Реферати українською » Зарубежная литература » Методика складання бібліографічного опису


Реферат Методика складання бібліографічного опису

Практична робота

Методика складання бібліографічного описи


Завдання 1

1. Поясніть, може бути об'єктомБО багатотомної видання.

2. Назвіть обов'язкові елементи зведеного описи багатотомної видання

3. Охарактеризуйте правила написання приміток у спільній частини зведеного описи багатотомної видання.

4. Охарактеризуйте основні вимоги до визначення специфікації в зведеному описі багатотомної видання

Практичні завдання:

1. Напишіть в скороченою формі: тому шостий, частина третя, книга перша, випуск шостий, збірник третій.

2. Використовуючи ГОСТ ДСТУ 7.1-2006 виконайтесводное бібліографічне опис тритомного видання (за вибором студента).

3. Виконайте бібліографічне опис окремого томи багатотомної видання з типу монографічного описи (за вибором студента)

Відповіді

1) Об'єктом формування описи є багатотомне видання, що вийшло двох або великих нумерованих томах, які є єдине ціле за змістом і оформленню.

2) У вільному описі загальна частина то, можливо описано на повному форматі , а специфікація- скорочено. Номер томів, що вийшли поспіль, записують через тирі.

3) Вільне опис також має здатністьскладиватся тільки з одного загальної частинки вміщує основні відомства про документ. Такі описи використовують попри всі томів видання.

4)Спецификация можна записувати з нового низки( тоді перед ній ставиться знак (,), чи добір ( тоді між загальними частинами іспецификациею ставиться знак (-).

Завдання 2

бібліографічний опис видання примітка

1. Поясніть, може бути об'єктомБО серіального видання.

2. Опишіть, які дані вказують у відомостях про відповідальність у спільній частини зведеного описи серіального видання

3. Назвіть елементи, які у специфікації зведеногоБО журналів

Практичні завдання:

1. Наведіть приклади у сфері нумерації (разом із умовними розділовими знаками), якщо відомо, що: видання випускалося 1970-го – 1990 роках; видання засновано 2000 і виходить по сьогодні.

2. Використовуючи ГОСТ ДСТУ 7.1-2006 виконайте повне бібліографічне опис наукового журналу за 1998 – 2003 року (за вибором студента).

3. Виконайте скороченаБО газети за 2000 – 2003 року (за вибором студента)

Відповіді:

1) На серіальні видання складається вільнийБО що включає, за аналогією з описом багатотомних видань, загальначастична і специфікація. Для виконання описи використовує джерела БС, що є на титулі, і навіть перші заступники та останнє видання.

2) У відомостях про відповідальність обов'язково подають назва організації, від імені якої публікується серіальне видання, а зоні вихідних даних наводять через тирі дати вихідного першого заступника й останнього номери, що визначаєБО.

3) Відомостях в специфікації подають аналогічно послідовності специфікації багатотомних видань. ПрикладомБЗ серіальних документів: газети ,журнали, видання що тривають.


Завдання 3

Контрольні завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте об'єкт складання аналітичногоБО.

2. Охарактеризуйте дані, що застосовуються у відомостях про складової частини документа

3. Як позначаються відомостей про виданні, якщо складова частина вийшла друком кількох номерах серіального видання.

Практичні завдання:

1. СкладітьБО статті Т. Р. Горбаченко під назвою «Ідея Бога у філософії релігії», надрукована у науково-популярному виданні «Наука. Релігія. Суспільство» у числі 2003 року в сторінках із 18-ї по 23

2. Наведіть приклад аналітичного бібліографічного описи поеми ЛесіУкраїнки «>Давняказка», надруковану у 2-му томі двадцятитомного Зібрання творів зі сторінок з 41 по 53 у видавництві «>Наукова думка» в 1975 року, м. Києві

3. ВиконайтеБО рецензії журналу (за вибором студента).

Відповіді:

1)  Об'єктом складання аналітичногоБО може бути такі частини документа:

- самостійне твір (стаття та інших. матеріали);

- частини творів (глава, розділ, параграф).

2)  По-перше , якщо документ, куди вміщається складова частини, є тією книгою, і наводять зони і елементи у тому послідовності, що вказана в доповненнях 1 і трьох цього підручника.

По-друге, якщо документ, у якому вміщається складова частина, є серіальним виданням, зони і елементи позначають в послідовності, вказаних у послідовності 4, крім відомостей, які наводяться настільки впорядковане:

- місце видання;

- дата видання ;

- число і місяць

- номер, випуск, тому;

- назва номери, випуск, томи;

- сторінка, у якому розміщена складова частина;

-ISSN.

3) Якщо складова частина вийшла друком кількох номерах серіального видання, у відомостях про видання дані разом узяте номери, відділяючи їх точкою з коми (напр.: 1998. - № 11. – З. 24 – 45; № 12. – З. 45-58; 1999. - № 1. – З. 32 – 46).

Завдання 4

1. Охарактеризуйте область специфічних відомостей нормативно-технічного документа

2. Поясніть правилаБО патентних документів під назвою

3. Наведіть правилаБО дисертацій

Практичні завдання:

1. Перелічіть обов'язкові елементиБО звіту про науково-дослідної роботі

2. Використовуючи ГОСТ ДСТУ 7.1-2006 виконайтеБО окремо виданого стандарту

3. Використовуючи ГОСТ ДСТУ 7.1-2006 виконайтеБО патентного документа, використовуючи такі дані: деклараційний патент на винахід, UA, патент № 40889,МПК7Н02К41/025, заявка 2000105708, дата заявки 09.10. 2000, опубліковано у бюлетені №7 за 2001 рік Автори: У. Ф.Болюх, Б. Є.Болюх, Д. Ю.Подьячий (Україна),патентовладелец –Болюх Володимире Федоровичу (Україна), назва винаходи – «Лінійнийиндукционно-динамический кріогенний електродвигун»


 

Відповіді:

1) ДляБО певних видів документів введена область специфічних відомостей, що включає елементи які має сенс тільки певний вид документа. Це зонарассполагаеться після зони видання, а випадках її відсутності- після зони назви і відомостей про відповідальність.

2) У змістіБО патентного документа падають позначення виду патентного документа, його номер, позначення країни що випустила документ, і індекс Міжнародного патентної класифікації.

3)БО дисертації виконуються, переважно, за схемою монографічного описи. Однак у ньому є зона специфічних відомостей, у якій визначають:

- дату захисту,

- дату затвердження,

- номер державної реєстрації речових .

Завдання 5

1. Охарактеризуйте правила позначення образотворчого виду виданняБО.

2. Поясніть, що є об'єктомБО картографічного документа

3. Складіть список обов'язкових елементівБО нотних документів разом із розділовими знаками.

Практичні завдання:

1. Наведіть 3 прикладу заголовків і назв нотних видань

2. Охарактеризуйте відомості, що вказуються у сфері фізичної характеристики образотворчого видання

3. Використовуючи ГОСТ ДСТУ 7.1-2006 виконайтеБО географічного атласу

Відповіді:

1) Описание видання образотворчого мистецтва може виконувати під заголовкам, щовмешает ім'я, й під назвою. Об'єктом для відомостейБО є листи образотворчого видання, зроблені на єдиній знаковою природі зображення( тираж зображень, образотворчі листи, художня репродукція тощо.).

2) Для картографічного документа , який мають завжди конкретну територіальну основу, опис то, можливо доповненням територіальним заголовком, наприклад: Україна. Донецька обл. У описі картографічного документа є специфічна зона- зона математичної основи. До неї входять такі елементи: числової масштаб, графічний масштаб, картографічна проекція.

3) У заголовку описи зазвичай імена таких осіб:

- автор музичного оригіналу твори,

- автор обробки оригіналу твори,

- автор навчального видання( якщо видання має авторське оформлення).

У описі іноді використовуються звані умовне назва, яке використовують у такі випадки:

- коли твори певного композитора, в різних виданнях озаглавлено по-різному,

- коли те ж твір має характерне і типове назва.

Завдання 6

1. Назвіть об'єктиБО аудіовізуальних видань

2. ОхарактеризуйтеБОкино-фото документів

3. Охарактеризуйте область фізичної характеристикиБО електронного ресурсу


Практичні завдання:

1. Використовуючи ГОСТ ДСТУ 7.1-2006 виконайте повнеБО електронного ресурсу (за вибором студента)

2. ВиконайтеБО аудіокасети

3. Перелічіть терміни, що застосовуються вБО для позначення специфічного виду матеріалу, якому належить масив електронного ресурсу

Відповіді:

1) Об'єктамиБО виступають магнітні фонограми,гампластини, компакт- диски,диафильми, діапозитиви, мікрофільми і комплекти мікрофільмів,микрофиши та його комплекти.

2)БОкино-фото документів виконують, зазвичай, під назвою. У відомостях, що відносять під назвою, рекомендується в квадратних дужках вказують вид документа, наприклад: [Відеокасета]; [>Диапозитив]; [>Диафильм].

3) У зоні фізичної характеристики позначають відомості, які стосуються електронного ресурсу локального доступу, ресурс - не змінює фізичному носію. Перший елемент зони специфічне позначення матеріалу, до якого належить фізична особа. До іншим фізичним характеристикам відносять інформації про звуки і колір, що відокремлюються від первинних відомостей двокрапкою.


Схожі реферати:

Навігація