Реферати українською » Зарубежная литература » Порівняній аналіз двох Романів "Американський психопат" Брет Істон Елліс і "Раби Майкрософта" Дуглас Коупленд


Реферат Порівняній аналіз двох Романів "Американський психопат" Брет Істон Елліс і "Раби Майкрософта" Дуглас Коупленд


>Порівнянийаналіз двохроманів ">Американський психопат"БретІстонЕлліс й ">РабиМайкрософта" ДугласКоупленд


">Американський психопат" (анг. AmericanPsycho) - романамериканськогописьменникаБретаІстонаЕлліса, вякомуоповідьведеться відімені заможногомешканця МанхеттенаПатрікаБейтмен,самопроголошеногоманіяка-вбивці. Роман бувопублікований в1991році йвикликав фурордеталізованимиописами сцен сексу йнасильства.

>РабиМайкрософта (анг.Microserfs) - роман ДугласаКоупленда, щовийшов в 1995році.Впершевінз'явився уформіневеликогооповідання устатті-огляді журналу Wired 1994-го йзгодом буврозширений до роману.

>Аналізуючи роман ">Американський психопат", впершучергупотрібновідзначити, щодіявідбувається вкінці 1980-х, в основному на територї Манхеттена, йприсвяченоописуприблизно двох років із життяПатрікаБейтмен, головного героя йоповідача. На початку романуБейтмену 26 років.Базовучастина сюжетускладають описузлочинівБейтмен,хочадостовірністьцихописів докінцярозповідістає все болеесумнівною.Бейтмен скидатися ізбагатої сім'ї,закінчивЕксетерськомуакадемію,Гарвардськийуніверситет (>випуск 1984 року) й працює наУолл-стріт уфірмі ">ПірсендПірс".Бейтмен -втілення образуяппі 1980-х.

>РабиМайкрософта написань вранні90-ті,вінзображує життя людей, щопрацюють в сферіпрограмного забезпечення, йвплив роботи наїхністосунки й життя. Роман уявлень увиглядізаписів ущоденнику,який Ведеоповідач. Тім самимвін схожий за стилемсучаснимблогам, хоч й був написаньраніше, ніж смердотіотрималишироке поширення вмережі.

Уроманіголовний геройБейтмен детальноописує, яквінкатує йвбиваєсвоїх жертв,серед які:

>Молодіжінки,серед які йогоколишні йнинішні подруги,повії,дівчата із бюроескорт-послуг.Конкуренти побізнесу (>наприклад,людини наім'я ПолОуенвінвбиває просто біля собі уквартирі).Бідняки,бомжі,безробітні, яківінзустрічає навулицяхміста.Бейтменіменує їхнього ">генетичнимсміттям".Чорношкірогожебракавінзустрічаєдвічі у процесі роману - припершійзустрічівиколюєйомуочі.

>Представникиіншихетнічних груп (>зокрема,китайськийхлопчисько-кур'єр,якоговінприймає заяпонця). Просто люди, якізустрічає навулиці,зокрема хлопчик у Центральному зоопарку,гомосексуаліст ізсобакою йсаксофоніст.Попалися под руку под годинупогоні, входіякоїБейтменнамагаєтьсявідірватися відполіції (тутвінвбиває таксиста,поліцейського,нічного сторожа,прибиральника).

УвбивствахБейтмен немаєніякоїсистеми чи плану.Він простокатує йвбиває людей самимирізними способами ізвикористаннямпістолетів,ножів,електроінструментів йживихщурів.Цікаво, заякоюознакою можнавизначитиперсонажів, якіБейтмен ненамагаєтьсявбити. Це йогосекретар Джин,нареченаЕвелінВільямс й гейЛуїсКаррутерс.Можливо,він нехоче цогоробити бо усі смердотівідчувають доньогоніжніпочуття (>єсумнівищодонареченої).

>Жадібність,заздрість й ненависть - вісьголовніпочуттяБейтменпоряд ізлюттю йсадистськимзадоволенням віднасильства.Вінвиявляєслабкіознакилюдяності, колирозмірковує проромантичне кохання йїївираженні вмузиці.Вінмаєдоситьспецифічнимпочуттямгумору й неодноразово у процесі романуіронізує із приводунікчемності йпорожнечі свогоіснування. Докінця романупоказується, щонавітьвбивства уже неможутьвикликати вБейтменніякихемоцій.

>Ніби вунісом, й у тій годинупротилежним сюжетомє роман ">РабиМайкрософта" ДугласКоуплендпочинається ізпобіжногооглядужиттівпрацівниківМайкрософта, людей, котрістворилипрограми,використовувані в Майкрософт показань яккорпорація, щомаєфеодальну структуру, ізБіллом Гейтсом вякостівласника тапрацівниками вякостірабів.Такожжертви свого години.Тільки навідміну до роману ">Американськийпсихопад"БретІстонЕллісаєзаручникасучасного світу.

>Герої роману ">РабиМайкрософта" ДугласКоуплендаживуть вСіетлі,робоча атмосферавторгається в їхніособисте життя, їхньогощоденнірозпорядки дняповністюзалежать відцикліввипусківпрограмного забезпечення. Колі один із нихвирішуєпокинути Майкрософт йзаснувати своюкомпанію вКремнієвоїдолині,іншіпідтримуютьтакуможливість.Вонизалишаютьстабільність йзахищеність зазарадиневідомого вновійкомпанії. Героямикерує не лише шансстворитиуспішнийпрограмний продукт, але й й бути "номер один": бутипершими вчомусь,випуститиверсію 1.0 йтп.Крім того,зміни в їхніжиттяхдають вухорозвитку їхні якособистостей.

Один зпоглядів на тими книжок ">Американськийпсихопад"БретІстонЕлліса й ">РабиМайкрософта" ДугласКоуплендаполягає до того, що смердотірозглядається як сатира наморальнудеградацію 1980-х, до тогочислі наамериканськийбізнес й життянації.

>Багатохтовважає, щодокладні описубузувірствБейтменвставлені дляпосилення ">чорногогумору". Усі життяБейтмен крутитисянавколо того,якимвінбачитьсяіншим. Ос-кільки ">особистості" яктакої уБейтмен просто немає,вінможесприйматися як метафора ">пластмасових" 1980-х.Також романописуєБейтмен й йогоколег якбезпринципнихморальнихдегенератів,здатних попри всі зазарадидосягненняуспіху.Червоноюниткою черезрозповідь проходити ненавистьБейтмен догомосексуалістів йповій. Цесимволи ужеактуальною на той час тимиСНІДу.Бейтмен невикористовуєін'єкційні наркотики, котрітакожє одним ізнайголовнішихчинниківпоширенняСНІДу.

>СамеКоупленд був логопедомНаомі Кляйн,вивчившиїїсичатизліснийпротестний слоган "NOLOGO!";Саме із ">Рабів"Майкрософта"видавити на світло божий десяткиантікорпоратівнихвідозв -цеключовий дляантиглобалістськоголітературного корпусу текст.Ще в 1995роціКоупленд, уякогоінтелектвлаштований, якочі у Шумахера:обоєбачать ті, що якщо за поворотом, -дужечітковисловився про ті, щовторгненнякорпорацій в особисту сферускінчитьсяантропологічноюкатастрофою: людинамутує як вид,зробившисьсировинним придаткомтоталітарнихкорпорацій.

>Службовці ">Майкрософта" сталипершими,найочевиднішими жертвами нового корпоративного порядку.Самеці люди, щопроживають життя нароботі, сталивідчуватинедолікреальності, бо на їхнього очахзвичайнареальність сталазамінятися чи наігрову -цифрову, чи наштучну -споживчу,супермаркетную. ">Раби"Майкрософта "-типовекоуплендовскоесоціологічнедослідження уформі роману; цого разумайжечорнакомедія прокомпаніюпрограмістів, котріспочаткупрацюють у" Майкрософт ", апотімпереїжджають ізСіетлу вКаліфорнію,щобпочати тамвласнийбізнес -розробкуігор новогопокоління , але й уже такпокаліченікорпоративноюкультурою, щоназавждизалишаютьсядуховнимиінвалідами. як бі не був благополучна їхні життя, усі смердотівідчуваютьпостійнутривогу через втрачупочуттяреальності й, одного заіншим, ">айдентіті" - сексуального,політичного, родового.Коуплендовскіегероїрозрізняютьсяміж собою не скількитілами йособистим простором, стількиспоживчимизвичками. Світспрощується йущільнюється,перетворюється в "Лєґо".

>Самезворушливе в ">Рабах" -описбабиноголіталюдства,епізоди, в якімайбутнімутантивостаннєобіймають один одного,відчуваючинеймовірнезадоволення йпочуттяєднання відостанніхфотонівсвітла,градусів тепла. ">Раби" лише на початкуздаютьсясатирою надобровільних слугБілла Гейтса;ближче докінця романперетвориться велегію проніжність, теплотулюдськихвідносин.Чудовий -стрімкопрогресуючий відсумній ">Життя после Бога" доприголомшуючою "Подруга укомі" -Коупленд.

Отже,проаналізувавшисюжетироманів ">Американськийпсихопад"БретІстонЕлліс й ">РабиМайкрософта" ДугласКоупленд можнапідсумувати, що твори абисхожі затематикою, таводночасєзовсімпротилежними засприйняттям.Навіть улітературнійкритиці ">Американськийпсихопад"БретІстонЕлліс незнайшовжодного позитивноговідгуку навідмінну від ">РабиМайкрософта" ДугласаКоупленда.

І ">Американськийпсихопад"БретІстонЕлліас, й ">РабиМайкрософта" ДугласКоуплендарозповідають прожертвисучасного світу таособливостіморально-психологічногопоглядубурхливихпоч.. 90-х років.

Книгу ">Американськийпсихопад"БретІстонЕлліас йсправдіє за щодорікнути. УЕллісапроблеми із сюжетом, романрихлим. Щодо читачацелишеспосібвідчутиреальність себе,реальність життя, бодомінантне йоговідчуття -власнапорожнеча,навіть непорожнеча, ацілковитанезначність,неіснування. Герой романудотримується правилгри, носитиправильнілейбли, ходити управильніклуби,слухаєправильнумузику,постійнопобоюючисьзробити некомільфо, - йнікого нецікавить, що внього задушею йчимвінзаймається увільний відсвітського життя годину. Доречі, вкнизієнатяк тих, що на самом деле усівбивствавідбуваютьсягероємлише в йогоуяві. Це схоже на правду. Алісенсу книжки незмінює абсолютно.

>Великікорпораціїзавждинацілені наотримання максимальногоприбутку йнайбільшоїефективності відвеличезного штатусвоїхспівробітників.Вонистворюють длясвоїхпрацівників усіумови, щодозволяютьдобитися лишелишецихцілей:будуютьжитлові ">містечка",обробляютьофісніприміщення,надаютьсоціальне забезпечення,створюютьцілуінфраструктуру, - все, що лишеможе забезпечитинайбільшкомфортніумови для роботи.Натомість смердотізабирають усвоїхспівробітників рокта життя,фактичноперетворюючи їхні насвоїх ">рабів". А колилюдський ресурсвичерпає собі, його простозамінюють нановий:

Фаза "робота -це життя"триваєприблизно років десять. Так щохапайте їхнього,поки смердотімолоді, йпостарайтесязробити так,щоб смердотініколи неподорослішали.

ДугласаКоупленда усвоїйкнизі ">РабиМайкрософта"описує, як групапрограмістів, котріпрацюють водній із такихкорпорацій й,начебто,цілкомзадоволенихсвоєю ">життям", водночасвирішуютьвийти із ">великоїгри"перш, ніж смердотіпідійдуть до ">межізвільнення", йзайнятисяроботою надвласним проектом. З одного боці, смердотівплутуються вризиковепідприємство, йзмушені ужесамостійнодумати прожитло, простабільністьдоходів йпошукуфінансовихресурсів, але й ізіншого боці, смердотіпочинаютьрозуміти, чого їхніпозбавлялаКорпорація.Вонинарештіпочинають житипо-справжньому,відчувати,любити,страждати, будувативідносини ...

">РабиМайкрософта"можутьздатисянудними черезвеликукількість ">зайвих"дрібниць,обривківщоденниковихзаписів, але йсаме таким чином авторхотівпоказати життя хлопців, котрівирвалися із "рабства" у всіхїї аспектах. І як Меніздається,йомуцецілкомвдалося.


Списоквикористаноїлітератури

ДугласКоупленд. Раби ">Майкрософта". -Видавництво: АСТ, Люкс. – 2004.496с.

РабиМайкрософта. Головна сторінка блогу ЛеонідаЛукина. Електронний ресурс. Режим доступу:blog.phpworld/archives/252-Raby_Majkrosofta.html

ЕллісБретИстон - Американський психопат. Електронний ресурс. Режим доступу:booklove/pus_103593.html

Елліс Б. І. Американський психопат. — М.:Адаптек /T-oughpress, 2003. — 544 з.


Схожі реферати:

Навігація