Реферат Основи настане

>Реферат

на задану тему: “Основинаступу”


>Бойовіможливості й заподіяннязагальновійськовихпідрозділівчастин) унаступі.

>Наступ - видзагальновійськового бою,якийпланується й проводитися ізметоюрозгрому противника йоволодінняважливими районами (рубежами,об'єктами)місцевості.

>Наступполягає в:

-ураженні противникаусімавогневимизасобами;

-рішучийатаці;

-стрімкомупросуванні вглибину оборони противника;

-знищенні тавзятті в сповнений йогоживоїсили;

-захопленніозброєння,техніки,наміченихрайонів (>рубежів)місцевості.

>Розгромпротистоячого противника йоволодінняважливим районами (рубежами)місцевостідосягається:

-вмілимзастосуванням всіхвогневихзасобів:

-швидкимвикористаннямрезультатівударівавіації й вогнюартилерії:

-своєчаснимнарощуваннямзусиль вглибині оборони противника;

- широкимзастосуваннямохоплень:

-проведенням атак у фланги йтил противника.

>Наступ виненпроводитись:

- ізповноюнапругою сил;

- усунь йвночі;

- прибудь-якихпогоднихумовах;

- притіснійвзаємодіїпідрозділів всіхродіввійськ таспеціальнихвійськ.

>Наступможепроводитись на противника:

-якийобороняється;

-якийнаступає,

-якийвідходить.

>Наступ на противника,якийнаступає проводитися шляхомведеннязустрічного бою.

>Наступ на противника,якийвідходить проводитися шляхом йогопереслідування.

>Наступ на противника,якийобороняється, проводитися:

- зположеннябезпосередньогозіткнення із ним;

- із ходу (ізвисуванням ізглибини).

>Наступ на противника,якийобороняється,починаєтьсяпроривом оборони,якийполягає узломіїї ударами всіхвидівзброї тарішучійатацітанкових ймеханізованихпідрозділів навузькійділянці (>ділянціпрориву), встворенніпроломів вобороні противника таподальшому їхнірозширенні всторонифлангів таглибину.

>Механізований (>танковий)батальйонпрориває оборону противника, як правило вскладімеханізованоїбригади. Принаявності вобороні противникарезервів,проміжків тавідкритихфлангів,наступможепочинатисьвогневимураженням противника йодночасноатакоючастиною сил із фронту тавиділенимипідрозділами із флангу татилу черезнайбільшслабкімісця вобороні противника. У цьомувипадкунаступпочинається на более широкомуфронті, ніж припрориві оборони.

>Механізований (>танковий)батальйоннаступає вскладімеханізованої (танкового)бригади.

>Вінможе:

·наступати впершомуешелоні полку;

·складати йогодругийешелон чизагальновійськовий резерв;

·діяти вскладі авангарду,спеціального (>обходящого,розвідувального) загону;

·призначатися у склад тактовногоповітряного (>морського) десанту;

·призначатись впередовий (>рейдовий)загін.

>Механізованийбатальйонтанковоїбригади (>танковийбатальйонмеханізованоїбригади) ізпочаткомнаступупридаєтьсятанковим (>механізованим)батальйонам Першогоешелону.

Прирозвиткунаступу вглибині,батальйонможевиконувати заподіяннясамостійно, чи увзаємодії ізіншимибатальйонами вповномускладі.

Роль ймісцебатальйону вбойовому порядкубригадивизначається йогобойовимиможливостями.

>Бойовіможливостібатальйону внаступіскладаються із його:

·вогневоїміці;

·ударноїсили;

·маневровихможливостей.

>Вогневаміцьскладається ізвогневихможливостейприданоїартилерії,танків йзасобів ВПО, атакожвогневихможливостейштатнихзасобів: БМП (БТР),протитанковихзасобів,стрілецькоїзброї.

>Показникамивогневоїпотужностізвичайноєкількістьуражаємихоб'єктів (>цілей) йступінь їхньогоураження.

>Ударна сила -цездібністьмеханізованих йтанковихпідрозділівнаноситиміцніудари по противнику впоєднанні вогню й маневру.

>Ударна силахарактеризуєтьсяперш настворенимищільностями сил йзасобів навсьомуфронтінаступу та на напрямізосередженняосновнихзусиль,тобтокількістюмеханізованихвзводів,танків,гармат ймінометів,протитанкових таіншихвогневихзасобів на 1 км фронтунаступу.

>Основоюударноїсилимеханізованихпідрозділівєбронетанковатехніка ізїїозброєнням йособовим складом (танки, БМП, БТР).Чимвищещільність сил йзасобівствореноротою в бою,тобто понадспіввідношення сил йзасобів накористьпідрозділів, котрінаступають, тім понадударна сила вмежахвизначеного фронтунаступу.

>Наступ -цедвосторонній процес, уякомуобидвіпротидіючісторонинамагаютьсязнищити одна одну. Отже,створюючиударну силу,необхідноурахуватищільності сил йзасобів противника,якийобороняється. Тому,ударна силавійськ, щонаступають, вкінцевомуразі якщохарактеризуватисьспіввідношенням сил йзасобівпротидіючихсторін.

Вочевидь,чим,вищещільність сил йзасобів, котрістворюютьсяпідрозділами унаступі йчимнижчі смердоті противника, щообороняється, тімбільша сила удару.

>Вогневіможливості поборотьбі із танкамивизначаються наосновівикористаннякоефіцієнтабойовоїефективностіпротитанковихзасобів.

>Використовуючитаблицю № 1 й знаючикількість йвидипротитанковихзасобів, можнавизначитивогневіможливостіпідрозділу.

>Таблиця №1

>Найменуванняпротитанковихзасобів Принаступі напідготовлену оборону Принаступі напоспішнозайняту оборону
РПГ- 7 0,2 0,2
>СПГ-9 0,5 0,8
БМП - 1 1.0 1.3
>ПТКР 1,0 1.3
Танк 0,5 0,8

>Маневреність - взагальномувигляді,цевластивістьпідрозділів, котрахарактеризуєступінь їхньогорухомості йздібністьшвидкоздійснюватипереміщення,розгортання припідготовці й входібойовихдій.

Длямеханізованогобатальйону -цездатністьздійснюватипересування,швидкомінятирозташування сил тазасобів,атакувати, вестинаступ.

Унаступі,маневровіможливостіхарактеризуютьсячасовимипоказниками (нормативами) поздійсненню маневрупідрозділами.Деякі із нихприведені утаблиці № 2.

>Таблиця №2

№п/п >Діїпідрозділів >Показники
1

>Бойовішвидкості атаки:

-проривпідготовленої оборони;

-проривпостійнозайнятої оборони.

1-1,5км/год

1,5-2,5км/год

2 >Подоланняпросторуміжобороннимипозиціями 2,5-7км/год
3 >Переслідування 5,5-9км/год
4 >Розгромрезервів супротивника узустрічному бою (>батальйонів 1-гоешелону) 2,5-5,5км/год
5 >Розгортання мр ізпохідноїколоші вбойовий порядок 3,5хв
б >Зайняттяротою рубежу дляураження противника,який проводити контратаку 5хв

Припостановцібойового заподіяннябатальйонувизначають:

- фронтнаступу;

-змістбойового заподіяння.

>Бойовими статутамивизначено, щомеханізованийбатальйоннаступає нафронті:

- до2-хкілометрів;

- наділянціпрориву - до 1км.

>Відповідномеханізована бригаданаступає нафронті:

- до 5-тикілометрів;

- наділянціпрориву – до2-хкілометрів.

>Механізована ротанаступає нафронті до 1км, але вділянціпрориву - до 500метрів.

>Цівеличнийвизначені шляхомпроведеннярозрахунків, тавиходячи іздосвідуВеликоїВітчизняноївійни.

Дляведенняуспішногонаступунеобхідно матір:

-3-4-хкратнуперевагу щодо танків;

-5-6-хкратнуперевагу помеханізованим ротам наділянціпрориву.

З тактикидійармійрозвинутих державвідомо, що вобороні смердотіможуть матір 4-5танків однієюкілометр фронту оборони.Відповідно, у тому,щобстворити 4-6кратнуперевагу,необхідно накожнийкілометрнаступу матір 24-30танків (2-3танковіроти).

>Механізованийбатальйон приумовахпосилення йоготанковоюротою тапобудовоюбойового порядку удвічіешелонуможе матір впершомуешелоні до 35одиницьбронетанковоїтехніки (до 13танків та 22 БМП), а приумові 20%втрат - до 28одиниць.Виходячи ізцихпростихрозрахунківбачимо, щомеханізованийбатальйонможенаступати нафронті до 1км.

>Зміст таглибинабойового заподіяннязагальновійськовогопідрозділу унаступізалежить в основному від:

-бойовихможливостейпідрозділу;

- характеру оборони противника;

- ступеня його подавлення ударамиавіації тавогнемартилерії.

>Посилениймеханізованийбатальйон наділянціпрориву, здосвідуВеликоїВітчизняноївійни тапроведеннянауковихрозрахунків,наступаючи нафронті до 1км,здатний завдатипоразку противнику наглибину оборонибатальйонів Першогоешелону,зберігаючи при цьому своюбоєздатність.

Принаступі нанедостатньорозвинуту вінженерномувідношенні оборону,наступаючи нафронті до2-хкілометрів,механізованийбатальйон увзаємодії ізсусіднімибатальйонамиздатнийрозгромити до $1,5 рот противника.

>Здатністьмеханізованогобатальйону завдатитакеураження противнику йскладає його >бойове заподіяння.

Дляуспішноговиконаннябойового заподіяння, длявирішеннянепередбаченихзавданьпідчас ,веденнянаступу командирбатальйонуможе:

-вводити вбійдругийешелон (резерв);

-мінятипобудовубойового порядку.

>Виходячи із цого,батальйону Першогоешелонувказується:

-найближче заподіяння;

- подалі заподіяння;

-напрямокпродовженнянаступу.

>Найближче заподіяннябатальйону Першогоешелонуполягає, як правило взнищенні супротивника уопорних пунктах рот Першогоешелону насвоємуфронтінаступу таоволодінні ними.

Подалі заподіяннябатальйону Першогоешелонуполягає врозвиткунаступу,розгромі увзаємодії ізсусіднімибатальйонами супротивника углибині району оборони таоволодінніпершоюпозицією.

>Напрямокпродовженнянаступувизначається із такимрозрахунком,щобзабезпечувалосьвиконанняподальшого заподіяннябригади.

>Механізованій (>танковій)роті Першогоешелонувказується:

-найближче заподіяння;

-напрямокпродовженнянаступу.

>Найближче заподіянняроти Першогоешелонуполягає взнищенні супротивника у опорномупункті взводу Першогоешелону йоволодіння ним.

>Напрямокпродовженнянаступувизначається ізурахуваннямнайближчого заподіяннябатальйону.

>Батальйону іншогоешелонувказується:

-найближче заподіяння;

-напрямокпродовженнянаступу.

>Найближче заподіяннябатальйону іншого завводі вбійможеполягати взавершеннірозгрому,спільно ізбатальйонами Першогоешелону,бригадних (>полкових)резервів противника таоволодінні їхні рубежем (>другоюпозицією).

>Напрямокпродовженнянаступубатальйону іншогоешелонувизначається із такимрозрахунком,щобзабезпечувалосьвиконанняподальшого заподіяннябригади.

>Післявиконанняпоставленихбойовихзавданьбатальйонувказуєтьсянове заподіяння.

Длявиконанняпоставленогобойового заподіяння йствореннянеобхідноїпереваги над противником,батальйонунеобхіднепосилення.

>Посиленнябатальйонузалежить від:

-поставленогобойового заподіяння;

-бойовихможливостей,

-місця таролібатальйону вбойовому порядкубригади;

- характеру оборони противника та ступеняїїподавлення ударамиавіації тавогнемартилерії;

-наявності сил тазасобів у командирабригади.
 >Механізованийбатальйон,діючи впершомуешелонібригадиможеотримувати дляпосилення:

-артилерійськийдивізіон, чи батарею;

-протитанкові

-інженерно-саперні

-хімічні

>Механізованомубатальйону,крім того,може бутипідключенатанкова рота, а танковомубатальйону -механізована рота, котріпоступають вповнупідпорядкованість командирабатальйону.

Длявиконаннябойового заподіяння, командирбатальйонустворюєбойовий порядок -шикуванняштатних таприданихпідрозділів дляведення бою.

>Бойовий порядок винен:

-відповідатизмісту бою;

-забезпечуватинове йшвидкевиконаннябойового заподіяння.

>Побудовабойового порядкузалежить від:

-отриманого заподіяння;

-наявності сил тазасобів;

- характеру оборони противника.

>Бойовий порядокбатальйонускладається із :

-підрозділів Першогоешелону;

-підрозділів іншогоешелону, чи резерву;

-вогневихпідрозділівпосилення, котрізалишаються вбезпосередньомупідпорядкуванні командирабатальйону.

>Бойовий порядокбатальйонубудується до одного чи дваешелони.

>Бойовий порядокротибудується до одногоешелон.

Приодноешелоновійпобудовібойового порядку вбатальйоністворюєтьсязагальновійськовий резерв вскладі не менше взводу.

>Під годинунаступу,положення рот вбойовому порядкуможе бути:

- влінію;

- уступом вправо (>вліво);

-кутом вперед (тому).

першийешелонбатальйону унаступіпризначений длярішеннянайближчого заподіяння,крім того,вінможе бутиздатнимрозвинутинаступ вглибині оборони противника.

До складу Першогоешелонузалучається не менше двохпосиленихмеханізованих (>танкових) рот.

Іншийешелонпризначений длярозвиткунаступу вглибині оборони противника, чи длязмінипідрозділів Першогоешелону привтраті нимибоєздатності.

Резервбатальйонупризначений длявирішеннянепередбаченихзавдань, котрівиникли под годину бою.

Перед введенням вбій,підрозділи іншихешелонів (>резерви)посилюються зарахунокпідрозділів, котрідіють надругоряднихнапрямках.

>Вогневіпідрозділи (>штатні тапридані) -використовуються за своїмбойовимпризначенням згідно ізрішенням командирабатальйону.

>Організація йведеннянаступумеханізованими (>танковими)підрозділами йчастинами ізположеннябезпосередньогозіткнення із противником.Особливості переходу унаступ із ходу.

>Наступ на противника,якийобороняється, ізположеннябезпосередньогозіткнення із ним,батальйонпочинає взавчасноствореному, згідно ізрішенням командирабатальйонубойового порядку (>вихідногоположення).

>Вихіднеположення длянаступузаймаєтьсябатальйоном посленеобхідногоперегрупування ізположення оборони, чи ізодночасноюзміноюпідрозділів, котріобороняються.

>Під годинуперегрупування (>зміни),батальйонзаймаєвихідний район длянаступу, а рота -вихіднупозицію.

>Танковийбатальйон,крім того,можезайматиочікувальнупозицію.

>Вихідний район, длянаступупризначається длязайняттябатальйономвихідногоположення длянаступу.

>Вихідний район длянаступу винензабезпечувати:

-скритерозташуванняпідрозділівбатальйону навихідних позиції;

-найменшууразливістьпідрозділів від всіхвидівзброї противника;

-вигідніумови для переходу унаступ.

>Вихідний район длянаступупризначають:

-механізованомубатальйону Першогоешелону - вмежахпершоїпозиціївійськ, щообороняються на напрямі йогонаступу;

-батальйону іншогоешелону - вмежахдругоїпозиції.

>Вихідніпозиціїтанковихпідрозділів - принаявності умів, котрізабезпечують захист відспостереження противником - навіддаленні2-4км відпереднього краю його оборони.

>Очікувальніпозиції танковомубатальйонупризначаються, як правило, навіддаленні5-7км відпереднього краю оборони противника намісцевості, Яказабезпечуєпотайнерозміщення,найменшууразливість від всіхвидівзброї противника.

>Гранатометніпідрозділизаймаютьвогневіпозиції за ротами Першогоешелону навідстані до 300метрів від них.

>Протитанковий взводзаймаєрубіж навідстані до 100метрів за ротами Першогоешелону.

>Вогневіпозиціїмінометноїбатареїрозташовуються за ротами Першогоешелону навіддаленні від них до 500метрів.

>Зенітніпідрозділизаймаютьпозиції вбойових порядках рот, атакожпоблизу від КСПбатальйону.

>Перегрупуваннябатальйонуякийзаймає оборону вбезпосередньомузіткненні із противником, ізметоюзайняттявихідного району длянаступу, проводитисяпотайно, як правиловночі, чи віншихумовахобмеженоївидимості ізобов'язковимпроведеннямзаходівщодовведення супротивника уоману.

>Підрозділи, котрізаймають оборону в іншомуешелоні, вмежахсмугинаступу, переходити внаступ ізвисуванням ззайнятихрайонів.

>Змінапідрозділів, котріобороняються, ізметоюзайняттявійськамивихідногоположення длянаступу проводитися, як правиловночі.Вона винна бутиретельноспланованою й проведенашвидко йпотайно.

>Підготовка донаступупочинається ізотримання заподіяння.

>Вонавключає:

-організацію бою;

-підготовкупідрозділівбатальйону довиконання заподіяння;

-підготовкувихідного району длянаступу;

-практичну роботу ізпідготовкипідрозділів до бою.

>Організація боювключає:

-прийняттярішення;

-проведення рекогносцирування;

- постановкубойовихзавданьпідрозділам;

-організаціювзаємодії:

>вогневогоураження противника;

>всебічного забезпечення бою;

>управлінняпідрозділами в бою

>Роботу ізорганізації бою командирбатальйону проводити, як правило, намісцевості. Коліумови обстановки недозволяютьвиїхати намісцевість, -ця робота проводитисяявкарті (намакетімісцевості).

Порядок роботи командирабатальйону ізпідготовки донаступузалежить від:

-конкретних умів обстановки;

-отриманого заподіяння;

-наявності години.

Зотриманнямбойового заподіяння, командирбатальйону:

-з'ясовує заподіяння;

>визначає заходь, котрінеобхідно провестинегайно дляпідготовкипідрозділів довиконанняотриманого заподіяння;

- проводитирозрахунок години;

>орієнтуєсвоїхзаступників такомандирівпідрозділів проотримане заподіяння;

-даєвказівки начальнику штабу:

напідготовкупідрозділів до бою;

ізорганізаціїрозвідки;

про годину й порядок роботи намісцевості.

-оцінює обстановку;

-приймаєрішення;

-приймає доля врекогносцировці, якої проводити командирбригади;

- проводити рекогносцировку ізпідлеглими;

-віддаєуснийбойовий наказ;

-організуєвзаємодію йвсебічне забезпеченнябойовихдій;

- проводитипрактичну роботу впідлеглихпідрозділах ізпідготовки довиконаннябойового заподіяння.

>Рішення командирбатальйонуприймаєсамостійно наосновіз’ясування заподіяння таоцінки обстановки. Урішенні набій командирбатальйонувказує:

-замисел бою;

-бойові заподіянняпідрозділам;

-основні запитаннявзаємодії;

-організаціюуправління.

Основурішенняскладаєзамисел бою.

Узамисел набій командирбатальйонувизначає:

-напрямокзосередженняосновнихзусиль;

-способирозгрому противника (>якого противника, де, вякійпослідовності, якрозгромити) ізвказівкою порядкувогневогоураження противника йзаходів по йогоомані;

-бойовий порядокбатальйону.

>Рішення командирбатальйонуоформлює насвоїйробочійкарті.

>Рекогносцировка проводитися ізметою:

-вивченнямісцевості;

-уточненняприйнятого покартірішення.

>Під годинупроведення рекогносцирування, командирбатальйону:

1.Призначаєорієнтири;

2.Уточнює: -передній: край оборони противника;

-наявність й характерзагороджень;

-опорніпункти;

-розташуваннявогневихзасобів (впершучергупротитанкових);

-відкриті фланги йпроміжки;

-сильні таслабкісторони противника;

-імовірний характер йогодій;

- фронтнаступу;

-напрямокзосередженняосновнихзусиль;

-бойові заподіянняпідрозділам;

-цілі противника, котрітребаподавити (>знищити);

-вогневіпозиціїштатних таприданихвогневихзасобів,терміни їхніінженерногообладнання;

-місцяпроходів взагородженнях, годину їхньогопророблення;

-маршрутивисування,рубежірозгортання,рубежі переходу до атаки,рубіжбезпечноговіддалення відрозривівсвоїхснарядів;

-напрямокпереміщення КСПбатальйону;

-місцярозгортанняпідрозділівтехнічного забезпечення йтилу.

Убойовомунаказі, припостановцізавдань, командирбатальйонувказує:

А)Приданимпідрозділамартилерії,мінометнійбатареї:

-цілі дляураження вперіодвогневоїпідготовки атаки;

- когопідтримати;

- заподіяння позабезпеченню введення вбій іншогоешелону й при
 >відбитті контратак противника;

-вогневіпозиції;

-маршрути й порядоквисування;

- годинуготовності довідкриття вогню;

- порядокпереміщення вході бою.

>Цей пунктбойового наказу командирбатальйонуготує наосновіпропозиційкомандирівартилерійськихпідрозділів.

Б)Протитанковомупідрозділу:

-цілі длязнищення вперіодвогневоїпідготовки атаки;

-вогневіпозиції (>рубежірозгортання);

- годину та порядок їхнізайняття;

-місце вбойовому порядкубатальйону;

-напрямок та порядокпереміщення вході бою;

- заподіяння, до якінеобхідно бути готуємо.

>Під годинуорганізаціївзаємодії командирбатальйону:

1.Узгоджує діїмеханізованихпідрозділів ізвогнемартилерії й
>протитанковихпідрозділів:

а, познищенню супротивника уопорних пунктах напершійпозиції;

б) прибої вглибині (особливо познищеннюпротитанковихзасобів противника);

в) привідбитті його контратак.

2.Указує:

а)цілі,уражаємі под годинувогневоїпідготовки атакигарматам,виділеним длястрільбипрямоюнаводкою;

б) порядоквідкриття йведення вогню припідтримці
>механізованихпідрозділів припроходженні їхнього череззагородження
передпереднімкраєм оборони противника, приатаці, прирозвитку
>наступу вглибині.

3.Уточнюєбезпечневіддалення відрозривівсвоїхснарядів.

4. Доводитисигнали:оповіщення,

>управління,

>взаємодії,

свогообозначення.

Увизначений годинувін доводити докомандирівпідрозділів годину початкувогневоїпідготовки, атакож годину "Ч".

Упризначений годину, за сигналомстаршого командирапочинаєтьсявогневапідготовка атаки.Підрозділи, котрізнаходяться вбезпосередньомузіткненні із противником, своїмвогнемзнищують таподавляютьвогневізасоби та живу силу противника.

Командирбатальйону:

- Ведеспостереження за результатами вогню;

- тавруватиураженняуцілілих тазноврозвіданихцілей противника;

-контролює:своєчасністьпрокладанняпроходів вмінних полях таінженернихзагородженнях,висування ізрайонівприданихбатальйонутанковихпідрозділів, котріпочинаютьвисування ізпочаткомвогневоїпідготовки атаки, із такимрозрахунком,щоб за годину "Ч",одночасно іззагальновійськовимипідрозділамивийти напередній край оборони противника.

Для атакимеханізованихпідрозділів впішому порядку, припідходітанків довихіднихпозиціймеханізованих рот,командири ротнадають команду: ">Підготуватися до атаки", а послепроходження танкамивихіднихпозицій - "У атаку - вперед!"Особовий складвистрибує з траншей й за танкамистрімкопросувається допереднього краю оборони противника. БМП (БТР) стрибками від рубежу до рубежу (відукриття доукриття)діють засвоїмипідрозділами навіддаленні, якузабезпечуєнадійнупідтримкувогнемсвоєїзброїособового складу.

Приатаці на БМП (БТР), посадкаособового складу проводитися под годинувогневоїпідготовки атаки. Припроходженні танкамивихіднихпозиціймеханізованихпідрозділів, БМП (БТР) за танкамипереходять до атаки.

Атакаполягає встрімкому табезупинномурусітанкових тамеханізованихпідрозділів вбойовому порядку впоєднанні ізінтенсивнимвогнем ізтанків та БМП (БТР), а, помірінаближення до противника зіншоїзброї ізметою йогознищення.

Атака впішому порядкузастосовується припроривіпідготовленої оборони противника,укріпленихрайонів, але врізкопересічніймісцевості.

Атака на БМП (БТР)застосовується, коли оборона противниканадійно пригнічена,більшачастинапротитанковихзасобів,знищена, атакож принаступіпоспішнозайняту оборону.

>Артилерія, ізпочатком атаки переходити доартилерійськоїпідтримки атаки.Гармати, котріпризначені длявиконаннязавданьпрямоюнаводкоюпродовжуютьзнищувативцілівши тазноврозвіданіцілівогнем в,проміжкахміжсвоїмипідрозділами.

>Мінні поля противника, приатаці впішому порядку,механізованіпідрозділидолаютьслід за танками по їхніколіям тапроробленим проходам. БМП, котрімаютьміннітрали,продовжують атаку йдолаютьмінні полясамостійно.

>Подоланняміннихполівздійснюється подприкриттям вогнюартилерії,протитанкових тагранатометнихпідрозділівбатальйону.

>Механізованіпідрозділипросуваються вперед навіддалені 100 м за танками,щобзабезпечуваласьтіснавзаємодія й недати противникузмогивідсікти собі відтанків.

Зпідходомтанкових ймеханізованихпідрозділів до рубежубезпечноговіддалення відрозривівсвоїхснарядів, закомандою командиразагальновійськовогопідрозділуартилерія переноситивогонь вглибину.

>Безпечневіддалення відрозривівсвоїхснарядів длямеханізованихпідрозділівприймається:

- атака впішому порядку - 400 м.;

- атака й на БМП - 300 м.;

- длятанковихпідрозділів - 200 м.

Увстановлений годину "Ч"танкові ймеханізованіпідрозділистрімковриваються напередній край оборони противника,знищують його живу силу тавогневізасоби,оволодіваютьопорними пунктами йбезупиннопродовжують атаку вглибину.

>Бій вглибині оборони противникахарактеризуєтьсянерівномірністюпросуванняпідрозділів йрозвивається вшвидкозміннійобстановці.

Командирбатальйону виненпильноспостерігати над перебігом бою,управлятивогнем всіхзасобів йсвоєчасно підгримуватипідрозділи, котрідосяглинайбільшогоуспіху,вміловикористовувати їхньогоуспіх.

Іншийешелонбатальйонупросувається запершимешелоном навідстані 1,5-2 км, вготовності довведення вбій.

Узалежності від умів обстановки,другийешелонможевводитись призавершеннівиконаннянайближчого заподіяння, чи после йогозавершення впроміжкиміжпідрозділами Першогоешелону, чиіз-зафлангів, аінколи й перекатом черезпідрозділи Першогоешелону.

Длявідбиття контратак противника танки, БМП (БТР)займаютьпозиції занайближчимиукриттями;особовий складзаймаєвигідніпозиції длязнищення противника. увзаємодії із танками.Протитанковіпідрозділизаймаютьвогневірубежі на болеетанконебезпечнихнапрямках, впроміжкахміж ротами чи на флангах.

>Гранатометніпідрозділизаймаютьвогневіпозиції вбойових порядках рот.

>Мінометна батареязаймаєвогневупозиціюякомогаближче до рот Першогоешелону й разом ізприданоюартилерієювиконуєвогневі заподіяння познищенню противника,якийконтратакує.

>Відбивши контратаку противника,батальйонпродовжуєнаступ.

Привідході противника, командирбатальйону:

-уточнює заподіяннярозвідувальному загону;

- принеобхідностівисилаєдодатковідозори;

- ставити заподіянняпідрозділам напереслідування противника.

>Наступ на противника,якийобороняється, із ходуздійснюється звихідного району,віддаленняякого відпереднього краю оборони противника, взалежності від умів обстановкиможескладати 20-40 км.

>Розгортаннябатальйону вбойовий порядокздійснюєтьсяпослідовно, вході йоговисування до рубежу переходу до атаки.

Дляорганізованоговисування,розгортання й переходу до атакибатальйонупризначають:

-маршрутивисування;

-вихідний пункт (>рубіж);

-рубежірозгортання вбатальйонні,ротні,взводніколони;

-рубіжбезпечноговіддалення відрозривів відсвоїхснарядів;

-рубіжспішування (приатаці впішому порядку).

>Рубіжрозгортання вротніколонипризначають навідстані 4-6 км відпереднього краю оборони противника.

>Рубіжрозгортання увзводніколонипризначається поможливості за складкамимісцевості навідстані 2-3 км відпереднього краю оборони противника.

>Рубіж переходу до атакивибирають так,щобвисування доньоготанкових ймеханізованихпідрозділівздійснювалосьскрито, авіддалення йогозабезпечуваловеденнядійсного вогню зосновнихвидівзброї та дозволялапідрозділамбезупинно, намаксимальнихшвидкостяхдосягатипереднього краю противника увизначений годину "Ч".

>Вінможепризначатись навідстані до 600 м відпереднього краю, аінколи й понад.

>Рубіжспішуванняпризначаєтьсяякомогаближче допереднього краю оборони противника, вмісцях,укритих від вогню йогопротитанковихзасобів йкулеметів.Інколивінможезбігатись із рубежем переходу до атаки.

Узалежності від умів обстановки та характерумісцевості,віддаленняцихрубежівможе бути йіншим.

>Висуваннябатальйону ізвихідного району до рубежу переходу до атакипочинається увизначений годину, чи закомандоюстаршого командира йздійснюється намаксимальнійшвидкості.

>Побудоваколонибатальйону привисуванні до рубежу переходу до атаки винназабезпечуватишвидкерозгортання його в передбойовий табойовий порядок.

>Приданаартилерія,мінометна батарея, котрізалучаються доучасті ввогневійпідготовці атаки,гармати, танки,протитанковізасоби,виділені длястрільбипрямоюнаводкою -висуваються йзаймаютьвогневіпозиції, як правило, вніч переднаступом.

>Батальйонвисувається із максимальноможливоюшвидкістю,послідовнорозгортається в передбойовий йбойовий порядок навизначених рубежах.

Атакапереднього краю противника йведеннянаступу вглибині,здійснюється як й принаступі ізположеннябезпосередньогозіткнення із противником.

сучаснийнаступальнийбійведеться іззастосуваннямякісно новихзасобівборотьби. Цестворюєскладні йнапруженіумови длядійпідрозділів йчастин.Наступальні діївійськносятьвиключноманевровий характер йрозвиваються увисоких темпах, пришвидких йрізкихзмінах обстановки.Характерними сталострімкезастосуваннявійськ, щонаступають вглибині оборони противника,широкезастосуванняобходів таохоплень йзнищення противника.

Уданійлекції булирозглянутіосновиведеннянаступумеханізованим (>танковим)батальйоном, порядок роботи командирабатальйону припідготовці донаступу та под годинуведеннянаступального бою.

Для болееповного й доскональноговивченняпитаньданої тиминеобхіднододатковорозглянутирозділи ">Наступ"БойовогоСтатутуСухопутнихВійськчастини І та II тапідручника "Тактика (>батальйон, рота)".


>Навчальналітература

1.Бойовий статутСухопутнихвійськч.І ст.

2.Бойовий статутСухопутнихвійськ ч.ІІ ст. 144-152, 162-167, 168-174.

3.Бойовий статутартилеріїСухопутнихвійськ ч.ІІ ст. 131-134,

4.Підручник 'Тактика" (батальйон, рота) з. 123-132.


Схожі реферати:

Навігація