Реферати українською » Журналистика » Радіо в сістемі засобів масової комунікації, Вплив радіопередач на Різні Соціальні групи слухачів


Реферат Радіо в сістемі засобів масової комунікації, Вплив радіопередач на Різні Соціальні групи слухачів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Сумськийдержавнийуніверситет

>Радіо всистемізасобівмасовоїкомунікації,впливрадіопередач нарізнісоціальнігрупислухачів


>Вступ

>Масовакомунікаціязначноюміроюопосередковуєфункціонування Сучасноїсимволічної культури,певним чиномїїдиференціюючи,повідомляючиїйособливіпринципи тазразкивзаємодіїзначень тазнаків,цінностей тасимволів,припускаючиіснуваннядоситьрізних за складомтекстів, котрізнаходятьсяміж собою вдоситьзаплутанихвідносинахпаралельногоіснування. Алі, все-таки, ЗМІєневід’ємнимчинникомсучасноголюдськогоіснуваннявзагалі та культуризокрема.Масовакомунікація не лишеувійшла влюдське сус-пільство,зайнявшидоситьзначнемісце вструктурі культури, але й іпризвела доти шляхурозвиткусуспільства,якийвідбувається йсьогодні.

Урізнихсуспільних системрізний йнабірзасобів,каналів йметодів духовноговпливу насвідомість особини.Будь-яке сус-пільствостворюєвідповідніорганізації,служби йцентри.З'являютьсяспеціальніканали, по якіціннісні установкиможуть бутидонесені до широкого коларецепієнтів.Вибір їхньогозалежить від мети,спрямованості тасутісуспільноговиховання. Алі,безсумнівно,найбільшоперативним,дохідливим йдійовим каналомформуваннягромадської думи (як фундаменту духовноговпливу насвідомість мас)є системазасобівмасовоїінформації -преса,телебачення, радіо,новівидиаудіовізуальнихкомунікацій тощо.

>Актуальністьрозглядуваної тимиполягає у бо радіоявляється одним знайважливішихфундаментаторівкомунікації всучасномупостіндустрійномусуспільстві.Якщо говорити простратегіюінформаційноговпливурадіомовлення, то можнаскластитакийланцюжок,визначившимісцерадіопрограми якоднієї зскладовихзасобівмасовоїкомунікації:цільовааудиторія – позначка – видвпливу –спосібвиконання –засібмасовоїкомунікаціїЗМК – годинувпливу нареципієнта.

>Метоюдослідженняєвизначенняролі тазначеннявпливу радіопростору, нарізнісоціальнігрупи. Аоб’єктомдослідженняєсаме радіо всистемізасобівмасовоїкомунікації, предметдослідження –теоретичніджерела,тобтоефірний годину.

>Враховуючи мітку таоб’єктдослідження булипоставленінаступні заподіяння:

-окреслити роль тазначеннявпливузасобівмасовоїкомунікації усучасному світі;

-заглибитися доісторіїрадіомовлення в Україні тапрослідкувати за йогорозвитком,зробившипевнийаналіз;

-визначитиосновніможливостівпливурадіопередач наспоживачівінформації,розглянувши на конкретномуприкладірадіостанції “ЛюксФМ”.

>Методидослідженняполягають воцінціосновнихнапрямківвпливуінформації нарозвитоксуспільства, їхнінаслідків, характерусприйняттясуспільствомцихзмін задопомогоюаналітичного тасинтетичногометодів. Ос-кільки предметоманалізує діяльністьмас-медіа,спрямована наформуванняпостіндустрійногосуспільства в Україні,тобто на усісфери життяукраїнськогосуспільства, вроботівикористаніметоди системного тафункціональногоаналізу, котрінадаютьзмогувиявитиефективністьдіяльностімас-медіа (>радіомовлення),спрямовану наформуваннягромадянськогосуспільства,показатидосягнення таперспективирозвитку уцій сферіЗМК.


1.Засобимасовоїінформації. Роль тазначення длясуспільства

Усучасномуінформаційномусуспільствіз’явивсямогутнійзасібформуванняспеціальнихвпливів, котріреалізуються іздопомогоюзасобівмасовоїінформації.Людина, щоживе вштучномуінформаційномуполі,одержуєсвіжуінформацію із всіхкінцівпланети, але й лише ту, Яканадаєтьсяїйпресою,радіопередачами, ізекранівтелевізорів. У такомувипадку,повсякденнознаходячись у світівідірваних відреальностісимволів, людинаможейтинавітьпротисвоїхвласнихінтересів.Реальність при цьомувідходить назадній план йвідіграєпідлеглу роль. У цьомусенсі людина неєвільною.

>Засобимасовоїкомунікаціїформують “>масову”людинунашого години. У тієї ж годину смердотіроз’єднують людей,витісняютьтрадиційнібезпосередніконтакти,заміняючи їхньоготелебаченням йкомп’ютерами.Одночаснепоширеннясуперечливихвзаємовиключнихсудженьутруднюєадекватнуорієнтацію,породжуєбайдужність йапатію,провокуєнекритичність,формуєвиникненнясоціальноїдезорієнтації:сильнішевраження лагодити неаргументованийаналіз, аенергійне,упевнене, нехай йбездоказове,твердження.Сприйняттяформується некнижковою, якраніше, аекранноюкультурою. На цьомутлівідзначаєтьсязниженняздатностілюдини доконцентраціїуваги.

“>Масову”людинуформуютьімпульсивною,мінливою,здатноюлише довідноснокороткостроковихпрограм дії.Вона частовіддаєперевагуілюзіям переддійсністю. “>Масова” людина,спрощена,усереднена,маєпідвищенунавіюваність –стає тімбажанимоб’єктом,свідомістьякоговиявляєтьсянаскрізьструктурованоюнебагатьма, але йнаполегливовпроваджуваними внеїтвердженнями.Ціформуливпливу,нескінченнотранслюючисьзасобамиінформації,утворюютьвизначенумережу ізкеруючих думок,установлень,обмежень, щорегламентує йвизначаєреакціїлюдини,їїоцінки й, укінцевомурахунку,поведінку.

На думкувітчизняних йзакордоннихфахівцівпсихологічнийвплив можнаподілити натаківиди: -інформаційно-психологічний,

-психогенний,

-психоаналітичний,

-нейро-лінгвистичний,

-психотропний,

-психотропний.

>Авторивважають, щобазовими методамиспеціальноговпливуєпереконання йнавіювання.Переконання, щоспеціальноформуєтьсязасобамимасовоїінформації,звернене довласного критичногосприйняттядійсності.

>Вономаєвласніалгоритмивпливу: -логікапереконання винна бутидоступноюінтелектуоб’єктавпливу;

-переконаннянеобхідноздійснювати,спираючись нафакти,відоміоб’єкту;

-переконуючаінформація виннаміститиузагальнюючіпропозиції;

-переконанняповиннеміститилогічнонесуперечливіконструкти;

-факти, щоповідомляються,повинні бутивідповідним чиномемоційнопофарбовані.

>Навіювання,навпаки,спрямовано насуб’єктів, що некритичносприймаютьінформацію.Йогоособливостямиє: -цілеспрямованість йплановістьзастосування;

-конкретністьвизначенняоб’єктанавіювання (>селективнийвплив навизначенігрупи населення, щовраховуєосновнісоціально-психологічні,національні ііншіособливостіцих груп);

-некритичнесприйняттяінформаціїоб’єктомнавіювання (>навіюваннязасновано наефектісприйняттяпереданоїінформацію якінструкції до дії безїїлогічногоаналізу);

-визначеність,конкретністьповедінки, щоініціюється (>об’єктунеобхіднодатиінструкціющодоздійсненняконкретних йогореакцій йвчинків, щовідповідаютьметівпливу).

>Існує багатотелепрограм,радіопередач ,медіа-текстів, щовміщуютьпізнавальнуінформацію,розкриваютьмоделіморальноїповедінки.Оволодіння такоюінформацієюмаєвеликевиховнезначення дляформуванняособистостімолодоїлюдини.Отриманнянауковообгрунтованих знань прорізнісфери життясприяєрозвиткусвітоглядуучнів,задоволеннюїхніхпізнавальних потреб й разом із тімвідволікаєїхнюувагу відінформації, щоприваблива лише заформою, але й немаєпізнавальногозначення.

>Масово-інформаційнийпотік, як й особа,функціонують упевномусоціальномусередовищі, девирішальнимиєвиробничівідносини.Вонивпливають не так налюдину, але й і на усіскладовічастини феномена,якимємасово-інформаційнийпотік.

>Соціальнийзмістпреси,телебачення,радіомовлення ііншихзасобівмасовоїінформації не лише прямоформуєгромадську думку, але й ісправляє великийвплив як наіншікомпоненти потоку, то й насоціальнудійсність.Уся системаЗМІ -цезасібздійсненняєдиногопроцесупоширенняідей,вчень,теорій,суспільнезначущоїінформації,вихованнясоціальнихпочуттів,звичок.

>Критеріємвизначеннябудь-якоїсистеми служитинаявність рядуістотнихознак,властивихсамеданійсистемі. Системазасобівмасовоїінформації –цеєдністьвідповіднихкомпонентів, котрівиникають врізніісторичніперіоди (>спочаткупреса,потімкіно й радіо, й,нарешті,телебачення).

>Рівеньдовіри населення України дозасобівмасовоїінформації.Лідируєтелебачення –йомудовіряють 64%респондентів. На іншомумісці –радіомовлення – 61%;пресідовіряють – 56%. як видно,пресідовіряють менше, ніжіншимзасобаммасовоїкомунікації.

Отже,засобимасовоїінформаціїмають великийманіпулятивнийвплив нарозвитоклюдини, упершучергу –масової.Становленняінформаційногосуспільства,геополітичніперетворення тапроцеси глобалізацію, кризунаціональних держав йдеполітизація глобального світу,маніпуляції із системамизнаків,образів,смислів длявирішення тихий чиіншихсоціальних проблем,можливостіприхованоговпливу напідсвідомістьокремо взятогоіндивідуума й масштабногоманіпулюваннясуспільноюсвідомістюактуалізуютьз’ясуванняролізасобівмасовоїкомунікації всучасномусуспільстві,визнанняновоїформипротистояння йпротидій –не-конвенціональнихінформаційно-психологічнихвійн.

1.1 Історіявиникнення тарозвитокрадіомовлення в Україні

 

>Першиметапомвиникнення радіо в Україні було б 16 листопаду 1924 року вХаркові (>тодішнійстолиці УРСР)відбуваласьперша передача Українського радіо. Нажовтні1934 року, взв’язку ізпереведеннямстолиці України ізХаркова уКиївствореноРеспубліканськийрадіокомітет.Пізніше, уже у 1939 р., 1 лютоговідбувся вушкотелевізійногомовлення уКиєві наоснові “>механічного ТБ” (“дискНіпкова”) зстудії,обладнаної вБудинку Українського радіо.

>Наступнимкрокомрозвиткурадіопростору був 1946рік, 28червняутворенаЄвропейська організаціярадіомовлення йтелебачення (>ОІРТ) -першаміжнародна організаціяелектроннихЗМІ.Цього ж року у складувійшла Україна. А 1955 р., 1травнявведення вдіюХарківськоїстудіїтелебачення (>другої в Україні).Ріквиходу Першого номера газети “ГоворитиКиїв” (>нині “Говорити йпоказує Україна” -офіційневиданнятелерадіопрограмДержтелерадіо України)припадає налютий1957 року

Українське радіорозпочалоіномовленняанглійською мовою.НиніВсесвітня служба “>Радіо Україна” Ведепередачі длязарубіжнихслухачів 50країн російською,англійською,німецькою тарумунськоюмовамизагальнимобсягом понад 30 часів надобу.СтвореноРеспубліканськийбудинокрадіомовлення йзвукозапису (>Київ).

У 1990році 5грудняДержтелерадіо України бачилопосвідчення № 1 прореєстраціюпершої в Українінедержавноїтелекомпанії (учредитель -творчо-виробничеоб’єднання “>ТБ-Старт”). До 22 лютого 1994 року (>дативступу вдію Закону України “Протелебачення йрадіомовлення”)Держтелерадіо й йогообласніпідрозділи бачилиблизькодвохсотреєстраційнихпосвідчень на праводіяльності в сферітелебачення й радіомовленнянедержавнимтелерадіокомпаніям (>студіям,редакціям).ДаліВерховна Рада Україниприйняла Закон “Протелебачення йрадіомовлення” 21грудня 1993 року,

16 листопаду 1994ріку в зв'язку із70-річчям початкурадіомовлення в Україні (1924 р.) Указом Президента Українивстановленопрофесійне свято - Деньпрацівників радіо,телебачення й зв'язку. А уже 1995 року, 3 январявийшов указ президента України “Провдосконаленняуправліннядержавнимтелебаченням йрадіомовленням України”. НимствореноДержавнийкомітеттелебачення йрадіомовлення України (>Держтелерадіо України) -повноважний органуправліннядержавнимтелебаченням йрадіомовленням України. Навиконання Указу ПрезидентаКабінет міністрів України набазіліквідованоїДержтелерадіокомпаніїстворивНаціональнутелекомпанію України йНаціональнурадіокомпанію України,Київську йСевастопольськудержавнірегіональні таобласнітелерадіокомпанії,підпорядкувавши їхніДержтелерадіо України.Потім, 15грудня1999року,: указ президента України “Прозміни уструктурі центральнихорганіввиконавчої влади” -створеноДержавнийкомітетінформаційної політики,телебачення йрадіомовлення України - набазіДержавногокомітетуінформаційної політики України таДержавногокомітету України потелебаченню йрадіомовленню.

2000, 25 июля: указ президента України “ПроДержавнийкомітетінформаційної політикителебачення йрадіомовлення” –затвердженоПоложення проДержавнийкомітетінформаційної політики,телебачення йрадіомовлення.

2003, 31 января: указ президента України “ПроперейменуванняДержавногокомітетуінформаційної політики,телебачення йрадіомовлення України” – уДержавнийкомітеттелебачення йрадіомовлення України.

2004, 1 января:Національною радою України ізпитаньтелебачення йрадіомовленнязареєстровано 1100телерадіоорганізацій всіх формвласності, із які 30 –державних.

Отже,саме задопомогоюрозвитку тапоширеннюмас-медіасередрізнихкатегорій населенняпропагуютьсяпевніціннісні установки,світоглядністереотипи тамоделіповедінки,внаслідок чогоспільнісмаки йформи “культурногоспоживання”поширюються яксередпривілейованих, то ймалозабезпеченихкатегорій населення. якбачимо радіо, якуєскладовоючастиноюЗМК, активноувійшло у нашесучасне життя, ікористуєтьсянеабиякоюпопулярністю танабуває всебільшихобеотів. Це особливо видно покількостіприйнятих законів,указів такількостізараестрованихтелерадіоорганізацій.Національною радою України ізпитаньтелебачення йрадіомовлення доєдиногореєстру внесеноблизько 800телерадіоорганізацій, із якілише 28єдержавними.

1.2Світовітенденціїрозвиткурадіомовлення

>радіомовленнясоціальниймасовийінформація

>Радіоіснує убагатьохкраїнах світу танабуваєсвоєпопулярності.Навітьпопринашогобажання мивимушенінав’язливослухати, ті що нампропонують уефірі,бо радіосупроводжує насусюди: утранспорті, нароботі,навчанні,вдома –звучить йсприймається у фоновомурежимі тадіє напідсвідомістьрізнихверствнселення.Розглянемосвітовітенденціїрозвиткурадіомовлення.

>ВатиканськеРадіовідкрите у 1931році, после двох роківбудівництва (подкерівництвомГуль'єльмоМарконі). Українськіпрограми вефірі із 1939 року.Передаючий центр вСанта-Марія-ді-Галерія, ізякого ідосіведетьсямовлення,відкритий ужовтні 1957 року. Наступного дня штатспівпрацівниківрадіостанціїскладаєблизько 400 Чоловік. На короткиххвиляхмовленняведеться 35мовами.

>Всесвітня службаБі-Бі-Сізаснована 18жовтня 1922 року.Передачі на короткиххвилях дляаудиторії за кордоном (>Empire Service)розпочались 11 листопаду 1927 року. Українськіпрограми вефірі із 1червня 1992 року.Бі-Бі-Сімаєсвоє бюро істудії вКиєві.Заразмовленняведеться 33мовами світу.

>МіжнароднеІталійськеРадіо. У 1930роціГульєльмоМарконіособистопрацював над проектомвстановлення урозташованійнеподалік Римумісцевості ПратоСмеральдо Першого на територїІталіїкороткохвильовогопередавача. Черезчотири рокта відразу буливстановленіще двапередавачі, що дозволилорозпочатирегулярнутрансляцію передач длякраїнПівнічної Америки. У 1938році,завдякивстановленню шести новихпередавачів, був завершено організаціякороткохвильовогоРадіоцентру в ПратоСмеральдо (>передачізвідти велися до 1жовтня 2007 року).ПіслявступуІталії увійнутрансляція передач на короткиххвилях бувприпинена згідно догоди проперемир'я,підписаної союзниками 8вересня 1943 року. Однак уже 3вересня 1946 рокурозпочавсяперіодпоступовогопоновленняміжнароднихрадіопередач.Першимивийшли доефірупередачііталійською,іспанською,португальською,французькою таанглійськоюмовами. новини російською мовоювийшли вефір 5жовтня 1950 року. 1жовтня 2007 рокутрансляції на короткиххвилях булискасовані.Остання передача тут чи тут.

ГолосБіблії.Радіостанціязаснована Дж.Отісом у 1979році подназвою “ГолосНадії",мовлення велосяздебільшого із територїЛівану.Пізнішестанціяотрималановуназву -HighAdventureMinistries, а 2002році -Bible VoiceBroadcasting Network. На короткиххвиляхмовленняведетьсяблизько 30мовами.

>МіжнароднеКанадськеРадіо. У 1942році бувстворенийміжнароднийвідділКанадськоїМовноїКорпорації.Першатестова передачавийшла доефіру 25грудня 1944 року. У 1950роцімовленнявелося уже 16мовами.Передачі російською мовою вефірі ізвересня 1952 року. Своюсучаснуназву (>Radio Canada International)станціяотримала у 1972році. У 2001роціобсягукраїнськогомовлення бувзменшений,зникло багатотематичних передач, а 30 листопаду 2004 року булиприпиненікороткохвильовітрансляції (>знову вефірі із 25березня 2007).ЗаразRCI Ведемовлення 9мовами.

>Німецькахвиля.РегулярнікороткохвильовіпрограмиіномовленняНімеччини подназвою “>Weltrundfunksender”розпочались 26серпня 1929 року.Сучасна “>Німецькахвиля”німецькою мовоювпершевийшла вефір 3травня 1953 року. Програмиіншимимовами вефірі ізжовтня 1954 року. У 1962роцірозпочалисьпередачібагатьмасхідноєвропейськимимовами (>російською,польською,чеською таін.). З 1953 до 2003 рокустанціязнаходилась до Кельна. Українська службазаснована 27березня 2000 року.Заразпередачіведуться 31 мовою (у томучислі 19мовами на короткиххвилях).

>ПольськеРадіо дляЗакордону.Передачірозпочались у 1936році. Українськаредакція працює із 1992 року. З 29жовтня 2006 рокурадіостанціяретранслює своїпрограми лише черезпередавачі за межамиПольщі.Сучаснуназву (“>ПольськеРадіо дляЗакордону”)станціяотримала 2007-го року.Заразмовленняведеться 7мовами.

>Всесвітня службаРадіоРумунія.Експериментальніпередачі ізРумуніїіноземнимимовамирозпочались у 1927році.Першінерегулярніпередачі російською мовоювиходили вефірпідчасДругоїСвітовоїВійни.Здебільшого смердоті маліпропагандистський характер.Регулярніукраїномовніпрограми вефірі із 25вересня 1994 року.Заразмовленняведеться 12мовами.

“Голос Америки”впершевийшов доефіру 24 лютого 1942 рокунімецькою мовою черезпередавачіБі-Бі-Сі.Передачі дляслухачів в Україні вефірі із 1949 року. Заостанні 5 роківобсягмовлення російськоюзменшився із 2 часів до 30хвилин надобу,тобто на чотири рази.Заразмовленняведеться 45мовами.

Голос Анд. “Деньнародження”радіостанції - 25грудня 1931 року.ЗаснувавстанціюпроповідникКларенсУеслей Джонс.НазваНСJB скидатися від ">HoyChristo JesusBendice" (">СьогодніІсусХрістосблагословляє").Точна дата початкумовлення російськоюневідома, але й в1970-і роктатакіпередачі уже були. Довгий годину їхніготувавАндрійРалєк. 1травня 1999 року (у зв'язку ізфінансовимитруднощами)відділмовлення на країниколишнього СРСРпереїхав домістаБарнтруп (>Німеччина).

>Радіо Будапешт.ПершапрограмаУгорськогоРадіо длязакордонноїаудиторіївийшла доефіру в 1934році. У 1949роціпочинаєтьсяісторія ">Радіо Будапешт" до тоговигляді, вякому воно тапроіснувалонаступні 58 років. Українськаредакціязаснована 1994-гороці. У 2002концепціяіномовлення бувзмінена,знов буливідкритіслужбимовленняфранцузькою,італійською таіспанською;натомість, за годинупередачірумунською,сербською,словацькою,хорватською та російськоюмовами булискасовані.Остання передача російською мовоювийшла доефіру 17грудня 2002 року. 30червня 2007 булискасованітрансляціїіноземнимимовами й тепер на короткиххвиляхретранслюєтьсялише1-апрограмаУгорськогоРадіоKossuthRadio.

>Всесвітня службаРадіо Україна. Програми длядіаспорирозпочались у 1950році.Заразмовленняведеться 4мовами,окрім українськоїце:англійська (із 1952),німецька (із 1966) тарумунська (із 1970).

>ТрансСвітовеРадіо - Україна (тоді подназвою “ГолосТанжеру”)впершевийшло доефіру 22 лютого 1954 року черезпередавач в Марокко із передачамианглійською таіспанськоюмовами. Своюсучаснуназвурадіостанціяотримала в 1960році послепереїзду до Монте-Карло (Монако).Перша передачаТрансСвітовогоРадіо російською мовою (“ЧерезБіблію до Бога”)вийшла доефіру 30березня 1992 року черезпередавач у Монте-Карло.Спочаткупередачізаписувались встудіїТрансСвітовогоРадіо у м. Брест (>Білорусь), а із лютого 1993 року - уКиєві (комплекс церкви “>БудинокЄвангелія”). Звересня 1999 рокуредакціязнаходиться заадресою:вул.Хорольська, 30.ЗаразTWR Ведемовленняблизько 180мовами тадіалектами світу.

Отже, радіо всистемізасобівмасовоїінформаціїзаймаєодне ізважливих місць у світі.Радіомережапоширюється і активнорозвивається.З'являються все понадприхильників,бо навідміну відтелебачення, яку мисприймаємо уаудіовізуальномурежимі, радіо –даєможливістьпомислити,продумати,передбачити,представити у той чиіншуситуацію,осмислити слова, котріподаються ізрадіопередач.

