Реферати українською » Зарубежная литература » У. Караткевіч: Пает - мастак - пясняр


Реферат У. Караткевіч: Пает - мастак - пясняр

>Кантрольная робота па

>беларускайлітаратури XX ст.

У.Караткевіч:пает – який був мастаком –пясняр

>студенткіАЗНФСФ

>рускагааддзялення

МДУКуляшова

>Магілеў

2010


План

>Уводзіни

1Сацияльна–філасофскаянакіраванасцьпаезіі

2Маральна–естетичнаянакіраванасцьпаезіі

3Паезія йвусная народнатворчасць

4Любоўнаялірика

>Вивад


>Уводзіни

 

>Биў.Ёсць.Буду.

>Таму,штозаўжди, якпракляти,

>Живубяздоннайтривогай,

>Таму,штосерцамаераспята

Заўсемільярдидвухногіх.

>УдадзімірКараткевіч

>УдадзімірКараткевіч – яскраватворчаяіндивідуальнасць. Іменавіта ім,видатниммайстрам слова,неардинарнайтворчайасобай,ганариццабеларускаяпаезія іншийпалови ХХстагоддзя.

>УладзімірКараткевіч якпает яскравасцвярдзіўсябеў іншийпалове 50 -60гадоў.Гетабиў годинуХрушчоўскайадлігі – такназиваліпериядпасля ХХпартийнагаз’езда,каліўлітаратури булаасуджана “>Теориябезканфліктнасці”,назіраўсядухоўниуздим,сцвяржалася права науласнае “я”,мастацкіпошук. Пратворчияпоспехі йдасягненніКараткевіча-паетазасведчилікнігі “>Матчинадуша”(1958), “>Вячерніяветразі”(1960), “ТравняІліяда”(1969).

70 гади небилівельмісприяльнимі дляразняволенаймастацкайтворчасці,паколькі пеклолітаратуривимагалікамуністичнайідейнасці,пафаснагауслаўлення леніна,мудрайпалітикіпартиі. У такзваниязастойния гадитворчасцьУ.Караткевіча булаестетичнапаўнавартастнай йприкметнаузвишалася надтрадицийна-банальнай,ілюстрацийна-павярхоўнайлітаратурнайпрадукцияй.

>Слушна йсправядлівагаворицьР.Барадулін упрадмове таккнігі “>Биў.Ёсць.Буду.”(1986),што “будь-якалітаратураможасказаць ,што янабагатая йсталая,калі травнісвайгоУладзіміраКараткевіча”.Креатиўнасцьяготворчайасоби простаўражвае ,захапляе.Пераднамі –патриет -адрадженец.Пает-прароксучаснайБеларусі.

>УладзімірКараткевіч –асобашматграннага йрознабаковагаталенту:пает,празаік, драматург,перакладчик,публіцист,критик,кінасценарист.


1Сацияльна –філасофскаянакіраванастьпаезіі

 

УякасціпаетичнайспадчиниУладзіміраКараткевічазасталісячатирипаетичниясборнікі: “>Матчина душа”, “>Вячерніяветразі”, “ТравняІліяда”, “>Биў.Ёсць.Буду.”.Толькічатири... Ягочатирисборнікі -гетасапраўднилітаратурни скарб,адметнинабитакбеларускайлітаратури.Змешчанияўіхверши,паеми,балади,раманси,присвяченні,песні,притчи, оди,реквіемиўзначнай заходикампенсуюцьвідавочни напершипогляд “>колькасни”недахоп.

>А.Сідаревічлічиць,штогалоўнисакретпаезіізаключаеццаўдухоўнайузнесласцігерояў,узнесласці манериапавядання,узнесласціпаетичнагавиказванняпаета.

>Я.Брильтлумачицьпаетичнифенамен “>раскошнайраскаваннасцю,буйствамфантазіі,здольнасцюпранікаць удалекаеў годині,ажиўляцьягоўлюдзях”.

>Я.Сіпакоўлічиць,штохарактаризуеццаадданасцю,улюбленасцюў рідну Білорусь – ізаднаго боці, йгістаризмаммислення – іздругога.

>А.Верабей –аўтарманаграфііабтворчасціУ.Караткевіча “>Живаяповязьчасоў”лічиці ,што “>характернайасаблівасцюпаезііз’яўляеццаяесувязь ізкніжнай,літаратурнайтрадицияй. як йўранніх, то йўпазнейшихяговершах можназнайсціремінісценциі,мативи,вобрази йнаватідеіпрадстаўнікоўлітаратури й культури самихрознихчасоў йнародаў.”

СамУ.Караткевіч палюцікаўнасць такгісториітлумачиў так: “>Биўшифілолагамнельга небицьгісторикам”Дляягогалоўнае -праздухоўнаезасваеннемінуўшчини як магапаўнейаднавіцьгераічния йтрагічниястаронкіжиццябеларусаў,даследавацьвитокііхмастацкайсамасвядомасці,калектевізму,патриятизму,інтернацияналізму,убачицьузаемаабумоўленасцьсацияльнага йнациянальнагажицця народу,прасачицьглибіннуюсувязьмінулага ізсенняшніміпраблемамі.Галоунимісферамідаследваннявиступалітриўзаемасвязаниястихіі –людзі,гістория,природа.

>ВершипрамінулаероднайзямліУ.Караткевічвизначаераскаваннасцюмисленняў годині,рамантична –ўзнеслайафарбаванасцюпачуцця.Беларускаемінулаеенпаказваеўгераічним йтаргічнимсвятле,імкнецца такепічнайразгорнатасцівиказвання.Усхваляванипатриятичнипафас,страснасцьпачуццявияўляеццаўтворах: “>Беларуская пісня”, “БаладапрапаўстанцаВаўкалаку”, “>Баявия вази”, “>Скаринипакідаерадзіму”, “Баладаплахі” йінш.

Про,зямля, святаякалодніца,

Гора,мужнасці,смерці юдоль!

У колишньоюіхтрушчобиняветлия,

Усучасним – глухатурма,

Іняма дляіх раюсветлага,

І судуіхнімкатам –няма.

>Толькі годину вамуздасцьпоўнаймераю.

Аліўсе ж –пакульприйде тієї годину, -

>Каліесць назямлігетай віра,

>Калівартажиць – то тут для вас.

“Баладаплахі” 4,141]

>У.Караткевічшукаевихад набольшвисокіяступеніграмадскагаразвіцця,большглибокаепранікненнеўвитокі йсутнасцьрухаючайсілибарацьби народусупроцьпригнятальнікаў.Паетдаеўражлівуюкарцінупригнетубеларускагасялянства напачаткудзевятнаццатагастагоддзя:

>Абжираюцьудоў,

>П’юць ізгарелкайсірочия сльози,

>Тлустим поставлюрасселіся

Нападнявольнайзямлі,

На шлагбаумимертвия

>Пасякаліживиябярози,

Нашпіцрутенигнуткія

>Запаведния вербизвялі.

“>ПаўлюкБагрим” [4,29]

>Найвишейшиідеал дляпаета – “Край свійродни”, йтамуяго душапоўніласяболем за Білорусь. Яголірични герой –мужнидухоўнизаступнікБацькаўшчини. Увершахгучицьпризнаннеўлюбові такбацькоўскага краю,паетгаворицьпрабогаабранасцьроднайзямлі:

Іпратоекожнипяесалавей

>Роснимкветкам уроднай траві:

“НаБеларусі богживе”, -

Іняхайдавекуживе.

“НаБеларусі богживе”[4, 241]

Усваіхвершахпаетвядзеразмовупраадносіни героя так ріднихмясцін йпраягогатоўнасць таксамаахвярнасціўімядабрабиту йшчасцяроднайБеларусі,прапаетичнаеўслаўленнепригажосцібеларускага краю йпраеднасцьбеларускага народу ізіншимінародамі,пранескароннасць ймужнасцьбеларусаў убарацьбе засвабоду йнезалежнасць. Прагорадў якименнарадзіўсяпіша:

>Паслухайце: нашен, нашгорад,

>Няхай й суворі годинах, -

>Працоўнаегордае права

>Здабиў уцяжкойбарацьбе,

>Гета нашроднигорад,

Яму непатребниприкраси,

>Ён сам длясябеприкраса

Ігордасць сам длясябе.

“>Орша” [ 4, 19]

>Яскрава йбачнаімкнеццапает такспасціженнягісториіразвіццябеларусаў,витокаўіх культури,естетичнай ймаральнайсвядомасці.Пает ізгордасцюпіша,што,калі б мизабилісяпра ріднумову, ми б небилі ані народам , анінацияй:

Пеклопалеткаўрайскіхлегкай ступою,

>Збочу я такпякельнихкатлоў,

>Каліпершижа ангел на мовимаей

Мені немаєскажа: “>Братка,здароў”.

Іняхай такмяне неприйдзевясна,

Пісня,шчасце,каханне,спакой, -

>Усеадно незмяняю твійчорнипраснак

Наатрутупшаніци чужій.

Ти мій зрозумілі хліб йкахани травень,

Пісняпродкаў,нашчадкаўпалі,

Безцябе, не ізтабой – непатребен мені рай

Надуши. Унебясі. Назямлі.

“Мова” [4,364]

>Пает невистаўляўсябекриклівимпатриетам,ентолькізрабіўўсемагчимае,кабяголюбоў такроднайзямліперадалася новимпакаленнямбеларусаў:

Хайканец, ганьбиатлантаўцяжар на травнянесагнутуювию,

>Толькі бвечнаешчасцекаханайстаронцимаей.

“Народнаймагіле”[ 4,215]

>В.Палтаран далааб’ектиўнуюаценкудзейнасціУ.Караткевіча : “>Якраз упаезіі йўвасобілася ізнайбольшайсілайідея, ізякойКараткевічприйшоў улітаратуру , упаезіі ізнайбольшайпоўнасцюенздзейсніўся як який був мастаком”

 

2Маральна–естетичнаянакіраванасцьпаезіі

 

ДляпаезііУ.Караткевічахарактернинекалькікірункаўмастацкагааналізупраблеммаралі йестетикі:

1)гетаімкненнеглибокапранікнуці удухоўни світлочалавека,спасцігнуцьягохарактар,мативиягопаводзін,дзеянняў йучинкаў,ажиццявіцьмастацкаедаследваннетихмаральнихякасцейасоби,штосприяюцьпоўнайреалізациі “>чалавечага”ўчалавеку.

2)гетапаетичнианалізадвечнаймаральнайсітуациі –барацьбидабра й зла,викриццеўсялякайсацияльнайнесправядлівасці,развенчваннечалавеканенавісніцкаймараліфашизму,генациду,здзекаў надлюдзьмі,приніженнячалавечайгоднасці,незалежна пеклотаго, дзе йкалічиніцца таканесправядлівасць.

3)гетанасичанасцьтвораўсучаснайматерияльнайпраблематикайпразувагу йпаетичнаедаследваннетакіхяезначнихаспектаў, якмараль йчалавекваўмовахнавукова -технічнайреивалюциі,мараль йбарацьба зазахаванне світу пеклоядзернай катастрофи,чалавек –мараль –екалогія,мараль йразвіццеінтелектуальнагапатенциялуграмадства.

4)гетаабудженне йўзбагаченнеўпаетичнай формігістаричнайпамяцібеларускага народу,пошук удухоўнайатмасфери “>сівоймінуўшчини”,тихмаральнихкаштоўнасцей,што йсенняўзбагачаюць ймацуюцьнациянальнуюсамасвядомасцьбеларусаў,фарміруюцьяеўнепариўнимадзінстве ізсусветнаймастацкайкультурай,развіццемінтарнациянальних йпатриятичнихякасцейлюдзей,ухваленне дружби йсупрацоўніцтвапаміжнародамі якаснови длястанаўлення йразвіццявисокай культуриміжнациянальнихадносін.

>У.Караткевічшукае паліпадиходи такзахаваннячалавека.

>Бачачишматпланавасць йшматаспектнасцьтеми,енставіцьперадсабойўсеновия йновияпитанні,якіявядуцьпаетичную думкушляхампранікненняўсутнасцьжиццячалавека,складанасцьягомаральнага йдухоўнага світу,дазваляюцьспасцігнуцьмативиягопаводзін,дзеянняў йучинкаў.ТамузразумелайстановіццамаксімальнаядидактикаУ.Караткевіча,ягоадносіни йпатрабаванні такЧалавечайАсоби,галоўнае ізякіх йзаключаеццаўнеабходнасці “>зберагацьгоднае йвялікае старе.Стварацьгоднае йвялікаеновае.Толькігоднае.Тольківялікае.ГетавизначальнаярисапаезііпаезііУ.Караткевіча.”

>ПаетичнианалізузаемазалежнасціпаміжпаняццяміЧалавек – Народ –Радзіма,размова ізчитачомабнашихспрадвечнихмаральнихкаштоўнасцях,сцвярдженнегераічнагапачаткуў народнимхарактариўтворах,присвечаних народнимзаступнікам,будуцьяшчебольшадчувальния йзразумелия,каліразглядацьіх унепририўнайсувязі ізтворамі,штоприсвечанироднайБеларусі, й, упершуючаргу,такімі, як “>Беларуская пісня”, “НаБеларусі богживе”, “>Старажитнибеларус”, “>Беларускаемінулае”, “>Матчина душа”.

>Нязноснигонартим,шторобімсення.Дулю!

>Вазьміўзвичай, сингерояў йбагоў,

Непагарджаць святимсваіммінулим,

Азаслужицьяшче, йвартимбицьяго.

“>Беларускаемінулае” [4, 289]

>Празтворчасцьпаетапраходзіцьтемаадказнасцікожнагачалавека зашчасце йлесіншихлюдзей йўсягочалавецтва.Темашматпланавая йшматаспектная:

- пеклоахвяраванняўімяжиццякаханагачалавека

Мійразлікбиўтонкі й вірні.

Пракаханихзаўседимаўчаць.

Тибачиш япаміраю.Канец.Кричи некричи.

Люби мій, любі мій, любі…

>Маўчи,неадменнамаўчи…

>Дзелявечнага,добрагашчасця,

>Штобудзе наднашайзямлей.

“>Партизанскаябалада” [ 4, 17]

– такразуменняшчасцярадзіми яксвайгоасабістагашчасця

>Недзепоручляжалідарогі,

>Клічкаханняляцеў пеклоніў,

Аліен некахаўнікога,

Бозанадтакраінулюбіў.

“>НявесцеКаліноўскага” [4,234]

- пеклобарацьбикангалезскага народу за палюнезалежнасць(“Бусливучацьдзяцей”) – такадлюстраваннямужнасці йгераізмубайцоў “>нябачнагафронту”(“Разведчик”).

Дляраскриццягетайтемипаетвикаристоўваеширокі арсеналпаетичнихприемаў –баладниямативи,ліричниязвароти,фальклорниятрадициі.

>Гуманізм,любоў таклюдзей йчалавеканенавісніцтва утворахпаетапераплятаюцца:

>Суайчиннік!

>Запомні навік:

>Три гади па 137ўдзень,

Іўгадзіну – пашесцьчалавек.

>Гетазначиць,штокожниядзесяцьхвілін

Тутнавекічарнеўнебакрай.

>Попелсерцаўнашихракочаўзямлі:

>Памятай…

>Памятай…

>Памятай!!!

“>Трасцянец” [4,139]

>Паетичнаеасенсаваннемаральна –етичнихпраблем утворчасціУ.Караткевічаарганічназвязанасаспасціженнемпригажосці,яечароўнайсілиўздзеяння началавека.Ёнімкнеццазнайсціпригожаеўприродзе,ствареннях рукчалавечих йасаблівараскрицьхараствочалавечих дум йўчинкаўнаваттади,каліяно ізяўляеццазусімнеприкметним. Ікожни ізтвораўадлюстроўваеестетичнияадносінипаета так світу, такчалавека йягоспраў.

>Эмациянальна –естетичнайнасичанасцюнапоўнениверши,присвечания нетолькіроднайприродзе,бацькаўшчине,Беларусі, але й ймясцінам, дзежилістаражитниятаўри,грекі, дзеживуць народисуседзі.

>Эстетични бікпаезііУ.Каравткевічазначнаўзбагачаеццапастаяннимізваротаміпаета такмастацкайтворчасцірознихчасоў йнародаў. Безперабольшання можнасказаць,штотияіменигісторикаў,літаратараў,кампазітараў,мастакоў йтвораў,якіязгадваюццаўвершах,баладах,паемахУ.Караткевічамаглі бскласціпрадстаўнічуюмастацкуюенциклапедию.

3Паезія У.Караткевіча йвусная народнатворчасць

>Моцнифальклорниструмень такякогаприпаўУ.Караткевіч,пранізваеўсюягопаетичнуютворчасць,напаўняеяе народнимпачаткам,традицийнайпаетикай.Бадайняманіводнагафальклорнага жанру, котрі б незнайшоў бсвайговикаристанняўяготворах.

Уаднимінтерв’юУ.Караткевічсказаў: “Мипакульшто мала відаємоабжицці,звичаях,побиценашихпродкаў, йкожни,хтоведае,хтоможаведаць,павінензбірацьгетияпадрабязнасці йперадавацьіншим”.У.Караткевічпераканани,штотолькіпранікненнеўгістаричнуюпамяць народуздольназабяспечицьнепариўнасцьланцугапаміжмінулим,сучасним йбудучим йперасцерагчилюдзей пеклопамилак йняшчасцяў.

>Празтворипаета народніфальклорнабиваеноваежицце,становіцца важливим елементамбеларускаймастацкай культури, якаючидаволіактиўнасадзейнічаемаральна –інтелектуальнамуабнаўленнюграмадства.Фальклордапамагаеузнавіцьмастацкімісродкамігісторию “>векавечнайбацькаўшчини” наўсіх етапахстанаўлення йразвіццянациянальнайсамасвядомасцібеларусаў, атаксама,стварицьасабістияпаетизаваниявобрази народнихзаступнікаў.

Уканци 50-60гадоўенствариў легенди – “>Маці вітрі” й “Легендааб бідним будябле йабадвакатах Сатани”. Неабишоў йсваейувагайУ.Караткевічтакога героя, якМашека. Нааснове легендибиўнапісанипершипаетичнитвор –верш “>Машека”.Вершгети незусімзвичайни .Галоўнаяягоадметнасць унасичанасці народним парфумам, углибокімспасціженііфальклору, котрі нетолькіцитуеццаціслужицьдапаможнікам уякасціўзорувершаскладання. Тут йбилінна –казачния елементи, тут йприказкі ізіхпераноснимсенсам, йлаканічнияпримаўкі, й елементиалегаричних козак.

>Яшчеадзінверш – “БаладапрапаўстанцаВаўкалаку” ізпаетичнагазборніку “>Матчина душа”.ПаўстанецВаўкалака –змагарсупроцьпригнятальнікаў –биўсмяротнапараненипанскіміприслужнікамі,каліпрабіраўся такроднай хати.Менавітабаладная формадазволілааўтарузнітаваць унепадзельнаецелаедраматичнасць йтрагізмжицця йкахання героя,ліризм уапісанніроднайприроди йбагатиямагчимасцівуснайнароднайтворчасці.

>Яшченекалькірадкоў ізвершаў,пазначанихУ.Каратке-вічам як “>Армянскіяананімнияпритчи”, уякіхяскраваадчуваеццацягапаета так народнихтвораў,штонясуць насабепячаткумудрасцістаражитнага Урарту, Малої йВялікайАрменіі.

>Адна ізпритчаўприсвечана Vстагоддзю,каліішлаантиіранскаявайна,калі назменуаднамуправіцелюприхадзіўдругі,каліваколпанаваліпрадажніцтва,здрада йабман.

>Воўкавечкамсказаў: “>Мір вам світлі і святі.

>Нада мною й надвамі –адзіни бог”.

І Барансказаў: “Про сестри ібрати! –

>Ратуйся,хто як йхтозмог!”

“>Армянскіяананімнияверши” [4, 290]

Іратавалісяхто як міг пекло Vстагоддзя й такнашихдзен.

>АдметнайрисайўзаемадзеянняпаезііУ.Караткевіча ізвуснайнароднайтворчасцюз’яўляеццаімкненнеспазнаць народнумудрасць нетолькіў годині, але й йўпрастори.Багатанасичаниелементамівуснайнароднайтворчасціверши,присвечанияЛатвіі йРизе “>Крумкачи”,Літве йВільнюсу “>Вільняўдождж”, “>Чурленіс”,Расіі йУкраіне “>Дняпро йАка.Ён й яно.”,асаблівастаражитнайЭладзе йяелюдзям “БаладапрасиноўПітакоса”, “>Здратаваниямагіли”.

>Яшчеадзін біктворчасці ,штопераканаўчапаказваенепариўнасцьсувязі ізвуснайнароднайпаезіяй –гетаствареннерамантичнихкарцін ”>роднайбацькаўшчини”празбагатаевикаристаннеасацияций,параўнанняў,метафар,епітетаў. Дляяго Білорусь –зямля

...>Вярнейшихсяброў

Іпригажейшихжанчин.

>Гета край розкритих душ йдзвярей,

>Гета край –

Твоя хата йсабор...

“НаБеларусі богживе” [4,242]


4Любоўнаялірика У.Караткевіча

 

>ШматрадкоўприсвяціўУ.Караткевічтемекахання. Упаемах,баладах,присвяченнях,вершахкаханнепаўстаеперадчитачом якдухоўнаяякасць, уякойперасякаюццапроцілегласцібіялагічнага йдухоўнага,асабістага йграмадскага,інтимнага йагульназначнага.Майстерствапаета,неардинарнасць йглибіняяговихадаў назвичайніцкіяжиццевия ймаральниясітуациі – аменавітаўіх йаснова, йсенс, йвирашенне самихзвичайних й самихвострихкалізій –даюцьпоўнае права навидзяленнелюбоўнайтематикіўякасціаднаго із важливихтематичнихкірункаўпаезііУ.Караткевіча.

Уцентрипаетавагаразуменнякахання, яксамагасвабоднага,незалежнага йнапрадбачанагавияўленняглибінічалавечайасоби,стаіцьчалавек,яго душа,ягосерца,ягопачуцці,ягоадносіни такжанчини –сяброўкі,маці,каханай.

>Яноліричнае йдраматичнае,узнеслае йтрагічнае,звичайнае,зямное йрамантизаванае.Каханне –гета нетолькірадасць йшчасце,гетатаксамауменнеперажиць невдачу,здраду,прадажніціва,гета йпамяцьпратих,хто незможа аніпакахаць, аністацькаханим.

>Бадайштонайбольшпоўна такедиялектичнаеразуменнекахання можназнайсціўпаеме “Словапрачалавечнасць”. Заднаго боці,шчасце дляРигора –каханне так Ганни йзахапленнедаследніцкайпрацай :

...>Раскапаўшипяць –шесцькурганоў,

>Ёнвяртаўсядамоў як негрзагарели,

>Адчуваў,штоздароўевяртаеццазноў.

>Ёнхапаў палюжонкурукамігрубимі,

>Називаўкаханай йдарагой,

>Цалаваўяеўнадзьмутия губи

Бо янозлавалася наяго. [ 4,99]

Здругога боці –неразуменнеГаннайадданасціРигора,яеегаізм йсаманадзейнасць,якіяприводзяць так розпаду сям й. Янахацелажиць усталіци,каб чоловікбиўпрафесарам.

>Якім бскладаним для героя анібиў шлях укаханні,галоўним дляягозастаеццадухоўнасцькахання,ягочалавечнасць,маральнисенс.

Прокаханнемаебясконцае,

Неўцякай пекломяне,пашкадуй!

Затабой, як за світлимсонцам,

>Паштодзеннайдригвеіду.

“Прокаханнемаебясконцае...” [4,164]

>Падводзячивинік, можна ізупеўненасцюзазначиць,штомногіятвориУ.Караткевічаабкаханні –гетасповедзьпаетаабперажитим,гетаразмова ізчитачомабвисокароднайгалінепаезіі, якаючидаемагчимасцьуспримацьеднасцьчалавека йакаляючайречаіснасці якадзінуюцеласнасць із всім.Верши,балади,паемипаета –антиегаістичния. Яголіричнае “я”нібизліваецца ізунутраним світламчитача,ягопачуцціперадаюццачитачу йуспримаюццаапошнім як паліасабістия.Індивідуальнивопитпаетастановіццавопитамчитача,наваткалілюбоўнияпачуцціягоўжицці незахопліваліў свійпалон.

Увершахпракаханненямаеротикі,цинічнихадносін такжанчини,ухваленнямімалетнихсувязеў.

Ти й я:пралескаў снах бурану,

>Дреўцавішніўяраснимагні,

>Кропля наспінеЛевіяфана,

Райдуга накрилахнавальніц.

>Паддзевятим валамветразьніци,

>Верас,штоагнемабняўпярун,

>Павуцінкаў пеклінавальніци, -

>Адкажи навухаўладару,

як меніздужаць ураган йвецер,

Вічні мій,зацяти, страшні бій?

як мені,моцнаму,пражиць насвеце

Безцябе,танюткай й слабкої?

“Ти й я” [ 4,184]

>Пает непризнаекахання паразліку. ДлялюбоўнайлірикіУ.Караткевічахарактернипяшчота,цеплиня,загадкавасць,пранікненнеў таємницюсерцазакаханага.Любоўнапоўненапаетичнасцю,штопранізваеўсеіншияадценічалавечихадносін:любоў такмаці, ріднихмясцін, дружбу,тавариства.


>Вивад

>УдадзімірКараткевіч – яскраватворчаяіндивідуальнасць.Іменавіта ім,видатниммайстрам слова,неардинарнайтворчайасобе,ганариццабеларускаяпаезія іншийпалови ХХстагоддзя.

>Рамантична-ўздимнипафас,лірична-експресіўнистильпаезіінайбольшяскрававияўлялі складягоментальнасці.

>ПаетичнаятворчасцьУдадзіміраКараткевічапазначанасмеласцю йаригінальнасцюпошукаў,якіяпривялі такузбагаченнятематикі,вобразнагазместу ,інтелектуальнагаузроўнюнациянальнагамастацтва слова.

>У.Караткевічадрадзіўтрадицию МБагдановіча, котріадним ізпершихзвярнуўся таквобразаўбеларускайгісториі,імкнуўсяўсваейнізци “стараБеларусь”згадаць “>абпрадзедахсваіх, -аб гори,радасцях йабпригодахіх”.

>Твориу.Караткевіча іззахапленнемчитаюцьрозниялюдзі,рознагагусту,але йзнойдзеццасамиудзячниводгук умаладихсерцах.Ён самбиў таксконусваіхдзеннадтамалади па натури йведаў,чимкрануцьмаладиядуши.

>Хтосказаў,штопатребния сльози?

>Хтосказаў,шторозни нашлес,

Ітаму,штонасиў насрозния,

Типавіненразбіць мені ніс?

Хайеннюхаелепейкветкі

>Цікаханайсваейваласи.

>Месцахопіць дляўсіх напалетках,

І наўсіххопіцьвесняй вроди.

>Гімняднання.Магутниягукі

>Ап’яняюць нас, яквіно.

Брати!

>Сплятайцерукі!

>Шчасце дляўсіхадно.

“>Сплятайцерукі” [ 4, 351]

Уаднимінтерв’юУ.Караткевічсказаў: “>Кожнамудадзен свійдияпазон. А восьцізможапісьменнікзрабіцьшто –небудзьзначнаеваўсіхнапрамкахсваейтворчасці –гетазалежиць пеклоталенту й пеклолесу”.Талент йлеспрадвизначиліўсімтворамУ.Караткевічадоўгаежицце.


>Літаратура

1.Андранюк З.Пісьменнікі.Кнігі:літ.-критич.артикули.Мн.:Маст.літ.,1997.-319с.

2.БельскіА.І.Класікі йсучаснікі .Мн:Аверсев,2005.-352с.

3.ІшчанкаГ.М.УладзімірКараткевіч.Мн.:Аверсев,2005.-207с.

4.У.Караткевіч.Збортвораў: у 8 т.Т.1.Мн.:Маст.літ.,1987.-431с.

5.НавумовічУ.А.Беларускаялітаратура.Мн.:Виш.Шк.,2007.-478с.

6.Русецкі А.УладзімірКараткевічПразгісториюўсучаснасць.Мн.:Маст.літ.,2000.-300с.


Схожі реферати:

Навігація