Реферати українською » Зарубежная литература » Василь Стефаник – майстер психологічної новели


Реферат Василь Стефаник – майстер психологічної новели

Страница 1 из 3 | Следующая страница

[email protected]= [email protected]

Його новели – як найкращі народні

 пісня, в які немає риторики, ані

 сентиментальності, а лише наочне,

 голі, просте, не підфарбоване життя,

 дуже часто сумна дійсність, але й

оздоблена золотом найправдивішої поезії.

       Іван Франко

ВСТУП

Частка української літератури – частка України. Важко знайти у світовій історії аналогію, щоб жива мова, мова великого народу систематично заборонялася і переслідувалася спеціальними державними вердиктами і актами. Цей геноцид тривав століттями.

За останні триста із гаком років українська література, перебуваючи в колоніальному становищі, не могла розвиватися протягом усього силу генетично закладених у ній можливостей; спираючись на невмирущі скарби народної творчости, постійно дбаючи про самозбереження і виживання – своє й своєї підвалини – української мови, вон проходила через утиски і труднощі, невідомі літературам, котрі не зазнавали національного гніту.

Кінець ХІХ - вухо ХХ ст. – один з найцікавіших й найскладніших періодів над мистецтві, а й у суспільному житті. Суспільство втрачає духовні орієнтири, не знає, у що вірити та куди йти. А література, не задовольняючись формами критичного реалізму, теж немовби опинилася на роздоріжжі. Перед письменниками стояло заподіяння осмислити кризові в соціальному середовищі та мистецтві й віднайти шляхи подальшого розвитку культури.

Донедавна українську літературу кінця ХІХ - початку ХХ ст. не досліджували комплексно, як систему, не вивчали об’єктивно, з врахуванням всіх мистецьких явищ й фактів, не розкривали широту і різноманітність оновлення стильових особливостей літератури. У останні рокта інтерес дослідників-літературознавців до цієї культурної епохи значно зріс, що викликало неоднозначні, інколи навіть діаметрально протилежні подивися на цю проблему визначення художніх методів та стилів художньої літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Серед теоретичних проблем, висунутих літературним процесом 90-х років ХІХ ст. й початком наступного, можливо, центральною є проблема визначення художнього методу, проблема поєднання традицій та новаторства в літературі.

Українська література кінця ХІХ - початку ХХ ст. – явище загальноєвропейського типу, й, як така, вписується в тієї процес зміни типів художнього мислення, методів, стилів, який визначає історико-літературний розвиток майже всіх європейських (у тому числі і слов’янських) літератур цого періоду. Загальновизнано, що у XIX - на початку ХХ ст. в всіх європейських літературах розпочиналося становлення модернізму – художньої системи, принципово відмінної від художньої системи критичного реалізму.

У історії української літератури кінець ХІХ – вушко ХХ ст. – період, позначений активним протистоянням й поєднанням реалізму і модернізму, традиційного та модерного мистецтва.

На рубежі XIX-XX ст. українська мала проза стала явищем європейського масштабу. Плеяда талановитих новелістів — Коцюбинський, Стефаник, Кобилянська, Черемшина, Винниченко, Яцків — стрімко розширювала естетичні обрії українського письменства, утверджувала нові стильові напрями. У такому блискучому контексті твори Василя Стефаника були зустрінуті найавторитетнішими тогочасними критиками як явище значне й цілковито новаторське. "З Стефаника безперечно цікава постать саме із художнього погляду: ще не вироблена, не вирізьблена, не докінчена навіть, але й сильна, — писавши З. Єфремов. — У нього широкі можливості: бистре око влучного спостережника разом із незалежною об'єктивністю художника, вміння різко і рельєфно, без страху зачеркнути контури, вложити у яких промовистий образ, знайти відповідне слово без зайвої розволіклості, округлити цілу картину яким-небудь загальним штрихом. Люди у нього здебільшого живі в дії, в описах багато руху, широкого захоплення, повітря, синіх просторів..."

Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели. Ця істина міцно утвердилася в нашому літературознавстві. Він найближчий соратник Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, товариш й спільник у творчій та громадській діяльності Леся Мартовича та Марка Черемшини. Творчість Стефаника припадає на кінець ХІХ та вухо ХХ століття. Талант письменника найбільше виявився у жанрі соціально-психологічної новели. Основною темою його творів, як й творів Леся Мартовича й Марка Черемшини, що становлять разом з Стефаником так звану “покутську трійцю”, було б життя найбіднішого селянства на західноукраїнських землях. З великою силою слова Василь Стефаник зобразив трагедії й драми селян, про які він мовивши: “Я люблю мужиків за їхні тисячолітню тяжку історію, за культуру ... За них я буду писати й їм”.

1. Методологія курсової роботи.

1.1. Актуальність тими курсової роботи.

Менше знаємо про нього як про людину. А така інформація теж важлива для глибшого розуміння творчости письменника, для проникнення в таємниці його майстерності. Цікавим видається спогад Василя Костащука, який добро знавши Стефаника: “Гарна класична будова тіла, приємні риси обличчя та благородні рухи творили із нього непересічний тип чоловічої краси. Був незрівнянним психологом. Інтуїція, якою володів, давала змогу йому відкривати найтаємніші думи і бажання свого співбесідника, вбирав у слова ті, що інші лише відчували, але й назвати того і не могли. Колі мовивши, всміхався якоюсь дивною усмішкою: то дивуватися з-під брів, то очі глядів, аби зазирав у душу. А як оповідав про щось гірке, то чоло морщив й хмурився; тоді здавалося, що от-от із буйної чуприни вилетить іскра й запалити світло”.

Оце вміння спостерігати й глибоко переживати бачене і почуте надало новелам письменника того болю, що гримів, як музика Бетховена. А уривчаста, нервова фраза зближує його творчість із експресіонізмом – літературно-мистецьким напрямом, що розвивався в Перші десятиріччя ХХ ст.

Молоде покоління українських письменників, розквіт творчости які припадає на цей період, под впливом соціально-культурної ситуації в Україні й нового досвіду європейських літератур дедалі понад усвідомлює обмеженість критичного реалізму, необхідність змін, відходу від традиційних проблем й форм їхнього зображення. Визрівали протест проти натуралізму, вузького просвітянства, “грубого реалізму”, бажання якось наблизитись до новітніх течій європейської літератури, зруйнувати стереотипи й нормативи реалістичного побутописання.

Стефаник Василь — неперевершений майстер психологічної новели. У збірках "Сіня книжечка" (1899), "Кам'яний хрест" (1900), "Моє слово" (1905) та інших відобразив тяжкі умови життя західноукраїнського селянства в Австро-Угорській імперії, практично перемалював весь той голові бувальщину, котра охоплювала в тих часи бідноту народу в селі.

У низці новел змалював пробудження в українців Галичини національної самосвідомості, наростання протесту проти національного і соціального поневолення ("Могіпігі", "Дурні баби", "В Україні все свято" та ін.).

Отже, із сказаного вище, можна сказати, що актуальність обраної тими полягає у розумінні творів Василя Стефаника, в оцінці стану селянства XIX століття, морального та духовного, соціально-психологічного буття. Я вважаю, що вивчення творчости Стефаника вимагає більших знань із історії України тихий часів, у тому щоб матір уявлення про дійсна проблеми, із якими зіштовхується автор у своїх творах.

1.2. Огляд критичної літератури.

Своєрідність літературного розвитку кінця ХІХ – початку ХХ ст. розуміли уже сучасники. У 1901 р. І.Франко пише про традицію і новаторство творчости молодих українських письменників у з статтею “З останніх десятиліть ХІХ віку”: “Засвоївши літературні традиції своїх учителів, молода генерація письмен ників, до які належати О.Кобилянська, В.Стефаник, Л.Мартович, Антін Крушельницький, Михайло Яцків й Марко Черемшина, прагне відображати своєрідність українського життя у зовсім новій євро пейській манері”. У цій з статтею І.Франко велику увагу приділяв дослідженню нових особливостей літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст., правдиво висвітлив тих риси, що відрізняли “нову школу” літеру тур від “старої”, а статтях, “Старе і нове в сучасній українській літературі”, “Принципи і безпринципність” та ін. продовжив розмову на задану тему.

Академік О.І.Білецький зауважував, що література кінця ХІХ - початку ХХ ст. – це годину народження нової формації реалізму, для якої не знайшли ще вдалої назви, хоч для шкірного ясно, що реалізм М.Коцюбинського, В.Стефаника, С.Васильченка та ін. відрізняється від реалізму їхніх попередників: “Це в усякому разі народження нової реалістичної літератури, що живилася ідеалами наукового соціалізму й вела боротьбу проти просвітянства, що вироджувалося, проти декадентства й “чистого мистецтва”.

Сучасні літературознавці, зокрема В.Мельник, М.Наєнко, вважають, що “антинауково було б б тракту вати її (літературу кінця ХІХ – початку ХХ ст.) як органічне продовження класичного реалізму”, що “то був ніякий не реалізм, інші ж, що пізніше назване модернізмом”.

Сьогодні літературознавці намагаються осмислити процес зміни художніх методів, стилів та напрямів в літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. й трактують його чи як продовження критичного (чи, як його ще називають, класичного) реалізму, чи як вушко модернізму (“ранній” модернізм). Проблема хронологічних рамок українського модернізму й критичного реалізму, а також письменників, які називають модерністами чи реалістами, залишається дискусійною.

Літературну діяльність Стефаник починає 1890 року. Тоді в журналі “Народ” був опублікований його допис “Жолудки наших робітних людей й читальні”. Протягом 1890-1897 років він пише свої Перші “образки”, тобто (пісня) ліричні етюди, поезії в прозі, далі переходити до писання реалістичних новел, в які змальовує тяжке економічне становище й безправність селян Галичини, різні побутові трагедії й драми, котрі постають на ґрунті пригнічення, темноти й нужди.

"Джерелом духовних цінностей" назвавши Стефаника Володимир Винниченко.

Загалом слухові образи превалюють у ранній творчости Стефаника. “Музична інструментованість” його новели помітна й на рівні композиційному, й в синтаксичній будові фрази, діалогу (при публікації письменник прагнув це увиразнити навіть графічним розташуванням періодів, речень) й, зрештою, на свої слова. Соціальну стихію у творах Василя Стефаника критики відзначали неодноразово. І коли под таким "соціальним" кутом подивимося на новели Стефаника, то мусимо їхні поставити генетично безпосередній зв'язок його творів із бібліографічним викладом історії.

Така реакція критики зумовлена аж ніяк не лише тематичною злободенністю, зверненням до бурхливої революційної дійсності. Новели Стефаника приваблювали своєю стильовою, мистецькою самобутністю, засвідчували утвердження нової манери листи. Василь Стефаник починав як романтик, хоча в його новелістиці легко знайти й впливи імпресіоністичної поетики, й елементи експресіонізму, й навіть, найбільше, сюрреалізму. Вражальність у його ранніх промовах відчутно превалювала над зображальністю, це був проза психологічна, ритмізована, навіть не зрідка альтерована, із дуже сильним ліричним струменем. Роль сюжету тут дуже незначна, композиція досить хаотична.

Ці ранні новели відбили нетривалий період майже цілковитого прийняття художником своєї неспокійної сучасності як світанку нової щасливої ери. Алі Стефаник був надто прозірливим й чесним митцем, щоб закривати очі на неодномірність дійсності, на драматичне неспівпадання ідеалу й його реального втілення. Роль захопленого критика не могла довго задовольняти письменника. У його новелах починають вібрувати складні конфлікти, трагічні суперечності доби. Життєствердні мотиви усе ж таки продовжують звучати, але й тепер вже художник приймає життя, осмисливши його трагізм, пізнавши велич й ницість, на котрі здатна людина.

Відчуття перехідності своєї доби, неусталеності, фрагментарності не лише побуту, але й і буття було б розвинене у митця надзвичайно сильно. І тому пристрасно, нервово, якщо в раз кидаючись у крайнощі, він шукав можливостей передати незвичайну суспільно-психологічну атмосферу в слові. У критиці годиною лунали нотки подиву із приводу того, що Василь Стефаник постав перед читачем пильним аналітиком й нещадним сатириком. Між тім передумови такої еволюції можна побачити ще в ранніх творах. Його герої — звичайний люд села, біднота, вчорашні борці, революціонери почуваються над своєму часі, на обочині життя, стають зайвими людьми у суспільстві, за утвердження якого смердоті боролися як за втілення найсвітлішої своєї мрії.

1.3. Мета й заподіяння курсової роботи.

Отже, головною метою моєї курсової роботи є доскональне дослідження творчости Василя Стефаника, а разом із тім нову літературну течію, Яка виникла на при кінці ХIХ початку ХХ століття. Бо саме у тому період виникає такий жанр у літературі як психологічна новела, котра висвітлює справжнє буття того години. Нова течія реалізму відкриває очі та високо піднімає голову перед тими всіма перепонами, котрі не дають вільно дихати літературному слову, усіма можливостями перешкоджає тому. Саме у тому період (20 – 30 рокта ХХ століття) ознаменувались великою кількістю страчених людських доль. Велика кількість шанованих митців був репресована, чи ж в гіршому випадку, позбавлена життя. Саме тому, позначка й заподіяння цієї роботи становить зрозуміти ті, що хотіли передати письменники того години своїм нащадкам.

Описуючи лиху годину, понівеченні долі, соціально-культурне становище Василь Стефаник прагнув донести її до читача злиденність просто людського життя, тім самим “давлячи” на психіку своїми, дещо сумними, дещо застережливими чи ж жартівливими описами сьогодення. Тому я спробую зробити аналіз його думи, особливо із психологічної точки зору, та місце творчости Стефаника в українській літературі.

Причину такого ставлення ми вбачаємо в специфіці українського літературного процесу, який формувався не лише под впливом мистецьких віянь Заходу, але в підставі відновлюваної вітчизняної традиції.

Ос-кільки Український реалізм був здебільшого народницьким, “селянським” реалізмом, остільки антинародництво стало важливою засадою модерністів. Прозвучали заклики до оновлення й розширення проблемно-тематичного діапазону, відходу від переважно селянської тематики, характерів, зрештою, мови, лексики. Нарешті, на противагу народницькому реалізмові, модернізм відстоював пріоритет індивідуального над колективним, права особистості, а чи не абстрактні інтереси суспільства, на поталу яким приносилися особисті пориви.

2. Життєвий та творчий шлях Василя Стефаника.

Народився Василь Семенович Стефаник 14 травня 1871р. в з. Русові

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Вертикальне контекст в новелах Томаса Манна
  Міністерство спільного освітнього і професійної освіти РФ Пензенский державний педагогічний
 • Реферат на тему: Гаргантюа і Пантагрюель
  Роман “” є цікавою зразком так званої “народної культури”. У цьому вся романі багато нового і
 • Реферат на тему: Генріх Бьолль
  енрих БЁЛЛЬ (Heinrich BOLL) (21.12.1917-16.07.1985) Генріх Бьолль народився 1917 року у Кельні і
 • Реферат на тему: Генріх Гейне
  народився Дюссельдорфі – на той час у невеликому, тихому місті, розташованому правому березі Рейну.
 • Реферат на тему: Генріх Манн: молоді роки короля Генріха IV
  ***** Видатному німецькому письменнику Генріху Манну в історичної дилогії «Молоді роки короля

Навігація