Реферат Леонiд Глiбов

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ АРКРИМ

>Кримськийгуманітарнийуніверситет

Кафедрафілологічнихдисциплін та методик їхнівикладання

>ТЕМАТИЧНАПАПКА

>ЛЕОНІДГЛІБОВ

>Виконала:

студентка III – курсу

>групи31-ЕУ

>БайрашевськаЛ.С.

>Євпаторія 2006 р.


>ЛЕОНІДГЛІБОВ

(1827-1893)

>ТворчапостатьГлібова ужеокреслена, йогомісце влітературномупотоцідругоїполовини XIX ст.визначене.Талановитийбайкар, авторліричнихпоезій,гумористичнихакровіршів, загадок ізвідгадками,адресованихукраїнськимдітям,кількохдраматичнихтворів,серед якінайвідомішимє ">жарт" "До світового", -такіграніхудожньоїобдарованостіписьменника.

>Літературну діяльністьГлібоворганічнопоєднував ізгромадськоюпрацеюОрганізований йредагований ним "Чернігівський листок" (1861-1863) бувпоряд із ">Основою"помітнимявищем українськоїжурналістики ">громадівського"українофільського характеру.Численніпубліцистичні з статтею самогоГлібова нагромадські,педагогічно-освітні,морально-етичні тимидаютьзмогуповнішевідчути йогосвітоглядні,літературно-естетичні подивися,кращезрозумітихарактерний типписьменника-різночинця, демократа,якийпрагнувнавіть учасижорстокогопереслідуваннянашого словарозширюватижанрові ітематичніобрії українськоїлітератури.

>Щезовсім недавно придослідженні спадщиниГлібоваголовнаувагазверталася нарозкриття внійсуспільнихвзаємин,тематичнувідмінністьбайок,написаних удореформений йпореформенийперіоди,, насоціальнітипи,алегоричнопредставлені в йоготворах.Власне,періодизація творчостипоета сталастереотипною.Саме в такомуаспектітрадиційновивчалися по однійвиділенінібито найкращізразки йогобайкарськогодоробку всередній йвищій школах.

>Вдумливе,глибшепрочитаннябайокпоетапереконує до того, що,творчопродовжуючитрадиціїтисячолітньогорозвитку цого жанру,зберігаючи йогохарактернівнутрішніякості,вінзумівмайстерно, із тонкимвідчуттямміринаповнити свої твориглибиннимнаціональнимзмістом.Свого години ЖанЛафонтен образноназивав книжкубайок ">стоактноюкомедією",аджепорушувані внійзлободенніжиттєвіпроблеми на взятому ізрізних сфер народногобуттяматеріалі йвідповідно (угумористично-сатиричномуаспекті)художньозмодельовані давалипідставизіставлятисукупністьтворівалегоричного жанрузістародавнім виглядомдрами.

У цьому зв'язкуможемостверджувати, що 107байокГлібовадаютьшироку панорамунаціональногобуттяукраїнськогоетносу у ХІХ ст. Але вони, як,скажімо, й вромані ">Люборацью"А.Свидницького,гумореокахС.Руданського,соціально-етнографічнійпрозіП.Куліша йІ.Нечуя-Левицького,психологічнихтворах Панаса Мирного таІ.Франка, подано, зрозуміларіч,лаконічно,відповідно довимог жанру,яскравікартининаціональногопобуту,мальовничоїприроди тощо.

>АлегоричніперсонажібайокГлібоварепрезентуютьпредставниківрізнихверствсамеукраїнськогосуспільства.Вонивиступають ухарактернихпобутових йсоціальнихситуаціях,зумовленихповсякденнимиперипетіями життяукраїнців,виявляютьсвоє,здебільшогоселянське,ставлення доконфліктів, котріз'являютьсяповсякчас, доїхньогорозв'язання,даютьїмсуто народнупобутово-психологічнуоцінку.ПерсонажіГлібовадіють уконкретнихжиттєвихситуаціяхпо-різному -інодівідповідно доморально-етичних норм,вироблених нашим народомупродовжстоліть, а часто йвсуперечїм,адже цоговимагалиособливості жанру.Вониносятьзвичніукраїнцямімена,завждидіють якукраїнці,мислятьпо-українському, щовиявляється в характерниммовленні, деорганічнопереплелисяпобутовий йфольклорно-поетичнийстильовіструмені ізїхньоюколоритноюлексикою.

>Перелідотворів

Байки

Вовк йКіт; Вовк йВівчарі;Лебідь, Щука й Рак;Лисиця йХоврах; Вовк йЛисиця;Мирошник;Лисиця і Осів; Чиж та Голуб;Дві Бочки; Жаба іВіл; Мужик таЛисиця;Прожохі та Собаки; Мишко і Пацюк;Хлопчик йГадюка; Вовк таМишеня; Зозуля іПівень; Лев та Мишко; Лев та Вовк;Троєженець;Охрімова почет; Два кума;Камінь таЧерз'як;Синиця; Вовк таЯгня; Шпак; Щука;Свиня;Вівчар;Лящі;Билина;Цікавий;Купець таМяші;Торбина;Горлиця іГоробець;Мишача рада; Пан протягом усього губу; Деревце;Ведмідь-пасічник; Осів йХазяїн;Муха іБджола; Вовк та Зозуля;Квіти; Хмара; Громада; Собака іКінь;Бджола й Мухи;Гадюка йЯгня;Вівці та Собаки;Снігурі таСиничка;Мандрівка;Вередчнвадівчина;Старець;Коник-стрибунець;Танці;Музики;Півень йПерлінка;Лев-дідуган;Хазяйка йЧелядки;Жаби; Осів й Соловей; На току; Будяк й Волошки;Лисиця-жалібниця; Ластівка іШуліка; Білочку; Щука іКіт;Паляниця іКниш;Шелестуни;Фіалка йБур'ян;Диковина; Пеня;Дідок йВітряки; Дуб йЛозина;МальованийСтовп; Вовк йКундель; Жук йБджола;Перекотиполе;ЖвавийХлопчик;Цяцькований Осів;Цуцик;Солом'янийДід; Зозуля іГорлиця; Горщики;Орачі йМуха;Лисиця і виноград;Тінь йХлопчик; Гусаки;Хмелина йЛопух; Сила; Троянда;Кіт йБаба; Лев наоблаві;Кундель;Скоробагатько;Трандафиль йСвиня;Ведмедик; Вареники;Ясела;Дідок улісі; Гєва йЛисиця, Лев й комар, Чабан й Комар;Перли йСвині.

>Вірши

Защедрівкупісенька;Веснянка;Щедрівка Пташка;Зимняпісенька;Квіткове весілля;Алегоричнийжарт;

Загадки йвідгадки

">Щобдітямвеселіш було б...; "А нуті,діти, вісьсідайте!"; "Якщоуночі зробив улісходив..."; "Оскільки вбабусіШелестихи..."; ">Котиласятарілочка..."; "Не все намбігать погорішки..."; "Ой ві,діти,- квітинаші!"; ">Буласобі бабусяГася..."; "Якщо прийшов я на отаву..."; ">Десь у гаюродилася..."; "Скажуще загадкутаку..."; "Чи не чужомугосударстві..."; ">Химерний, маленький..."; "Полем ходити, носоморе..."; ">Бачить - небачить..."; "Улісі загадка гуляла..."; "Набелебені до поля..."; ">Літавпташечка полем..."; ">Кучерява йвродлива..."; ">Є на світічорна злюка..."; "Матідонімолодій..."; "Малі,забавненьке воно та..."; "Уполіріс йрозвивався..."; ">Отеперприйшла морока!";

>Акростихи

>Хто баба?;Хто вон?;Хто сестра й брат?;Хтохвастав?; Коли заптиця?; Колизашкварчить?;Хторозмовляє?

>Казки

>Дуля.Веселаказочка.

>Аналіз байки "Вовк таЯгня"

"Вовк таЯгня" – одна ізпершихбайокЛеонідаГлібова (написана у 1854 р. на сюжет байкиІ.Крилова "Вовк іЯгненок") унійвикривалисянепримиреннісуперечностіфеодально-кріпосницького ладу, котрісаме того годинудужезагострилися. Темацієї байки:розкриттявзаємовідносинміжкріпаками такріпосниками.Головнаідеяпоказатинесправедливістьсуспільного улаштую:безправ'я,покріпасенного селянства,сваволяпамищницька. Уалегоричномуобразі Вовкавтіленовсевладдя пана,нелюдськістьвчинків,брутальність ">Страшенний таздоровенний",вінприсікується доЯгняти,абипадативидимістьзаконностісвавільнійрозправі.СпробиЯгнятивиправдатисьприречені наневдачу. Характеррозмовивідтвореної вбайці подчеркиваетбезкарністьпанів. Мовадійовихосібіндивідуалізована. Вовк говоритисамовпевнено,владно,вмикає багато ">лайливих"слів йвиразів "собачийсину", ">поганець", ">базікать стало". МоваЯгняти, щоуособлюєбезправногокріпака,свідчить проприниженість,цілковиту залежність його від господаря –хижака.

>Намагаючисьвідвернутивидиму смерть,Ягня говорити ізпокорою: ">паночку, даруйте", ">чим ж вамдосадив?".

Авторспівчутливоназиває його ">сердешним", ">бідним".

>Отте вобразі Вовказмальованокріпосника-самодура, аобразіЯгняти –кріпака, щопокірнопідкоряєтьсяволі свого пана.Глібовзасуджуєсвавілляпанівглибокоспівчуваєпоневоленому народу.Висловлюючи мораль байки, автор непростоконстатує, що народ відпанівзазнаєутисків, апередаєцю думку черезконкретнийздоровий образ: ">нижчий"гнеться перед ">вищим", ">більший"штовхаєменшого.Ці слова якнайглибшепередаютьвідносини вкріпосницькомусуспільстві.

>Цитати про автора й йоготворчість

>Л.І.ГлібоваІван Франко назвавшипоряд ізГребінкоюнайкращімукраїнськимбайкописцем, а йоголіричнівіршіперлинами українськоїлірики.

">Нащадкисіверян, полян,дулібів,

>Малятавчать тихсонячні слова,

що, абичародійник, із рукави

Тівисипавїм й вмудрості несхибив".

МаксимРильський.

>П.Г.Тичина усвоїхспогадахпише, як наялинці, щоїївлаштувалавчителька СерафимаМиколаївна,він здобувши разом ізмішечкомпозолоченихгоріхівдві книжечки укра-їнські. І одна із них – байкиЛеонідаГлібова...

>Йомуналежитьпровідна роль

>середчисленної сім'їбайкарів

XIX ст. якписьменникові,який

Затвердивши жанр української байки

наглибокопрофесіональномуґрунті.

>ІванПільчук.

>ЛеонідГлібов слова М.Рильського, "був,безперечно,продовжувачемГребінки й,подібно до цогоостаннього,перебував подзначнимвпливомКрилова".

...Алі невмре співає упам'ятілюдській!

>Згадаємо ми тобі внедоленьцілихій

І вкращій годинуновоїдолі!

>ВолодимирСамійленко.


Списоквикористанихджерел йлітератури:

1. Бондар М.ЛеонідГлібов:негативи,позитиви, маски // Слово й годину. - 1997. - № 1.

2.Глібов Л.:Цяцькований осів. Вибрані твори./Передм. Д.Білоуса. – До.:Вид-водитячоїлітератури ">ВЕСЕЛКА", 1978.- 134 з.,іл.

3.ГлібовЛ.І.Твори./Передм. З. Зубкова.- До.: Дніпро, 1982.- 231 з.,іл.

4. Деркач Б.ЛеонідГлібов:Життя йтворчість. -До., 1982.

5. Деркач Б., Косяченко У. Жанр байки вукраїнськійлітературі // Українська байка. - До., 1983.

6.Пільгук І.ЛеонідГлібов (До150-річчя із днянародження). -До., 1977.

7.Рідне слово. Українськадитячалітература:Хрестоматія. У 2 кн..Кн. 1/УпорядкувавЗ.Д.Воровкін.- До.: Ли-бідь.- 1999.-400с.

8. Українськадитячалітература:Хрестоматія /Вступна ст. таупорядкув. Л. П. Козачок.- До.:Вища шк., 2002.- 519 з.

9. Українськалітература XIXстоліття:Навч. метод.посібник дляабітурієнтів.- Ч I /За ред. д-рафілол. наук, проф.Я.В. Януш.- До.:КНЄУ, 2002.-134с.


Схожі реферати:

Навігація