Реферати українською » Военная кафедра » Пожежна безпека та Цивільна оборона


Реферат Пожежна безпека та Цивільна оборона

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ПРИВАТНИЙНАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД

«>ІНСТИТУТДІЛОВОГОАДМІНІСТРУВАННЯ»

Кафедра менеджменту

та маркетингу

>Контрольна робота

іздисципліни «>Цивільна оборона»

>Варіант № 97

>Виконала:

СтуденткаЗФ – 06/1

>ТібежЮліяОлексіївна

>Перевірив:

Старшийвикладач

>ЗемлянушкінВ.І.

м.КривийРіг

2008рік


>Зміст

>Основніположення ЗУ «Пропожежну безпечу»

Дайте характеристикуосередкухімічногозараження

>Основніположення ЗУ «Процивільну оборону України»

Списоквикористаноїлітератури


Пропожежну безпечу

Закон України

від 17.12.93 р. №3745-XII

(ззмінами йдоповненнями,внесеними

 законами України

від 05.11.97 р. №618/97-ВР, від 18.11.97 р. №642/97-ВР,

від 12.09.2002 р. №138-IV, від 15.05.2003 р. №762-IV,

від 18.09.2003 р. №1181-IV, від 19.01.2006 р. №3370-IV

від 03.11.2006 р. №328-V, від 29.11.2006 р. №393-V,

від 11.05.2007 р. №1014-V)

>Забезпеченняпожежної безпекиєневід'ємноючастиною державноїдіяльностіщодоохорони життя таздоров'я людей,національногобагатства йнавколишнього природногосередовища.Цей Законвизначаєзагальніправові,економічні тасоціальніоснови забезпеченняпожежної безпеки на територї України,регулюєвідносинидержавнихорганів,юридичних йфізичнихосіб уційгалузінезалежно від виду їхнідіяльності та формвласності.

>Стаття 1.Правова основадіяльності вгалузіпожежної безпеки

>Правовоюосновоюдіяльності вгалузіпожежної безпекиєКонституція,цей Закон таіншізакони України,постановиВерховної Заради України,укази йрозпорядження Президента України,декрети,постанови тарозпорядженняКабінету міністрів України,рішенняорганіввиконавчої влади, місцевого тарегіонального самоврядування,прийняті вмежах їхньогокомпетенції.


>Стаття 2.Забезпеченняпожежної безпеки

>Забезпеченняпожежної безпекиєскладовоючастиноювиробничої таіншоїдіяльностіпосадовихосіб,працівниківпідприємств,установ,організацій тапідприємців. Це винне бутивідображено утрудових договорах (контрактах) та статутахпідприємств,установ таорганізацій.

>Забезпеченняпожежної безпекипідприємств,установ таорганізаційпокладається на їхнікерівників йуповноважених нимиосіб,якщоінше не передбаченевідповідним договором.

>Забезпеченняпожежної безпеки припроектуванні тазабудовінаселенихпунктів,будівництві,розширенні,реконструкції татехнічномупереоснащенніпідприємств,будівель йспорудпокладається наоргани архітектури,замовників,забудовників,проектні табудівельніорганізації.

>Забезпеченняпожежної безпеки вжилихприміщеннях державного,громадськогожитлового фонду, фондужитлово-будівельнихкооперативівпокладається наквартиронаймачів йвласників, ажилихбудинках приватногожитлового фонду таіншихспорудах, на дачах йсадовихділянках - на їхньоговласників чинаймачів,якщоце обумовлене договором найму.

>Стаття 3.Розмежуваннякомпетенції вгалузіпожежної безпеки

Докомпетенції центральнихорганіввиконавчої влади вгалузіпожежної безпекиналежить:

>проведення єдиної політики вгалузіпожежної безпеки;

>визначенняосновнихнапряміврозвитку науки йтехніки,координаціядержавних,міжрегіональнихзаходів йнауковихдосліджень угалузіпожежної безпеки,керівництвовідповідниминауково-досліднимиустановами;

>розробка тазатвердженнядержавнихстандартів, норм й правилпожежної безпеки;

>встановлення єдиноїсистемиоблікупожеж;

організаціянавчанняспеціалістів угалузіпожежної безпеки,керівництвопожежно-технічниминавчальнимизакладами;

>оперативнеуправління силами йтехнічнимизасобами, котрізалучаються доліквідації великихпожеж;

>координація роботищодостворення йвипускупожежноїтехніки тазасобівпротипожежногозахисту,встановлення державногозамовлення на їхньоговипуск йпостачання;

>співробітництво із органамипожежної безпекиінших держав.

>Вирішення всіхіншихпитань угалузіпожежної безпеки, невіднесенихцим Законом докомпетенції центральнихорганіввиконавчої влади,належить докомпетенції Заради міністрівРеспубліки Крім,місцевихорганіввиконавчої влади,органів місцевого тарегіонального самоврядування.

>Стаття 4.Обов'язкидержавнихорганівщодо забезпеченняпожежної безпеки

>Центральніорганивиконавчої влади, Рада міністрівРеспубліки Крім,місцевіорганивиконавчої влади,органи місцевого тарегіонального самоврядування вмежахсвоєїкомпетенціїорганізують розробка тавпровадження увідповіднихгалузях йрегіонахорганізаційних йнауково-технічнихзаходівщодозапобіганняпожежам та їхнігасіння, забезпеченняпожежної безпекинаселенихпунктів йоб'єктів.

>Міністерство України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи:

>забезпечуєздійснення державногопожежногонагляду,пожежноїохоронинаселенихпунктів йоб'єктів,координує діяльністьміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади ізпитаньудосконаленняпожежноїохорони;

>одержуєбезкоштовно відміністерств,іншихорганіввиконавчої влади,органів місцевого тарегіонального самоврядування,підприємств,установ таорганізаційінформацію,необхідну длявиконанняпокладених наньогозавдань;

>залучає до розробкаактуальних проблемпожежної безпеки,проведенняконсультацій таекспертизвищінавчальнізаклади таіншіустанови, атакож окремихучених,висококваліфікованихфахівців.

>РішенняМіністерства України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи ізпитаньпожежної безпеки, що належати до йогокомпетенції,єобов'язковими дляорганіввиконавчої влади, атакожпідприємств,установ,організацій тагромадян.

>Міністерства таіншіцентральніорганивиконавчої влади:

>проводятьєдинунауково-технічнуполітику ізпитаньпожежної безпеки;

>розробляють йреалізуютькомплексні заходь,спрямовані наполіпшенняпожежної безпекиоб'єктів;

>здійснюютьметодичнекерівництво та контролю наддіяльністюпідвідомчихоб'єктів угалузіпожежної безпеки.

Длякоординації йвдосконалення роботи,пов'язаної ззабезпеченнямпожежної безпеки та контролюватиїїпроведенням, вапаратахміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої владистворюютьсяслужбипожежної безпеки.

>Органивиконавчої влади, щоздійснюютьматеріально-технічне забезпеченнявиробництванайважливішихвидівпродукції,повинніпередбачатизадоволення потребпожежноїохорони таоб'єктів народногогосподарства впожежнійтехніці,обладнанні,засобахпротипожежногозахисту.Випускцієїтехніки,обладнання тазасобіввключається до державногозамовлення.


>Стаття 5.Обов'язкипідприємств,установ таорганізаційщодо забезпеченняпожежної безпеки

>Власникипідприємств,установ таорганізацій чиуповноважені нимиоргани (далі -власники), атакожорендарізобов'язані:

>розроблятикомплексні заходьщодо забезпеченняпожежної безпеки,впроваджуватидосягнення науки йтехніки,позитивнийдосвід;

>відповідно донормативнихактів ізпожежної безпекирозробляти йзатверджуватиположення,інструкції,іншінормативніакти, щодіють умежах підприємства,установи таорганізації,здійснювати постійна контролю над їхньогододержанням;

>забезпечуватидодержанняпротипожежнихвимогстандартів, норм, правил, атакожвиконаннявимогприписів йпостановорганів державногопожежногонагляду;

>організовуватинавчанняпрацівників правилампожежної безпеки та пропагандузаходівщодо їхні забезпечення;

уразівідсутності внормативних актахвимог, необходимих для забезпеченняпожежної безпеки,вживативідповіднихзаходів,погоджуючи їхнього із органами державногопожежногонагляду;

>утримувати всправномустанізасобипротипожежногозахисту й зв'язку,пожежнутехніку,обладнання таінвентар, недопускати їхньоговикористання не було запризначенням;

>створювати уразіпотребивідповідно довстановленого порядкупідрозділипожежноїохорони танеобхідну для їхніфункціонуванняматеріально-технічну базу;

>подавати навимогу державноїпожежноїохоронивідомості тадокументи про станпожежної безпекиоб'єктів йпродукції, що нимивиробляється;

>здійснювати заходьщодовпровадженняавтоматичнихзасобіввиявлення тагасінняпожеж йвикористання дляцієї метивиробничої автоматики;

>своєчасноінформуватипожежнуохорону пронесправністьпожежноїтехніки, системпротипожежногозахисту,водопостачання, атакож прозакриттядоріг йпроїздів насвоїй територї;

>проводитислужбоверозслідуваннявипадківпожеж.

>Обов'язкисторінщодо забезпеченняпожежної безпекиорендованогомайнаповинні бутивизначені удоговоріоренди.

>Підприємства,установи таорганізаціїнезалежно від формвласності, котрівиробляютьпродукціюпротипожежногопризначення танадаютьпослуги,пов'язані іззапобіганням чиліквідацієюпожеж,звільняються відсплатиподатків наприбуток умежахобсягувиконанихробіт.

>Підприємства,установи таорганізації, котрімають чиутримуютьпожежнікоманди ізвиїзноюпожежноютехнікою,частковозвільняються відсплатиподатків наприбуток (50відсотківкоштів, щовитрачаються наутриманняцих команд).

Напідприємстві, вустанові таорганізації ізкількістюпрацюючих 50 й понад Чоловікрішенням трудового колективуможестворюватисяпожежно-технічнакомісія. Увинятковихвипадкахїїфункціїможевиконуватикомісія ізохорони роботи.Типовеположення пропожежно-технічнукомісію затверджуєтьсяМіністерством України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи.

>Повноваження вгалузіпожежної безпекиасоціацій,корпорацій,концернів,іншихвиробничихоб'єднаньвизначаються їхнього статутами чи договорамиміжпідприємствами, щоутворилиоб'єднання. Длявиконанняделегованихоб'єднаннюфункцій в йогоапаратістворюється службапожежної безпеки.

>Стаття 6.Обов'язкигромадянщодо забезпеченняпожежної безпеки

>Громадяни України,іноземнігромадяни та особини безгромадянства, котріперебувають на територї України,зобов'язані:

>виконувати правилапожежної безпеки,забезпечувати приміщення, котріїм належати направіособистоївласності,первиннимизасобамигасінняпожеж йпротипожежнимінвентарем,виховувати удітейобережність уповодженні ізвогнем;

>повідомлятипожежнуохорону провиникненняпожежі тавживатизаходів доїїліквідації,рятування людей ймайна.

>Стаття 7.Державнийпожежнийнагляд

>Державнийпожежнийнагляд за станомпожежної безпеки внаселених пунктах й наоб'єктахнезалежно від формвласностіздійснюєтьсявідповідно дочинногозаконодавствадержавноюпожежноюохороною в порядку,встановлюваномуКабінетом міністрів України.

>Органи державногопожежногонагляду незалежать відбудь-якихгосподарськихорганів,об'єднаньгромадян,політичнихформувань,органіввиконавчої влади,органів місцевого тарегіонального самоврядування.

Контроль завиконанням правилпожежної безпеки под годинупроектування,технічногопереоснащення,будівництва,реконструкції таексплуатаціїоб'єктівіноземнихфірм таспільнихпідприємстврегулюєтьсячиннимзаконодавством чиумовами,передбаченими договорамисторін,якщо смердоті несуперечатьчинномузаконодавству.

Наоб'єктахприватноївласностіоргани державногопожежногонаглядуконтролюютьлишеумови безпеки людей навипадокпожежі, атакожвирішенняпитаньпожежної безпеки, щостосуються прав таінтересівіншихюридичнихосіб йгромадян.

>Органи державногопожежногонаглядувідповідно допокладених нимизавдань:

>розробляють ізучастюзаінтересованихміністерств таінших центральнихорганіввиконавчої влади йзатверджуютьзагальнодержавні правилапожежної безпеки, котрієобов'язковими для всіхпідприємств,установ,організацій тагромадян;

>погоджуютьпроектидержавних йгалузевихстандартів, норм, правил,технічних умів таіншихнормативно-технічнихдокументів, щостосуються забезпеченняпожежної безпеки, атакожпроектнірішення, на котрі невстановленонорми й правила;

>встановлюють порядокопрацювання йзатвердженняположень,інструкцій таіншихнормативнихактів ізпитаньпожежної безпеки, щодіють напідприємстві, вустанові таорганізації,розробляютьтиповідокументи ізцихпитань;

>здійснюють контролю наддодержаннямвимогактівзаконодавства ізпитаньпожежної безпекикерівниками центральнихорганіввиконавчої влади,структурнихпідрозділів Заради міністрівРеспубліки Крім,місцевихорганіввиконавчої влади,органів місцевого тарегіонального самоврядування,керівниками таіншимипосадовими особамипідприємств,установ таорганізацій, атакожгромадянами;

>проводять згідно ізчиннимзаконодавствомперевірки йдізнання заповідомленнями тазаявами прозлочини,пов'язані ізпожежами тапорушеннями правилпожежної безпеки.

>Посадові особиниорганів державногопожежногонаглядуєдержавнимиінспекторами ізпожежногонагляду.

>Державніінспектори ізпожежногонаглядумають право:

1) >проводити за годину уприсутностівласника чи йогопредставникапожежно-технічніобстеження йперевіркипідприємств,установ,організацій,будівель,споруд,новобудов таіншихпідконтрольнихоб'єктівнезалежно від формвласності,одержувати відвласниканеобхідніпояснення,матеріали таінформацію;

2) >давати (>надсилати)керівникам центральнихорганіввиконавчої влади,структурнихпідрозділів Заради міністрівРеспубліки Крім,місцевихорганіввиконавчої влади,органів місцевого тарегіонального самоврядування,керівникам таіншимпосадовим особампідприємств,установ таорганізацій, атакожгромадянамобов'язкові длявиконаннярозпорядження (>приписи) проусуненняпорушень йнедоліків ізпитаньпожежної безпеки.

Уразіпорушення правилпожежної безпеки, щостворюєзагрозувиникненняпожежі, чиперешкоджаєїїгасінню таевакуації людей, а й увипадкахвипускупожежонебезпечноїпродукції, систем йзасобівпротипожежногозахисту ізвідхиленням відстандартів читехнічних умів чи уразі їхнівідсутностіприпиняти чизабороняти роботупідприємств, окремихвиробництв,виробничихдільниць,агрегатів,експлуатаціюбудівель,споруд, окремихприміщень,опалювальнихприладів,дільницьелектричноїмережі,проведенняпожежонебезпечнихробіт,випуск тареалізаціюпожежонебезпечноїпродукції, систем тазасобівпротипожежногозахисту,діювиданихдозволів на правопроведенняробіт;

3) >здійснювати контролю надвиконаннямпротипожежнихвимог,передбачених стандартами, нормами й правилами, под годинупроектування (>вибірково),будівництва,реконструкції,розширення читехнічногопереоснащення,капітального ремонтупідприємств,будівель,споруд таіншихоб'єктів. Уразівиявленняпорушеньзабороняти до їхніусуненнявипуск йзастосуванняпроектів,зупинятипроведеннябудівельно-монтажнихробіт тавноситипропозиції проприпиненняфінансуванняцихробіт;

4) >притягати доадміністративноївідповідальностіпосадовихосіб,іншихпрацівниківпідприємств,установ,організацій тагромадян,винних упорушеннівстановленихзаконодавствомвимогпожежної безпеки,невиконанніприписів,постановорганів державногопожежногонагляду,використанніпожежноїтехніки тазасобівпожежогасіння не було запризначенням;

5) >застосовуватиштрафнісанкції допідприємств,установ таорганізацій запорушеннявстановленихзаконодавствомвимогпожежної безпеки,невиконаннярозпоряджень (>приписів)посадовихосіборганів державногопожежногонагляду.

>Посадові особиниорганів державногопожежногонагляду несуть відповідальність заненалежневиконанняпокладених ними обовязків. За шкоду,завдануюридичним тафізичним особам,громадянамвнаслідокзастосуваннясанкцій,передбачених пунктами 2 й 3цієї з статтею,органи тапосадові особини державногопожежногонаглядувідповідальності не несуть.

>Стаття 8.Вивчення правилпожежної безпеки

Узагальноосвітніх йпрофесійнихнавчально-виховних заставах,вищихнавчальних заставах,навчальних заставахпідвищеннякваліфікації йперепідготовкикадріворганізовуєтьсявивчення правилпожежної безпеки навиробництві та впобуті, атакожнавчаннядій навипадокпожежі.

Удитячихдошкільних заставах проводитисявиховна робота,спрямована назапобіганняпожежам віддитячихпустощів ізвогнем йвиховання удітей бережливогоставлення донаціональногобагатства.

>Місцевіорганивиконавчої влади,органи місцевого тарегіонального самоврядування,житловіустанови таорганізаціїзобов'язані замісцемпроживанняорганізовуватинавчання населення правилпожежної безпеки впобуті тагромадськихмісцях.

>Усіпрацівники под годинуприйняття на роботу йщорічно замісцем роботипроходятьінструктаж ізпитаньпожежної безпекивідповідно до Типовогоположення,затверджуваногоМіністерством України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи.

>Особи, якіприймають на роботу,пов'язану ізпідвищеноюпожежноюнебезпекою,повинніпопередньо пройтиспеціальненавчання (>пожежно-технічниймінімум).Працівники,зайняті на роботів ізпідвищеноюпожежноюнебезпекою, одного разу нарікпроходятьперевірку знаньвідповіднихнормативнихактів ізпожежної безпеки, апосадові особини до початкувиконаннясвоїх обовязків йперіодично (одного разу втричі рокта)проходятьнавчання йперевірку знань ізпитаньпожежної безпеки.

>Перелік посад й порядокорганізаціїнавчаннявизначаютьсяКабінетом міністрів України.

Допуск до роботиосіб, котрі непройшлинавчання,інструктаж йперевірку знань ізпитаньпожежної безпеки,забороняється.

Програминавчання ізпитаньпожежної безпекимаютьпогоджуватися із органами державногопожежногонагляду.

>Стаття 9.Погодженнянормативних,нормативно-технічнихдокументів йпроектноїдокументації

>Стандарти,технічніумови,іншінормативно-технічнідокументи напожежонебезпечнітехнологічніпроцеси тапродукціюповиннівключативимогипожежної безпеки йпогоджуватися із органами державногопожежногонагляду.Погодженнюпідлягаютьтакожпроектнірішення, на котрі невстановленонорми й правила.

>Вимогипожежної безпеки, щомістяться увідомчихнормативних актах, неповиннісуперечитидержавним стандартам, нормам й правилам.

>Стаття 10.Дотриманнявимогпожежної безпеки припроектуванні,будівництві тареконструкціїоб'єктіввиробничого таіншогопризначення

>Виробничі,жилі,інші приміщення таспоруди,устаткування,транспортнізасоби, щовводяться вдію чи вексплуатацію послезавершеннябудівництва,реконструкції читехнічногопереоснащення, атакожтехнологічніпроцеси тапродукціяповиннівідповідативимогамнормативнихактів ізпожежної безпеки.

>Забороняєтьсябудівництво,реконструкція,технічнепереоснащенняприміщень,об'єктіввиробничого таіншогопризначення,впровадження новихтехнологій,випускпожежонебезпечноїпродукції безпопередньоїекспертизи (>перевірки)проектної таіншоїдокументації навідповідністьнормативним актам ізпожежної безпеки.Фінансування такихробітможепровадитисялише послеодержанняпозитивнихрезультатівекспертизи.

>Проектніорганізаціїзобов'язаніздійснюватиавторськийнагляд задодержаннямпроектнихрішень ізпожежної безпеки прибудівництві,реконструкції,технічномупереоснащенні таексплуатаціїзапроектованих нимиоб'єктів.

Намашини,механізми,устаткування,транспортнізасоби йтехнологічніпроцеси, щовпроваджуються увиробництво, але впродукцію, в стандартах на котрімістятьсявимогищодопожежної безпеки, винен бутисертифікат, щозасвідчує безпечу їхнівикористання,виданий вустановленому порядку.

>Придбані за кордономмашини,механізми,устаткування,транспортнізасоби,технологічнеобладнаннявводяться вексплуатаціюлише заумовивідповідності їхнівимогамнормативнихактів ізпожежної безпеки, щодіють в Україні.

>Забороняєтьсязастосування вбудівництві та навиробництвіматеріалів йречовин, на котрі немаєданихщодопожежної безпеки.

>Проектування,реконструкція,технічнепереоснащення табудівництвооб'єктів, щоздійснюютьсяіноземнимифірмами,повиннівідповідативимогамнормативно-правовихактів України.

>Діяльністьновостворенихпідприємств,введення вексплуатацію нових йреконструйованихвиробничих,жилихоб'єктів таоб'єктівіншогопризначення,впровадження новихтехнологій, передача навиробництвозразків новихпожежонебезпечних машин,механізмів,устаткування тапродукції,орендабудь-якихприміщеньздійснюються послеодержання нацедозволуорганів державногопожежногонагляду,крімвипадків, коливеденнягосподарськоїдіяльностіможливе задекларативним принципом, щовизначаєтьсязаконодавством продозвільну систему у сферігосподарськоїдіяльності.Дозвілвидається безоплатно. Приприйняттіоб'єктів вексплуатаціюкомісією заучастюорганів державногопожежногонаглядудозвіл неоформляється.

>Новостворені підприємства, до тогочислі тих, щорозміщуються ворендованихприміщеннях, котрі незмінюють видусвоєїдіяльності (>крімпотенційнонебезпечнихоб'єктів) чи не належати докатегоріївибухопожежонебезпечних таоб'єктів ізмасовимперебуванням людей й нерозміщуються на територї чивсерединізазначенихоб'єктів,можутьзапочатковувати свою діяльність задекларативним принципом.Якщозазначені підприємства належати докатегоріїпожежонебезпечнихоб'єктів, смердотіможутьзапочатковувати свою діяльність задекларативним принципом заумовиукладеннядоговорівдобровільногострахуваннявідповідальності передтретіми особами.Перелік такихоб'єктів, порядок та формаповідомленнявстановлюютьсяКабінетом міністрів України.

>Підставою длявидачідозволуєвисновок, щооформляється за результатамиоцінки (>експертизи)протипожежного стану підприємства,об'єкта чиприміщення, що проводитися органом державногопожежногонагляду чиіншоююридичною (>фізичною)особою, котра здобулаліцензію напроведеннятакоїоцінки (>експертизи).

Орган державногопожежногонаглядупротягомп'ятиробочихднів послеподаннязаявникомдокументівприймаєрішення провидачудозволу чи провідмову в йоговидачі уразівиявленняфактівпорушення правилпожежної безпеки, щоможепризвести довиникненняпожежі чистворенняперешкод уїїгасінні таевакуації людей. З тихий жпідставздійснюєтьсяанулюваннядозволу.

>Експертизапроектівщодопожежної безпеки тавидачадозволів проводитися органами державногопожежногонагляду в порядку,встановленомуКабінетом міністрів України.Органи державногопожежногонаглядутакожберуть доля вприйняттіоб'єктів вексплуатацію.

>Стаття 11.Ліцензуваннядіяльностіщодонаданняпослуг йвиконанняробітпротипожежногопризначення,сертифікація та контрольпродукції навідповідністьвимогампожежної безпеки

>Господарська діяльність,пов'язана ізнаданнямпослуг йвиконаннямробітпротипожежногопризначення,провадиться напідставіліцензій, щовидаються в порядку,встановленомузаконодавством.

>Діяльність,пов'язана ізнаданнямпослуг йвиконаннямробітпротипожежногопризначення,включає:

>проектування, монтаж,технічнеобслуговуваннязасобівпротипожежногозахисту та системопалення,оцінкупротипожежного стануоб'єктів;

>проведення іспитів напожежнунебезпекуречовин,матеріалів,будівельнихконструкцій,виробів йобладнання, атакожпожежноїтехніки,пожежно-технічногоозброєння,продукціїпротипожежногопризначення навідповідністьустановленимвимогам.

>Суб'єктгосподарюванняможеотриматиліцензію на усівидиробіт тапослуг запереліком чи на йогочастинузалежно відспроможностідотриманняліцензійних умів.

>Усівидипожежноїтехніки тапротипожежногоустаткування, щозастосовуються длязапобіганняпожежам та для їхньогогасіння,повинні матірсертифікатвідповідності.

>Стаття 12.Організаціянауковихдосліджень із проблемпожежної безпеки

>Фундаментальні таприкладнінауковідослідження із проблемпожежної безпекипроводяться Українськимнауково-досліднимінститутомпожежної безпекиМіністерства України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи, атакожіншиминауково-дослідними,проектно-конструкторськимиустановами танавчальнимизакладами України.

>Стаття 13.Облікпожеж

>Відповідно в Україну "Продержавну статистику" в Україніведеться Єдинийоблікпожеж та їхньогонаслідків.

>Міністерства,іншіцентральніорганивиконавчої влади, підприємства,установи таорганізаціїзобов'язані вестиоблікпожеж, котрівиникають наоб'єктах, що належати чипідконтрольніїм,аналізувати заподій їхньоговиникнення тавживатизаходів до їхньогоусунення.

>Стаття 14. Мета й заподіянняпожежноїохорони

>Пожежнаохоронастворюється ізметоюзахисту життя, іздоров'ягромадян,приватної,колективної та державноївласності відпожеж,підтриманняналежногорівняпожежної безпеки наоб'єктах й внаселених пунктах.

>Основнимизавданнямипожежноїохорониє:

>здійснення контролю задотриманнямпротипожежнихвимог;

>запобіганняпожежам йнещаснимвипадкам ними;

>гасінняпожеж,рятування людей танаданнядопомоги вліквідаціїнаслідківаварій, катастроф йстихійного лиха.

>Забороняєтьсявикористанняпожежноїохорони длявиконаннязавдань, непередбаченихцим Законом.

>Стаття 15.Видипожежноїохорони

>Пожежнаохоронаподіляється надержавну,відомчу,місцеву тадобровільну.

>Стаття 16.Державнапожежнаохорона

>Державнапожежнаохоронаформується набазііснуючихвоєнізованої тапрофесійноїпожежноїохорони, входити в Україну ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи йздійснюєдержавнийпожежнийнагляд.

>Державнапожежнаохоронастворюється вмістах,іншихнаселених пунктах, напромислових таіншихоб'єктахнезалежно від формвласності у порядку, щовизначаєтьсяКабінетом міністрів України.

>Державнапожежнаохоронаскладається ізпідрозділів,апаратівуправління тадопоміжних служб, атакожпожежно-технічнихнавчальнихзакладів йнауково-досліднихустановМіністерства України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи.

>Державнапожежнаохоронаєодночасносамостійноюпротипожежноюслужбоюцивільної оборони, атакожслужбою, котра вмежахсвоєїкомпетенціївиконуємобілізаційну роботу.

>Стаття 17.Особовий склад державноїпожежноїохорони

>Особовий склад державноїпожежноїохорониподіляється нарядовий таначальницький.Йомувидаєтьсяформенийодяг зазразками, щовстановлюютьсяКабінетом міністрів України дляособового складупідрозділіввнутрішньоїслужби. Наньогопоширюються йвідповіднівідзнаки.Особовий складчерговихпідрозділів для роботи напожежахзабезпечуєтьсяспеціальнимодягом,спорядженням йзасобамиіндивідуальногозахисту.Особам пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохорониприсвоюютьсявідповідно дочинногозаконодавстваспеціальнізваннявнутрішньоїслужби.

>Використанняспеціальнихзвань,відзнак йформеногоодягуособового складу державноїпожежноїохорониособою, котра неєїїпрацівником,тягне за собою відповідальністьвідповідно дочинногозаконодавства.


>Стаття 18. Права таобов'язкиособового складу державноїпожежноїохорони

>Особиначальницького складу державноїпожежноїохорониєпредставникамиорганіввиконавчої влади, їхнізаконнівимогиєобов'язковими длявиконання всімапосадовими особами тагромадянами.

>Працівники (особини пересічного таначальницького складу, атакожробітники йслужбовці) державноїпожежноїохорони под годинувиконанняпокладених ними обовязківкеруютьсячиннимзаконодавством України пропожежну безпечу тапідпорядковуються лише своїмбезпосереднім йпрямим начальникам.Ніхтоінший, завиняткомуповноваженихпосадовихосіб, помиляюсявтручатися взаконну діяльністьпрацівника державноїпожежноїохорони.

>Ніхто помиляюсяпокласти напрацівника державноїпожежноїохоронивиконання обовязків, непередбаченихчиннимзаконодавством.

>Посадові особини державноїпожежноїохоронизобов'язані:

>використовувати вмежахсвоєїкомпетенції наданііїмповноваженнящодозапобігання таприпиненняправопорушень угалузіпожежної безпеки, атакожсили тазасоби пригасінніпожеж йрятуванні людей;

>брати доля вздійсненнітехнічної політикищодоудосконалення тавпровадженнятехніки, систем тазасобівпротипожежногозахисту, форм йметодівпрофілактикипожеж;

>сприятирозвиткусамосвідомості таініціативигромадян упитанняхборотьби ізпожежами,виконаннязаконодавства угалузіпожежної безпеки;

>зберігати втаємницідержавну такомерційнуінформацію, щостаєвідомоюїм у зв'язку ізвиконаннямслужбових обовязків.

>Особи пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохорони привиявленніпожежі упозаслужбовий годинузобов'язаніповідомити пронеїпожежнуохорону й доїїприбуттявзяти у собікерівництвогасіннямпожежі тарятуванням людей,організуватинаданняпершоїмедичноїдопомогипотерпілим.

>Особовому складу державноїпожежноїохорони одну годинувиконанняслужбових обовязків,пов'язаних ззапобіганнямпожежам,підрозділами державноїпожежноїохоронинадаютьсяпроїзні квитки на усівидигромадського транспортуміського,приміського й місцевогосполучення (>крімтаксі) у порядку,встановленомуКабінетом міністрів України.

Заненалежневиконанняслужбових обовязківособовий склад державноїпожежноїохоронинесе відповідальність у порядку,встановленомучиннимзаконодавством.

>Стаття 19.Прийняття на службу до державноїпожежноїохорони

На службу до державноїпожежноїохорониприймаються наконтрактнійосновігромадяни, котрідосягливісімнадцятирічноговіку,здатні засвоїмиздібностями,освітою та станомздоров'явиконуватипокладені нимиобов'язки.Призовники дляпроходженнястроковоївійськовоїслужби не так на службу до державноїпожежноїохорони завиняткомпожежно-технічнихнавчальнихзакладівМіністерства України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи, до яківступає молодьдопризовноговіку.

>Особи пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохоронискладають присягу, текстякої затверджуєтьсяКабінетом міністрів України.

Назазначену службу неможуть бутиприйняті особини, котріраніше булизасуджені за скоєннязлочинів.

>Стаття 20.Проходженняслужби вдержавнійпожежнійохороні

Порядок таумовипроходженняслужби вдержавнійпожежнійохоронірегламентуютьсяПоложенням пропроходженняслужбиособовим складоморганіввнутрішніхсправ,затверджуванимКабінетом міністрів України.

>Особи, котрізакінчиливищінавчальнізакладиМіністерства України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи йякимприсвоєноспеціальнезванняначальницького складу державноїпожежноїохорони,звільняються від закличу настроковувійськову службу.

>Працівники державноїпожежноїохоронимають правостворювати увстановленому порядку своїпрофесійніспілки.

Пересічному таначальницькому складу,робітникам йслужбовцям державноїпожежноїохоронизабороняєтьсяперебувати вбудь-якихполітичнихпартіях йрухах,організовувати чибрати доля встрайках.

>Трудовівідносиниробітників йслужбовців, котріуклалитрудовийдоговір іздержавноюпожежноюохороною,регулюютьсязаконодавством пропрацю.

>Стаття 21. Оплата роботиособового складу державноїпожежноїохорони

>Умови оплати роботиособового складу державноїпожежноїохоронивідповідаютьумовам оплати роботиосіб пересічного йначальницького складуорганіввнутрішніхсправ,встановленимКабінетом міністрів України, ймаютьзабезпечуватидостатніматеріальніумови длякомплектуванняякісногоособового складу державноїпожежноїохорони,диференційовановраховувати характер йумови роботи,стимулюватидосягненнявисокихрезультатів услужбовійдіяльності йкомпенсувати їхньогофізичні таінтелектуальнізатрати.

>Місцевіорганивиконавчої влади,органи місцевого тарегіонального самоврядуванняможутьздійснювати дляпрацівників державноїпожежноїохоронидодатковівиплати понадвстановленіКабінетом міністрів Українирозміри.


>Стаття 22.Соціальний захистпрацівників державноїпожежноїохорони

>Працівникам державноїпожежноїохорони державагарантуєсоціальний захист.

>Особовий склад державноїпожежноїохороникористуєтьсяпільгами прирозподіліжитла,встановленніквартирнихтелефонів,влаштуваннідітей удитячідошкільнізаклади.

Жилаплоща особам пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохоронинадаєтьсямісцевими органамивиконавчої влади, органами місцевого тарегіонального самоврядування,відповіднимиміністерствами тавідомствами упершочерговому порядку.

>Службовіжиліприміщенняможутьнадаватисяпосадовим особам державноїпожежноїохорони,перелік якіустановлюєтьсяКабінетом міністрів України.

>Працівники державноїпожежноїохорони, котрівиконуютьобов'язкищодоохорониоб'єктів,мають декларація проодержаннятрудових йсоціально-побутовихпільг,передбачених дляпрацівниківцихоб'єктів.

>Особовому складу державноїпожежноїохорони та членам їхнісімейнадається50-відсотковазнижка плати за жилуплощу,комунальніпослуги, атакожпаливо.

За особами пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохорони,звільненимизіслужби завіком, черезхворобу чи завислугою років,зберігається декларація пропільгивідповідно до цого Закону.

>Особи пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохоронимають декларація проодержаннякредитів наіндивідуальне такооперативнежитловебудівництво врозстрочку на 20 років ізпогашенням 50відсотківнаданоїпозички зарахуноквідповіднихфондівМіністерства України ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи йбюджетів місцевого тарегіонального самоврядування.

>Місцевіорганивиконавчої владиможутьпродавати напільговихумовахжитло особам пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохорони ззнижкою до 50відсотків йоговартості.

Дляпрацівників державноїпожежноїохоронивстановлюється40-годиннийробочийтиждень. Уразіпотреби особини пересічного таначальницького складу несуть службу впозаурочний годину, а й увихідні тасвятковідні.

Оплата роботи впозаурочний йнічний годину, увихідні тасвятковідніпровадитьсявідповідно дочинногозаконодавства.

>Місцевіорганивиконавчої влади,органи місцевого тарегіонального самоврядуванняможутьвстановлювати іінші непередбаченіцим Закономгарантіїсоціальногозахиступрацівників державноїпожежноїохорони.

>Соціальний захистробітників йслужбовців, котріуклалитрудовийдоговір іздержавноюпожежноюохороною,забезпечується назагальнихпідставахвідповідно дозаконодавства пропрацю.

>Стаття 23.Виплатаодноразовоїгрошовоїдопомоги вразізагибелі (смерти),поранення (>контузії,травми,каліцтва) чизахворювання чиінвалідностіосіб пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохорони

Уразізагибелі (смерти) особини пересічного чиначальницького складу державноїпожежноїохорони под годинувиконанняслужбових обовязків сім'їзагиблого (>померлого), аразіїївідсутності йогобатькам таутриманцямвиплачуєтьсяодноразовагрошовадопомога врозмірідесятирічного копійчаного забезпеченнязагиблого (>померлого) заостанньоюпосадою, якоївінзаймав, в порядку та наумовах,визначенихКабінетом міністрів України.

Уразіпоранення (>контузії,травми чикаліцтва),заподіяногоособі пересічного чиначальницького складу державноїпожежноїохорони под годинувиконанняслужбових обовязків, атакожінвалідності, що настала вперіодпроходженняслужби чи непізніше ніж через тримісяці послезвільненнязіслужби чи послезакінчення цого рядок, але йвнаслідокзахворювання чинещасноговипадку, що малімісце вперіодпроходженняслужби,пов'язаного ізвиконаннямслужбових обовязків,залежно відступенявтратипрацездатностійомувиплачуєтьсяодноразовагрошовадопомога врозмірі доп'ятирічного копійчаного забезпечення заостанньоюпосадою в порядку та наумовах,визначенихКабінетом міністрів України.Визначенняступенявтратипрацездатностіособою пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохорони уперіодпроходженняслужби укожномувипадкуушкодженняздоров'яздійснюється віндивідуальному порядкувідповідно дозаконодавства.

>Якщо особа пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохорони та члениїї сім'їодночасномають декларація проотриманняодноразовоїгрошовоїдопомоги ізпідстав,передбаченихцієюстаттею, таодноразовоїгрошовоїдопомоги чикомпенсаційноївиплати,встановленихіншими законами,виплатавідповіднихгрошових торбздійснюється заоднією ізпідстав завибором особини, Якамає декларація проотримання такихвиплат.

Засім'єюзагиблої особини пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохоронизберігається декларація проодержанняжитла.Сім'їзагиблогопозачерговонадається уприватнувласність жилаплощапротягомтрьохмісяців із днязагибелі особини пересічного таначальницького складу державноїпожежноїохорони.

Задітьмизагиблого додосягнення нимиповноліття, а й занепрацездатними членами сім'ї, котріперебували на йогоутриманні,зберігається декларація пропільгищодо оплатижитла,комунальнихпослуг,палива.

Уразізагибелі чикаліцтваосіб, котрі брали доля вгасінніпожеж, членам їхнісімей чиїмнадаєтьсягрошовадопомога врозмірах,установлених дляпрацівниківорганіввнутрішніхсправ.Виплатаздійснюється зарахуноккоштівпідприємств,установ таорганізацій, депрацювала (працює) особа, чи бюджету місцевого тарегіонального самоврядування.

>Стаття

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація