Реферати українською » Журналистика » Організація та видавництво інформаційно-аналітічної газети


Реферат Організація та видавництво інформаційно-аналітічної газети

>Бізнес-план

«>Організація тавидавництво

>інформаційно-аналітичної газета

«>ПОГЛЯД»»


>Діловаідеяполягає узаснуванні тавидавництві Сучасноїінформаційно-аналітичної газета, котра бповністюзадовольнялапотребигромадян воб’єктивній йнеупередженійінформації.

>Планується, що у газетідрукуватимутьсяінформаційніматеріали, котрівирізнятимутьсяактуальністю,сувороюоб’єктивністю,порушуватимутьнагальніпроблеми,існуючі врегіоні, атакожвикриватимуть „>суспільні уражай”. Стильнаписанняінформаційнихматеріалів –аналітично-критичний,причому критикавирізнятиметьсягостротою табезкомпромісністю.

>Вартонаголосити на босаме нованезаангажована газетадастьможливість длясправдіоб’єктивноговисвітленняподій,відображеннянезалежногопоглядужурналіста, аотжезадовольнитьпотреби читача внеупередженійінформації,якої йвимагаютьЗакони України „Пропресу”, „Проінформацію та діяльністьзасобівмасовоїінформації”.

>Аналізринку

>Наразі наринкуелектронних тадрукованихЗМІВінниччиниіснуєдоситьскладнаситуація,спричиненаоднобічнимвисвітленнямсьогоднішніхподій,діяльностіорганівмісцевої влади тачинного уряду,внаслідок чого жителіміста таобласті практичнопозбавленіоб’єктивної йнеупередженоїінформаціїщодоперебігуподій як урегіоні, то й в Україні.

>Рішеннюзаснування газетипередувавмоніторингринкудрукованихЗМІ тапроведенняопитуванняжителівміста задопомогоюфокус-груп.Результатиздійсненогодослідженнязасвідчили, що насьогодні багатовінничан незадоволені тім виглядомінформації, якоїїмпропонуютьіснуючімісцеві газети. як було бзазначено,фактичночитачіпозбавленівибору,якийзумовленийздебільшогозвичкою тавідсутністюприйнятноїальтернативи.

>Крім того, практичноусііснуючіЗМІміста таобластієзаангажованими йпрацюють учітковизначеномуінформаційномуполі, щоєвідображеннямзамовленняфактичноговласника того чиіншогоЗМІ.

Так,видання „>Вінницька газета”,засновникомякоїєВінницькаміська рада,продовжуєдотримуватисяпозиціїколишньогокерівництваміста,повністюнівелюючи точкизоругромадян тагромадськихорганізацій, котрімаютьвласну,відмінну відіснуючої політики, точкузору.Подібнаситуаціясклалася й у газетіВінницькоїобласної заради „>Вінниччина”. ГазетаВінницькоїобласної державноїадміністрації „>Подолія” насьогодні поставлена удоситьжорсткіумовивиживання, щозагаломускладнюється йзміноюкерівництваобласті, діяльністьякого вонамаєвисвітлювати.

>Щодокомерційних газет, таких як „>RIA”, тоїхнязадекларованагромадська, часто однобока,позиціязнайшлавтілення уціновійполітиці. Так,будь-якаінформація, Якамає ставлення до позитиву із боціполітиків,бізнесменів,навітьгромадськихорганізацій таїхніхчленів,розцінюється як реклама.Така жситуаціяспостерігається й намісцевомутелебаченні.Крім того,ціни реклами уданихвиданняхдостатньовисокі, смердотіколиваються умежах 15-25 грн. засм.кв.

>Редакційна політика газети „33 канал”надзвичайно однобока. Дана газетаєкон’юнктурною йспеціалізуєтьсявинятково наскандальнійхроніці. Своюпопулярність „33 канал”заробляє шляхомперекручування таспотворюванняінформації,подаючиїї увигідному для собісвітлі, апочасти й нанедостовірних фактах. якзасвідчує практика,жодна людина в бо уданій газетіінформація пронеї якщоправдивою тадостовірною.

>Ще однакомерційна газета - „>Місто” насьогоднімаєдоситьнизький тираж, як длямістаВінниці (>близько 4000екземплярів), щоробитьінформацію,розміщену уній, неефективною.

>Зважаючи навищеперерахованіфактори, жителімістаВінниці практичнопозбавленіоб’єктивної тадостовірноїінформації, аотжеобмежені усвоїх правах.

Усвітлі жмайбутніхвиборів 2006 року ужесьогоднівідчуваєтьсягостранеобхідність вінформуванніжителівміста таобласті про дії,надбання танедоліки всіхучасниківвиборчогопроцесу,оскількиінформаційне полімістаВінницірозбалансоване, аінформаційний вакуум, по однійстворенийостаннім годиною,допоки незаповнений.

>Отожзаснування тавидавництво газетивирішуєцілий ряднагальнихпитаньщодонаданнямешканцямміста таобластіінформації, Яка якщовідповідатиконкретнимпотребамчитачів, атакож забезпеченнянеупередженоюінформацією про діяльність якмісцевихорганів влади, то йчинного уряду.

>Крім цього уразінеобхідності набазі газетаєможливістьпроводитирекламніпередвиборчікампанії конкретного кандидата,використовуючидодаток довидання,якийможе бутинадрукованийнезалежно від газета убудь-якійкількості йрозповсюджений задопомогоюволонтерів,студентів таагентів.

>Основний складредакції:

1.Керівник проекту – Малярчук А.В.Освіта вищий - Київськийуніверситет ім.Шевченка,спеціальність „>Видавнича справа,журналіст”. Стаж роботи вЗМІ 20 років.

2.Головний редактор –Мислінський А.О.Освіта вищий.

3.Випускаючий редактор –БарілО.О.Освіта вищий –Вінницькийдержавнийпедагогічнийінститут. Стаж роботи уЗМІ 6 років.

4. Заступникредактора-журналіст-коректор – ЖукІ.Ю.Освіта вищий –Вінницькийдержавнийпедагогічнийуніверситет. Стаж роботи вЗМІ 5 років.

5.Журналіст-аналітик –ДанієлянС.Х.Освіта вищий –Харківськийтехнологічнийуніверситет. Стаж роботи вЗМІ – 10 років.

6.Журналіст (Новини) –Откидач О.В.Освіта вищий –Вінницькийдержавнийпедагогічнийуніверситет. Стаж роботи вЗМІ – 6 років.

7.Журналіст – Дмитренко О.Ю.Освіта вищий –Вінницькийдержавнийпедагогічнийуніверситет. Стаж роботи вЗМІ – 5 років.

8. Начальник відділенняреклами –БарілЛ.Г.Освіта вищий – Європейськийуніверситет. Стаж роботи вЗМІ – 7 років.

9.Верстальник-фотограф –Зеленко С.В.Освітанезакінчена вищий. Стаж роботи вЗМІ 2 рокта.

10.Верстальник-дизайнер – ПономаренкоГ.Ф.Освітанезакінчена вищий. Стаж роботи вЗМІ 10 років.

11. Бухгалтер –Дерун Т.П.Освіта вищий.

12. Начальник відділенняреалізації-юрист –Шмагалов В.Б.Освіта вищий –Харківськийюридичнийуніверситет.

>Вартовідзначити, щозапропонованийтворчий складредакції –цесправжніпрофесіонали іздосвідом роботи уЗМІ, атакожмають добрурепутацію.Крім того, смердоті уже брали доля врізноманітних акціях такампаніях,зокрема упрезидентських виборах 2004 року.Досвід ізпроведеннярекламнихкампаній под годинупарламентських тапрезидентськихвиборівсформована командамаєпочинаючи із 1998 року. Результатомдіяльності цого колективу тапрофесійногокерівництва сталообрання двох народнихдепутатів України.

>Необхіднозауважити, що длянормальноїдіяльності такого родувидання (>враховуючикритично-аналітичний стильнаписанняматеріалів)необхіднапотужнаюридичнапідтримка.


>Витратначастина

Nп/п

>Найменуваннявитрат

>кількість

Сума, грн.

1

>Разовівитрати

66254

>Придбанняосновнихзасобів:

>Графічнийкомп’ютер (дизайн) 2 x 9540 грн. 19080
>Комп’ютер (>журналісти,відділкадрів,бухгалтерія тощо). 4 x 3500 грн. 14000
>Принтер, формат А-4 2 x 1007 грн. 2014
>Принтер, форматА-3 (ч/б) 1 7000
>Принтер, форматА-3 (кіл.) 1 12000
>Телефон/факс 1 900
Сканер 2 x 900 грн. 1800
>Фотоапарат 1 5200
>Фотоспалах 1 1200
>Флеш-картка СД 512 2 x 480 грн. 960
>Переноснафлеш-картка 250м/б 1 500
>Реєстрація газети (>ліцензія) 600
>Реєстраціяфірми 1000

2

>Щомісячнівитрати

23438

Наклад

4 x 2500

(5 x 2500)

10000

(12500)

>Заробітнаплатня 12 x 700 8400
>Нарахування дофондів (12 x 700) x 37% 3108
>Єдинийподаток 14400 x 10% 1440
>Податок реклами 6000 x 0,5% 30
Оплата ж телефон тапослугиІнтернету 500

>Загальна сумавитрат

 

89732


Прибутковачастина

Газетадрукуватиметься напапері форматуА-3,кількістьсторінок – 16 (безпрограми, 20 – ізпрограмою TV).

>Планується, що газетакоштуватиме 70копійок.Початковий тираж 4 000екземплярів. Ззапропонованоївартості (70копійок) 30копійокмаютьотриматиреалізатори, як відсоток із продаж, ізметоюзацікавлення їхнього до продаж газета.

>Отримуватидоходипланується за 3 - малостаттями:

Вигляддіяльності

>Плановінадходження

>Наприкінцімісяця

>Реалізація 4000 x 0,4 грн. x 4 6400 грн.
Реклама 6000 грн.
>Інша діяльність 2000 грн.
>Прогнозованазагальна суманадходженьнаприкінцімісяця 14400 грн.

Баланс намісяць

 

>Витратначастина

>Валовийдохід

>Залишок

23438 грн. 14400 грн. 9038 грн.


>Висновок

Таким чином,враховуючиспецифікуВінницькогорегіону, декількістьпрофесійнихЗМІвідповідно докількостічитацькоїаудиторії (150 тис.)начебто йнедостатня,купівельнаспроможність людейнадтонизька.Водночаскількістьпідприємств, щобажаютьрозмістити свою рекламу вдрукованихЗМІ,замала. Томувидання несуто рекламного характерупотребують одну годинудодатковихвкладень. Уданомуразідотаціямаєстановитимеблизько 10 тис.Зменшеннядотаціїможливе заумови збільшення тиражу (щозбільшитьнадходження) такількостірекламнихкоштів.


Схожі реферати:

Навігація