Реферати українською » Журналистика » Роля айчинних СМІ у публічнай палітици


Реферат Роля айчинних СМІ у публічнай палітици

>РоляайчиннихСМІ упублічнайпалітици

>палітичниграмадствомасавийінфармация

>Темамаейпраци –РоляайчиннихСМІ упублічнайпалітици.Тема,абраная мною актуальна йнадзвичайцікавая,тамуштоўсе,штодатичиццаразвіццяінфармацийнай сферинашайкраіницікава йвельмі важлива.

Усваейпраци япаспарбуюразглядзецьсутнасцьСМІ, яксастаўнойчасткіпалітичнай сфериреспублікі йграмадстваўвогуле,таксамаплануюразглядзецьмесца йролюсродкаўмасавайінфармациіўпалітичнимжиццінашагаграмадства.

>Існуе така думка:СМІ –чацвертаяўлада.Аднак унекаторихкраінахСМІ неўлада, атолькіінструментулади,інструментманіпуляциіграмадствам.Разважаючи надгетимідумкамі я бхацеўяшчеразглядзець йгетаепитанне, а якаючироляадведзенанашимсродкаммасавайінфармациіўмежахнашайпалітичнайсістеми.

>Пачаць палюпрацу яхацеў б ізнекаторихагульнихпаняццяў,азначенняўмесцаСМІўжицціграмадства, а далей, в іншоїчастципраци,працягнуцьтемуўжонепасредна наприкладзенашайкраіни йнашайпублічнайпалітикі.

>Перш заўсе,дзелятаго,кабудакладніцьсутнасцьсродкаўмасавайінфармациінеабходнаўдакладніць,шторазумеюцьпадазначеннем «>сродкімасавайінфармациі».

>Падсродкамімасавайінфармациіпадразумеваецца газети,часопіси,теле-,радиепраграми,кінадакументалістика,іншия формипублічнагараспаўсюджваннямасавайінфармациі.

>Сродкімасавайінфармациі –гетачасткапалітичнайсістемиграмадства.Якаясістематакія йСМІ.Ўтойжа годинуСМІажиццяўляюцьсур’езнаеўздзеянне награмадства,яго стан,развіцце. Янимогуцьсприяцьпрагресу, амогуцьяготармазіць.

>СМІвиражаюцьінтаресиграмадства,рознихсацияльнихсупольнасцяў,асобнихлюдзей.Іхдзейнасць травнівельмі важливіхарактар,тамуштохарактарінфармациі,якуюатримоўваеаўдиториявизначаеяестаўленне такречаіснасці йнапрамакдзейнасцілюдзей.

>ТамуСМІ нетолькіраспаўсюджваеінфармацию, але й йпрапагандуепеўнияідеі,погляди,палітичнияпраграми йтакімчинамудзельнічаюць укіраванніграмадства,цікіраванніграмадствам (усезалежиць пеклоабставінаў).Шляхамфарміраванняграмадскайпазіциі,распрацоўкіпеўнихсацияльнихустановак,фарміраванняперакананняўСМІпадштурхоўваюцьчалавека такнейкіхўчинкаў,дзейнасці.

Удемакратичнайправавойдзяржавекожниграмадзянін травнізабяспечанае законам прававедацьпраўсе,штоадбиваеццаўкраіне йсвеце. І можнаадзначиць тієї факт,што безгалоснасцінімадемакратиі, а бездемакратиінімагалоснасці. У палючаргудемакратия йгалоснасцьнемагчими безсвабодних,незалежнихСМІ.СМІўтакімвипадкуз’яўляюццатакімі жкампанентамідемакратичнайсістеми, як й Парламент,Урад,незалежни суд. Угетимсенсе можнаназвацьСМІчацвертайуладай. Аліўмоўна.СМІ немогуцьзагадвацьчалавеку,шторабіць, немогуцьприцягнуць такадказнсці,абавязацьчалавека.АдзінисродакСМІгетаінфармация, слова,гук,виява,штонясепеўнисенс,штоўздейнічае налюдзей.Аднактребаадзначиць тієїмомант,штоСМІвалодаюцьвелізарниміправамі ймагчимасцямі, але й ж йнясуцьадказнасцьперадграмадствам зараспаўсюджванненесапраўднай,ганебнайінфармациіціінфармациі, якаючинаносіцьмаральную шкоду,заклікае таквайни,цірасавайварожасці.

>Масавидрукпавіненвихоўваць улюдзях високупалітичную культуру, якаючиў палючаргупрадугледжваедобрасумленнасцьпринапісанніінфармациі,павагакропкігледжанняпраціўнікаў,немагчимасцьналепванняярликоў, заміниаргументаўнейкіміемациянальниміприемамі спору.

>СМІтаксамавиражаюць йфармулююцьграмадскаемеркаванне,якоепринятаразглядаць якмасаваюсвядомасць.

>СМІвиконваюць палюпалітичную,кіруючуюролюўпалітичнайсістемеграмадстватаксамашляхамабмеркавання,падтримкі,критикі йасудженнярознихпалітичнихпраграм,ідей,прапаноўасобнихлюдзей,палітичнихпартий,фракций йг.д.Сотнітисячаўпалітичнихпраграм йплатформаўабмяркоўваеццаўдруку, нателебачанні,радие,інтенеце.

>СМІ –з’яўляеццааккамулятарамчалавецкагапалітичнагавопиту, котріпастаяннапавишаеўзровеньпалітизациінасельніцтва.

>Якія жасноўниянапрамкідзейнасцісродкаўмасавайінфармациі?

•Задавальненнеінфармацийнихцікаўнасцяўграмадства;

•Забаспяченнегалоснасці;

•Дослед йфармаваннеграмадскагамеркавання;

•Арганізацияабмеркавання,дискусій па важливихпраблемахжиццяграмадства;

•Падтримкацікритикапрагарм йдзенасцідзяржави,партий,грамадскіхаб’яднанняў,асобнихлідераў;

•Вихаваннепалітичнай культуриўграмадзян.

Насучасним етапінавукова-технічнагапрагресуадбиваецца зростанняколькасьціспосабаўатриманняінфармациі.Дзякуючисучаснимсродкамсувязі,развіццюміжнароднихкантактаўдаволіскладанавалодацьманаполіяй нараспаўсюджваннеінфармациі.

>Падагульняючиўсевишейсказанае можнаадзначиць,штоСМІз’яўляюццаважнайчасткайпалітичнайсістемисучаснагаграмадства.Іхсутнасць,характар йфункциіўзначнайступеніазначаюццасацияльна-палітичним строємкраіни.

Утаталітарнимграмадстведрук,радие,телебачаннезнаходзяцца на службіўдзяржави йз’яўляюццачасткайкаманднайсістеми,находзяццаўжорсткімпадчиненніўправячайеліти, увинікучагоіхдзейнасцьзаключаецца неўтим,кабінфармавацьнасельніцтва, аўтимкабзаймаццапрапагандайідей,каштоўнасцяў,метаў,якіябилісфарміраваниязверху, а чи незнізу (ународзе).

УдемакратичнайправавойдзяржавеСМІзадавольваюцьінфармацийнияінтаресиграмадства,ажиццяўляенябачникантроль задзейнасцюкожнайгаліниўлади,дзеянняміпалітичнихсілаў,дзеячаў.СМІфарміруюць йвиражаюцьграмадскаемеркаванне,сродкімасавайінфармациінабиваюць статусчацвертайулади,улади, якаючикантралюепарадак йсправядлівасць уграмадстве.

>Зараз,калі яакресліўнекаториятеаритичния,агульниярисисродкаўмасавайінфармациі, я бхацеўперайсці такасноўнайчасткісваейпраци.Аднакможаўзнікнуцьпитанне:навоштапісацьпратеорию,калітемазвязана ізайчинниміСМІ, ізіхроляй,дзеяннямі?

У самимпачаткусваейпраци япаставіўметуадказаць напитанне: а якаючироляадведзенанашимсродкаммасавайінфармациіўмежахнашайпалітичнайсістеми йбеларускаймаделіпублічнайпалітикі?

>Існуе шматмеркаванняў нагетуютему.Хтосьцілічиць,штоСМІўРеспубліци Білорусьгетасапраўдичацвертаяўлада йприкладчеснасці йадкритасці.Існуе йіншая думка, якаючизводзіццаменавіта тактаго,штоўнашайкраінесродкіінфармаванняграмадствазахоплени йманапалізаванияўладай,дзейнічаежорсткаяцензура,працуесапраўднаямашинапрапаганди, якаючиазначаетолькіпазітиўниямомантижиццянашайкраіни,ідземетадичнаяганьбаўсялякайальтернатиўнайдумкі йальтернатиўнихпалітичнихсілаў.

>Гета двадияметральнарознияпадиходи,зусімрознаебачаннесітуациі, якаючисклаласявакол сфериінфармациіўнашайкраіне.Маебачаннегетайпраблемизнаходзіццанедзепасяредзіне пеклогетихдзвухкропакгледжання.

>Дзяржаўниясродкімасавайінфармациівиконваюць палюролю, моєпогляд. Івиконваюцьяевельмі добра. Такнасельніцтвадаводзіццаінфармацияаб всіхдасягненнях йажиццяўленніпраграмУрада,зацверджаних наУсебеларускімсходзе,дзяржаўниятелеканалипакриваюцьусютерриториюреспублікі Білорусь,штодазваляедзяржаўнимСМІдастаўляцьпатребнуюінфармациюадначасова паўсейкраіне. Украіневиходзяцьдзесяткі тисяч газет,часопісаў,іншихдрукаванихвиданняўтиражякіхскладаемільениекземпляраў.НасельніцтваБеларусі травні доступ такінтернету, дзетаксамаможаатримацьпатребнуюінфармацию.

Згетага пунктугледжаннядзяржаўниясродкімасавайінфармациіадпавядаюцьагульнасусветним стандартам:існуеширокая сіткамасавихканалаўперадачиінфармациі, янодаходзіць такнасельніцтваўпеўнитермін.

>Аднак, як йў будь-якийаўтаритарнайкраіне, уБеларусііснуепраблема, якаючизаключаеццаўтим,штопадаўляючуюбольшасцьінфармациі народупастаўляеўладавикаристоўваючипригетимСМІ,тимбольшінфармация,штопастаўляецца народуадлюстроўваеўасноўнимпазіциюдзеючайправячайеліти,ці якяе можнаназвацьпазіциюкіруючихкадраўкраіни.Можнаканстатаваць тієї факт,штонезалежниясродкімасавайінфармациіскладаюцьменш за 1адсотак пеклоусейколькасціканалаўпастаўкіінфармациі народу. Згетага можназрабіцьвиснову,штоўграмадствепануепраўладнаебачаннеўсіхпраблем йпрацесаў,якіяпраходзяць у РБ,штонадаепеўнуюпалітичнуюпапулярнасцьдзеючамукіраўнікукраіни.Дзяржаваўкладаевелізарниясродкіўмедиа сферу йатримоўваезначния «>дивіденди».

>Моцнаяулада травні шматплюсаў,аднакфарміруясістемуінфармаваннянасельніцтвагетимчинам,дзяржавапазбаўляесябетакога,кшталтулюстерка, йатримоўваеняпоўнуюкарцінусваіхдзеянняў,бобольшнімаадкульчерпацьінфармациюаб самоїсябе,акрамя як ізпреси. Увинікудзяржаваатримоўваеаднабаковуювиявусваейдзейнасці,штобезумоўнаадмоўнимчинамупливае наеффектиўнасцькіравання йприняццякіраўнічихрашенняў.

>Таксамаўціск нанезалежниякриніци,інтернетвизиваеадмоўнуюреакциюнекаторайчасткінасельніцтва.Хоцьгетаячастка нез’яўляеццабольшай, але йўлада, успробахзамацаваць палюмоц йпапулярнасцьможастраціцьпеўнипрацентпадтримкінасельніцтва.

>Вишейпералічанияадмоўнияфактари сфериінфармаваннянасельніцтватаксамананосяць удар паміжнароднамуаўтаритетукраіни йяекіраўніцтва. Успробеяшчебольшзамацаваць йпависіцьпапулярнасць йпадтримку народу,уладаможастраціцьаўтаритет.

>Парушеннеправоўчалавекаў сфериінфармаваннянасельніцтва,парушеннесвабоди наатриманнеінфармациітаксамаадмоўнаадбіваецца надзяржаве.

Узаключеннісваейпраци я бхацеўсказацьнаступнае.Можнаяшчеприводзіцьнекаториядробнияприклади, але йтемапраци непатрабуетакогавелізарнагааб’емудробнайінфармациі.

Дляазначенняролюбеларускіхсродкаўмасавайінфармациіхопіцьтихфактаў,якіябилінапісанивишей.

>Таму, на травня думку, можнадавацьадказ напитанне,пастаўленаеў самимпачаткупраци йзаложанаеўтеме. Такчимжаз’яўляюццаСМІўнашайкраіне, удачиненні такбеларускаймаделіпублічнайпалітикі? Травня думкаабапіраецца наўсе,штонапісанаўгетайпраци. На мійпогляд,СМІўРеспубліци Білорусьгетапаслухмяниінструментўлади, завиключеннемнекаторихнезалежнихінфармацийнихкриніц.ДзяржаўнияСМІвельмі добравиконваюць палю роботу, але й не тую,якую їйпрадпісваюцьсусветния стандарти, а тую,якуюдае імдзяржава.Таму шлях такпастраеннядемакратичнай,моцнайкраіниляжиць йпразрефармаванне сферимасавайінфармациі.

Небудзеправедзенареформасістемиінфармавання народу – небудзетади йдемакратиі,галоснасці,свабоди,саблюдзенняправоўчалавека, абудзе застій йперш заўсеўпалітичнай сфери.Таму пеклосродкаўмасавайінфармациізалежицьмагчимасцьпастраеннясапраўднайдемакратичнайдзяржави й можнаазначицьяебудучуюролю:падмуракпастраеннясапраўднаймоцнайдемакратичнай,прававойдзяржави.


Схожі реферати:

Навігація