1.3Українськийрадіопростор

>Світовийінформаційнийвибухспричинив переворотусуспільнійсвідомості,примусив по-новомумислити,шукатиновіпідходи у всіх сферахсуспільного життя.Самепоняттяінформаційногосуспільства немаєзагальноприйнятоїточної йвсеохопноїдефініції. Уінформаційномусуспільствіновийімпульс йновіякостіотримує всю системумасовоїкомунікації, анадто тачастинасоціальноїінформації, Яка входити у склад таохоплюєсвітоглядну,духовну,естетичну,публіцистичну,побутовуінформацію тощо.Безумовно ж,базовим урозуміннімасовоїкомунікаціїєінформаційнийпростір, вякому вонреалізується,живе тарозвивається.

>Отож, колийдеться проінформаційне поліконкретної держави (акожна держава йогомає), то йогомежіототожнюються ізїї кордонами,охоплюючинаціональнітериторію,акваторію йповітрянийпростір.Саме уцих сферахдіютьзасобиінформації, котрі іінформують,тобтоповідомляють,зображають,складають про щосьуявлення. Українське радіо тамосковське про одну й ту жподіюнерідкорозповідаютьпо-різному. Нідивуватися із цого, ані тім понадобурюватисяцим не варто: Українськийрадіопростормаєвиражатиінтереси української держави,московське ж –російської, а смердоті, яквідомо, незбігаються. А віддивуватися таобурюватися тім, щочужоземнийінформаторвикористовує нашнаціональнийінформаційнийпростір вінтересахсвоє; держави, варто йпотрібно.

>Важливо,щоб наукраїнському радіо звучало понадмузикинаціональною мовою. Алісьогодні становищеетеруєневтішним.Розвиватисязаважаєросійська пісня,якоюряснієрадіопростіркраїни.У з статтею 9 Закону України “Протелебачення йрадіомовлення”мовиться, що “>телерадіоорганізаціїведутьмовленнядержавною мовою”. Цеправильнетвердженнявластивеполітицібудь-якійдемократичній стране.Далічитаємо, “>Мовлення напевні реґіониможездійснюватисятакож мовоюнаціональнихменшин, що компактнопроживають наданій територї”. Іцеєважливимелементом уфункціонуванні закону, але йпотрібнозважите тих, що мованаціональнихменшин не виннавитісняти ізрадіоетерудержавну, якце тепервідбувається врадіопросторі України,зокремаїїстолиці.

Урізний годину доби репертуар на радіовідтворюютьсяпо-різному.Щобоб’єктивнішепростежитивикористанняукраїномовної пісня ветері,потрібнодослідитизначнобільшийвідтинок години. Та колипротягом 100хвилинрезультатидослідженняєневтішними то,цілкомімовірно, що такими смердоті будуть іпротягом доби.

Кожнарадіостанціявибираєсвій форматмузики. Усучасномуефірі репертуарвідповідаємузичнимвподобанням персоналу. Це неєоб’єктивноюротацією.Радіостанція винназадовольнятимузичнісмакиусієїаудиторії.

Дляаналізуротації українськоїмузикипрослуханокиївськірадіостанціїпротягомперіоду із 5 до 6березня 2008 року.Визначенокількість пісень за 100хвилинефірного години. Так, наРадіо “>Шарманка” (104.0 FM) з 10запропонованихкомпозиційлише 1 був російською . Незрозуміло,чимросійська попса, котраотрималабільшучастинуефірного години,краща зачарівний голос українськоїспівачки Lama.Протягомдосліджуваного години 60%відведеноросійській пісня,іноземнійнадали 30%, аукраїнській –лише 10%.Результатидослідження на радіо “>Шарманка”єневтішними дляукраїнського слухача.

>Іншакиївськарадіостанція “LoveRadio” (92.8 FM)випустила вефір за 100хвилин 14 пісень. 10 із них пролуналоіноземною мовою,російською та російською – по 2 пісня. Тутспостерігаємопевний паритетміжмузикою тихиймов,якиминайбільшпослуговуються в Україні. Цеоб’єктивно із боцікерівництва “LoveRadio”.Вонирозумнорозподілили порядоквідтвореннякомпозиційрізнимимовами. З українськоїестради радіозапропонувалопослухатигурти “Друга ріка” й “>Танок На майдані Конго”.

На радіо “>Промінь” ( 105.0 FM)показникукраїномовноїмузикиєнайвищимсереддосліджуванихрадіостанцій.Кількістькомпозиційнаціональною мовою завизначенийвідтинок годинистановила 80%.Окрім цого, радіо “>Промінь”характеризується такимиособливостями, щоєдужеважливими длярозвиткуукраїнськогорадіопростору , як:

-справжняукраїнська моваведучих,чіткадикція;

-різноманітний Український репертуар (>етнічна,автентичнамузика таін.);

>чималоінструментальноїмузики;

-робиться короткаанотація до шкірноговиконавця, щоє задля слухача.

>Радіо “>NRJ” ( 104.6 FM), якувиниклонавесні 2008 року наподобуоднойменногоєвропейського радіо, якухарактеризуєтьсяротацієюлише 100%хітів. Так, воно тасправдікористуєтьсяпопулярністюсередрізноїаудиторії,протеукраїнськамузика вньому яктакоїпопулярностіще ненабула.Протягомдосліджуваного години, з 18запропонованих пісеньукраїнськійестрадівідведено 4,лише 2 із них –державною мовою. Церезультати за 100хвилинефіруранкового години.Увечері,протягом 2 часів,Радіо “>NRJ” ( 104.6 FM)вмикаєукраїнськумузику, до тогочислі іукраїномовну. Алі цогозамало.

“>Радіо 5” (92.4 FM) –цеукраїнськенародне радіо,тобто радіо для народу”. Уголовнихтезах наофіційномусайті вІнтернеті написано, що „>співвідношеннямузичногоматеріалу – 60 %українськамузика, 40% –музикакраїнближньогозарубіжжя”.Натомість придослідженніотриманозовсіміншірезультати,навіть несхожі знаведеними. Завизначений годину, на “>Радіо 5” пролунало 15композицій, 4 із них – пісня українськоїестради. Алізновулише 2національною мовою. Тут відсотокукраїномовноїмузикистановитьлише 25%.Відмінність відвищеподаної статистикивідчутна.

>Крімдосліджуванихрадіостанцій,функціонують ітакі, в якіповністюукраїномовнамузика.Прикладом цогоє “>Молоде радіо”,радіостудія Києва, щоз’явилася у столичномурадіоетері уквітні 2005 року.Зараз “>Молоде радіо”транслюється наофіційномусайті вІнтернеті та на ультракороткиххвилях (>УКХ)столиці начастоті 69.68 FM.Їх формат: 24години надобу – нашамузика.Молодьвітаєтакий проект. Нафорумі “Молодого радіо”читаємо: „>Щойнопочаласлухати, Меніподобається. Ну хоч щось 100% російською ...”, “Япідтримую 100%українськомовноїмузики. Тактримати!”. Такпишесвідома молодь, Якарозумієважливістьширшогофункціонування українськоїмови та і української пісня на радіо. “>Молоде радіо” –єдинарадіостанція, наякіймайжецілодобово можнаслухати лишеукраїнськумузику. Минамагаємося непростозадовольнитипопитслухачів наукраїнськумузику, а ізапропонуватиїмцікаві таякісні піснямолодихвиконавців, які смердоті непочують нажоднійіншійхвилі” .

>Функціонування такихрадіостанцій неєефективним ізфінансового боцікерівництва.Вони уже “>розорились уреалі через100%україномовність”. Влада повсій Україні непідтримує радіо такого формату.Лишеодиницітранслюють 100%українськумузику. Це “>Молоде радіо” (м.Київ), “>УХ радіо” (м. Тернополі) таінші.

Насьогодні становищеукраїномовноїмузики на радіоєневтішним. І доти жпереважаємовлення мовоюнаціональнихменшин,зокремаросійською.Загальний відсоток українськоїмузики надосліджуванихрадіостанціяхстановить 35%.

Ценизькийпоказник. Для нормальногорозвитку тарозширення сферфункціонування українськоїмови та українськоїмузикипотрібнозбільшитиротаціюнашоїмузики до 50%.

1.4Радіо “ЛюксФМ”

>Радіо “ЛюксFM”(103.1 FM), щокористуєтьсяпопулярністюсередмолоді,виділяє 40%ефірного годиниукраїнськіймузиці. Заданииминашогодослідженняпротягом 100хвилин пролунало 12 пісень.Хоч 5 із нихвиконувализірки українськоїестради,проте не російською мовою. Ззапропонованих пісеньТіни Кароль,Вєрки Сердючки,ТаїсіїПовалій,ІриниБілик таГайтани,лишетемношкіраукраїнкаспіваланаціональною мовою.Результатидослідженняєневтішними.

>Запропонуємо спектрдеякихрадіопередач, щотранслюються вефірі даного радіо.

-Повнийпідйом.Ранковий заряденергіїслухачі Люкс FMотримують упрограмі “>Повнийпідйом”! “Вишньова20-ка”щотижневийхіт-парадсучасних пісень.

- Формула Люкс.Кожногобуднього дня усібажаючіможутьпривітатисвоїхдрузів,співробітників,рідних й простознайомих вефіріРадіо Люкс FM впрограмі “Формула Люкс”.

-Вишневий Джем.Щовечора убудні,слухачі ЛюксФмможутьнасолоджуватисьпідбіркоюкращоїтанцювальноїмузикимайстернозміксованої вдіджейськиймікс.

-ВечірнійДзвін.Щобудня про 19 рік.ефір Люкс FMзаповнюютьрадість,посмішки,почуття танайтеплішіпривітання.Аджесаме уцей годинурозпочинаєтьсяпрограма “>Вечірнійдзвін”.

- “>Кольоровий телефон” програма, Якастворюєсправжнє свято дляіменинника,адже вцейособливий деньслухачамтелефонуєведуча радіо “Люкс” йвітає його в прямомуефірі.

- Анекдот від “ЛюксФм”.Кількахвилин,впродовж яких, можнапобутинесерйозними разом з “Люкс FM”.

-Розбудизм назамовленняведучі вжартівливийформібудять “>заказаного” слухача.

- Новаверсія,слухачампропонуєтьсязакінчити в римустрічку із пісня.

- Так й ані не говорити,чорне -біле неносити 5запитань на котрі не можнавідповідати словамичорне,біле, то й ані.

-Народне караоке.Найнародніша рубрика вранковому шоу.Слухачінаспівуютьулюблені пісня наавтовідповідач,найкращепопадає доефіру.

-Телескоп.Слухачграє ззіркоюшоу-бізнесу.Відома людина ставитизапитання,пропонуєваріантвідповіді тавітаєпереможця. Уразіпоразкигравцюгарантованозаохочувальний приз.

-Інтурісто.Запитання для слухачаготується наосновінезвічніх частосмішнихтрадиційнародів світу.

-Рекордсмени –найкумеднішірекорди світустаютьосновою длязапитаньслухачам.

-Шибзики. новинишоу-бізнесу.Цікавинки із життявідомих людей.

- Гра ДляДорослих,саме уцій грувіяснюємоодвічне запитанняхторозумніший? Алі унестандартнийспосіб.Чоловікамзадаємо запитання про “>жіночі штучки”, ажінкам прочоловічі.

- Шлях ДоУспіху –програма-інтерв'ю ізцікавими,відомими,успішними людьми, проїхнійжиттєвий шлях тасекрети (професійні й не лише).

-ГарячіВісімдесяті чиГарячіДев'яності. Рубрика вякійпрезентовані найкращі піснявісімдесятих тадев'яностих років.

>Профілактика.Кожного днясправжнійпрофесіоналзадаєцікавезапитаннязісвоєїпрофесії, а вінамагаєтесьвгадатиправильнувідповідьРадіо у наш годинуємогутнімінформаційним йманіпулятивнимзасобом, щомаєвеличезнийпсихологічнийвплив нарізнісоціальнігрупи.Розглянемокількарадіопередач зрадіостанції “ЛюксФм” йвизначимовплив натакідвісоціальнігрупи як: молодь (>студенти) тапрацюче населення.

>Більшачастина українськоїмолодівгамовує своюінформаційну потребусаме задопомогоютелевізора. Однак, чиєцейспосібефективним - запитанняспірне.Аджетелевізор тутвиступаєзасобомотримання не скількиінформації, стількизадоволення відвидовищ. 61%молодихукраїнцівмаютьвдомарадіоприймачі,однаклише 25%інодіприсвячуютьсвійвільний годинуслуханню радіо. Анекдот від “ЛюксФм”.Анекдоти, щостворюються по одній інацілюються на “>ураження”суспільноїсвідомості,формуючипевніконвенції, котрістаютьпідгрунтямсоціальних йкультурнихстереотипів,осідаючи в “>підвалах”суспільноїсвідомості.Взагаліанекдоти позитивновпливають наданісоціальнігрупи,ставлячи наметідосягнення результатурозважити слухача, надеякий годинузабути прощоденніпроблеми,відпочити.

>Інтерес до анекдотуобумовлюється йогоособливостями –наповненістю “>енергетичним зарядом”темолептичноїспрямованості,яскравійзабарвленості таособливійлексично-семантичнійпобудові. Завизначенням анекдотмає бутинезнайомимреципієнтові.Він непередбачаєобговорення, а йогосеміотична йсемантичнапобудова неможуть бутизмінені. Адотепність йвлучністьзабезпечуєанекдотовітривале життя. якпоказуютьданісоціологічногоопитування, якувідбулося вінтернеті насайті “>Яндекс”,найбільшоюпопулярністюсередмолодікористуєтьсярадіопередача, Якатранслюється на “ЛюксФм” – “Вишньова20-ка”. як вжеповідомлялосявищецехіт-парадсучасних пісень, котрізаймаютьвідповіднусходинку від 1 до 20. Узалежності від рейтингу пісень,якийвизначається задопомогоюрадіопередачі “>Вишневий Джем”.

Усучаснихрадіостанціяхз'явиласятенденція Поверненнявісімдесятих років 20століття.Радіо “ЛюксФм” неєвиключенням.Існує рубрика вякійпрезентовані найкращі піснявісімдесятих тадев'яностих років. Данарадіопередачакористуєтьсяпопулярністюсеред людей болеестаршоговіку ніжстуденти.Важливимновим способомвпливу намасовуаудиторію,який всеширшевикористовується врадіоефірі, ставшиінфотейнмент (від анг. infotainment,тобто

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація