Реферати українською » Военная кафедра » Захист робочих та населення внаслідок аварії на хімічно небезпечних об'єкті


Реферат Захист робочих та населення внаслідок аварії на хімічно небезпечних об'єкті

>Зміст

>Вступ

1.Вхідніданні дорозрахунково-графічної роботи

2.Фізико-хімічні йтоксичнівластивостісірковуглецю

3.Оцінкахімічного стану наоб’єктах, котрімаютьсильнодіючіотруйніречовини

3.1Визначеннярозмірів таплощізонихімічногозараження

3.2Визначення годинипідходузараженогоповітря допевного рубежу

(>об'єкту)

3.3.Визначення годинивражаючої діїСДОР

3.4Визначенняграницьможливихепіцентрівхімічноговраження

3.5Визначенняможливихвтрат людейепіцентріхімічноговраження

4.Безаварійназупинка цеху за сигналом ">Увага усім!"

>Висновок

>Література

>Додаток А

>Додаток Б


>Реферат

Уданійрозрахунково-графічнійроботінеобхідновизначитиподальші дії позахистуробочих та населеннявнаслідокаварії насвоєму чиіншомухімічнонебезпечномуоб'єкті. Зцієюметоюроблятьсярозрахункиплощізараження, годинипідходузараженогоповітря дооб'єкту, годинивражаючої діїСДОР таможливихвтрат людейепіцентріхімічноговраження.Графічновизначаютьсяграниціможливихепіцентрівхімічноговраження.

>Обсяг роботи 16 ст., дваробочихкреслення формату А4,двітаблиці тачотиривикористанихджерела.

>Ключові слова:сірковуглець,СДОР,конвекція,глибина, ширина,площина,коефіцієнтеквівалентності, таін.


>Вступ

>Техногенно-екологічне таприродне становище України із точкизору його негативноговпливу на людей танавколишнєсередовищещорокустаєскладнішим,якщо ненадзвичайним. У Україні шкірного рокувиникає понадтисячіважкихнадзвичайнихситуацій природного та техногенного характеру,внаслідок якігинутьтисячі людей, аматеріальнізбиткисягаютькількохмільярдів гривень.

>Розвитоктехнічногопроцесу впромисловостіпов'язаний ізпитаннями як поточного, то йкапітальногобудівництва. Тому менеджер всвоїйпрактичнійдіяльностітребаузгоджуватирозробкутехнологічногопроцесу чи >розміщенняустаткування ізврахуванням норм й правил, котрірозроблені наосновівимогцивільної оборони. Менеджер винен знатіосновніпринципи, щопов'язуютьрозробленийтехнічний процес зосновнимивимогамицивільної оборони,вмітивизначативартістьбудівництвабудівель таспоруд ізврахуванням максимальногозахистуробітників таслужбовців привиникненнінезвичайнихситуацій мирного тавоєнного години.Крім того,будь-якийвипускник вузу якінженер,майбутнійкерівник підприємства,відповідно довимогпрограмипідготовкистудентів, -визначеної наказомМіністраосвіти України та Начальника штабу — покровителя начальникацивільної оборони України від 20червня 1995 року за №182/200,відповідає забудівництво тареконструкціюіснуючихзаводів, фабрик тацехів, виненприйматирозумнірішення вумовахнезвичайноїситуації мирного тавоєнного години, котрі будутьспрямовані назбереженнялюдини таїїздоров'я якнайбільшої ціності держави.

>Коженмає декларація про захист свого життя, іздоров'я віднаслідківаварій, катастроф,пожеж,стихійного лиха та навимогугарантій забезпеченняреалізації цого права відКабінету міністрів України,міністерств таінших центральнихорганіввиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністрацій,органів місцевого самоврядування,керівництвапідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування. Держава як гарант цого правастворює системуцивільної оборони, котрамаєсвоєюметою захист населення віднебезпечнихнаслідківаварій й катастроф техногенного,екологічного, природного тавоєнного характеру.

>Цивільна оборона України >єдержавноюсистемоюорганівуправління, сил йзасобів, щостворюється дляорганізації й забезпеченнязахисту населення віднаслідківнадзвичайнихситуацій техногенного,екологічного, природного тавоєнного характеру. >Надзвичайнаситуація -порушеннянормальних умів життя, ідіяльності людей наоб'єкті чи територї,спричиненеаварією,катастрофою,стихійним баскому,епідемією,епізоотією,епіфітотією, великоюпожежею,застосуваннямзасобівураження, щопризвели чиможутьпризвести долюдських йматеріальнихвтрат.Попередженнясоціально-політичних,міжнаціональнихконфліктів,масовихбезпорядків й діїщодоліквідації їхньогонаслідків докомпетенціїорганівуправління й силцивільної оборони невходять.

Системуцивільної оборонискладають:

-органивиконавчої влади всіхрівнів, докомпетенції яківіднесенофункції,пов'язані ізбезпекою йзахистом населення,попередженням,реагуванням йдіями унадзвичайнихситуаціях;

-органиповсякденногоуправлінняпроцесамизахисту населення ускладіміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої влади,місцевихдержавнихадміністрацій,керівництвапідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування;

-сили йзасоби,призначені длявиконаннязавданьцивільної оборони;

-фондифінансових,медичних таматеріально-технічнихресурсів,передбачені навипадокнадзвичайнихситуацій;

-системи зв'язку,оповіщення таінформаційного забезпечення;

-спеціальноуповноваженийцентральний органвиконавчої влади, доповноваженьякоговіднесено запитанняцивільної оборони;

-курси танавчальнізакладипідготовки йперепідготовкифахівців та населення ізпитаньцивільної оборони;

-службицивільної оборони.

Заходьцивільної оборонипоширюються протягом усьоготериторію України, усі

>верстви населення, арозподіл заобсягом йвідповідальністю за їхнівиконанняздійснюється затериторіально-виробничим принципом.

>ЗавданнямиЦивільної оборони Україниє:

-попередженнянадзвичайнихситуацій техногенного та природного характеру таліквідація їхньогонаслідків;

-оповіщення населення прозагрозу йвиникненнянадзвичайнихситуацій умирний йвоєннийчаси тапостійнеінформування його пронаявну обстановку;

- захист населення віднаслідківаварій, катастроф, великихпожеж,стихійного лиха тазастосуваннязасобівураження;

- організаціяжиттєзабезпечення населення под годинуаварій, катастроф,стихійного лиха та увоєнний годину;

-створення системаналізу йпрогнозуванняуправління,оповіщення й зв'язку,спостереження й контролю зарадіоактивним,хімічним йбактеріологічнимзараженням,підтримання їхньогоготовності длясталогофункціонування унадзвичайнихситуаціях мирного йвоєнногочасів;

-підготовка йперепідготовкакерівного складуцивільної оборони,їїорганівуправління та сил,навчання населеннявміннюзастосовуватизасобиіндивідуальногозахисту йдіяти внадзвичайнихситуаціях.

>КерівництвоЦивільноюобороною Українивідповідно доїїпобудовипокладається наКабінет міністрів України,міністерства,іншіцентральніорганивиконавчої влади, Раду МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевідержавніадміністрації,керівниківпідприємств,установ йорганізаційнезалежно від формвласності йпідпорядкування.

НачальникомЦивільної оборони УкраїниєПрем'єр-міністр України.

>Безпосереднєвиконаннязавданьцивільної оборониздійснюєтьсяпостійнодіючими органамиуправління усправахцивільної оборони, у томучисліствореними ускладіпідприємств,установ йорганізацій силами та службамицивільної оборони.


1. >Вхідніданні дорозрахунково-графічної роботи

№варіанту 15

>НайменуванняСДОРсірковуглець

>Кількість в т 950

>Швидкістьвітру, м/с 0,5

1° з прогноз постривай +0,3

>Відстань доХНО, км 1,2

>Напрямоквітру в ° 120

>АзимутОНГ в (°) 300

>УмовизберіганняСДОРємність необвалована

>Топографічніумови та характерзабудовимісцевістьзакрита

Рівеньхімічноїнебезпекиоб'єктавстановлюєтьсявиходячи ізсумарноїкількостіСДОР, котрізнаходяться наданомуоб'єкті.

Рівеньвертикальноїтривалостіповітря згідноданих прогнозу постривай -конвекція (мал.1).Вонахарактеризуєтьсявертикальнимпереміщеннямповітря із однихвисот наінші.Більш тепліповітряпомішується вгору, а болеехолодне й болеещільне - вниз.Конвекціявиникає прияснійпогоді,швидкостівітру до запланованих 4 м/сприблизно черездвігодини после одразу жсонця йрозрушуєтьсяприблизно задвігодини после заходженнюсонця.


2.Фізико-хімічні йтоксичнівластивостісірковуглецю

Наоб’єктахгосподарюванняє великийасортиментхімічнихречовин,токсичних йшкідливих дляздоров’я людей,тварин танебезпечних длянавколишньогосередовища.Ціречовининазиваютьсильнодіючимиотруйнимиречовинами (СДОР ).ПевнівидиСДОРзнаходяться великікількостях напідприємствах, котрі їхньоговиробляють, чизастосовують, на яких складах,сільськогосподарськихоб’єктах йпідприємствахпереробноїпромисловості, багато їхньогоперевозять транспортом.

Увоєнний годинуоб’єктизберіганняСДОРможуть бутизруйновані, умирний годину привиробничихаваріях чистихійнихлихахСДОРможутьпотрапити внавколишнєсередовище й статі причиноюураження людей,тварин,рослин тазараженнянавколишньогосередовища.

>Сірковуглець -безбарвнарідина ізнеприємним запахом.Поганорозчиняється вводі. Парісірковуглецю легкозаймаються, асуміші ізповітрям –вибухають.Вдиханняпарівсірковуглецюдіє налюдинунаркотично:з’являєтьсяголовнийбіль,оніміннякінцівок,порушеннядихання, а привисокихконцентраціях йтриваломувпливінаступаєглибокий наркоз,зникаютьусірефлекси, смерть.

>Захист:фільтруючіпромисловіпротигази марки "А". Придужевисокихконцентраціях —ізолюючіпротигази тазахиснийодяг.

>Першамедичнадопомога.

>Постраждалогонегайновинести насвіжеповітря,спокій,інгаляціякиснем, у

>Важкихвипадках –штучнедихання.Дегазуютьсірковуглецьсульфітаминатрію чикалієм ( див. Табл.1 ).


3.Оцінкахімічного стану на про>єктах, котрімаютьсильнодіючіотруйніречовини

 

3.1Визначеннярозмірів таплощізонихімічногозараження

>Розміри зонхімічноговраженнязалежать відкількостіСДОР наоб'єкті,фізичних йтоксичнихвластивостей, умівзберігання,метеоумов тарельєфумісцевості.

Длясірковуглецюглибина поширенняхмарзараженогоповітря ізвражаючоюконцентрацієювизначаєтьсявідповідно ізформулою:

Р=;

Р= ;

Різ =Г/3,5

Різ = 125/3,5=35,7км.

>Ширинахімічногозараженнявизначається ізспіввідношення:

>Ш=Гіз*0,8Ш=К* Різ

>Ш=35,7*0,8 =>28,56км.

>Площазони P.S3приймається якплощарівнобедреноготрикутника:

>Sз =>1/2Г*ШSз =1/2*35,7*28,56=509,8 км2.


3.2     >Визначення годинипідходузараженогоповітря допевного рубежу (>об'єкту)

 

Часпідходу хмаризараженогоповітря допевного рубежу (>об'єкту) Tвизначаєтьсяділеннямвідстані R.Швидкістьперенесення фронту хмаризараженогоповітряСДОР(див.Табл.3 )

>T=R/W;

>W=3,5км/год.

>T=5год.

Хмаразараженогоповітряпоширюється нависоту, дешвидкістьвітрубільша, ніжбіляповерхніземлі.Внаслідок цогосередняшвидкістьпоширення якщобільшою, ніжшвидкістьвітру нависоті 1,2 км.

3.3Визначення годинивражаючої діїСДОР

Дляпевних умів можнапідрахуватиорієнтовний годинувипаровуванняt>вр >деякихСДОР. Часвипаровуваннявикористовується длявизначенняорієнтовного годинивражаючої діїСДОР вцентріхімічноговраження.

 

>t >вр = 1 рік.

>Введемопоправочнийкоефіцієнт,який пришвидкостівітру 0,5М/З >маєзначення 1. Часвражаючої діїаміакускладатиме 0,5*1 = 0,5 (рік.)

3.4Визначення міжможливихепіцентрівхімічноговраження

Длявизначенняграницьвториннихцентрівхімічноговраження по прогнозтреба завдати карті (план) зонуможливогохімічногозараження тавиділитиоб'єкти,населенніпункти чи їхньогочастини, котріпотрапляють впрогнозовану зонухімічногозараження.Розрахунковимиграницямивториннихцентрівхімічноговраження будутьграниціцихоб'єктів,населенихпунктів чирайонів.Границіфактичнихцентрівхімічноговраженнявизначаються розвідуванням тананосяться карті (план).

3.5Визначенняможливихвтрат людейепіцентріхімічноговраження

>Втратиробітників,службовців та населення щопроживаєпоблизу відоб'єктів, атакожособистий складформуваньЦО будутьзалежати відчисельності людей, щоопинилися вплощізони,ступенязахищеності їхні йсвоєчасноговикористаннязасобівіндивідуальногозахисту (>протигазів).Кількістьробітників таслужбовців, щоопинилися взонівраження,підраховується за їхнінаявністю на територїоб'єкту побудівлям, цехах,майданчикам;кількість населення — пожитловим кварталами вмісті (>населеномупункті).Можливівтратиробочих,службовців та населення (вцентрізараженнязнаходиться 2 цеху ізкількістюробочих 500 Чоловік) відСДОР при 100%забезпеченості людейпротигазамистановлять :Р=500*0,1=50чол. З них:легкоїступені - 25% (12чол.);середньої йважкоїступені - 40% (20чол.),зісмертельнимнаслідком - 35% (18чол.).


4.Безаварійназупинка цеху за сигналом ">Увага усім!"

Зметоюбезаварійноїзупинкиустаткування за сигналом ">УВ"черговий диспетчердублює сигнал поділянкам, цехах,відділам.Робітники таслужбовціповинніодягнутипротигази йчіткодотримувати правиладаноїінструкції йвказівокадміністрації цеху.

• За сигналом ">УВ"робітникизупиняютьметалоріжучі верстатинатисканням кнопки «Стоп». Заготівлізнімаються.

•Водії автотранспортузупиняють транспорт наспеціальнійплощадці.Крановеобладнаннязакріплюється йвстановлюються успеціальновідведенемісце.

•Післязупинкиобладнанняелектрикивідключаютьсиловумережу йосвітлення (>крімчергового).

•Слюсарівідключають системуводопостачання.

•Електрикизупиняютьвентиляційні установки, завинятком установок, щоподаютьповітря впритулок.

•Членипожежноїдружини цехуприводятьпротипожежнізасоби вположення ">напоготові".

•Змінниймайстервідключаєпитні колонки в цеху.

•Підкерівництвоммайстрівробочі цехуорганізованозбираються вколони у центральнихворіт йвиходять перпендикулярно руху хмари іззонізараження узаздалегідьвизначенемісцерайвідділом ізнадзвичайнихситуацій йцивільномузахисту населення.

>Розрахунковий годинувиконанняданоїінструкції ізбезаварійноїзупинкитехнологічногоустаткування дляПТФ-2 вмежах 11-ххв. Навиробництвізалишається посадурадіаційногоспостереження йохоронигромадської безпеки.Їхніфункції :

- пройтитериторію йдопомогтипостраждалим відхімічногозараження;

-слідкувати зарівнемрадіації йдоповідати до штабуЦО.

>Висновок

>Зробленаоцінка позахистуробочих приаваріїдозволяєбезаварійнозупинитивиробництво,зберегтидіючеобладнання,розпочативиробництво вмайбутньому взапланованомуоб'ємі таноменклатурі, атакожзберегти життя людей.

Наосновіаналізурезультатівоцінюванняхімічної обстановкивизначаютьсяможливінаслідки взонівраженнявиходячи з забезпеченнявиробничого персоналу та населеннязасобамизахистуаналізуютьсяумови роботи підприємствавідносновпливуотруйнихречовин навиробництво,матеріали тасировину.Установлюєтьсяможливістьгерметизаціїбудівель,цехів таін.приміщень, депрацюють люди, атакожможливість роботи взасобахіндивідуальногозахисту.Визначаютьсяшляхиобеззаражування територїоб'єкта,споруд,будівель таспособипроведення санітарноїобробки увипадкунеобхідності.

>Таблиця 1. >Результатиоцінюванняхімічної обстановки

Джерелозараження ТипСДОР >КількістьСДОР, т >Загальнаплощазонизараження >Глибиназонизараження

>Площавторинного центрухімічноговраження, км2

>Втрати відСДОР,чол. >Примітки
>Ємність необвалована >сірковуглець 950 509,8 35,7 - 38 -

>Література

1. Акімов Н.І., Ільїн В. Г. Громадянська оборона наобьектах сільськогосподарського виробництва. — М.: Колос, 1984.

2. Атаманюк В. Г. та інших. Громадянська оборона. —Ч.М.: Вищу школу, 1996. — 188 з.

З. Демиденко Г.Л. та інших. Довідник. Захист об'єктів народного господарства від зброї масовогопораження. — До.: Вищу школу, 1987. — 256 з.

4. Кирилов О.М.Методичнівказівки із курсуЦивільна оборона.— Херсон: 2002.


>Додаток А

 

>Таблиця 1.Фізико-хімічні татоксичнівластивостіСДОР

>СДОР

>Молекулярнамаса

>Щільність, рм3

Температуракипіння,0З

>Токсичнівластивості

>Дегазуючікількістьречовини,на1т.СДОР

>Уражаючаконцентрація, мг/л

>Експозиція,хв.

>Смертельнаконцентрація, мг/л

>Експозиція,хв.

>Сірко-

>вуглець

76,12 1,26 46,0 16,25

90


10

90 >Сірчистийнатрій чикалій

 


>Додаток Б

 

>Таблиця 2. >Глибинапоширеннязараженогоповітрясірковуглецем послеаварії приконвекції, км

>КількістьСДОР ,т

Температураповітря, 0З

>Швидкістьвітру, м/с

1

2

3

4

5

6

 

1,0

-20

 

0
+20
+40

 

3,0

-20

 

0
+20
+40
5,0 -20

 

0
+20
+40
10 -20

 

0
+20
+40
50 -20

 

0
+20
+40
70 -20

 

0 <0,5
+20 0,6 <0,5 <0,5 <0,5
+40 0,8 0,5 <0,5 <0,5

 


Схожі реферати:

Навігація