Реферати українською » Военная кафедра » Організація цівільної оборони в сучасности умів


Реферат Організація цівільної оборони в сучасности умів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат

На тему: «>Організаціяцивільної оборони всучаснихумовах»

із предмета «>цивільна оборона»


План

 

1.Основніположенняміжнародного права ізпитаньзахисту людей

2. Закон йположення процивільну оборону України,її роль,місце й заподіяння вструктурізаходів з забезпеченняЖиттєдіяльності населення держави

3.Організаціяцивільної оборони наоб’єктахгосподарськоїдіяльності

4.Постійнікомісії ізнадзвичайнихситуацій привиконавчих органах влади,їхня позначка й заподіяння

5.Цивільна обороназарубіжнихкраїн

6. Списоквикористаноїлітератури


1.ОСНОВНІПОЛОЖЕННЯМІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЗПИТАНЬЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ

>Під годинувійни людина виннадотримуватисяпевних нормгуманностінавітьщодо ворога.Цінормивикладені,головним чином, учотирьохЖеневськихКонвенціях від .12серпня 1949 р. й котрімають силу до цого години:

— "Прополіпшеннядоліпоранених тахворих удіючихарміях";

— "Прополіпшеннядоліпоранених,хворих таосібзі складузбройних сил наморі, котріпотерпіликорабельнуаварію";

— "Проповодження ізвійськовополоненими";

— "Про захистцивільного населення под годинувійни".

УумовахсучаснихвоєнЖеневськіКонвенції незавждиспроможнінадати жертвам завісьсянеобхідний захист. Тому 8червня 1977 року, заініціативоюМКЧХ (>МіжнародногокомітетуЧервоногоХреста), вЖеневіпредставниками 102країн надипломатичнійконференції було бприйнято дваДодатковихПротоколиЖеневськоїконвенції 1949 року.

За основу уЖеневськихКонвенціяхбереться принципповаги долюдськоїособистості талюдськоїгідності.Конвенціямивисуваютьсявимоги:осіб, котрі неберутьбезпосередньоїучасті увоєннихдіях, атакожосіб,недієздатнихвнаслідокхвороби,поранення,взяття у сповнений чивнаслідокіншої заподій, —потрібноповажати,надавати захист віднаслідківвійни, атакож всім,хтопотребує,надаватинеобхіднудопомогу чинеобхіднийдогляд.

ЧерезДодатковіПротоколицей захистпоширюється накожну особу, щопостраждала череззбройнийконфлікт.Окрім цого,сторони, котріберуть доля вконфлікті, такомбатантизобов'язаніутримуватися від нападу нацивільне населення тацивільніоб'єкти, атакож вести своївоєнніопераціївідповідно дозагальновизнаних правил та законівгуманності.УсічотириЖеневськіКонвенції таДодатковіПротоколиспрямовані на захист жертввійни. Алікожний зцихдокументівмає своїповноваження тасферизастосування.

>Перша та ДругаЖеневськіКонвенціїзабезпечують захистпоранених,хворих, таосіб, котріпотерпіликорабельнуаварію.Всіці особиниповиннікористуватисязаступництвом тазахистом забудь-якихобставин.Забороняєтьсяпосягати наїхнє життя тазавдаватиїмбудь-якоїшкоди. їхньогоповинніпідбирати,поводитися із ними гуманно танадаватиїм максимальноможливий та унайкоротшітермінимедичнийдогляд,якщо цоговимагаєїхній стан.

Увипадкувзяття у сповненийпоранених,хворих чиосібзі складузбройних сил ворога, котріпотерпіликорабельнуаварію,кожен зпротивників виненнадаватиїмтакийдогляд, як йвласнимпораненим.

>Жоднетілопомерлого не винне бутивідданеземлі, морю чиспаленню безналежногопопередньогопізнавання таконстатування смерти задопомогою,якщоможливо,медичногоогляду.

>Цивільне населення, згідно ізцимиКонвенціями, виннеставитися ізповагою допоранених,хворих таосіб, котріпотерпіликорабельнуаварію,навітьякщо смердоті належати доворожоїсторони, а чи не виннедопускатиактівнасильства перед тим.Цивільним особамдозволяєтьсяпідбирати тадоглядатипоранених тахворих безрізниціміж ними, за що смердоті неповиннізазнавати аніпокарання, аніпереслідувань.Навпаки,цим особамналежитьвиказуватипідтримку вїхніхдіях.

>Окрімпитаньзахистухворих тапоранених,Перша й ДругаЖеневськіКонвенціїнадаютьособливуувагупитаннямзахистумедичного, та духовного персоналу,обладнання, таспоруд, атакож персоналу (>адміністраторів,водіїв,кухарів, таінших).Останнійвикористовуєтьсяпостійно читимчасововиключно дляадміністративно-господарського забезпеченнямедичнихформувань чисанітарно-транспортнихзасобів. Персонал, згідно ізКонвенцією,користуєтьсярозпізнавальноюемблемоюЧервоногоХреста чиЧервоногоПівмісяця набіломуфоні йпосвідченнями.Вінможе матірзброю длясамооборони чизахистусвоїхпоранених тахворих.

>Потрапивши до рук ворога, особинизі складу духовного чимедичного персоналуповинні матірможливістьпродовжувативиконаннясвоїхфункційщодо догляду запораненими тахворими.

>Особи,затримання які неєнеобхідним для догляду завійськовополоненими, будутьпідлягатирепатріації.Затримані таким чином особини невважатимутьсявійськовополоненими й будутькористуватисязначнимипільгами длявиконаннясвоїх обовязків. Наокупованій територїресурсицивільного персоналуможуть бутиреквізовані лише до тоговипадку,якщозабезпечуєтьсяналежнемедичнеобслуговування населення тадогляд запораненими тахворими, котрі ужепроходятьлікування.

>ТретяЖеневськаКонвенціявизначає статут комбатанта тавійськовополоненого.Згідно ізКонвенцією, особини, котрівходять у складзбройних сил, щоперебувають уконфлікті,є комбатантами (>окріммедичного та духовного персоналу), абудь-який комбатант,котрийпотрапляє под уладовііншоїсторони,стаєвійськовополоненим.

>Такізбройнісилиповинні бутиорганізовані йзнаходитися подкомандуванням особини, Яканесе відповідальність передіншоюстороною заповедінкусвоїхпідлеглих, <атакожпідкорятисявнутрішнійдисциплінарнійсистемі, Яказабезпечуєдотримування нормміжнародного права, якузастосовується под годинузбройнихконфліктів.Вартозгадати прощеоднедужеважливеположення:військовополоненізнаходяться подвладою ворога, а чи не окремихосіб чи військовихчастин, котрізахопили їхнього у сповнений.

>Щодоповедінки ізвійськовополоненими, тоКонвенціявимагає ізусімавійськовополоненимиповодитисяоднаково.Випадкипривілейованого режимуможуть бутивстановленівиключнозалежно від стануздоров'я,звання чикваліфікаціївійськовополонених.Військовополоненізобов'язаніповідомити надопитісвоєпрізвище,ім'я,вік,звання таособистий номер. Алі їхні не можнапримушуватидаватибудь-якуіншуінформацію.

Держава, щоутримуєвійськовополонених,зобов"язанабезкоштовно забезпечити їхньогодостатньоюкількістюїжі,обмундируванням, атакож такимижитловимиумовами, котрінадаютьсяїївійськам йвідповідноюмедичноюдопомогою,якщо цого якщопотребуватиздоров"явійськовополонених.

>Військовополоненим, завиняткомофіцерів,може бути поставленавимогавиконувати роботу заневеликувинагороду вумовах, котрі негірші від умів роботигромадян держави, котраутримуєполонених. Однак їхні неповинніпримушувати додіяльності військового характеру, атакож донебезпечнихробіт, котрізагрожуютьїхньомуздоров'ю, чи допринизливихробіт. На початкуполонувійськовополоненіповинніотриматиможливістьсповістити свої сім'ї таЦентральнеагенстворозшукуМКЧХ.

>Військовополонені, щовизнані тяжкохворими та тяжкопораненими,підлягаютьнегайнійрепатріації.Післязакінченнявоєннихдійвійськовополоненіповинні бутинегайнозвільнені.

Іщеоднеположення, на якудоцільнозвернутиувагу: "ТекстКонвенції якщовивішений укожномутаборівійськовополонених у тому,щобнадативійськовополоненимможливість убудь-який годинудовідатися про свої права таобов'язки.

>ЧетвертаЖеневськаКонвенція ">Наголошує напевнихелементарних нормахзахисту, котрістосуютьсякожної особини, якоїзачепитьзбройнийконфлікт,незалежно відїїнаціональності чи територї, наякій вонапроживає.ОсобливуувагуЧетвертаКонвенціяприділяєцивільним особам (щознаходяться подвладою ворога), котріподіляють надвікатегорії:

-цивільні особини, котрізнаходяться у стране ворога;

- населення наокупованій територї.

>Обидвіцікатегорії забудь-якихобставинмають декларація проповагу доїхньоїособистості,честі,сімейних прав,релігійнихпереконань,обрядів,звичок тазвичаїв. З нимизавждиповинніповодитися гуманно, перед тим неповиннізастосовуватися заходьпримусу.Забороняєтьсядепартація чивигнання населення.Усілякезалучення до роботи упримусовому порядкуобмежуєтьсясуворими правилами. Так, ані за межі не можназалучати до роботиосіб,яким невиповнилося 18 років, апрацюючихзабороняєтьсяпримушувативиконуватибудь-яку роботу, Яка бзмушувала їхньогобрати доля ввоєннихопераціях.

Сторона, Якаокупувала,зобов'язанапіклуватися про часткудітей, підгримуватисанітарніслужби таслужбигігієни, атакожслідкувати запостачанням населення.

>Щодоцивільнихосіб, котрізнаходяться у стране ворога, то смердотіможутьпокинутиїї,якщо цьому неперешкоджаютьміркування безпеки.Якщоїхній

—>стаціонарнівійськові установки йспоруди неповиннівикористовуватися ізворожоюметою;

—влада й населення неповинніздійснювативорожихдій;

—неповиннівиконуватисяжодні дії ізметоюпідтримки військовихоперацій.

>Дозволяєтьсяприсутність уцих зонахосіб, котрікористуються, згідно ізКонвенцією,особистимзахистом йполіцейських сил, щозалишені ізметоюпідтримкизаконності й правопорядку. Сторона, под контролемякоїзнаходиться така зона,зобов'язана,наскількицеможливо,позначитиїї знаками,узгодженими ізконфліктуючоюстороною, за периметром нашосейних дорогах таіншихмісцях.

>ЦіголовніПоложенняКонвенції йДодатковихПротоколівповинні знаті нелишекерівники всіхрівнів влади, а ікожен громадянинбудь-якої країни.

>Завдання та діяльністьцивільної оборони згідно ізЖеневськоюКонвенцією таДодатковими протоколами. >Розділ 6ЧетвертоїКонвенціїцілкомприсвяченийцивільнійобороні йдоповненийПершимДодатковим Протоколом. У з статтею 61даєтьсявизначення й сферазастосуванняЦивільної оборони.

>Цивільна оборонаєвиконаннямдеяких чи всіхназванихнищегуманітарнихзавдань,спрямованих на захистцивільного населення віднебезпеки йдопомогу вусуненнібезпосередніхнаслідківвоєннихдій чи лиха, атакожстворення умів, необходимих для йоговиживання.

Такимизавданнямиє:

—оповіщення;

—евакуація;

—наданнясховищ та їхньогообладнання;

—проведеннязаходів зсвітломаскування;

—рятувальні роботи;

—медичнеобслуговування,включаючипершудопомогу, атакожрелігійнудопомогу;

—боротьба ізпожежами;

—виявлення тавизначеннянебезпечнихрайонів;

—знезараження таіншіподібні заходьзахисту;

—терміновенаданняжитла тапостачання;

—терміновадопомога увстановленні тапідтриманні порядку околицях лиха;

—терміновепоновлення необходимихкомунальних служб;

—термінове погребениетрупів;

—допомога узбереженніоб'єктів,суттєво необходимих длявиживання;

—додаткова діяльність, щоєнеобхідною дляздійсненнябудь-якого ізвищенаведеннихзавдань, атакожпланування й організація їхньоговиконання таінші;

">Організаціїцивільної оборони"—це тихустанови таіншіорганізаційніодиниці, котріорганізовані чиуповноваженікомпетентноювладоюсторони, щознаходиться уконфлікті,виконуватибудь-яке ізцихзавдань й котрівикористовуютьсявиключно для їхньоговиконання.

"Персонал"організаційЦивільної оборонивизначає такихосіб, котріпризначеністороною, щознаходиться уконфлікті,виключно длявиконаннязавданьЦО датавиїздудитинизісвоєї країни йназвамісця,звідки вонавиїхала;

—>релігіядитини;

—адреси країни, Якаприймаєдитину (увипадку, колидитина померла до свого Повернення);

—дата,місце,обставинизагибелі тамісцеїї погребение.

>Міжнароднегуманітарне право, якузахищаєлюдину віднаслідківвійни,стосується шкірного із нас,однак воно тащенедостатньовідоме людям. За якіобставин можнапосилатися наце право, йякий захистможе воно та забезпечити?

">Гуманітарне правоєгілкоюміжнародногосуспільного права, воно та проникло духомлюдяності тазосереджене на захист особини."Ця цитата,запозичена у ЖанаПіке,визначаєобсягзастосування цого права, позначкаякого — ">пом'якшитистраждання всіх жертвзбройнихконфліктів, котріпотрапили до рук ворога —поранені,хворі,потерпілікорабельноїаварії,військовополонені тацивільні особини".

Досередини XIXстоліття догоди, котрі булиспрямовані на захист жертввійни, малілишевипадковий характер йнакладализобов'язання, щоґрунтувалися насуворійвзаємності, лише надоговірністорони. Посуті, мовайшла про догоди, котрістосувалисявоєнноїкапітуляції, котрі були дійснанайчастіше под годинупродовженняконфлікту.

>Виконаннягуманітарного праварізко змінилосяцеположення:відтепер держави булипов'язанізагальноюугодою, Яказастосовується забудь-яких 1 >обставин. Длялюдстваце сталозначнимкроком вперед.

Таким чином, прирозробцізаконодавчихактів, котрістосуютьсядіяльностіЦивільної оборони,неохідновраховуватиосновніположенняцихважливихміжнароднихдокументів йкерування ними под годинусвоєїпрактичноїдіяльності.

>ОригіналиЖеневськихКонференційопубліковано вЖеневі 12серпня 1949 року,оригіналиДодатковихПротоколів доЖеневськихКонвенційопубліковано вЖеневі 8червня 1977 рокуфранцузькою таанглійськоюмовами;оригіналисправжніхКонвенцій таДодатки перед тимзберігаються вархівах уШвейцарськійКонфедерації, азасвідченікопії наданііШвейцарськоюФедеральноюРадоюкожнійДержаві, котрапідписалаїї чиприєдналася перед тим.

2. ЗАКОН ІПОЛОЖЕННЯ ПРОЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ УКРАЇНИ,її РОЛЬ,МІСЦЕ ІЗАВДАННЯ УСТРУКТУРІЗАХОДІВІЗЗАБЕЗПЕЧЕННЯЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІНАСЕЛЕННЯДЕРЖАВИ

>Техногенне,екологічне таприродне становище Українирік від рокустаєскладнішим,зростає йогонегативнийвплив на населення танавколишнєсередовище. Тому, ізнабуттямУкраїноюнезалежності,враховуючидосвідекономічнорозвинутихкраїн, було брозпочатозаконодавчеоформленняЦивільної оборони, як державноїсистемиорганівуправління та сил дляорганізації йздійсненнязаходівщодозахисту населення відвпливунаслідківнадзвичайнихситуацій.

Прирозробці Закону України "ПроЦивільну оборону України" та ">Положення проЦО України"основнаувагазверталася надосягненнянаступнихнапрямків:

— Закон таПоложенняповиннівраховуватисвітовийдосвідпобудови йздійсненнязаходівЦивільної оборони йповноюміроювідповідатиЖеневській (1949 р.)Конвенції "Про захист жертввійни";

—відповідністьсистемизахисту населення віднаслідківнадзвичайнихситуацій до умів, потреб йможливостей держави;

—відповідністьорганізаційноїструктуристворюваноїсистеми доконституційноїпобудови державноївиконавчої влади йприйнятогозаконодавства України ізпитань оборони, державної безпеки танадзвичайного стану;

— забезпеченнявисокоїреальноїготовностіорганівуправління, силЦивільної оборони додій запризначенням тависокоїефективностіцихдій.

>Певноюміроювдалосядосягти того, щоЦивільна оборона Українивідповідаєумовам, котрівитікають ізаналізуможливихнадзвичайнихситуацій техногенного,екологічного, природного тавоєнного характеру.

>Прийняття Закону "ПроЦивільну оборону України"єнаслідкомклопіткої роботифахівцівштабівЦивільної оборони начолізі штабомЦО України тазацікавленихміністерств йвідомств.Протягом року було бопрацьованодекількаваріантівдокументів й 28жовтня 1992 рокуВерховна Рада Українирозглянула йсхвалила ">КонцепціюЦивільної оборони України", та впершомучитанні Закон України "ПроЦивільну оборону України",який було бприйнято остаточнолише З лютого 1993 р. Знадрукуванням його вперіодичнихвиданнях 6березня 1993 року Закон вступивши удію.

Законскладається ізпреамбули тап'ятирозділів, у склад яківходять 17 статей. Заобсягомце невеликий документ,однак зазмістом —дужеоб'ємний, так яквінкоригує діяльність ізпитаньзахисту населення йтериторій віднаслідківнадзвичайнихситуацій.

Упреамбуліпроголошено: ">Коженмає декларація про захист свого життя, іздоров"я віднаслідківаварій, катастроф,пожеж,стихійного лиха та навимогугарантій забезпеченняреалізації цого права відКабінету міністрів України,міністерств таінших центральнихорганіввиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністрацій,органів місцевого самоврядування,керівництвапідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування.

Держава як гарант цого правастворює системуЦивільної оборони, котрамає наметі захист населення віднебезпечнихнаслідківаварій й катастроф техногенного,екологічного, природного тавоєнного характеру".

>Тобто, держава не лишепроголошує право населення на захист свого життя, іздоров'я у НР, але й йгарантуєце право,створюючизагальну системузахисту населення, системуцивільної оборони. СистемуЦивільної оборонискладають:

—органивиконавчої влади всіхрівнів, докомпетенції яківіднесенофункції,пов'язані ізбезпекою йзахистом населення,попередженням,реагуванням йдіями унадзвичайнихситуаціях; —органиповсякденногоуправлінняпроцесамизахисту населення ускладіміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністрацій,керівництвапідприємств,установ йорганізаційнезалежно відформивласності йпідпорядкування;

—сили йзасоби,призначені длявиконаннязавданьЦО;

—фондифінансових,медичних таматеріально-технічнихресурсів,передбачені навипадокнадзвичайнихситуацій;

—системи зв'язку,оповіщення таінформаційного забезпечення;

—Центральний органвиконавчої влади ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи;

—курси танавчальнізакладипідготовки таперепідготовкифахівців й населення ізпитаньЦО;

—службиЦивільної оборони.

У з статтею 2 Законупідкреслено, що заходьцивільної оборонипоширюються протягом усьоготериторію України, усіверстви населення, арозподіл заобсягом йвідповідальністю за їхньоговиконанняздійснюється затериторіально-виробничим принципом".

Закон, й особливо,Положення проЦивільну оборону,конкретнішерозкриваютьсутністьзавдань >ЦО Про>сновйимй >завданнями >цивільної оборони Україниє:

 —запобіганнявиникненнюнадзвичайнихситуацій техногенногопоходження йзапровадженнязаходівщодозменшеннязбитків тавтрат уразіаварій, катастроф,вибухів, великихпожеж тастихійного лиха;

—оповіщення населення прозагрозу йвиникненнянадзвичайнихситуацій умирний йвоєннийчаси тапостійнеінформування його пронаявну обстановку; .

 — захист населення віднаслідківаварій, катастроф, великихпожеж,стихійного лиха тазастосуваннязасобівураження;

 — організація .>життєзабезпечення населення под годинуаварій, катастроф,стихійного лиха та увоєнний годину;

—організація йпроведеннярятувальних таіншихневідкладнихробіт у районах лиха йосередкахураження;

—>створення системаналізу йпрогнозуванняуправління,оповіщення та зв'язку,спостереження й контролю зарадіоактивним,хімічним йбактеріологічнимзараженнями,підтримання їхніготовності длясталогофункціонування унадзвичайнихситуаціях мирного йвоєнногочасів;

—підготовка йперепідготовкакерівного складуЦивільної оборони,їїорганівуправління та сил,навчання населеннявміннюзастосовуватизасобиіндивідуальногозахисту йдіяти внадзвичайнихситуаціях.

Длявиконання шкірного іззавданьнеобхідноздійснювати великийобсягзаходів, котріпотребуютьзалученнязначноїкількості сил,засобів,матеріальних йфізичнихвитрат,вміння тависокоївідповідальності на всіхрівнях.

>Наприклад,запобіганнявиникненнюнадзвичайнихситуацій техногенногопоходженняпередбачаєзапровадження йздійснення такихзаходів:

—завчаснарозробка йпроведенняінженерно-технічнихзаходів длязменшенняризикувиникнення СР йзахисту населення відвпливуїхніхнаслідків;

 —органиповсякденногоуправлінняпроцесамизахисту населення ускладіміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністрацій,керівництвапідприємств,установ йорганізаційнезалежно відформивласності йпідпорядкування;

—сили йзасоби,призначені длявиконаннязавданьІДО;

—фондифінансових,медичних таматеріально-технічнихресурсів,передбачені навипадокнадзвичайнихситуацій;

—системи зв'язку,оповіщення таінформаційного забезпечення;

—Центральний органвиконавчої влади ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи;

—курси танавчальнізакладипідготовки таперепідготовкифахівців й населення ізпитаньЦО;

—службиЦивільної оборони.

У з статтею 2 Законупідкреслено, що заходьцивільної оборонипоширюються протягом усьоготериторію України, усіверстви населення, арозподіл заобсягом йвідповідальністю за їхнівиконанняздійснюється затериторіально-виробничим принципом".

Закон, й особливо,Положення проЦивільну оборону,конкретнішерозкриваютьсутністьзавданьЦОЛОсновнимизавданнямицивільної оборони Україниє:

—запобіганнявиникненнюнадзвичайнихситуацій техногенногопоходження йзапровадженнязаходівщодозменшеннязбитків тавтрат уразіаварій, катастроф,вибухів, великихпожеж тастихійного лиха;

—оповіщення населення прозагрозу йвиникненнянадзвичайнихситуацій умирний йвоєннийчаси тапостійнеінформування його пронаявну обстановку;

— захист населення віднаслідківаварій, катастроф, великихпожеж,стихійного лиха тазастосуваннязасобівураження;

— організація ^>життєзабезпечення населення под годинуаварій, катастроф,стихійного лиха та увоєнний годину;

—організація йпроведеннярятувальних таіншихневідкладнихробіт у районах лиха йосередкахураження;

—>створення системаналізу йпрогнозуванняуправління,оповіщення та зв'язку,спостереження й контролю зарадіоактивним,хімічним йбактеріологічнимзараженнями,підтримання їхньогоготовності длясталогофункціонування унадзвичайнихситуаціях мирного йвоєнногочасів;

—підготовка йперепідготовкакерівного складуЦивільної оборони,їїорганівуправління та сил,навчання населеннявміннюзастосовуватизасобиіндивідуальногозахисту йдіяти внадзвичайнихситуаціях.

Длявиконання шкірного іззавданьнеобхідноздійснювати великийобсягзаходів, котріпотребуютьзалученнязначноїкількості сил,засобів,матеріальних йфізичнихвитрат,вміння тависокоївідповідальності на всіхрівнях.

>Наприклад,запобіганнявиникненнюнадзвичайнихситуацій техногенногопоходженняпередбачаєзапровадження йздійснення такихзаходів:

—завчаснарозробка йпроведенняінженерно-технічнихзаходів длязменшенняризикувиникнення СР йзахисту населення відвпливуїхніхнаслідків;

—органиповсякденногоуправлінняпроцесамизахисту населення ускладіміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністрацій,керівництвапідприємств,установ йорганізаційнезалежно відформивласності йпідпорядкування;

—сили йзасоби,призначені длявиконаннязавданьЦО;

—фондифінансових,медичних таматеріально-технічнихресурсів,передбачені навипадокнадзвичайнихситуацій;

—системи зв'язку,оповіщення таінформаційного забезпечення;

—Центральний органвиконавчої влади ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи;

—курси танавчальнізакладипідготовки таперепідготовкифахівців й населення ізпитаньЦО;

—службиЦивільної оборони.

У з статтею 2 Законупідкреслено, що заходьцивільної оборонипоширюються протягом усьоготериторію України, усіверстви населення, арозподіл заобсягом йвідповідальністю за їхньоговиконанняздійснюється затериторіально-виробничим принципом.

Закон, й особливо,Положення проЦивільну оборону,конкретнішерозкриваютьсутністьзавданьЦО.Основнимизавданнямицивільної оборони Україниє:

—запобіганнявиникненнюнадзвичайнихситуацій техногенногопоходження йзапровадженнязаходівщодозменшеннязбитків тавтрат уразіаварій, катастроф,вибухів, великихпожеж тастихійного лиха;

—>оповіщення населення прозагрозу йвиникненнянадзвичайнихситуацій умирний йвоєннийчаси тапостійнеінформування його пронаявну обстановку;

— захист населення віднаслідківаварій, катастроф, великихпожеж,стихійного лиха тазастосуваннязасобівураження;

— організаціяжиттєзабезпечення населення под годинуаварій, катастроф,стихійного лиха та увоєнний годину;

— організація йпроведеннярятувальних таіншихневідкладнихробіт у районах лиха йосередкахураження;

—створення системаналізу йпрогнозуванняуправління,оповіщення та зв'язку,спостереження й контролю зарадіоактивним,хімічним йбактеріологічнимзараженнями,підтримання їхніготовності длясталогофункціонування унадзвичайнихситуаціях мирного йвоєнногочасів;

—підготовка йперепідготовкакерівного складуЦивільної оборони,їїорганівуправління та сил,навчання населеннявміннюзастосовуватизасобиіндивідуальногозахисту йдіяти внадзвичайнихситуаціях.

Длявиконання шкірного іззавданьнеобхідноздійснювати великийобсягзаходів, котріпотребуютьзалученнязначноїкількості сил,засобів,матеріальних йфізичнихвитрат,вміння тависокоївідповідальності на всіхрівнях.

>Наприклад,запобіганнявиникненнюнадзвичайнихситуацій техногенногопоходженняпередбачаєзапровадження йздійснення такихзаходів:

—завчаснарозробка йпроведенняінженерно-технічнихзаходів длязменшенняризикувиникнення СР йзахисту населення відвпливуїхніхнаслідків;

—>готуєтьсянауковообгрунтований прогнознаслідківможливих СР;

—>здійснюєтьсябеспосереднєспостереження за станомпотенційно-небезпечнихоб'єктів йнавколишнього природногосередовища;

—>утримуються вготовності донегайногозастосуваннязасобиоповіщення таінформаційного забезпечення населення,створюютьсялокальнісистемивиявлення місцьзараження талокальнісистемиоповіщення;

—створюютьсяспеціалізованіформування йздійснюється їхньогопідготовка додій запризначенням;

— проводитися забезпеченняпрацівниківоб'єктівіндивідуальнимизасобамизахисту, атакожведетьсябудівництвозахиснихспорудвідповідно до норм й правилінженерно-технічнихзаходівЦивільної оборони.

>Завждивагомезначення малосвоєчаснеоповіщення, якусприялоуникненнюзначнихлюдських жертв. Дооповіщеннязалучаютьсявідповідніфахівціустановдержавних йтериторіальнихорганів влади,мережі радіо тателебачення тощо.

>Захист населення віднаслідківстихійного лиха,аварій, катастроф,вибухів,пожеж йзастосуваннязасобівураженняздійснюєтьсяпроведенням комплексузаходів, котріповинні забезпечитиукриття населення взахиснихспорудах, йогоевакуацію,медичний,радіаційний йхімічнийзахисти, атакож захист відвпливубіологічнихзасобівураження. >Укриття населення взахиснихспорудахдосягається:

—завчаснимбудівництвомзахиснихспоруд йпідтриманням їхнього уготовності довикористання;

—комплекснимосвоєннямпідземногопростору міст таіншихнаселенихпунктів длярозміщенняпідприємств,установ йорганізаційсоціально-побутового,виробничого йгосподарськогопризначення;

—обстеженням йоблікомпідземних йназемнихбудівель таспоруд, щовідповідаютьвимогамзахисту населення;

—дообладнанням ізурахуваннямреальної обстановкипідвальних таіншихзаглибленихприміщень.

>Потреба узахиснихспорудахвизначається,виходячи ізнеобхідностіукриття всіхпрацюючих замісцем роботи йпроживання,усьогонепрацюючого населення замісцемпроживання.Укриттям усховищах винна бутизабезпеченанайбільшапрацююча зміну підприємства,установи,організації, щопродовжують своювиробничу діяльність увоєнний годину, атакожнетранспортабельніхворі улікарнях, щорозташовані вмістах,віднесених до груп ізЦивільної оборони.Нормиплощізахисноїспоруди однією особу таіншікритеріївизначаютьсявідповідно добудівельних норм й правилінженерно-технічнихзаходівЦивільної оборони.

 >Практичні заходьевакуації населення якорганізованого йоговивезення тавиведення зрайонівможливоговпливунаслідківнадзвичайнихситуацій (>якщовиникаєбезпосереднязагрозажиттю тазаподіянняшкодиздоров'юлюдини)планується навипадок:

 —загальноїаварії на АЕС;

 —загрозикатастрофічногозатопленнямісцевості;

—всіхвидіваварій ізвикидомсильнодіючих,отруйнихречовин (>СДОР),внаслідок яківиникаєбезпосереднязагрозажиттю таздоров'ю людей, щопроживають узоніможливогоураження;

—>масовихлісових йторф'янихпожеж, щозагрожуютьнаселеним пунктах;

—>землетрусів таіншихгеофізичних йгідрометеорологічнихявищ із тяжкиминаслідками.

>Підставою для практичногоздійсненняевакозаходівєфактичніпоказники станунаявності обстановки вразінадзвичайноїситуації тавідповіднерішення.

До комплексузаходівмедичногозахисту населення, щополягає взапобіганніураженню людей чизменшенні йогомасштабів,своєчасномуподаннідопомогипотерпілим й їхньоголікуванні, забезпеченнюепідемічногоблагополуччя околицяхнадзвичайнихситуацій,включається така робота:

—плануваннявикористаннянаявних сил йзасобівохорониздоров'янезалежно відїхньоїприналежності та формвласності;

—розгортання унадзвичайнихситуаціях (>умовах)необхідноїкількостілікувальнихзакладів;

— забезпеченнясвоєчасногозастосуванняпрофілактичнихпрепаратів;

— контрольпродуктівхарчування й води;

—завчаснестворення тапідготовка силекстреноїмедичноїдопомоги тамедичногозахисту;

—накопиченнямедичнихзасобівзахисту,спеціальногомайна татехніки;

—підготовка медперсоналу тазагальнемедико-санітарненавчання населення;

—своєчасневиявленнязагрози чи фактубіологічногозараження, йогомасштабів;

— комплексадміністративно-господарських,режимно-обмежувальних йспеціальнихзаходів.

Уходівиконаннязаходівзахисту відбіологічнихзасобівзараженнявикористовуютьсяколективні таіндивідуальнізасобизахисту,запроваджується режим карантину чиобсервації, проводитисязнешкодженняосередкуураження таекстренапрофілактика.

>Радіаційний тахімічний захист —це забезпечення людейзасобамиіндивідуальногозахисту, організація йпроведенняспеціальноїобробки,встановлення тадотриманнятиповихрежиміврадіаційногозахисту.

>Радіаційний тахімічний захистдосягається;

—завчаснимнакопиченням таутриманням уготовностізасобівіндивідуальногозахисту,приладіврадіаційної,хімічноїрозвідки та контролю;

—своєчаснимвпровадженням у практикузастосуваннязасобів,способів йметодіввиявлення,оцінкимасштабівнадзвичайнихситуацій,зумовленихаваріями нарадіаційно тахімічно-небезпечнихоб'єктах,застосуваннямзброїмасовогоураження;

—розробленнямтиповихрежиміврадіаційногозахисту населення йфункціонуванняоб'єктівгосподарськоїдіяльності вумовахзараженнямісцевості;

СистемаЦивільної оборони й організаціяїїдіяльності

>ЗагальнекерівництвоЦивільноюобороною Українивідповідно доїїпобудовипокладається на:Кабінет міністрів України,міністерства,іншіцентральніорганивиконавчої влади, Раду міністрів АР Крім,місцевідержавніадміністрації,керівниківпідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування.

НачальникомЦивільної оборони Україниєпрем'єр-міністр України, а його заступником —керівник центрального органувиконавчої влади ізпитаньнадзвичайнихситуацій та усправахзахисту населення віднаслідківЧорнобильськоїкатастрофи; начальникомЦивільної оборониАвтономноїРеспубліки Крімє Голова Заради міністрів АР Крім; начальникамиЦивільної оборони згідно ізадміністративно-територіальнимустроєм Україниє головимісцевихдержавнихадміністрацій; начальникамицивільної оборони вміністерствах,інших центральних органахвиконавчаї влади, напідприємствах, вустановах таорганізаціяхє їхнікерівники.

>БезпосереднєвиконаннязавданьЦивільної оборониздійснюєтьсяпостійнодіючими органамиуправління усправахцивільної оборони, у томучисліствореними ускладіпідприємств,установ йорганізацій та службамиЦО.

>Завдання,функції таповноваженняорганівуправління усправахцивільної оборонивизначаються Законом України "ПроЦивільну оборону України" йПоложенням проорганиуправління усправахЦивільної оборони, яку затверджуєтьсяКабінетом міністрів України.

>Органиуправління усправахцивільної оборони, котрівходять у складмісцевихдержавнихадміністрацій,єпідрозділамиподвійногопідпорядкування.

Закон таПоложення процивільну оборонувизначаютьповноваженняорганів державноївиконавчої влади тауправління,керівництвапідприємствустанов таорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування таобов'язкипосадовихосіб ізпитаньЦивільної оборони.

>Кабінет міністрів України:

—забезпечуєздійсненнязаходівщодопопередженнянадзвичайнихситуацій таліквідації їхнінаслідків;

—розподіляєміста та територї загрупами, аюридичнихосіб — закатегоріями,щодореалізаціїзаходів ізцивільної оборони;

—створюєрезервизасобівіндивідуальногозахисту ймайнацивільної оборони,матеріально-технічних таіншихфондів навипадокнадзвичайнихситуацій умирний йвоєннийчаси, атакожвизначає їхньогообсяг й порядоквикористання;

—вживаєзаходівщодо забезпеченняготовностіорганівуправління усправахцивільної оборони, сил йзасобівцивільної оборони додій у СР;

—створюєєдину системупідготовкиорганівуправління усправахЦивільної оборони, силЦивільної оборони та населення додій вумовахнадзвичайнихситуацій;

—визначає порядокстворенняспеціалізованих,професійних таневоєнізованихпошуково-рятувальнихформувань;

—задовільняємобілізаційніпотребивійськ,органівуправління усправахЦивільної оборони таустановцивільної оборони.

3.ОРГАНІЗАЦІЯЦИВІЛЬНОЇОБОРОНИ НАОБ'ЄКТАХГОСПОДАРСЬКОЇДІЯЛЬНОСТІ

 

>Об'єктгосподарськоїдіяльності —це підприємства (>державні йприватні),установи йорганізації,навчальнізаклади таінші. На всіхоб'єктахЦивільна оборонаорганізовується ізметоюзавчасноїпідготовки їхнього дозахисту віднаслідківнадзвичайнихситуацій,зниженнявтрат,створення умів дляпідвищеннястійкості роботиоб'єктів тасвоєчасногопроведеннярятувальних таіншихневідкладнихробіт (>РІНР).

>Відповідальність заорганізацію та станЦивільної оборони, запостійнуготовністьїї сил йзасобів допроведенняРІНРнесе начальникцивільної оборони (>НЦО)об'єкта —керівник підприємства,установи таорганізації.

НачальникЦОоб'єктапідпорядковуєтьсявідповіднимпосадовим особамміністерства (>відомства), упідпорядкуванніякогознаходитьсяоб'єкт, атакож начальникуЦОміста (району), на територїякогорозташованийоб'єкт. Надопомогу начальникуЦОоб'єктапризначається заступник, чидекілька. як правило,призначаються заступники із:інженерно-технічноїчастини,евакуації,матеріально-технічногопостачання.

Заступник начальникаЦО ізевакуаційнихзаходівкеруєрозробленням плануевакуації накожнуможливунадзвичайнуситуацію,організовуєпідготовку місць длярозміщенняевакуйованих;керуєслужбоюохоронигромадського порядку йорганізовуєперевезенняробітників таслужбовців врайонирозселення й домісця роботи (наоб'єкті).

Заступник начальникаЦО ізінженерно-технічноїчастини —головнийінженероб'єкта —керуєрозробленням планупереведення підприємства наособливий режим роботи,здійснює заходьщодопідвищеннястійкості роботи підприємства вумовахнадзвичайнихситуацій,керуєаварійно-технічною,протипожежною службами, таслужбоюсховищ йукриттів.Він жздійснюєтехнічнекерівництворятувальними таневідкладнимиаварійно-відновлювальними роботами врайоні лиха,аварії, восередкуураження.

Заступник начальникаЦО ізматеріально-технічногопостачання — заступник чипомічник директора ізпостачання —забезпечуєнакопичення тазбереженняспеціальногомайна,техніки,інструментів,засобівзахисту й транспорту. Наньогопокладаєтьсяматеріально-технічне забезпечення:будівництва (>пристосування)укриттів,евакозаходів,проведенняРІНР таінші заходь.

У складкерівництваЦивільної оборониоб'єктавходятьтакожкерівникигромадськихорганізацій.

ПриначальниковіЦОоб'єктастворюється штабЦО — органуправління начальникаЦивільної оборони. Склад штабузалежить відзначення підприємства. ШтабЦОкомплектується якштатнимипрацівникамиЦО, то й зарахунокпосадовихосіб, незвільнених відвиконанняосновних обовязків, таскладається значальників штабу, йогозаступників (>помічників) ізоперативно-розвідувальної роботи,бойовоїпідготовки, атакожіншихспеціалістів (>виходячи зспецифікивиробництва чи обстановки).

>Робота штабуорганізовується напідставінаказів,розпоряджень тавказівок начальникаЦОоб'єкта,старшого штабу тарішеньмісцевої державноїадміністрації (органувиконавчої влади). Начальник штабуєпершим заступником начальникаЦОоб'єкта.Йомунадається право відімені начальникаЦОвіддаватинакази тарозпорядження ізпитаньЦивільної оборони наоб'єкті.

ШтабЦивільної оборониздійснює заходьщодозахистуробітників йслужбовців тазабезпечуєсвоєчаснеоповіщення населення прозагрозу чивиникненнянадзвичайнихситуацій.Організовує йзабезпечуєбезперервнеуправлінняЦивільної оборони.Розробляє пландійорганівуправління й силЦОоб'єкта іззапобігання таліквідації СР,періодичнокоригує таорганізовує йоговиконання.Організовує таконтролюєнавчанняробітників,службовців ізЦивільної оборони тапідготовкиневоєнізованихформуваньоб'єкта.

Наоб'єктізалежно від характеру йоговиробничоїдіяльностістворюютьсяслужбиЦО:оповіщення й зв'язку;медична;радіаційного тахімічногозахисту;охоронигромадського порядку;протипожежна;енергопостачання тасвітломаскування;аварійно-технічна;сховищ йукриттів;транспортна;матеріально-технічногопостачання таінші. Тампокладаютьсявиконанняспеціальнихзаходів й забезпеченнядійформувань припроведенніРІНР.

>Керівництво службамиздійснюють їхнього начальники, котріпризначаються наказом начальникаЦОоб'єкта, із числаначальниківвідділів,цехів, набазі які смердотістворені. Начальники службзобов'язані підгримувати впостійнійготовностісили тазасобислужби, знатіполітичні,моральні йділовіякостіпідлеглих йпроводити із

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація