих, щоприкриваються йоговогнем.

67. До переходу супротивника унаступ напозиціївідділенняпостійнонесе службуспостерігач. Длявідбиттяраптового нападу противника тазнищення йогодрібних груп, котріведутьрозвідку чинамагаютьсяпророблювати коли б взагородженнях,призначаєтьсякулеметник чистрілець,якийрозташовується, як правило, назапасній (>тимчасовій)вогневійпозиції.Рештаособового складузалежно від обстановки проводитиінженернедообладнанняпозиції,займаєтьсябойовоюпідготовкою,допомагаємеханіку-водію (>водію) втехнічномуобслуговуваннібойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера) чивідпочиває.

Длявикликуособового складу забойовоютривогою відспостерігача домісцявідпочинкувлаштовуєтьсянадійнанайпростішасигналізація.

>Якщо відвідділеннявиділенийчерговийвогневийзасіб (>черговабойова машинапіхоти, бронетранспортер,кулемет, гранатомет),він, як правило,розташовується натимчасовій чизапаснійвогневійпозиції. Убойовіймашиніпіхоти (>бронетранспортері)знаходитьсямеханік-водій (>водій) танавідник-оператор (>кулеметник бронетранспортера) вготовності донегайноговідкриття вогню.

Командирвідділення, як правило,знаходиться напозиції в такомумісці,звідкизручнішеуправлятивідділенням,спостерігати замісцевістю та сигналами командира взводу.

68.Одиночнихсолдатів йдрібнігрупи противника, котрінамагаються вестирозвідку,відділеннязахоплює в сповнений, а принеможливостізахоплення,знищуєвогнем, як правило, ззапасних (>тимчасових)вогневихпозицій. [50]

>Більшзначнігрупи противника, котрінаближаються допозиціївідділення,знищуютьсявогнемкулемета чибойовоїмашинипіхоти, а принеобхідностівогнемусьоговідділення.Вогоньвідкривається закомандою командиравідділення.

>Під годинувогневоїпідготовки атаки противника командирвідділення йспостерігачведутьспостереження, арештаособового складуховається вщілини (>бліндажі), надніокопів й траншей чи вбойовіймашиніпіхоти (>бронетранспортері) вготовностішвидкозайняти своїмісця напозиції.

Зодержанням сигналу пробезпосереднюзагрозузастосування противникомядерноїзброї (под годинунанесення противником ядерного удару)особовий складвідділенняшвидкоукривається вщілині,бліндажі,бойовіймашиніпіхоти,бронетранспортері (>лягає на дно окопу,траншеї), а послепроходженняударноїхвиліприготовляється довідбиття атаки противника.

>Виявившиперехід супротивника у атаку, закомандою командира (сигналомспостерігача)відділеннянегайноприготовляється до бою.Вогонь по противникувідкривається ізнаближенням його надальністьдійсного вогнюзброївідділення.

Поміріпідходу противника допереднього краю оборонивогонь доводитися донайвищоїнапруги. Танки таіншіброньованімашини противниказнищуютьсяпротитанковимикерованими ракетами,вогнембойовоїмашинипіхоти,гранатометів йпротитанковими гранатами, апіхотавогнемкулеметів йавтоматіввідсікається відтанків йзнищується.

>Вогоньпротитанковихзасобіввідділеннязосереджується впершучергу по головному танку чи по танку із тралом,якийдолаєзагородження передпереднімкраєм оборони, а, порештіатакуючихтанків таіншихброньованих машинах. Засприятливих умів обстановки ізметоюзнищеннятанків, котрідолаютьзагородження передпозицієювідділення, командирможевислати впередгранатометника ізпомічником (>стрільцем ізручнимипротитанковими гранатами). Дляпотайності їхньоговисуваннявикористовуютьсяаерозолі (>дими).Іноді,білянайбільшімовірногомісцяпророблювання противником проходу взагородженнях,відділеннямзавчасновідриваються ймаскуються окоп тахідсполучення донього. Уокопіможерозміщуватисягранатометник чикулеметник (>стрілець) ззаздалегідьприготовленим [51] >мінним шлагбаумом. Поможливості вборотьбі із танками противникаможутьбрати долякулеметники та снайпер, котрізосереджуютьсвійвогонь пооглядовихприладахтанків.

Увипадкувиходу танка противникабезпосередньо допозиціївідділення,ближній донього солдатів ізпідходом танка навідстань 25—30 мметає поньомуручнупротитанкову гранату.Якщо танквиявивсянеураженим, солдатіввідбігає потраншеї убік чилягає наїї дно, а коли танкподолає окоп,швидковискакує йметаєпротитанкову гранату в його борт чикормовучастину.Післявибухугранати солдатівприготовляється длязнищенняекіпажу,якийзалишаєуражений танк.

Зпідходомпіхоти противника допозицій навідстань 30—40 м >відділеннязакидаєїї гранатами.Якщо противникувірветься напозицію,відділеннязнищує йоговогнемвпритул, гранатами та врукопашнійсутичці.Розповсюдження противника потраншеї й ходусполучення винне бутизатримановогнем ташвидкимустановленнямзаздалегідьпідготовлених рогаток,їжаків таіншихпереноснихзагороджень.

>Якщо противникатакуєпозиціюсусідньоговідділення,відділенняздійснюєдопомогусусідувогнем.

69.Бойова машинапіхоти Ведевогоньсамостійно й закомандою (сигналом) командиравідділення. Увипадку обходу чивклинення супротивника у оборонубойова машинапіхоти подприкриттям вогнювідділеннязаймаєзапаснувогневупозицію йзнищує йоговогнем у фланг й втил.Змінавогневихпозицій проводитися лише за наказом командира взводу.

Зметоювведення супротивника уоманувідноснодійсногорозташуваннявогневихзасобів такількостіброньованих машиноборонібойова машинапіхотиможедіяти яккочуючийвогневийзасіб.Позиції длякочуючоїбойовоїмашинипіхотивибираються ізурахуваннямодержаного заподіяння йособливостеймісцевості.Потай, повказаному маршруту,змінюючивогневіпозиції,кочуючабойова машинапіхоти Ведевогонь із нихсамостійно чи за командами (сигналами) командира,якийїївислав.Післявиконання заподіяннякочуючабойова машинапіхотизаймаєосновнувогневупозицію увзводному опорномупункті чидіє завказівкою командира взводу.

70.Післявідбиття атаки противника командирвідділеннязобов'язаний:перевірити станособового складу [52] йзброївідділення;поповнитиракети йбоєприпаси;підготувативідділення довідбиттяповторних атак;вжитизаходівщодовідновленнятраншеї й окопу длябойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера);доповісти командиру взводу прорезультати бою.

 


>Розділтретій.НАСТУП

 

1.Загальніположення

84. >Наступ проводитися ізметоюрозгрому (>знищення) противника йоволодінняважливими районами (рубежами,об'єктами)місцевості.Вінполягає вураженні противника всімазасобами, котріє,рішучійатаці,стрімкомупросуванніпідрозділів вглибину йогобойового порядку,знищенні таполоненніживоїсили,захопленніозброєння,техніки танаміченихрайонів (>рубежів)місцевості.

>Особовий склад взводу (>відділення, танка),використовуючирезультативогневогоураження противника, винен вестинаступ ізповнимнапруженням сил,безперервно усунь йвночі, вбудь-яку погоду та втіснійвзаємодії ізіншимипідрозділамизнищити противникаякийобороняється.

>Наступ взводу (>відділення, танка) на противника,якийобороняється,здійснюється ізположеннябезпосередньогозіткнення із ним чи із ходу.

85. >Механізованевідділеннянаступає впішому порядку — нафронті до 50 м.

86.Механізованому (танковому) взводу (>відділенню, танку) внаступівказуютьсяоб'єкт атаки йнапрямокпродовженнянаступу.Під годину постановкибойового заподіяння по радіо взводу (>відділенню, танку)може бутивказаний лишенапрямокпродовженнянаступу.

>Об'єктом атакимеханізованого (танкового) взводу (>відділення, танка), як правило,є противник в окопах.

>Бойовий порядокмеханізованоговідділення,якийнаступає впішому порядку (малий. 15),складається з ціпу ізінтерваломміж солдатами 6—8 м (8—12кроків) йбойовоїмашинипіхоти (бронетранспортера). Длязручностіведення вогню такращоговикористаннямісцевостісолдати в ціпуможутьвисуватисьтрохи вперед чи в бік, непорушуючизагального напрямі фронтунаступу ціпу й незаважаючидіямсусідів.Бойова машинапіхоти (бронетранспортер)діє за ціпомвідділення, на йогофланзі чибезпосередньо в ціпу.

88. Передатакоюмеханізованих татанковихпідрозділів проводитисявогневапідготовка атаки, аходінаступу —вогневапідтримка атаки йвогневесупроводженнянаступупідрозділів вглибині.

89. Атакаполягає встрімкому йбезупинномурусітанкових тамеханізованихпідрозділів убойовому порядку впоєднанні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація