Реферати українською » Военная кафедра » Оцінка обстановки на підпріємствах легкої промісловості в надзвичайних сітуаціях


Реферат Оцінка обстановки на підпріємствах легкої промісловості в надзвичайних сітуаціях

>Міністерствоосвіти й науки України

Київськийнаціональнийуніверситеттехнологій та дизайну

Кафедратехногенної безпеки

 

>Курсова робота на задану тему:

>Оцінка обстановки напідприємствахлегкоїпромисловості внадзвичайнихситуаціях

>Виконав:

Чумаченко О.В.

>Гр.Шк-06

>Варіант № 22

>Перевірив:

КостенкоП.М.

>Київ 2010


>Зміст

 

>Вступ

1. Методикаоцінки обстановкивнаслідоквибухугазоповітряноїсуміші на територї підприємства

2. Методикаоцінки обстановки приаварії ізвикидомСДОР на територї підприємства

3. Методикаоцінки обстановки прирадіоактивномузараженні територї підприємствавнаслідокаварії наатомнійелектростанції

>Висновок


>Вступ

 

Напромисловихпідприємствах, котріможутьопинитися вумовахнадзвичайнихситуацій,інженерно-технічний персоналпідприємств винен бутипідготовлений дооцінки обстановки, щопрогнозується й реальносклалася, таприйняттяневідкладнихзаходів длязахистувиробничого персоналу йзменшеннюматеріальнихвтрат.

>Навчальна позначкакурсової роботи -засвоїти методикурозрахунків ізоцінки обстановки внадзвичайнихситуаціях мирного години тапридбатидосвід урозробцізаходів длязахистувиробничого персоналу йзменшеннюматеріальнихвтрат.

Привиконаннікурсової роботипотрібнооцінити обстановку в видахнадзвичайнихситуацій:

-вибух на територї підприємстваємкості ззрідженим

>вуглецевоводневим газом (пропан);

-зруйнуванняємкості ізсильнодіючимиотруйнимиречовинами

>СДОР та їхньоговикид унавколишнєсередовище;

-радіоактивнезараження територї підприємствавнаслідокаварії на

>атомнійелектростанції.

>Підприємстволегкоїпромисловостірозташоване вцентрінаселеного пункту,

>місцевістьвідкрита.

На територї підприємстває:

-чотиривиробничих цехи –триповерховізалізобетонні приміщення із великоюплощею

>засклення;

-ремонтно-механічний цех, склад,котельня –одноповерховіцеглянівиробничі

приміщення;

-адміністративний корпус –будівля із легкимметалічним каркасом;

- газгольдерзізрідженим пропаном (>забезпечуєпотреби підприємства танаселеного

пункту);

-трансформаторнапідстанціязакритого типу;

-надземнаметалічнаємкість ізСДОР;

-сховище длязахистувиробничого персоналу.

Навідстані 60 км від підприємстварозташованаатомнаелектростанція.

>Довідковідані

>Коефіцієнтиослабленнярадіоактивноговипромінювання:

- навідкритіймісцевості До>осл.в.м. = І;

-промисловихбудівель До>осл.ц. = 10;

-житловихбудинків До>осл.б. = 50;

-сховище До>осл.сх. = 2000.

>Забезпеченістьробітників йслужбовцівзасобамиіндивідуальногозахисту – 100%.


1.  Методикаоцінки обстановкивнаслідоквибухугазоповітряноїсуміші на територї підприємства

 

Припошкодженніємкості ззрідженимивуглецевоводневими газамивідбуваються їхнівипаровування тазмішування ізповітрям,внаслідок чогоутворюєтьсявибухонебезпечнагазоповітрянасуміш. Привибухугазоповітряноїсумішівиникаєповітрянаударнахвиля.Основним параметром,якийхарактеризуєпоражаючудіюударноїхвилієнадмірнийтиск (>DРф). Значимістьнадмірноготискувизначають взалежності відмасивуглецевоводневихгазів йвідстані відмісцявибуху.

>Таблиця 1 –Радіуси зонзруйнувань, м

>Qт 10кПа 20кПа 30кПа 50кПа
8 400 290 240 190

>Ударнахвиляпоражає людей,руйнує чипошкоджує приміщення,устаткування,техніку тамайно.Ураження людейвідбуваєтьсявнаслідокпрямої йпобічної діїударноїхвилі. Припрямій діїударноїхвилі причиноюураженняєнадлишковийтиск. Припобічній - людиуражаютьсяуламкамизруйнованихбудівель таіншими предметами, котріпереміщуються поддієюударноїхвилі.Травми від діїударноїхвиліподіляються налегкі,середні,тяжкі йнадтотяжкі.

