Реферат Проблеми у ЗМІ

>КУРСОВАРОБОТА

на задану тему:

“>Соціальніпроблеми уЗМІ"


>Зміст

 

>Вступ

1.Конституційно-правовий статусЗМІ всуспільстві

1.1Ефективність йдієвістьпреси ізпитаньсоціальногозахисту населення

1.2Проблемисоціальногозахисту унормативних актах

2.Аналітичначастина

2.1Інформаційнанасиченість

2.2Актуальність,своєчасність, новизна

2.3Об’єктивність йдоступність

2.4Жанроварізноманітність

>Висновки іпропозиції


>Вступ

Темаданоїкурсовоїєдужеактуальною,аджесоціальним проблемам ізкожним днемприділяється все меншеуваги І смердоті невирішуються.ЗМІ,впливаючи насвідомістьлюдини,спонукаютьіі досоціальноїактивності,змінюютьїїсуспільну тавиробничу діяльність.Саме життя покликалозасобимасовоїінформації статі настороніінтересівкожноїлюдини.Особливоважливовідстоюватиціінтереси уперехіднийперіод, колинелегкіпроцесиутвердженняринковихтрансформаційсправляютьвеличезнийвплив не так насоціальніпочуття груп населення, але й іпозначаються надолікожноїлюдини.

Одним ізосновнихнапрямківвисвітлення проблемсоціальногозахисту населенняєконкретніпорадичитачам про ті, яквижити унинішніхнепростихумовах.Особливуувагу вартоприділятинайменшсоціальнозахищенимверствам населення -пенсіонерам,дітям-сиротам,інвалідам,багатодітнимсім'ям.Необхідноподаватиматеріали проїхнє життя, проблагодійнудопомогу.Важливозалучатиспеціалістів, котрі бзнайомили населення із його правами,роз'яснювализакони, щостосуютьсясоціальноїзахищеності,коментувалипозицію держави впитанняхсоціального забезпечення,відповідали налисти, тощо.

ЗачасівРадянського Союзу практично непоставали запитаннясоціальноїзахищеності людей,оскільки державаприховуваласправжній стан промов й по однійстворювалаідеальний образ свого народу - усі були на одномурівні, неіснувалорізнихпрошарків населення.Новіекономічніумовивимагалиосмислення Сучасної політики танаполегливої роботи. Некожна людиназмоглапристосуватися доцих умів. якнаслідок,постраждалинайменшзахищеніверстви населення -інваліди,пенсіонери,діти-сироти.

Уматеріалах просоціальний захист людейпресамаєпривертатиувагувладних структур до таких проблем;

>наданняматеріальноїдопомогималоімущім;

>споживчийринок, його залежність відлібералізаціїцін тапідприємницьких свобод;

>хідекономічних реформ, їхньогооцінка людьми,недоліки реформ.

Усучаснихумовахпроблемисоціальногозахисту населення таполітичноїнестабільностінабуваютьособливоїгостроти, щовимагаєпошуківмеханізмівзлагоди,консолідаціїрізнихгромадсько-політичних наснаги в реалізаціїім'ягромадянського світу.Пресамаєрозповідати йдопомагати увирішенні проблемнезахищенихверств населення.

"При >ЗМІважливостворюватиЦентрисоціальнихдосліджень.Пресамає бутисвоєріднимсоціальниммоніторингом ізметоюсистематичноговивченнянастроїв,сподівань гаорієнтації населення, розробкиобґрунтованого прогнозусоціального життягромадян".

Проблемасоціальногозахисту населенняболюча тагостра,потребуєактивноїпозиціїщодонеї тадій. Вісьчомуєважливимидослідженняжурналістськихматеріалів упресі просучаснийсоціальний захист

>Курсова роботамає наметідослідитипроблеми,пов'язані ізтруднощамисьогодення ужиттімалозабезпечених йгромадян татенденції їхнівисвітлення насторінках газет.Актуальність роботиполягає ваналізітієїситуації, вякійопинилисямалозабезпеченіверстви населення.Методичнацінністькурсової роботиполягає до того, що було бопрацьованолітературу ізпитаньекономічнихперетворень,розглянуто ряд законів, щостосуютьсясоціально-економічногозахисту населення.діяльностіЗМІ.

Автором було брозглянуто рядзавдань:

>дослідитичастотністьрозгляду проблемсоціальноїнезахищеностігромадян;

>прослідитидотриманняположень законів, щорегулюють діяльністьЗМІ йпрацівниківпреси привисвітленнісоціальних проблем;

>проаналізуватизакони, щостосуютьсясоціальногозахисту населення.


1.Конституційно-правовий статусЗМІ всуспільстві

>Проблемивзаємноївідповідальностісуспільства тапресипродовжуютьзалишатисядискусійними йактуальними. Там, де діяльністьпреси дійсноспирається наконституційнінорми таправовий статус усуспільстві,вирішенняцих проблемнайбільшприйнятне танайменшболісне. На шляхустворення української національноїдержавності запитаннявироблення тазакріплення правового статусуЗМІ всуспільствізаймаютьщільнемісце взаконотворчійдіяльності парламенту.

>Першим було бприйнято закон України "Проінформацію".Цей законзакріпив правогромадян України наінформацію,заклавправовіосновиінформаційноїдіяльності,визначив систему таджерелаІнформації, доступ донеї й статусучасниківінформаційнихвідносин.Основними принципамиінформаційнихвідносин (ст.5) (2)визнанонаступні:

>гарантованість права наінформацію;

>відкритість тадоступністьінформації та свободаїїобміну;

>об'єктивністьінформації;

>повнота йточністьінформації;

>законність таетичністьодержання,використанняінформації.Основнимигалузямиінформації (ст.17) >є.:

>політична,економічна, духовнаінформація;

>науково-технічна,соціальна,екологічнаінформація;

>міжнароднаінформація.

Доосновнихвидівінформації законвідносить:

>статистичнуінформацію,

>інформацію про діяльністьдержавнихорганів,

>правовуінформацію,

>інформацію про особу,

>інформаціюдовідково-енциклопедичного характеру.

>Друкованимизасобамиінформаціїєперіодичнідрукованівидання (>преса) - газета,журнали,6юлетені, альманахи, тощо таразовівидання ізвизначеними тиражами,книжковівидання.

Закон України про ">Друкованізасобимасовоїінформації (>пресу) вУкраінівстановлює свободу слова івільневисловлення удрукованомувиглядісвоїхпереконань, щогарантуєтьсяКонституцією України.Відповідно довказаного законуцеозначає право шкірного громадянинавільно танезалежношукати,одержувати,фіксувати,зберігати,використовувати тапоширюватибудь-якуінформацію задопомогоюЗМІ.

>Друкованізасобимасовоїінформаціїєвільними.

Закон України "Продрукованізасобимасовоїінформації (>пресу) в Україні"встановлює (ст.З)"неприпустимістьзловживаннясвободоюдіяльностідрукованихзасобівмасовоїінформації",встановлюєнеприпустимістьвикористанняпреси для;

>закликів дозахоплення влади,насильницькоїзміниконституційного ладу читериторіальноїцілісності України;

>пропагандивійни,насильництва тажорстокості;

>розпаленнярасової, національної тарелігійноїворожнечі.Забороненовикористовуватидруковані >ЗМІ для:

>втручання вособисте життягромадян,посягання на їхні честь тагідність;

>розголошеннябудь-якоїінформації, Якаможепризвести довказання на особунеповнолітньогоправопорушника без йогозгоди чизгоди йогопредставника.

Правокожноїлюдини волю думи,совісті,релігії,переконаньєїїособистоюсправою й неможерегламентуватися законом. Не можназабувати, щовільневисловленняпереконаньєсуспільнимздобутком але й,якщоціпереконанняспрямованіпроти державної влади, їхні поширенняпідлягаєобмеженню взаконодавчому порядку. Цезагальноприйняте правилосвітової практики й йогодотриманняпотрібноперш на вцілях державної безпеки,громадського порядкуздоров'я,моральності населення, аповаги прав йрепутаціїінших людей.Саме томудрукованепоширенняідей, щоможутьзавдаватишкодидержаві таполітиці,будь-якоїпропагандиозброєногозахисту ">національнихінтересів”,закликів до національної чирелігійноїненавистікваліфікується якпідбурювання доворожнечі чинасильства тасуворозабороняється.21 января 1994 рокуВерховноюРадою бувприйнятий Закон "Продержавнутаємницю", йогореалізацію тамеханізмвпровадженняздійснюєновостворенеМіністерство України усправахпреси таінформації,однією ізскладових структурякогоєколишнійДержавнийкомітет.

 

1.1Ефективність йдієвістьпреси ізпитаньсоціальногозахисту населення

Проблемаефективностіпресиіснуєвідтоді, якз’явилася газета йсаме віджурналістазалежитьуспіх йогоматеріалів.ПрацівникЗМІ виненвмітимайстернопередатиідею,біль,перекластице намовугазетноїпубліцистики,втілити їхні воглядах йстаттях, репортажах йкореспонденціях,побудованих на фактах місцевого життя. Отже,вимагаєтьсяпостійне,безперевнепрофесійневдосконаленняжурналістськихкадрів.Існуєще однаумова,наскількиідентично ідеї будутьсприйнятічитачами, -лише напершийпогляд вонздаєтьсянезалежною віджурналістів.Адже,щобвпливати нарозум йпочуттячитачів,треба знаті їхніінтелект, духовний світло,інтереси,вподобання, тощо.

Чинникамижурналістськоїефективностіє:

>об’єктивніпотребивсьогосуспільства, чиокремогорегіону, всоціальнозначимійінформації;

>теоретичний,ідейний,моральний,професійнийрівеньжурналістськихкадрів -якістьїхньої роботи;

>соціальний склад,рівеньполітичної культуриаудиторії, щозабезпечуютьповнесприйняттяінформації таінтенсивнийзворотнійзв’язок із органамипреси (TV, радіо).

перший чинникєвизначальним длявидавця,журналіста тааудиторії.Всі смердотікеруютьсяоб’єктивнимипотребами всоціальнійінформації, характерякоїобумовлює конкретнаісторичнаситуація.Коженжурналіст,готуючи додрукупублікацію,сподівається напозитивний результат своговиступу в газеті.Кожен редактор,підписуючи додрукучерговий номер,приблизноуявляєрозмір тихийзмін всуспільномужитті, котрістануться внаслідоксприйняттячитачем думок йпочуттів, що нимипройнятийвиступ газета,прагнезадовольнитиінформаційніінтересизадляздійсненнясвоїхсоціальних потреб.

>Всі триучасникиінформаційногопроцесу -видавець,журналіст,аудиторія - Єдиний всподіваннях, щогазетнийматеріалмуситьякосьдіяти нареальне життя,даватипевнийефект.

>Яким ж винен бутигазетнийматеріал,щобполонити читача,вразити його й силою думи йкрасоювикладу напозитивнісоціальнідіяння?Адже заподіянняпреси -згуртувати народ вдосяганні єдиної мети,датиповнуінформаціюсьогодення,втягти успівпереживання,прилучити доскарбницьдуховнихцінностей.Здійснитице заподіяння непросто.

>По-перше,слідпривернутиувагу до ідеї.

>По-друге,требащоб вона бувзрозумілою,тобтоблизькою до читача й йогосоціальної практики.

>По-третє,необхіднощоб вона бувсприйнята, ацеможливо до тоговипадку, коли читачпобачитькористь ідеї длясвоєїсоціальної практики.

>По-четверте,необхідно,щоб читач включивши усвій духовний світлопозиціїавторів (>редакції).Станетьсяце заумови,якщо вінформації будутьновідуховні ціності, котрі несуперечать його духовномусвітові, адоповнюють йрозширюють його.

>По-п’яте, читачмаєодержатиімпульс до дії.

>Ціпсихологічніумовиефективностідрукованого словапродиктовані тім, що людинасприймаєнавколишній світло вчотирисвоєрідніетапи:

>увага;

>сприйняття;

>розуміння;

>засвоєння.

Узалежності відбагатьохчинників, про котрі ужейшлося,ставлення читача дожурналістськоготворуможе бутипозитивним,негативним,критичним,скептичним,байдужим.Всіціп’ятьвидівреакціїпроявляються входісприйняття комплексуповідомлень,тобто газетного номери як уцілому.Від того, якуставленнявиробилося у читача,залежатькінцевіефектиінформаційного трансу.

Колі тематоркаєтьсясоціальногозахисту населення, торозроблятися вона винна насоціальномуматеріалі, аякщожурналіст непіде полініїаналізуматеріальнихрезультатів, азаглибиться удуховну,досвідпоказує, щоефективністьматеріаліввідбувається черезжитейськіситуації,тобто колиідеяспівпадає ізінтересамиаудиторії.

>Постійносприймаютьсяматеріали воснові якілежитьситуація,протиріччя, сюжет,роздуми, колижурналіст недає ужеготовівисновки, а Ведепошук істини,розкриває своюлогіку.Знаючисмаки,настроїчитачів,досвідченийжурналіст,звертатиметься перед тим,зіставлятиме іпротиставлятимерізніпозиції,дискутуватиме ізгоджуватиметься.

 

1.2Проблемисоціальногозахисту унормативних актах

“>Перебудова,ринковаекономіка". разом ізцими словамиприйшли до нашого життя, іновіпроблеми. Цезакономірний процес,адженародження нового тарозпад старогозавждитягнуть за собоюцілу низкупитань, котріінодідужеважкорозв’язати. У стране Радий, Якадесятиріччямивідшліфовувала “>радянськулюдину” всейшло запевним порядком, завказівкою партії, задержавним планом.Ця система,звичайно, мала своїплюси ймінуси. Іякщотворчі людистикалися із тім, щопрацюватидоводилося багато, топенсіонерам,малозабезпеченимверствам населенняжилося более -меншспокійно.Стабільністьцін, таможливістьпридбатинедорогийодяг тапродуктихарчування дозволялиїм жити. До нормальногорівня життя було б далеко, але й смердоті буливпевненні, що держава їхніпідтримає, недастьпомерти із голоду.Захищенні булипенсіонери,студенти,багатодітнісім’ї,діти -сироти.Безкоштовніпутівки досанаторіїв,піонерськихтаборів,державніпільги наотриманняжитла,звичайно ж, було неможливо неподобатися людям.

>Заразситуаціязмінилася. молода державаприкладає усізусилля у тому,щобналагодитиекономіку, будуватисправжніринковівідносини.

Заостанні роктавийшлобезлічнаказів, законів,доповнень перед тим.Багато із нихспрямовані на захист населення, тих,щоб вперіодстановленняринковоїекономіки, вперіодінфляції люди й незагинули від голоду, малі,хоча белементарнізасоби дляіснування.Звичайнодержаві тепердужеважко, вон неможенагодувати таодягти всіхзнедолених. Закожнимпідвищеннямцінз’являєтьсяновий наказ уряду,щодопідтримкицихверств населення.

>Хотілося бзвернутися до таких законів.

Закон України “Про статусветераніввійськовоїслужби та їхньогосоціальний захист".

Провнесеннязмін в Україну “Прозайнятість населення".

Указ президента “Про заходьщодопосиленнясоціальногозахистугромадян України, котрізазналипереслідувань заправозахисну діяльність".

>ПостановаКабінету міністрів “Прозатвердження порядкунаданняпільговогопроїзду студентамвищихнавчальнихзакладів 1-4рівняакредитації таучнямпрофесійно -технічнихнавчальнихзакладів уміському йприміськомупасажирськомутранспорті таміжміськомуавтомобільному йзалізничномутранспортітериторією України".

>Розглянемодетальніше закон України “Про статусветераніввійськовоїслужби та їхнісоціальний захист".

>Цей Законвстановлює статусветераніввійськовоїслужби,визначаєосновні засади державної політикищодосоціальногозахистузвільнених ізвійськовоїслужбигромадян тачленів їхньогосімей.

>Законодавство України про статусветераніввійськовоїслужбибазується наКонституції України йскладається із цого закону таінших нормативно -правовихактів України, щорегулюютьсуспільнівідносини у сферісоціальногозахистугромадян (ст.2).

У з статтею 6, просоціальний захистветераніввійськовоїслужби тачленів їхньогосімейданого законузазначається;

>безоплатнекористуваннязакладамиохорониздоров’яМіністерства оборони України, Служба безпеки України,Міністерствавнутрішніхсправ України,інших центральнихорганіввиконавчої влади та військовихформувань;

>першочерговепридбанняліків за рецептамилікарів;

>першочерговемедичнеобстеження,диспансеризація тагоспіталізація;

>першочерговебезоплатнезубопротезування,безоплатне забезпечення протезами тапротезно-ортопедичнимивиробами;

>переважне декларація про забезпеченнясанаторно-курортнимлікуванням;

75 -відсотковазнижка платикористуванняжитлом;

>першочергове забезпеченняжитломосіб, котріпотребуютьполіпшенняжитлових умів, чиодноразовенаданнябезвідсоткового кредиту наіндивідуальнежитловебудівництво чипридбанняжитла;

>безоплатнийпроїзд йперевезення багажу ними та членами їхнісімей припереїзді;

>безоплатнийпроїзд (>туди й тому) умежах України одного разу на два роктазалізничним транспортом у купейномувагоні длялікування усанаторіях.

>Теперхотілося бзвернутися в Україну “Прозайнятість населення" (>внесеннязмін)

>Стаття 2 (>першачастина)

“>Безробітнимивизначаютьсяпрацездатнігромадянипрацездатноговіку, котрі черезвідсутність роботи немаютьзаробітку чиіншихпередбаченихзаконодавствомдоходів йзареєстровані удержавнійслужбізайнятості яктакі, щошукають роботу,готові таздатніприступити допідходящої роботи".

У з статтею 5 прододатковігарантіїзайнятості для окремихкатегорій населення,зазначається;

Державазабезпечуєнаданнядодатковихгарантійщодопрацевлаштуванняпрацездатнимгромадянам упрацездатномувіці, котріпотребуютьсоціальногозахисту й не так нарівнихконкурувати наринку роботи, у томучислі:

А)жінкам, котрімаютьдітейвіком до шести років;

Б) самотнім матерям, котрімаютьдітейвіком дочотирнадцяти років чидітей -інвалідів;

У)молоді, Яказакінчила чиприпиниланавчання усередніхзагальноосвітніх школах,професійно -технічних заставахосвіти;

Р) особампередпенсійноговіку.

Колистосуєтьсяматеріальноїдопомоги, то 31стаття цого законунаголошує:

>Безробітні послезакінчення рядоквиплатидопомоги побезробіттюможутьодержуватиматеріальнудопомогу побезробіттю урозмірі 50процентів установленоїзаконодавствоммінімальноїзаробітної плати заумови, щосередньомісячнийсукупний дохід на членасім’ї неперевищуєвстановленогозаконодавствомнеоподатковуваногомінімумудоходівгромадян.

Уразі смертибезробітного чи особини, Якаперебувала на йогоутриманні,виплачуєтьсядопомога на погребение урозмірівстановленомузаконодавством.

>Кожному ізчленівсім’ї, котріперебувають наутриманнібезробітного, атакожгромадянам, у якізакінчився рядківвиплатидопомоги побезробіттю,матеріальноїдопомоги побезробіттю,подаєтьсяодноразоваматеріальнадопомога урозмірі 50процентівустановленоїзаконодавствоммінімальноїзаробітньої плати.

Про заходьщодопосиленнясоціальногозахистугромадян України, котрізазналипереслідувань заправозахисну діяльність”:

Зметоювідновленнясоціальноїсправедливості тапосиленнясоціальногозахистугромадян України, котрізазналипереслідувань заправозахисну діяльність уколишньому СРСР, напідтримкуініціативиправозахиснихгромадськихорганізацій ухвалюю:

>Заснуватидовічнідержавнііменністипендіїгромадянам України, котрізазналипереслідувань заправозахисну діяльність уколишньому СРСР.

>Кабінету Міністрів України податіпропозиціїщодорозміру та порядкупризначеннядовічнихдержавнихіменнихстипендій,зазначених у з статтею 1 цого Указу.

Комісії усправахДержавноголікувально-оздоровчогоуправліннявирішити запитаннящодо забезпеченнямедичногообслуговування.

>РекомендуватиГенеральнійпрокуратурі Україниприскоритипідготовку йрозглядматеріалівщодореабілітаціїгромадян України, котрі булизасуджені уколишньому СРСР заправозахисну діяльність.

5 апреля 1999 рокузатвердженопостановуКабінету міністрів України “Про порядокнаданняпільговогопроїзду студентамвищихнавчальнихзакладів 1 - 4рівняакредитації таучнямпрофесійно-навчальнихзакладів уміському йприміськомупасажирськомутранспорті таміжміськомуавтомобільному йзалізничномутранспортітериторією України".

>Цей порядокрозробленовідповідно до Указу Президента України від 29березня2001р. № 221 “Про заходьщодовпорядкуваннямеханізмунаданняпільговогопроїздуокремимкатегоріямстудентів йучнів”.

>Пільговийпроїзд уміському йприміськомупасажирськомутранспорті таміжміськомуавтомобільному йзалізничномутранспортітериторією Українивстановлюється врозміріполовинивартості квітко длястудентівденноїформинавчаннявищихнавчальнихзакладів 1-4рівняакредитації таучнівпрофесійно -технічнихнавчальнихзакладів, щофінансуються із державного тамісцевихбюджетів.

>Пільговийпроїздвстановлюєтьсящороку із 28серпня по 28червня.

>Кошти напільговийпроїздстудентів таучнів уміськомутранспортіпередбачаються увідповіднихмісцевих бюджетах, уприміському йміжміськомуавтомобільномутранспорті укошторисахдоходів йвидатківнавчальнихзакладів, узалізничномутранспорті -централізовано у державномубюджеті дляМіносвіти.


2.Аналітичначастина

>Сучаснединамічне життяпосилилосоціалізуючи рольпреси, Яка мала основоюсвоєїдіяльностіпокластисамесоціальнийвимір всіхекономічно-політичних йдуховнихпроцесів вумовахнаціональноговідродження.

Однаканалізсвідчить, щопродрукуватиефективносоціальнуінформацію, Яка бвідповідалаумовам розбудовігромадськогосуспільства,значначастинапрацівниківзасобівмасовоїінформаціїнездатна, внаслідокзастарілогомислення,низької національноїсвідомості,низькогозагальногорозвитку,безпорадності упитаннях Сучасноїекономіки,політології,соціології і особливокомерційноїдіяльності.

>Створювати іпоширюватисоціальнуінформацію вумовах розбудовігромадськогосуспільства -це означати удусітоталітаризму,комуністичноїпартійностіжурналістамвідводилась рольмайстрівформування йрозповсюджування “>зверху"накинутихістин.

>Теперхотілося бзвернутися доти, що ми маємо тепер.

>Аналізуючи укра-їнськівидання,зокрема газети “День" та “Київські відомості" за 2003рік,неозброєним оком видно, що малакількістьпублікаційприсвяченасоціальним проблемам.

>Соціальна тема -єдуже великою й проблем, котріпов’язані ззахистомгромадянбезліч. І тому, меніхотілося бдетальнішерозглянутитакі запитання, як;

>Соціальназахищеність “>державнихдітей".

>Захист правпенсіонерів.

>Проблемистудентів (>молоді).

>Захистінтересівмедиків,шахтарів, військових таінших.

>Проблемибезробіттямолоді.

ТанаскількисучасніЗМІрозкриваютьці запитання й чидають своїпозиціїщодо їхньоговирішення.

Проблемасоціальноїзахищеностітурбує всіхгромадяннашогосуспільства. І томусамеїйпотрібноприділяти понадуваги босьогоднідуже багато людейзнаходиться ускрутномустановищі.Постійнізатримкизаробітньої плати,мізерніпенсії, (а й за усіпослуги (>лікування)требаплатити) всеце негативновпливає нагромадян й протягом усього державу.

>Переглядаючимісцеві газета,зокрема, газету “День" япровівневеликедослідження.Поставивши за міткуз’ясувати, яким темприділяєтьсянайбільшеуваги,виявилося;

1місцепосідає “>Бойові дії вІраку."

2місцезаймаютьпроблеми людейпохилоговіку (>пенсіонерів).

3студентськіпроблеми.

4 захистінтересівмедиків,шахтарів, військових таінших.

На 5 й 6містізнаходятьсянайгостріші запитаннясьогодення.Заборгованість узаробітнійплатні табезробіттямолоді.

На мою думкусоціальназахищеність населення -цедужегаряча тема, вонтурбує всіх безвинятку. І тому явважаю, щопублікаціїодної тематикимають бутиоб’єднаніоднієюрубрикою.Щоб читач знавшикудизвернути своюувагу.

У газеті “День"соціальніпроблемизустрічаються урізних рубриках,зокрема, “Деньпланети", “>Подробиці", “День України". Алі першемісцезалишається запостійноюрубрикою “>Суспільство” -саме вонаторкаєтьсябагатьохсуспільних проблем йнамагаєтьсязнайти шляхвирішення.

>Теперхотілося бзвернутиувагу назмістпублікацій. Чи несуть смердотікориснуінформаціючитачеві?

Проблема, якоїполюбляютьжурналісти “Дня", вона жзаймає першемісце покількостіматеріалів, “>Державнідіти". Атеперхотілося бзвернутися допублікацій.

То в газеті “День" заберезеньз’явиласяпублікація (>розповідь) “Шансповернутися до життя". На мою думкуцейматеріал,можедопомогтивирішити запитаннябезпритульнихдітей,можливо надеякий годину, але йцевихід. Упублікаціїрозповідається, що Центромсоціальноїдопомоги “Батьківщина"створенийпритулокдомашнього типу. Автор з статтеюописуєрізницюміждержавнимипритулками йцим.Основноюперевагоюпритулкує ті, щодитинаможе,приходититуди колизахоче йзалишатипритулок колизаманеться.

>Цейматеріалздатенпереконати, щоцейпритулокзможедопомогти.Інщапублікація, котратежприсвяченабезпритульнимдітямвартауваги “>Дітивулиці “у тій бік" від нас".

Уній авторрозповідає, якцю проблемувирішують наЗаході, тапорівнює із нашими методами.Винуватцямищодоіснуванняцієїпроблеми, слова автора,є не лише держава, а ісім’я,церква,громадськіорганізації, сус-пільство.Ще одинматеріал, поддужевдалоюназвою, на мою думку, “>Замкнутий цикл”опублікувала газета “День". Автор наводитисумну статистику, щодвадцятьтисячдітейвиховується вінтернатах, тадитячихбудинках.Розповідає просоціальнунезахищеністьцих “маленьких людей", йпропонуєсвоєрішення, щоінтернатимаютьзайматисясвоїмивихованцями нелишепротягомнавчання, а, позакінченню, якцевідбувається урозвиненихкраїнах світу.

>Теперхотілося бзвернутися до неменшважливоїпроблеми “>Соціальний захистпенсіонерів", вонпосідає одномумісце. Перед тім, якзвернутися доаналізу, явважаю було б бдоцільнимповідомити, що в Україніз’явиласяПартіяпенсіонерів України (ППУ), котразаймаєтьсясоціальнимзахистомветеранів роботи,ветеранівЗбройних Сил,учасниківВ.В.В.,пенсіонерів,інвалідів таінших. Головацієї партії просоціальнузахищеність сказавши;

Усіцепоки що напапері, а мизвернемося доаналізуцихпитань.

Так, газеті “День"з’явиласяоптимістичнапублікація подназвою “>Пенсійнийглухий кут" -цеповідомлення про ті, що Нацбанкзаперечуєможливістьпогашеннязаборгованості попенсіях.

>Іншийматеріал “>Жити, чидоживати". На початкуматеріалу авторрозповідає пропенсійнісистемицивілізованихкраїн, де людипохилоговікузахищаються законом.Потім Ведерозмову із заступником начальника Головногоуправліннясоціальногозахисту населення м. Києва. Ізавершуєтьсяматеріалрозповіддю, про ті, щопенсіонери надзмозіпрогодувати собісамостійно й томузвертаються доСвятошинськоготериторіального центру. За їхнітурботупенсіонеривіддають своїпомешканняпритулкові. У цьомуматеріалі немаєвирішенняпроблеми, понад того люди раз в разпрацювали на державу йтепер, коли смердотіпостаріли смердотімаютьзнову щосьвіддавати.

Упублікації “>Можливокомпенсаціїотримаютьінвалідивійни"йдерозповідь простворенняВсеукраїнського союзуобуренихвкладників йакціонерів.

>Дужегарнийкоментар доматеріалу.Публікація, котравикликала шкода,з’явилася у газеті “Київські відомості" подназвою: “>Престарелие і інваліди опинилися у боргу уряд, чи як доживають свій вік у інтернаті люди похилого віку”.

>Третємісцепосідаєпосідає проблемасоціальногозахистустудентів.

“>Стипендіїпідвищать на 10відсотків" Президент УкраїниЛеонід Кучмадоручивурядовівирішити запитання пропідвищення із 1 апреля 2003 рокурозмірустипендій длястудентіввищихнавчальнихзакладів на 10відсотків. У тієї ж годинустипендію длястудентів-інвалідів,дітей-сиріт йдітей,позбавленихбатьківськоїопіки, й ізмалозабезпечених батьківщин глава державидоручив підвищити на 20відсотків. Такихматеріалопублікувала газета “День".

>Четверта проблема Якапривертаєувагузасобівмасовоїінформації, захистмедиків,шахтарів, військових. Газета “День" упублікації “Колі державабезсила-надопомогу приходитиблагодійність". У цьомуматеріалі авторповідомляє про мітку,здійснитисоціальний захистмедичнихпрацівників, підгримуватипрацівників -медиків,поліпшитимедичнеобслуговування всільськихрегіонах.

Уньому автордуже гарновисвітлюєпроблемимедичнихпрацівників у Переяслав -Хмельницькому, але й на його думкуце запитаннявирішитидуже складно. А газета “Всеукраїнські відомості" уматеріалі “Повернення сіло світла"розповідає пронебезпечнупрофесіюгірників, таневиплаченурокамизаробітнуплатню. “>Життя солдатастроковоїслужби в Україніоцінюється в 3 700 гривень",такуназвумаєматеріал у газеті “День". Авторнамагаєтьсявирішитипроблемивійськовослужбовців, йрозповідає,що не відгарного життя, що року в Україні привиконаннігромадськогообов’язкугине понад 400 хлопців. Насьогоднішній деньційпроблеміприділяєтьсядуже малоуваги.

>П’яте йшостемісцепосідаютьнайгострішіпроблемисьогодення “>Безробіттямолоді” та “>Заборгованість узаробітнійплатні”.

“Без роботи й беззарплати, заті зсубсидією" -матеріал под такоюназвоюопублікувала газета “День". Уній автор Ведерозмову ізміністром роботи ісоціальної політики.Вінрозповідає, щорівеньбезробіття в Україністановить более ніж 12процентів.Явищезаборгованості, щовиникло у 1992році, 1998-го - переріс у одну із “>найгострішихсоціальних проблем" - але й яквирішитице запитанняміністр незапропонував. Цеінтерв’юдужезмістовне, але й немаєлогічногозакінчення, асаме, яквирішитицю проблему?Іншапублікація “Двітретини трудящих Українипрацюють уборг” наводитисумніцифри,загальна сумаборгу із зарплат,пенсіям,стипендіям таіншимсоціальнимвиплатамстановить 11мільярдів гривень, 40%цієїсуми - бюджетнийборг. Заданимиміністерства роботи йсоціальної політикиборг позарплаті,становить 6,9мільярдів.Іншідвіпублікаціїдаютьнадію, тих, щозаборгованість можначасткововиплатити задопомого… “>Гроші від державноїмонополії нагорілку йтютюн". Прообговорення законопроекту продержавнумонополію навиробництво й оборот алкоголю татютюновоїпродукції. Цедужегарнийматеріал де авторвиражає свою точкузорущодовирішенняпроблеми.Вонавважає, щоухвалення цого законопроектудопоможенасамперед,берегтиспоживача віднеякісноїпродукції. Атакожпринесе вдержавнускарбницю до 500мілліардів гривень. “>Алкогольнігрошіпочалипрацювати" З цогоматеріалу мидізнаємось, що зарахунокнадходжень від продажалкогольнихвиробів йтютюнупридбано 238слуховихапаратів й 90інваліднихвізків. Чи варто?

2.1Інформаційнанасиченість

Газетавиходить длямасового читача, томубажано такінформаційнонасититиїї,щоб вон бувсвоєрідноюенциклопедією життя. Непропускативажливіподії, невідставати від них,тримати руку напульсі життя. Томупреса винна активнореагувати напроблемисуспільства, незменшуючи їхніважливість.

Такнаприклад газета “День" продала за 2003 рядматеріалів пробойові дії вІраку “Усійде за планом.Тільки плану немає", “>Цінароззброєння", “Ультиматум" якпрелюдія довійни”, “>Силуетивійни", “>Бліцкригу невийшло".

якбачимо,факти вматеріалі,авторипідкріплюютьвисновками йпорадами ізфахівців.

2.2Актуальність,своєчасність, новизна

 

>Основнацінністьінформаціїполягає вїїновизні йсвоєчасності.Повідомлення, що ужевідоме не приноситикористі. Навряд, один й тієїсамийматеріал читачпочневивчати порізних газетах. Томувидання, котріпорушуютьсоціальніпроблеми,повиннінамагатися принаписаннісвоїх статейдобирати,якомогасвіжішуінформацію, йвикористовуватияскравістилістичнізасоби. Усіцесприятименеповторностітекстів,якщо,навіть, смердотіпорушують одну тематику.

2.3Об’єктивність йдоступність

 

>Преса виннавідбивати життя таким,яким воно табачитьсяжурналістам.Звичайно ж, щокожна людина, а особливотворча, -цеяскраваіндивідуальність, йпобачене вонпропускає черезсвійрозум й черезсвоєсерце.Такийсобісуб’єктивізмможливий.Правдивість,об’єктивністьзасобімасовоїінформації великоюміроюзалежить відправильностівикористання методузбиранняінформації,знанняспецифіки шкірного ізметодів йконкретнимижурналістськимизавданнями, відпозиції,кваліфікації,особистихякостейжурналіста.

>Метоюгазетнихпублікаційєоб’єктивноінформувати про сутьнайважливішихсоціальних йполітичних проблем держави.

Мова іде про ті, щожурналістський текст винен бути незарозумілим, автор виненорієнтуватися насереднійрівень свого читача.Він помиляюсязловживатинезнайомимитермінами,іномовними словами, котрі невідомі широкомузагалу.

