Реферат Строевая підготовка

"Стверджую"

командир 4 мр.

п/п-к Попельный

"14"мая1998г.

ПЛАН – КОНСПЕКТ

щодо занять із стройової підготовці

з п'ятьма мв 4 мр.


Тема: "Строевые прийоми і рух без зброї".

Заняття: "Повороти дома і рух без зброї".

Навчальні мети: Виховати в особового складу навички виконання стройових прийомів.

Навчальні питання: 1. Повороти дома.

2. Рух

3. Повороти рухається

Час: 1 годину

Метод: Практичне заняття

Місце: Строевой плац

Керівництво: "Строевой Статут", ст. 30-41

" Методика стройової підготовки", стор. 22-27


ХІД ЗАНЯТИЯ


Навчальні питання Час Команди і дії керівника


1. Вступна частина 5 хв. Перевірка особового складу, зовнішнього вигляду,

доведення

цілей і питань заняття


2. Більшість 40 хв.

Повороти дома 10 хв. Навчання поворотам дома

Командир відділення пояснює, що повороти дома застосовуються одиночними військовослужбовцями на стройових заняттях, при підході до начальника і відході від цього, і навіть за нормальної постановки до ладу і підрозділами як у заняттях, і під час побудов і пересувань.

Навчання поворотам дома розпочинається після отра ботки стройової стійки, бо тільки її основі можна правильно освоїти ці прийоми. У цьому спочатку отрабо тать поворот направо, наліво (на 1/4 кола) й цілком (на 1/2 кола), та був повороти пів-обороту направо і пів-обороту наліво (1/8 кола).

Для навчання поворотам дома командир выстраи вает відділення у один з інтервалом два кроку та показує поворот направо у цілому нормальному темпі. Після цього командир показує прийом на повільному тим пе з попутним роз'ясненням порядку дій зі предва рительной та державної виконавчої команді. Поворот направо розучується по поділам на за дві секунди. Показавши прийом по поділам, командир відділення командує: «Праворуч, по поділам: роби — РАЗ, де лай—ДВА».

Командир відділення стежить те, щоб обучаемые за першим рахунку, різко повернувши шись убік правої руки правому підборах і лівому носінні, зберігали становище корпусу як із стройової стій ке і згинали ніг в колінах, переносячи тяжкість тіла на впе реди вартісну ногу.

Становище рук має бути, як із стройової стійці.

По рахунку«делай—ДВА» найкоротшим шляхом приставити ліву ногу, не згинаючи їх у коліні.

Разучив з відділенням поворот направо по поділам, командир вдається до вивчення в цілому. Для це го позивається команду «Напра-ВО» супроводжує її під рахунком вголос: «РАЗ, ДВА».

Під час вивчення повороту слід звернути увагу, що він виконувався лише з допомогою ніг, але й допомогою різкого руху корпусом убік повороту з усіх правил стройової стійки.

Закінчивши тренування у виконанні повороту направо, командир відділення спочатку показує загалом, та був по поділам поворот наліво. Поворот наліво також ви полняется на за дві секунди.

За командою«Ліворуч, по поділам, роби — РАЗ» солдати повинні повернутися лівому підборах і пра вом носінні, перенести тяжкість тіла на ліву ногу, сохра няя правильне становище корпусу, не згинаючи ніг в колінах і розмахуючи під час повороту руками. По рахунку «делай—ДВА» праву ногу треба найкоротшим шляхом приставити до лівої те щоб шкарпетки були развер нути фронтом на ширину ступні.

Після показу і пояснення повороту наліво у самій послідовності проводиться тренування у виконанні цього повороту.

Вивчивши з відділенням поворот наліво, командир відділі ния переходить до вивчення повороту колом. Він показує прийом на цілому, потім поділам на за дві секунди. Далі командир відділення пояснює, що поворот колом произво дится за командою «Кру-ГОМ». Виконується так само, як поворот наліво, з тією різницею, що розворот корпусу робиться на 180° (повний). .

Тренування в поворотах направо, наліво, колом про водиться самостійно, попарно у складі відділення до засвоєння.

Якщо солдатів (курсант) виконує поворот або його елі мент неправильно, командир відділення подає команду«ОТСТАВИТЬ», свідчить про помилку і наявність подає команду на повторення.

Якщо навчання відбувалося солдатів поворотам дома необхідно брати до уваги такі помилки: деякі обу очікувані повертають корпус по попередньої команді, нагинають ноги в колінах, простягають руки при поворо ті, нахиляють голову вниз, опускають груди чи виставляють живіт, відхиляють корпус тому, поворот роблять не так на каб цибулі, але в всієї ступні, при повороті колом роблять непол ный розворот, ногу приставляють не найкоротшим шляхом і навіть корпус гойдається.

Рух 15 хв. Навчання руху стройовим кроком

Строевой крок одна із найскладніших і важких із засвоєння стройових прийомів, виконання кото рого жадає від учнів особливої зібраності, підтягнуто сти, чіткості, узгодженого руху рук і ніг.

Навчання движе нию стройовим кроком, як й у новий прийом, слід розпочинати з зразкового показу і пояснення.

Показавши рух стройовим кроком у цілому, командир відділення показує по поділам перше подготови тельное упражнение—движение рук, та був по дає команду: «Рух руками, делай—РАЗ, роби— ДВА». По рахунку «делай—РАЗ» солдати повинні зігнути правицю в лікті, произво дя рух нею від плеча близько тіла те щоб пензель руки під нялась на ширину долоні ви ше пряжки пояса і Україна перебувала з відривом долоні від тіла; одночасно ліву руку отве сти тому вщерть в плечовому суглобі. Пальці рук повинні прагнути бути напівзігнуті, а лікоть правої руки злегка піднесений. По рахунку «делай—ДВА», вони мають зробити рух лівої руки вперед, а правої, починаючи з плеча, тому каза.

Після засвоєння правильного становища рук, командир відділення приступає до вивчення вто рого підготовчого упражнения—движения стройовим крок з поділам чотирма, на дві, і однією рахунок спочатку з темному 60 кроків на хвилину, потім робить поступовий перехід до нормальному темпу руху (110— 120 кроком у хвилину) з розміром кроку 70—80 див.

Показавши друге підготовче вправу по разделенням чотирма рахунки, командир розмикає відділення чотири кроку та, повернувши відділення направо, коман дме:«Строєвим кроком, по поділам чотирма рахунки, кроком — МАРШ». Після команди«МАРШ» вважає: «РАЗ, два, три, чотири; РАЗ, два, три, чотири» тощо. буд.

За попередньою команді «Кроком» солдати відділі ния подають корпус трохи наперед, переносячи тяжкість тіла понад праву ногу і зберігаючи стійкість. По виконавчої команді «Марш» і з рахунку «Якщо» вони починають рух з лівого ноги повним кроком, виносячи ногу уперед із відтягнутим носком (у своїй ступня парал лельна землі) на висоту 15--20 див від Землі, і ставлять її твердо протягом усього ступню, відділяючи до того ж період від землі праву ногу з підтягуванням в півкроку вперед до п'ят ке лівої ноги. Поруч із кроком обучаемые роблять рух правої рукою вперед, а лівої тому вщерть.

Після відпрацювання другого підготовчого вправи чотирма рахунки командир відділення повторює це ж дви жение на за дві секунди, навіщо подає команду «Строєвим кроком, по поділам на за дві секунди, кроком — МАРШ» і вважає: «раз, два; раз, два» тощо. буд. Під рахунок «раз» выпол няется крок уперед, під рахунок «два» витримка.

Після отра ботки вправи на за дві секунди командир відділення подасть команду для руху стройовим кроком під кожен рахунок без витримки«Строєвим кроком, по поділам під каж дый рахунок, шагом—МАРШ» і вважає: «раз, два» тощо. Потім командир відділення вдається до навчання движе нию стройовим кроком з темпом 60—70 кроків на хвилину, з наступним нарощуванням темпу руху до 110— 120 кроків на хвилину. У результаті тренування відділі ния у виконанні приєднання до цілому необхідно суворо ви держивать темп руху 110—120 кроків на хвилину.

Повороти рухається 15 хв. Навчання поворотам рухається

Разучивание з відділенням поворотів рухається начи нается з показу командира.

Після показу командиром відділення повороту направо рухається загалом поворот розучується по поділам на за дві секунди. Командир командує: «Поворот рухається направо, по поділам: «делай—РАЗ, делай—ДВА».По рахунку «делай—РАЗ» необхідно зробити стройової крок ле виття ногою вперед, провівши помах руками в такт кроку, і зупинитися вагітною з опущеними руками; по сче ту«делай—ДВА» різко повернутися направо на носінні лівої ноги, разом з поворотом винести праву ногу уперед і зробити перший крок у напрямку.

Для тренування командир розраховує відділення перший і другий, має солдатів друг проти друга за вісім кроках з інтервалом 4 кроку, щоб кожен із новачків перебував навпаки малого квадрата на внутрішніх чи ниях прямокутника. Тренування проводиться чотирма рахунку з рухом три кроку вперед за командою «Поворот рухається направо чотирма рахунки, кроком — МАРШ» і підраховує: «раз, два, три, ЧОТИРИ». Під рахунок «раз, два, три» солдати роблять три стройових кроку вперед вздовж лінії квадрата, а під гучний рахунок«ЧОТИРИ» — поворот направо. Під наступний рахунок «раз, два, три, ЧОТИРИ» вправу повторюється. Спочатку темп руху 60 кроків на хвилину, та був 110—120 кроків на хвилину.

Перед вивченням повороту наліво командир відділення підкреслює, що він виконується як і, як поворот рухається направо, з тією різницею, що поворот нале у виробляється після руху чотирьох кроків і чи під оче редной рахунок «раз» виконується поворот на носінні правої ноги. Виконавча команда подається разом з постановкою на грішну землю лівої ноги.

Для тренування командир відводить відділення крок тому і має його за зовнішньої лінії прямокутника. Виконання повороту починається за командою «Поворот рухається наліво чотирма рахунки, шагом—МАРШ» і поза тим ведеться під рахунок «РАЗ, два, три, чотири», а під сле що дме гучний рахунок «РАЗ» солдати роблять поворот і крок, а під рахунок «два, три, чотири» продовжують рух.

Командир звертає внима ние солдатів те що, що поворот рухається колом на відміну поворотів направо, наліво виконується на шкарпетках обох ніг і рух після повороту починається з лівого ноги на той час, коли ноги перебувають, на шкарпетках. Опускатися п'яти після повороту не дозволяється.

Командир роз'яснює, що з повороту колом в дви жении виконавча команда «Марш» подається одне тимчасово із виставою на грішну землю правої ноги, потім у три рахунки виконується поворот.

Навчання повороту колом рухається починається по поділам чотирма рахунку за команді«Поворот в дви жении колом, по поділам: роби — РАЗ, делай—ДВА делай—ТРИ, делай—ЧЕТЫРЕ».

Для повороту колом за рахунком«роби— РАЗ» солдати роблять крок уперед з лівого ноги і є у тому поло жении, за рахунком «делай—ДВА» виносять праву ногу на півкроку уперед і кілька вліво і, різко повернувшись убік лівої руки на шкарпетках обох ніг, залишаються у таке становище. По рахунку «делай—ТРИ» роблять крок лівої ноги впе ред, а, по рахунку«делай—ЧЕТЫРЕ» приставля ют праву ногу.

За виконання повороту колом особливу увагу звертається на різкість повороту, і навіть на рух рук в такт кроку.

Тренування у виконанні цього прийому може прово диться комплексно з рухом три кроку вперед за командою«Поворот колом з рухом три кроку вперед, шагом—МАРШ», а під рахунок «раз, два, три» робиться три кроку, під рахунок «чотири» — поворот колом.


 1. Заключителная 5 хв. Уже можна підбити підсумки, робляться висновки. Завдання

частина сампо


" 13 " травня 1998 р. Командир 5 мв 4 мр

студент /Леончук В.А/

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Структура дивізіону С-300
  4 питання По дальності ЗРК діляться: ЗРК дальньої дії (>200 км) ЗРК середньої дальності (до 200
 • Реферат на тему: Тактика 2курс (шпори)
  Квиток №1 ВСРФ - державна військова організація, складова основу оборони РФ. 2. ВСРФ призначені
 • Реферат на тему: Тактичні і топографічні знаки
  Державного комітету Російської Федерації з вищої освіти. Російський Державний Авіаційний
 • Реферат на тему: Танки капіталістичних країн
  Танки армій капіталістичних країн Перші проекти бойової броньованій техніки з'явилися торік у
 • Реферат на тему: Тенденції розвитку ВМФ
  Московський Державний Инженерно - Фізичний інститут ( технічний університет )

Навігація