Діяударноїхвилі наспоруди таобладнанняхарактеризуєть сяступенем їхньогозруйнування.Зруйнуванняпідрозділяються наповні,сильнісередні таслабкі.

Привибухугазоповітряноїсумішіутворюється осередокураження -територія, вмежахякоївідбуваєтьсяураження людей,зруйнуваннябудівель йспоруд,пожежі.Осередокураженняумовноподіляють назониповних,сильних,середніх йслабкихзруйнувань. УзоніповнихзруйнуваньнадмірнийтискударноїхвиліDРф = 50кПа й понад, взонісильнихзруйнуваньDРф = 30 - 50кПа, взонісередніхзруйнуваньDРф = 20 - 30кПа й взоніслабкихзруйнуваньDРф = 10 - 20кПа. Колі завдатизониураження на планоб'єкту народногогосподарства (підприємства), можнаорієнтовносудити проступеніураженнярізнихелементів підприємства.

>Послідовністьоцінки обстановки

1.Визначити величинурадіусів зонповних,сильних,середніх йслабкихзруйнувань

>відповідно доPф=50,30,20і10кПа

10кПа – 400/50 = 8 (м);

>20кПа – 290/50 = 5,8 (м);

30кПа – 240/50 = 4,8 (м);

50кПа – 190/50 = 3,8 (м)

2.Нанести на планоб’єктумежі зонповних,сильних,середніх йслабкихзруйнувань.

3.Визначитиступенізруйнуваньбудівель,споруд таіншихелементівпідприємств

4.Оцінитиздатність підприємства попродовженнювипускупродукції йрозробити

заходьщодозменшеннявтрат.

>Таблиця 2 –Вихіднідані

>варіанту

>Місце

>аварії

>Маса

>зріджених

>вуглецевоводневих

>газів

>СДОР

тип

>метоумови

>Вітер,

>швидкість,

м/с

Виглядсховища >Рівнірадіації
>Рn1 >Pk1
>Маса,т >Напрям,градусів
22 >ЗахідначастинаПавлівки 8

>Хлор

75

>Ніч

>хмарно

1

177

>обваловане 3,3 0,9

Припрогнозуванні стану підприємства послеаваріїтребавраховувати, щоякщоелементи підприємства, від якізалежитьвипускпродукції,отримаютьповні,сильні чисереднізруйнування, топідприємствовийде із ладу. Цезумовлено тім, що дляусуненнясередніхзруйнуваньнеобхідновиконатикапітальний ремонт, а присильних йповнихзруйнуванняхвідбудовизводиться до новогобудівництвавиробничихбудівель йоснащення їхньогообладнанням йтехнікою.

>Висновок.Основними заходамищодозменшеннявтрат відаварії, щопов'язана ізвибухомгазоповітряноїсумішіможуть бути:

-зменшеннязапасіввуглецевоводневихгазів(в 3.6 рази) дообгрунтованоготехнологічногомінімуму (до 50%),щоб навипадокаваріїосновніелементиоб'єкту неруйнувалися чиодержувалислабкізруйнування;

-перенесенняємкостей ізвуглецевоводневими газами набезпечнувідстань відцехів тоіншихважливихелементівоб'єкту;

-посилення характеристикміцностібудівель йспоруд шляхомулаштуваннякаркасів,підкосів, опор длязменшенняпрольотівнесучихконструкцій;

-своєчаснепідготовка дошвидкоївідбудовиодержанихзруйнувань.

 

2.  Методикаоцінки обстановки приаварії ізвикидомСДОР на територїпідприємств

 

>Хімічнісполуки, котрі впевнихкількостях, щоперевищують граничнодопустиміконцентрації,можугьчинитишкідливудію на людей,тварин,рослини,визиваючи вониураженнярізногосту пеня,називаються сильнодіючимиотруйнимиречовинами />СДОР/.Багатооб'єктів народногогосподарства Українивиробляють, переробляють чивикористовуютьСДОР увиробничих процесів.ЗДОРможуть бути увиглядірідин чизрідженихгазів.Їхзберігають вгерметичнихємкостях. ПризруйнуванніємкостівідбуваєтьсявикидСДОР внавколишнєсередовище. При цьомувиникаєхмаразараженогоповітря, котра,поширюючись в напрямкувітру відмісцяаварії,утворює зонухімічногоппрлжання. Зонахімічногозараженняохоплюємісцебезпосередньогорозлиттяотруйнихречовин йтериторію, надякоюропновпважилися паріотруйнихречовин ізуражаючимиконцентраціями. Узоніхімічногозараженняможе бути один «>бокількаосередківхімічногоураження.ОсередкомураженняСДОРназиваєтьсятериторія, наякій відбулосямяеовеураження людей татварин.Розміризонихімічногозараженняхарактеризуютьсяглибиноюпоширення /Р/ хмаризараженогоповітря ізуражаючимиконцентраціями;шириною /Ш/ йплощею /P.S/.

>Послідовністьоцінки обстановки

1.Визначитиступіньвертикальноїстійкостіповітря (>ізотермія).

2.Визначитиглибинупоширення хмаризараженогоповітря ізуражаючими

>концентраціями (>глибинузонизараження).

>Г=19км * 1/1,5 =19*0,7=13км

3.Визначити ширину йплощюзонихімічногозараження.Ширинавизначаеться

зслідуючогоспіввідношення:

приізотермії Ш = 0,15* Р;

>Ш=0.15*Г=0.15* 13 =1,95(км) ,

деГ-глибиназонизараження (км)

>Площазонихімічногозараження (P.SЗ, км2)розраховується якплощарівнобедреноготрикутника.

; (км)

 

4.Нанести зонухімічногозараження не карту-схему (>примітки).

5.Визначити годинупідходузараженогоповітря донайближчогонаселеного пункту,

>якийпопадає до зонизараження.

Часпідходу />t,хв/визначається якчастка відділеннявідстані /R, м/ відмісцярозлиттяСДОР доближчоїмежіданогонаселеного пункту насереднюшвидкість /W, м/с/ переносузараженогоповітря.

;

>Зараженеповітряпоширюється нависоти, дешвидкістьбільша, ніжбіляповерхніземлі.Внаслідок цогосередняшвидкість поширеннязараженогоповітря якщобільша відшвидкостівітрубіляповерхніземлі.

6.Визначититривалістьуражаючої діїСДОР />tзадовільно/ вмісцірозлиття .Тривалість

>уражаючої діїСДОРвизначається годиноювипаровуванняСДОР ізповерхніїї

>розлиття. Удодатку подано годинувипаровування дляшвидкостівітру 1 м/с. При

>швидкостівітру более як 1 м/сзастосовуютьпоправочнікоефіцієнти.

>Примітки

Длянанесеннязонихімічногозараження на карту-схемунеобхідно:

- провести черезмісцеаваріївертикальнулінію,паралельнулініямкілометровоїсітки;

-верхнійнапрямцієїлініїприймають запівнічнийнапрям й віднього задопомогоютранспортирувідкладають кут,відповіднийнапрямувітру,який взято ізвихіднихданих;

-требаврахувати, що ввихіднихданих данонапрямвіт ру,звідкивіндме (>метеорологічнийнапрямвітру), томунапрямкудидмевітер,відрізняється віднього на 180° ;

- відмісцяаварії провестилінію в напрямку,кудидмевітер;

- наційлінії вмасштабікарти-схемивідкластиглибину й ширинузонизараження йпобудувати зонузараження у віглядірівнобедреноготрикутника.

>Висновок.Основними заходами длязахистувиробничого персоналу підприємства й населенняможуть бути:

-оповіщенняробітників,службовців й населеннянайближ чихнаселенихпунктів прозагрозу,хімічногозараження; пункт- Павлівка ;годинупідходузараженогоповітря допункту-30хв

-використаннязасобівіндивідуальногозахисту;

-прийняттязаходів побезаварійнійзупинцівиробництва таукриттявиробничого персоналуоб'єкту всховищі чи йогоевакуація іззонихімічногозараження;.

-евакуація населення ізнаселенихпунктів (із Павлівки) , котріпопадають до зонихімічногозараження, дорозрахункового початкузараження />евакуаціюпроводити убік,перпендикулярнунапрямувітру/.

>Термінививодувиробничого персоналу ізукриття йпоновлення роботи підприємстваобумовленітривалістюуражаючої діїСДОР вмісцірозлиття.Рішення провихід ізукриття йпоновлення роботиприймається послепроведенняхімічноїрозвідки йдегазаціїмісцевості,будівель йустаткування.

 

3. Методикаоцінки обстановки прирадіоактивномузараженні територї підприємствавнаслідокаварії наатомнійелектростанції

Прирадіоактивномузараженнімісцевості, до тогочислі й територї підприємства,виникаєможливістьопроміненнявиробничого персоналу.

>Критеріємступенявпливурадіоактивнихвипромінювань на людейє припустима дозавипромінювання, якоїможеодержативироб нічий персонал завизначенийперіод годині наконкретнихумовах.

>Ддоп. = 0,5 радий (0,57 рентген) запершийрік від моментуаварії.

Приможливійрічнійдозі 0,5 радий < Д 0,5 радийнеобхідно про вести заходь длязниженнядози.

Приможливійрічнійдозі понад 5 радий (5,7 рентген) необхіднепроведенняевакуації людей ззонирадіоактивногозараження.

Приоцінцірадіаційної обстановкивиділяютьдвіфазиаварії на АЕС -ранню йсередню.

>Рання фаза - годину від моментуаварії доприпиненнявикидіврадіоактивнихречовин.

Приоцінцірадіаційної обстановки методомпрогнозуванняїїтривалістьприймаютьрівною 10діб.

Нараннійфазіаварії можнапроводитислідуючі заходь для захисту людей йзменшеннюдозивипромінювання:

-укриття людейзахиснихспорудженнях;

-використаннязасобівіндивідуальногозахисту;

-герметизаціявиробничих йжитловихприміщень відпопаданнярадіоактивного пилку;

-йоднапрофілактика;

- захистпродуктівхарчування, води відрадіоактивногозараження;

-обмеження годиниперебування людей навідкритіймісцевості.

>Середня фаза - годину від моментузавершенняформування радіо активногосліду доприйняття всіхзаходівзахисту населення,їїрозрахунковатривалістьприймаєтьсярівною 355добам.

Насереднійфазіаваріїможутьпроводитисятакі заходь для таких людей йзниженнядозивипромінювання:

-йоднапрофілактика;

-дезактиваціявиробничихбудівель,житловихбудинків,територій підприємства та місцьперебування населення;

-обмеженняспоживаннязабрудненихпродуктів й води.


>Послідовністьоцінки обстановки

1.  >Визначитикоефіцієнтослаблення призвичайномурежимі роботи йвідпочинкувиробничого персоналу.

>Коефіцієнтослабленнязалежить відтривалостіперебування людей протягом доби навідкритіймісцевості, вбудинках йвиробничихбудівлях. Узвичайномурежиміприймають, щоробітники йслужбовцізнаходяться вдома / До>осл.д./, нароботі в цеху / До>осл.ц./ й навідкритіймісцевості /До>осл.в.м./ по 8 часівпротягом доби.

>Коефіцієнтиослабленнярадіоактивноговипромінювання:

- навідкритіймісцевості >Косл.в.м=1

-промисловихбудівель >Косл.ц.= 10

- >житловихбудинків >Косл.б.=50

 

2.  >Визначити дозувипромінювання якоїможеотримативиробничий

персонал нараннійфазіаварії взвичайномурежимі роботи йвідпочинку

де Рсірий. -середнійрівеньрадіації; >t -тривалістьранньоїфазиаварії вгодинах /240 часів/; Р>П1 й РК1 -рівнірадіації на початку й вкінціранньоїфазиаварії; До>осл -коефіцієнт ослабленийня.

 >мілірентген

 


>Визначити дозувипромінювання якоїможеотримативиробничий

персонал насереднійфазіаварії.

де Р>П2, Р>К2 -piвнірадіації на початку />tП/ й вкінці />tДо/середньоїфазиаварії, >tП = 10яіб; >tДо = 355+10діб /годину у формулупідставляють вгодинах/.

;  рентген

; рентген

 

4.Визначитирічну дозу, якоїможеотримативиробничий персонал.

 рентген


>Висновок

 

>Річна доза 1,24 рентген. Притакійдозіпроводятьсязахисні заходьпередбачені дляранньої йсередньої фазаварії.

Нараннійфазіаварії можнапроводитислідуючі заходь для захисту людей йзменшеннюдозивипромінювання:

-укриття людейзахиснихспорудженнях;

-використаннязасобівіндивідуальногозахисту;

-герметизаціявиробничих йжитловихприміщень відпопаданнярадіоактивного пилку;

-йоднапрофілактика;

- захистпродуктівхарчування, води відрадіоактивногозараження;

-обмеження годиниперебування людей навідкритіймісцевості.

Насереднійфазіаваріїможутьпроводитисятакі заходь для таких людей йзниженнядозивипромінювання:

-йоднапрофілактика;

-дезактиваціявиробничихбудівель,житловихбудинків,територій підприємства та місцьперебування населення;

-обмеженняспоживаннязабрудненихпродуктів й води.


Схожі реферати:

Навігація