>Наприкладпублікація “>Сім’я длямайбутніхдорослих”...зріспоказчикдитячогохарчування забактеріологічнимипоказниками вмежах 1-1,5відсотки ". На мою думку, автормав бірозповісти,якийпоказчикмає бути, й на стількишкідливіцівідсотки.

 

2.4Жанроварізноманітність

>Вибираючи методдослідження,журналіст виненвраховувати:

>інформаційну міткупублікації;

>конкретні заподіяння, котрівінмаєнаміррозв’язатизбираючиданні;

характероб’єктадослідження;

>доступністьінформації;

рядкизбиранняінформації;

>рівеньнадійностіданих.

>Тількивраховуючи усіціфактори,журналістможезробитиправильнийвибір.

>Реалізаціяпресою свогоінформаційногопризначення неможливе безрозширення йпідвищеннярівня жанровогопотенціалу.Висвітлюючисоціальну тематикупоряд ізінформаційнимиматеріалами (>заммітка,звіт, репортаж)повинніпередаватипублікаціїаналітичнихжанрів -стаття,кореспонденція тощо.Читачевіцікавіше коли йогознайомлять ізпевноютемою урізних жанрах.

>Сліднаголосити, щопублікаціїаналітичнихжанрів,розкривають проблему увсійїїповноті.Допомагаютьчитачам,застосовуватицифровіданні,розкрити заподій йнедоліківсьогодення болееглибоко, детально. Так газета “Київські Відомості"розглядаючицю тематикувикористовує нелишеаналітичні але й іінформаційніжанри. Газета “День"розкриваєпроблемисуспільства задопомогоюбагатоїжанровоїпалітри відзамітки допроблемної з статтею.

Отже,жанроварізноманітність прирозробцісоціальної проблематики -важливаумовапідвищенняроліпреси усправі забезпеченнягласності.


>Висновки іпропозиції

>Проаналізувавши темусоціальногозахисту населення насторінках українських газет, можназробитивисновок, щоостаннім годиноюційтеміприділяється більше, ніжраніше, але йнедостатньо. Праворуч надкількостіпублікацій, а їхньогоякості (жанр,регулярністьподачі, заголовок тощо)Журналістамтребасерйознішепідходити доцієї тими.Висловлювати свою точкузору, матірдостатньофактів,умітизацікавити читача - вісьголовніриси в творчостижурналіста.Особливістьматеріалів насоціальну тематику до того, щочастішевсього читаччекаєконкретнихдій відпублікацій.Сподівається, щоповиннівідбуватисязміни накраще. Іхочаце незавждивдається,важливо уже ті, щоця тема всечастішепочалависвітлюватисязасобамимасовоїінформації.

яксвідчитьаналіз,продрукуватиефективносоціальнуінформацію, Яка бвідповідалаумовам розбудовігромадянськогосуспільства,значначастинапрацівниківзасобівмасовоїінформаціїнездатна, внаслідокзастарілогомислення,низької національноїсвідомості,недосконалогознаннярідноїмови,відсутністьналежнихздібностей,низькогозагальногорозвитку,беспорадності упитаннях Сучасноїекономіки,політичної,соціальної і особливокомерційноїдіяльності.Дивлячись напублікації просоціальний захист можнавідзначити, якпозитивні то йнегативніриси.

>Соціальнихпроблеми, котріпотребуютьвирішеннядуже багато. Ісучаснізасобимасовоїінформаціїнамагаютьсяохопити усі.

Авторобравшістьнайважливіших (й тім, якимприділяється понадуваги).

1місце “>Бойові дії вІраку”.

2місцепосідаютьматеріали пропроблеми людейпохилоговіку (>пенсіонерів).

3місцепроблемистудентства.

На 4 захистінтересівмедиків,шахтарів, військових тощо.

>П’яту йшоступозиціюзаймаютьнайгострішіпроблемисьогодення - “>заборгованості узаробітнійплаті" та “>безробіттямолоді".

Газета “Київські відомості" пропроблемисоціальноїзахищеностіпишеповерхово, навідвіну від “Дня". Алі не можнасказати, що “День"дужеглибокоаналізує. Так,чималоматеріалівгрунтовнодосліджується авторами, але в мою думкуєдинимнедоліком,є ті, щопрацівникизасобівмасовоїінформації практично незвертаються дозаконодавчихактів, із приводуданоїпроблеми

Укурсовійроботі авторрозглянув рядзавдань:

>дослідивчастотністьрозглядупроблемисоціальноїнезахищеностігромадян;

>прослідкувавдотриманняположень законів, щорегулюють діяльністьзасобівмасовоїінформації;

>проаналізувавзакони, щостосуютьсясоціальногозахисту.

УсучаснихЗМІ можнапобачитивеликукількістьневеличкихматеріалів, котрі простоінформують про ту чиіншуподію всоціальній сфері. Аякщоцейматеріалпропустити черезсвоєсерце йрозум,додатитрошкианалізу,вражень йпорадфахівців -цейматеріалпринесекористьчитачеві.


Схожі реферати:

Навігація