Реферати українською » Журналистика » Зображального журналістика в районних газетах


Реферат Зображального журналістика в районних газетах


>Зображальнажурналістика врайонних газетах

 


>Вступ

>Засобимасовоїінформації одну годинуявляють собоюосновний фундаментформуваннявнутрішніхідеалів,цінностей,поглядів на життя у світікожноїособистості. ЗдопомогоюЗМІкожна людиназдатнапростежити забудь-якимизмінами, щовідбуваються надсуспільстві,державі, а й уцілому світі.СамеЗМІдають намнебаченоївеличиникількістьінформації, задопомогоюякої людинадізнається пронавколишній світло тазнаходитьвідповіді назапитання, котріхвилюютьїї на даний момент години.

>ЗМІ –це „>очі йвуха”людини у світі.Газети,журнали, радіо тателебачення сталиосновоюнашого життя. Колізапитати простогоперехожого: „Чиможе людина та державаіснувати безЗМІ?”, – товідповідь якщооднозначною, – „Ні!”. Так чипотрібносперечатись прозначимістьданогозасобу вжиттікожноїлюдини й держави вцілому?Вонитворять нелише подивисякожноїлюдини у світі, а і державу.

>Людствозвикло дотерміну „>Засобимасовоїінформації”, не знаючи його мети,призначення таролі у світі. Дана сфералюдськоїдіяльностіще ідонинізалишаєтьсянедослідженою.Самецяосновна проблема й сталаметоюнаписаннянашої роботи.


>Основначастина

>графічний газетаілюстраціязображальний

Газета говоритизі своїмчитачем не лише іздопомогоюдрукованого слова, а і мовоюзоровихобразів (>ілюстрацій).

У наш годинуілюстраціїнерідкотіснять нагазетнихшпальтах текстведутьсамостійнурозмову взорових образах. Частоправдивий йяскравийфотознімокздатнийдати більше, ніж багатосторінок тексту

>Ілюстрації в газетахдоповнюютьзмістматеріалів,даютьможливістьпобачити їхнього з нового, болеевиразного боці.Існуютьілюстрації й яксамостійніжанри увигляді окремихфотографій,нарисів,тематичнихдобірок. Тема й сюжет їхнірозглядаютьсясамостійно, а текствідіграє рольпояснювальногопідпису.

>Оцінкаілюстрацій яктворівмистецтвадужескладна й неможезводитися добудь-яких раз йназавждивстановлених правил,рецептів.Ілюстрації доти чиіншого газетногоматеріалуоцінюються,головним чином,щодовідповідностізмістуматеріалу йформальнихознак —кольору,композиції,технікивиконання.Оцінкацязавждимає бутицілісною,конкретною.Тількизавдякинерозривнійєдностіформи йзмістугазетнаілюстраціявпливає на читачапереконливо таемоційно.

>Фотографіяпояснюєявище болеестисло, арядівипадків болеезрозуміло, ніж текст, уякомурозповідається пронього.Річ утім, щофотографіїдають намготовий образ. Вісьчому часто, взявши до рук газету, читачзосереджуєувагу наілюстраціях --на цьому сильномупсихологічномуелементі.Ілюстраціїзначнорозширюютьмежігазетнихматеріалів.

Неслідзабувати йще про однуобставину. Здопомогоюілюстрацій можнапожвавитигазетністорінки,зробитиполосипривабливішими тазручнішими длячитання.

>Багатоілюстраційспрямовано нарозширення культурного кругозоручитачів.Друкуючифотографії тамалюнкипізнавального характеру, газетасприяютьпоповненню знаньчитачів.Ілюстраціїмаютьчудовіякості —документальність йдостовірність. як йкожнийгазетнийматеріал,ілюстраціямає бутиактуальною. Ті, щоцікавитьсьогодні, завтраможевтратитизначення.

Укожнійілюстраціїважливістьїї ідеї винна бутипідкресленависокоюякістюфотографічного йполіграфічноговиконання. Однакдеякі газета, особливорайонні, частодрукуютьілюстрації неприпустимонизькоїякості.Інодіважкорозібрати, що жнадруковано нафотографії.Розповідаючи продійсність, ймалюнок, йфотографіямають конкретно й точновідображатифакти іподії життя.Слід,однак,підкреслити, щоактуальність тими йточністьїїпередачіще негарантують правильногосприйняттямалюнка чифотографії.Важливаще івиразністьілюстрації.

>Ілюстрація — один зелементів, котріформують образ газета,їїобличчя.Вонаприкрашуєгазетнусторінку. При цьомузавдякисвоїйспецифіці —наочності —ілюстраціясправляєзначнийвплив начитачів.

>Ціособливостігазетноїілюстраціїпояснюють тієї факт, щопоступово вонпосідає все болееважливемісце уномері.Зростаєкількістьілюстрацій шпальтах,урізноманітнюєтьсяїхня форма,підвищується відповідальністьзавдань,виконуваних ними.

>Фотоілюстрація —невід'ємначастина газети.Вонавідіграєрізну роль насторінкахперіодичноїпреси, у томучислі рользасобухудожньо-технічногооформлення,причомуїйвідводитьсяособливемісце. Це обумовленеспецифічністюфотографічногозображення:знімокєвізуальноюкопієюфрагментівдійсності.Некодована,графічноблизька додійсності мовазнімка непростовиділяєфотоілюстраціюсередіншихелементівхудожньо-технічногооформленняперіодичнихвидань - вонще ірозширюєможливостіоформлення. Неменшважливаособливістьфотоілюстрації —швидкістьсприйняттяінформації, котра внійвміщена.Якщо в текстовомуматеріаліоб'єктрозгортається ізкожним рядком й його образвідтворюється усвідомості читачапоступово, товізуальнаінформаціязнімкасприймається практичномиттю.

>Наочність,документальність йшвидкістьпрочитанняфотографій -усіціособливостінаділяютьфотоілюстрацію великоюмагічною силою.Погляд читачазатримується нафотографічнихзнімках.

>Особливостіфотоілюстраційвимагаютьвідповідноговикористання їхнього уперіодичнійпресі.Передовсімнеобхідновраховуватидвоєдину рольілюстрацій у газеті: смердотіформуютьграфічнеобличчявидання тазмістовно йогонаповнюють. Цеосновнеположення уфотоілюструванні. якелементоформлення,фотоілюстраціяпривертаєувагу доматеріалу, щоміститься наполосі, азмістовнаїїнаповненістьзадовольняє потребупізнання чиоцінкиданого факту чиявища. Усукупності тапрактичніймоментальності двохпотоків —привертанняуваги читача тапізнавальноїфункції —полягаєперевагаілюстрацій надтекстовимиелементами.

>Безперечно,можливостіфотознімків йтекстіврозкриватидійсність неможуть бутирівнозначними. СловувластивауніверсальністьМожливостіфотографіїобмежені, вонапоступається слову впонятійно-образній сфері, але йнайбільшповновиявляє своїможливості вконкретно-предметній. Уназванихмежахілюстраціявпливає на читачаефективніше, ніж слово.

Нацюобставинуслідзважити,розробляючи номер газета чи журналу:відповідномаютьплануватися тематика фотопублікацій таїхнємісце наполосі.

якелементхудожньо-технічногооформлення газета,фотоілюстраціявиконує рядфункцій.

>Вонавикористовується якзасібконцентраціїувагичитачів.Завдякипривабливостізнімоквідіграє рользорового центруполоси. Укомпозиційномупланіфотоілюстраціяначебтозамикає насобііншіпублікації таєвихідноюточкою длязнайомствазізмістомматеріалівполоси.

Уостанні рокта упрактиціоформленняперіодичнихвиданьілюстраціїдедалічастішевикористовують якзасіборієнтування.Найбільшпослідовно тауспішнозастосовуютьсяфотознімки якзасіборієнтування в газетах. У журналахцетрапляєтьсязначнорідше.

>Ілюстрації якзасібхудожньогооформленнямаютьвеликезначення уформуванніестетичноїпривабливостігазетнихсторінок.По-перше,ілюстраціївідіграютьактивну роль уконструюванніполоси,виступаючи вкомпозиційнійєдності ізіншимиелементами;завдякизображувальнимматеріаламгазетністорінкинабуваютьвигляду довершеного,гармонійногоцілого.По-друге,художніперевагиперіодичнихвиданьзалежатьтакож відзображальноїдосконалостінадрукованихфотознімків.Обидвамоментиоднакововажливі.Привабливістьоформлення газетиможезнизити яккомпозиційнунезавершеністьїїграфічноїмоделі, то йневиразність фотопублікацій. Вісьчомугазетніоформлювачімають бутипрофесіоналами не лише ізпитаньрозташування наполосіілюстрацій, а іоцінюванняїхньоїякості.

>Слідзазначити, щоілюстрації якелементоформленнямаютьіщеоднезначення: смердотіхарактеризують вид й типперіодичноговидання. Так,молодіжні газета за характеромзображальнихпублікаційвідрізняються від газет,розрахованих наширшуаудиторію. Затією жознакою можназнайтирізницюміжгазетою та журналом.

>УсіпереліченіфункціїрозкриваютьможливостіІлюстрацій.Реалізаціяцихможливостейпередбачає, із одного боці,неформальнийпідхід довиборуматеріалу,боротьбузі штампом; а ізіншого,вмілевикористання їхні якелементаоформленняполоси.

>Основнівимоги доілюстрації:актуальність,правдивість,точність,виразність йзрозумілість.

>Центральноюфігурою врозробціілюстрацій газетає фоторепортер чифотокореспондент газета.Фотоапарат у його руках -->це перо, афотознімок чисеріязнімків —замітка,нарис,стаття; смердотімають бутиповноцінними зазмістом ймайстерновиконаними втехнічномуаспекті.Недосконалаапаратура, зле оснащенафотолабораторія — всеце,звісно,впливає на роботуфотокореспондента. Алі,врешті-решт,якістьвиконаннязалежить від йогомайстерності ірівня культури.Вміннябачити,безперервнийпошук тими,досконаліметодизйомки —запорукауспіху.

>Скільки жфотознімків можнадавати в одномуномері,полосі Наоднійполосі газета формату А 3вміщують, як правило,дві-триілюстрації.Щоправда, наполосі можнадати 4—5знімків, але й лише до тоговипадку,якщо смердоті однетемні. Нацеслідзважати,визначаючиоптимальнуплощу дляілюстрацій у газетногономері.Площа — величинанепостійна йможе,звичайно,змінюватися.Воназалежить від рядумоментів:обсягу газети (>її формату,кількості смуг), анасамперед, — відїї типу, характеру. То вмолодіжних, а тім понад вдитячих,виданняхілюстраціїохоплюютьбільшуплощу, ніж у газетахіншого типу. Тісамеспостерігається,якщопорівнювативечірні таранкові газети.Матеріаливечірніхвиданьмають в основномуінформаційний характер, тому тутчастішез'являютьсясамостійніфоторепортажі, фотозамітки.

>Виходячи іздосвіду,накопиченогонашоюпресою, можнарекомендуватиредакціям газетвідводитиілюстраціям 15%усієїплощі номери газети. Уособливихвипадках йзалежно від типувиданняїї можназбільшувати до 25% .

„>Різновидиілюстрацій утематичнихсторінках газети „>Вільне слово” – „>Чомудрик”, „Будьтездорові!”

>Взявши до рук один зномерів газети „>Вільне слово” насодразузацікавиланазватематичноїсторінки „>Чомудрик”.Виявилось, що „>Чомудрик” –сторінка,присвяченадітямдошкільного йшкільноговіку.Прочитавшиподануінформацію, Яканадрукована у „>Чомудрику”, можнадізнатися багато нового йкорисного. В частности, насзацікавилиілюстрації,розташовані натематичнійсторінці „>Чомудрик”.Одразу жзахотілосяз’ясувати, котрірізновидиілюстраційподані у „>Чомудрику”.

>Першим виглядомілюстрації,який впавши вочі,є фотопортрет.Вінможе бутиіндивідуальним чигруповим.Вадоюбагатьохгазетнихфотопортретів, анадтогрупових,є невеликий план ймаленькійілюстраціїважкороздивитисявиразобличчя,важливідеталізйомкизливаються ізтлом;нерідкотакий фотопортретспотворюєзовнішністьзображених наньому людей. Невипадководосвідченіоформлювачінадаютьперевагуподачі складноплановихфотопортретів,розміщених на двох читрьох колонках.Такіілюстраціїдаютьможливість не лишепоказатизовнішністьлюдини, а іякоюсьміроюрозкритиїї характер.

Миз’ясували, що у „>Чомудрику”найчастішеподанийіндивідуальний фотопортрет,зокремафотопортрети ззображеннямидітейрізноговіку,оскількицедитячасторінка.

Іншимрізновидомілюстрацій у „>Чомудрику”єфотопейзаж –зображеннямісцевості.Фотопейзажєзасобоместетичноговихованнячитачів.

>Наступним виглядомілюстраційєілюстрований портрет.Такий портрет умайстерномувиконанніможе бутивиразнішим, ніжфотографічний.Він добровиділяється нагазетнійсторінці таприкрашаєїї.

>Оформлювачіінодівміщують насторінку портрет,перемальований із фотооригіналу. Алітакий портретпоступаєтьсянамальованому ізнатури.

Уроліілюстрацій у „>Чомудрику”виступаєтакож фотоінтер’єр –це показвнутрішньоговиглядуприміщень.

>Найбільшцікавою тадужекорисною, на форумі нашу думку, для читача газети „>Вільне слово”єтематичнасторінка „Будьтездорові!”.

>Найвиразнішимиілюстраціямицієїсторінки, щозбігаються ізілюстраціямитематичноїсторінки „>Чомудрик”,єфотопортрети, на якічастішезображенілікарі чихворі люди.Фотопортрет тутнайчастішеєіндивідуальним.

>Також однимприсутнімелементомілюстраційсторінки „Будьтездорові!”єфотоплакат. Наньомуздійснюють монтажфотознімка ймалюнка.Знімкивикористовуються длявідтвореннянайважливішихконкретнихелементів плаката,малюнок – длязагальногооформленнятла.

Утематичнійсторінці „Будьтездорові!”присутнітакож фото замальовки.Відзначаючисьособливоюінтонацією,такіпублікаціїє абималюнком ізнатури,обмежуючись показом одного чикількохявищнавколишнього світу.

Натематичнихсторінках „Будьтездорові!”зустрічаютьсятакожтаківидиілюстрацій, як фотоінтер’єр – показвнутрішньоговиглядуприміщень та фотоекстер’єр – показзовнішньоговиглядубудинків.

>Порівнявширізновидиілюстрацій утематичнихсторінках газети „>Вільне слово” – „>Чомудрик” та „Будьтездорові!”, миприйшли довисновку, щодеякірізновидизбігаються, але йкожнатематичнасторінкамає своїпевніособливості йрізновидиілюстраційвикористовуєіндивідуально.

>Порівняльна характеристиказображальнихматеріалів у газетах „>Рівневечірнє”, „Панорама”

>Порівнюючизображальніматеріали у газетах „>Рівневечірнє”, „Панорама”, мипереконалися, що у тому,щоб добропроілюструвати газету,потрібнігарний смак,досвід,уміннявикористовуватиполіграфічнутехніку. Мивизначили, щопотрібнотакожрозуміти заподіянняілюструвати, знатіспецифікуоформлення газетрізнихтипів таособливостірізнихвидівілюстрацій.

У газетах „>Рівневечірнє” та „Панорама”присутнітакізображальніматеріали, як:

Фотозамітка – жанроперативноїфотоінформації профактидійсності.

>Фоторепортаж –це образна документальнаінформація тапубліцистика.

>Йогоспецифіка – показреальнихідей йподій та їхньогооцінкажурналістом.Складність репортажного жанруполягає до того, щотребазумітизнайти й донести її до читача неокреме, анайголовніше із того, щоболить,відчуває йрозумієфотожурналіст.

>Фотокореспонденція – жанр,сутністьякогостановить не скількиповідомлення профактигромадського життя, стількивиявлення їхніпричетності один до одного,осмислення таузагальнення.

Навідміну від фоторепортажуфотокореспонденціяосмислюєрезультатиподій.

>Фотонарис –складається іздекількохприсвячениходнійтеміфотознімків,інодіоб’єднаних з текстом.

>Віннадаєширокіможливості длярозкриття тими, дляосвоєннябудь-якого факту чиподій ізрізнихбоків. Уцих двох газетахвикористовуютьсярізнівидифотонарису,починаючи ізпростоїтематичноїфотодобірки –декількохзнімків,скомпонованих увідповіднійрубриці в одномумісці газетного номери, – до складного,наскрізногофотонарису, колизнімкирозкидані порізнихсторінках газетного номери.

Фото натюрморт (рекламапредметів)використовують у газетах не лише ізметоюреклами, аілюструваннягазетнихматеріалів наекономічні чиінші тими.

>Найпростішимзображальнимматеріалом у газетах „>Рівневечірнє” та „Панорама”є фотопортрет.Фотопортретдаєможливість не лишепоказатизовнішністьлюдини, а іякоюсьміроюрозкритиїї характер.

>Також увищеназваних газетахприсутнітаківидиілюстрацій, як:

>фотоетюд (>вміщуєузагальнений образ) тафотопейзаж (>зображеннямісцевості), котрієзасобамиестетичноговихованнячитачів.

Уроліілюстраційвиступаєтакожкінореклама,окремікінокадри із новихфільмів, фотоінтер’єр – показвнутрішньоговиглядуприміщень, фотоекстер’єр – показзовнішньоговиглядубудинків.

як мибачимо, томайже укожномуномері газети „>Рівневечірнє” наостаннійсторінцізавждиприсутнімєпопулярний видмальованоїілюстрації – карикатура, котрадопомагаєчитачувідволіктись відсприйняттясерйозноїінформації, котраподається у газеті. Карикатура –гострий йдієвийзасібборотьби ізнедоліками.Вона в газетізображується простою йясною,відразу жзрозумілоюкожномучитачу.

Карикатура –цезброясатири,спрямованапротинегативнихявищдійсності.

Неменшцікавимзображальнимматеріалом у газетах „>Рівневечірнє” та „Панорама”є шарж.Шаржналежить досферигумору.Його заподіяння –показатипозитивнихгероїв, людей, котрікористуютьсяповагою. Невипадково шаржназиваєтьсядружнім:вінмаєвикликатидоброзичливуусмішку у читача газети. Тому вшаржі недопускаютьсягрубіперекрученнязовнішніхданих героя, винна бутипорівняльнасхожість із ним.

Узазначених газетахтрапляються йскладніілюстрації –з’єднаннядекількохвидівмалюнків,наприклад,картодіаграмирозміщенняелементівдіаграми намісцевості, накарті, чиз’єднанняфотознімка ймалюнка як удеяких видахдружньогошаржу.

Довідтвореної задопомогоюфотознімка голови героянарису, художникдомальовуєтулуб. Мидослідили, щоперевага такихскладнихілюстраційполягає в более широкомуохопленнідійсностізавдякибагатоманітностіжанрів й вбільшійвиразностізавдякисвоєрідностівідображеннякожним жанромзокрема.

Отже,зробивши характеристику тапорівнявшизображальніматеріали у газетах „>Рівневечірнє” та „Панорама”, мидійшливисновку, щокожнаілюстраціявиступає в газетіпо-різному. Часто вон лишесупроводжуєтекстовийматеріал,кореспонденцію,статтю,нарис. Мипереконались, щорівеньілюстрування газета неможезалежати відкількостінадрукованих унійілюстрацій –важливіїхніякість,вплив на читача.


>Висновки

 

Отже,дослідивши тему „>Зображальнажурналістика урайонних газетах”, миможемозробититаківисновки, щозображальніелементи чиілюстрації –цеобов’язковачастинабудь-якоговидання. Миможемосказати, щодану темудослідити було бважко,оскількираніше вон не бувопрацьована.Щобзробитидослідження, нампотрібно було бвідшукати йпрочитати багаторізноманітноїлітератури, котрастосуваласяданої тими, атакожпорівнюватизображальніматеріали таким газетах, як „>Вільне слово”, „>Рівневечірнє” та „Панорама”.

>Досліджуватизображальніматеріали було бцікаво й мизадоволені результатамисвоєї роботи.Усі ми маємоуявлення, щотакеілюстрації й котріїїрізновидинайчастішезустрічаються урайонних газетах.

Мивпевненоможемосказати, що іздопомогоюілюстраційгазетніполосипожвавлюються,стаютьпривабливішими йзручнішими длячитання.Ілюстраціїполегшуютьсприйняттяматеріалів,посилюютьїхнюпереконливість таемоційність. Задопомогоюдослідження мивиявилитакож міткуілюстрацій –це нелишерозважати, а івпливати начитачів.

>Хочемосказати, щодослідження проводилосядосить активно танаполегливо. Намдужесподобалосьдосліджувати тему „>Зображальнажурналістика урайонних газетах”.

>Написавши роботу, ми стали болееобізнаними у сферіжурналістики та маємонеабиякеуявлення проілюстрації тарозташування їхні нагазетнихсторінках.


Списоквикористаноїлітератури

 

1.Іванов В.Ф.Технікаоформлення газета: Курслекцій. – До.:Т-во „Знання”,КОО, 2000.

2. Шаповал Ю.Г.Изображальная журналістика. – Львів: „>Вища школа”, 1988.

3. Балаш А.В. Техніка оформлення газетної смуги. – 2-ге вид.,испр. ідоп. – Мінськ: Вид-во БДУ, 1977. – З. 83-97.

4. ГуревичС.М. Оформлення й випуск районної газети. – М.: Книжка, 1969. – З. 52-61.

5.Графічнеоформлення йвипуск газети:Методичнівказівки длястудентівф-тівжурналістики. – До.:КДУ, 1982. – З. 29-31.

6. Оформлення періодичних видань /Під ред. О.П. Кисельова. – М.: Вид-воМоск. ун-ту, 1988. – З. 69-79.

7. ПоповГ.В., ГуревичС.М. Виробництво й газети:Учеб. посібник для студентів спец. „Журналістика”. – 2-ге вид., перераб. – М.: Вищу школу, 1977. – З. 160-169.

8. ПоповГ.В., ГуревичС.М. Виробництво й газети:Учеб. -метод. посібник. – 3-тє вид.,испр. – М.: Вид-воМоск. ун-ту, 1977. – З. 44-46.

9. ПрокопенкоІ.В.,Гутянська О.В.Технікагазетної справ:Практикум. – До.:Вища школа:Вид-во приКиїв.ун-ті, 1989. – З. 91-93.

10. Галкін С.І. Оформлення газети й журналу: від елемента до системи: Загальне і особливе вхудожественно-техническом конструюванні періодичних видань. – М.: Вид-воМоск. ун-ту, 1984. – З. 51-58.

11. Толкачов Є.В. Про технічному оформленні газети: Нотатки випускаючого. – М.: Мистецтво, 1956. – З. 9-14.

12.Ципанов О.В. Режисура газетного номери. – М.: Думка, 1968. –С.134-141.

13.ЦипленковК.М. Обличчя газети. – М.:Моск. робочий, 1968. – З. 66-72.

14. Ковтун В.Ф., Циганов О.В. Максимум виразності. – М.: Рад. Росія, 1972. – З. 66-78.

15.ЧичикинаН.Д. Оформлення газети. – Ростовн/Д.: Вид-во Зростання. ун-ту, 1966. – З. 13-17.


Схожі реферати:

Навігація